Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/23
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2017.02.22.
Iktatószám:2347/2017
CPV Kód:33651600-4
Ajánlatkérő:Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Teljesítés helye:H-1106 Budapest, Tündérfürt u. 13-15. és/vagy H-1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 11-13.;A teljesítés fő helyszíne: H-1106 Budapest, Tündérfürt u. 13-15. és/vagy H-1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 11-13
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.03.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK05987
Postai cím: Albert Flórián út 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szentes Tamás országos tisztifőorvos
Telefon: +36 12155339
E-mail: gazdig@oth.antsz.hu
Fax: +36 12153365
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.antsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.antsz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.antsz.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK 05987
Postai cím: Albert Flórián út 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Horváth Ervin mb. gazdasági főigazgató
Telefon: +36 12155339
E-mail: gazdig@oth.antsz.hu
Fax: +36 12153365
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.antsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK 05987
Postai cím: Albert Flórián út 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Horváth Ervin mb. gazdasági főigazgató
Telefon: +36 12155339
E-mail: gazdig@oth.antsz.hu
Fax: +36 12153365
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.antsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BCG oltóanyag beszerzése adásvételi szerződés keretében
Hivatkozási szám: KKF-1260/2017
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33651600-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
BCG oltóanyag beszerzése adásvételi szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: BCG oltóanyag beszerzés adásvételi szerződés keretében - 1. rész
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33651600-4
További tárgyak:33651630-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: H-1106 Budapest, Tündérfürt u. 13-15. és/vagy H-1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 11-13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő adásvételi szerződés keretében BCG vakcinát szerez be - csecsemők oltásához ATC-kód: J07AN01
A szerződés hatálya alatt keletkező átmeneti termékhiány esetén ajánlattevő helyettesítő oltóanyag szállítását ajánlhatja fel az érintett átmeneti időtartamra, a felajánlás és elfogadás feltételeit az adásvételi szerződés tervezete tartalmazza.
Mennyisége: 250.000 csecsemő adag
Kiszerelés: A szállító által megajánlott kiszerelés.
Ha a megajánlott termék előtöltött fecskendő, de tű nélküli kiszerelésű, úgy a szerződés teljesítésekor mellékelni kell az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt.
Ha a megajánlott termék ampullás kiszerelésű, úgy a szerződés teljesítésekor mellékelni kell a beadáshoz szükséges, WHO által megajánlott típusú fecskendőt és 2 db tűt.
Minőségi követelmény: Az oltóanyagnak meg kell felelnie a:WHO TRS 979: Recommendation to assure the quality, safety and efficacy of BCG Vaccines; Európai Gyógyszerkönyv 01/2012: 0163 monográfia követelményeinek.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a betárolásától számított legalább 14 hónapig felhasználhatónak kell lennie. Az előteljesítés esetén az előteljesítés időpontjától függetlenül az ajánlatkérő által meghatározott betárolási időponttól számított 14 hónapig szükséges a felhasználhatóság biztosítása.
Betárolási határidő:
2017. június 01 - 100.000 csecsemő adag
2017. augusztus 01 - 50.000 csecsemő adag
2017. szeptember 01. - 100.000 csecsemő adag
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Szállítás alatt az oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének a teljesítési helyre történő leszállítása,betárolás alatt az oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének az ajánlatkérő számára forgalomképes módon történő rendelkezésre bocsátása értendő.
Forgalomba-hozatali engedély:
A megajánlott oltóanyagnak rendelkeznie kell forg.-hozatali engedéllyel, az alábbiak szerint: Az ajánlatban csatolni kell a gyógyszerészeti államigazgatási szerv (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, azaz OGYÉI, vagy korábban Gyógyszerészeti Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, azaz GYEMSZI vagy korábban Országos Gyógyszerészeti Intézet, azaz OGYI) által, vagy az Európai Bizottság által a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az1901/2006/EK Európa parlamenti és tanácsi rendelet vagy az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiadott, a megajánlott oltóanyagra vonatkozó forgalomba hozatali engedélyének egyszerű másolati példányát, adott esetben annak fordítását.
Ha a megajánlott termék forgalomba hozatali engedélyének mellékletei - alkalmazási előírat, betegtájékoztató, címkeszöveg - elektronikusan, magyar nyelven, teljes terjedelmükben, ingyenesen elérhetők az OGYÉI honlapján, elegendő a forgalomba hozatali engedélyt e mellékletek csatolása nélkül benyújtani. Az ajánlatkérő az OGYÉI honlapjáról ellenőrzi a forgalomba hozatali engedély mellékleteinek meglétét és tartalmát.
Ha a megajánlott termék forg. hozatali engedélyének mellékletei - alkalmazási előírat, betegtájékoztató, címkeszöveg - elektronikusan, magyar nyelven, teljes terjedelmükben, ingyenesen nem elérhetők az OGYÉI honlapján, kérjük ezek magyar nyelvű fordításban való csatolását.
Ha az ajánlattevő a megajánlott oltóanyagra a fentiek szerinti forg. hozatali engedéllyel nem rendelkezik, úgy a készítménynek Európai Gazd.i Térség (a továbbiakban: EGT) tagállamában, illetve az Európai Közösséggel vagy az EGT-vel megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvező államban forg. hozatali engedéllyel kell rendelkeznie, azt ajánlatában annak mellékleteivel együtt benyújtania - és az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén vállalja, hogy a 44/2004. (IV.28.) EszCsM rend. szerinti egyedi gyógyszerbeszerzés engedélyezésére irányuló eljárásban, amelyet az OGYÉI folytat le, az ajánlatkérővel együttműködik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A megajánlott oltóanyag forgalomba -hozatali engedélyének jogosultjától eltérő ajánlattevőnek rendelkeznie kell gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel, és ajánlatában csatolnia kell a Magyarországon történő forgalmazási jogát igazoló, az 53/2004 (VI.2.) EszCsM rendelet, illetve a 2005. évi XCV. törvény szerinti gyógyszer-nagykereskedelmi engedélyének egyszerű másolatát.

II.2.1)
Elnevezés: BCG oltóanyag beszerzése adásvételi szerződés keretében - 2.rész
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33651600-4
További tárgyak:33651630-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: H-1106 Budapest, Tündérfürt u. 13-15. és/vagy H-1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 11-13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő adásvételi szerződés keretében BCG vakcinát szerez be - csecsemők oltásához ATC-kód: J07AN01
A szerződés hatálya alatt keletkező átmeneti termékhiány esetén ajánlattevő helyettesítő oltóanyag szállítását ajánlhatja fel az érintett átmeneti időtartamra, a felajánlás és elfogadás feltételeit az adásvételi szerződés tervezete tartalmazza.
Mennyisége: 250.000 csecsemő adag + 20 % opció
Kiszerelés: A szállító által megajánlott kiszerelés.
Ha a megajánlott termék előtöltött fecskendő, de tű nélküli kiszerelésű, úgy a szerződés teljesítésekor mellékelni kell az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt.
Ha a megajánlott termék ampullás kiszerelésű, úgy a szerződés teljesítésekor mellékelni kell a beadáshoz szükséges, WHO által megajánlott típusú fecskendőt és 2 db tűt.
Minőségi követelmény: Az oltóanyagnak meg kell felelnie a:WHO TRS 979: Recommendation to assure the quality, safety and efficacy of BCG Vaccines; Európai Gyógyszerkönyv 01/2012: 0163 monográfia követelményeinek.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak az (alap-, opciós mennyiség esetén is) a betárolástól számított legalább 14 hónapig felhasználhatónak kell lennie. Az előteljesítés esetén az előteljesítés időpontjától függetlenül az ajánlatkérő által meghatározott betárolási időponttól számított 14 hónapig szükséges a felhasználhatóság biztosítása.
Betárolási határidő:
2017. december 01. 150.000 csecsemő adag
2018. február 01. 100.000 csecsemő adag
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Szállítás alatt az oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének a teljesítési helyre történő leszállítása ,betárolás alatt az oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének az ajánlatkérő számára forgalomképes módon történő rendelkezésre bocsátása értendő.
Forgalomba-hozatali engedély:
A megajánlott oltóanyagnak rendelkeznie kell forgalomba-hozatali engedéllyel, az alábbiak szerint: Az ajánlatban csatolni kell a gyógyszerészeti államigazgatási szerv (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, azaz OGYÉI, vagy korábban Gyógyszerészeti Eü.i Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, azaz GYEMSZI vagy korábban Országos Gyógyszerészeti Intézet, azaz OGYI) által, vagy az Európai Bizottság által a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az1901/2006/EK európa parlamenti és tanácsi rendelet vagy az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiadott, a megajánlott oltóanyagra vonatkozó forg. hozatali engedélyének egyszerű másolati példányát, adott esetben annak fordítását.
Ha a megajánlott termék forg. hozatali engedélyének mellékletei - alkalmazási előírat, betegtájékoztató, címkeszöveg - elektronikusan, magyar nyelven, teljes terjedelmükben, ingyenesen elérhetők az OGYÉI honlapján, elegendő a forg. hozatali engedélyt e mellékletek csatolása nélkül benyújtani. Az ajánlatkérő az OGYÉI honlapjáról ellenőrzi a forgalomba hozatali engedély mellékleteinek meglétét és tartalmát.
Ha a megajánlott termék forgalomba hozatali engedélyének mellékletei - alkalmazási előírat, betegtájékoztató, címkeszöveg - elektronikusan, magyar nyelven, teljes terjedelmükben, ingyenesen nem elérhetők az OGYÉI honlapján, kérjük ezek magyar nyelvű fordításban való csatolását.
Ha az ajánlattevő a megajánlott oltóanyagra a fentiek szerinti forg. hozatali engedéllyel nem rendelkezik, úgy a készítménynek Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) tagállamában, illetve az Európai Közösséggel vagy az EGT-vel megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvező államban forg. hozatali engedéllyel kell rendelkeznie, azt ajánlatában - annak mellékleteivel együtt benyújtania és az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén vállalja, hogy a 44/2004. (IV.28.) EszCsM rendelet szerinti egyedi gyógyszerbeszerzés engedélyezésére irányuló eljárásban, amelyet az OGYÉI folytat le, az ajánlatkérővel együttműködik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Igénye felmerülése esetén az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy 20 %-os mértékben egyoldalú nyilatkozattal, opció keretében lehívja a szükséges mennyiségű oltóanyagot, akár egy vagy több részletben, az adásvételi szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opcionális mennyiség lehívására. Az opcionális mennyiség írásban történő esetleges lehívásának, azaz igénybevétele írásban történő bejelentésének, végső határideje: 2018. február 01. Ajánlatkérő az az általa kívánt betárolási határidőt megelőzően 90 nappal írásban értesíti az ajánlattevőt az opciós mennyiség igénybevételéről, annak mértékéről. Az adásvételi szerződés hatálya alatt opcionálisan lehívásra kerülő oltóanyag egységára a felolvasólapon feltüntetett 1 adagra vonatkozó nettó árral megegyezik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A megajánlott oltóanyag forgalomba -hozatali engedélyének jogosultjától eltérő ajánlattevőnek rendelkeznie kell gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel, és ajánlatában csatolnia kell a Magyarországon történő forgalmazási jogát igazoló, az 53/2004 (VI.2.) EszCsM rendelet, illetve a 2005. évi XCV. törvény szerinti gyógyszer-nagykereskedelmi engedélyének egyszerű másolatát.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 74. § (1) bek. a) pontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek.ben és a 62. § (2) bek.ben meghatározott kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, ill. akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bek.ben, ill. 62. § (2) bek.ben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 62. § (1) bek. b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 64. § (1)]
Megkövetelt igazolási mód:
Előzetes igazolás: Az ajánlattevő az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 1. § (1) bek-ben és a 2-4. §-ban foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával előzetesen igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.hatálya alá. A Kbt. 67.§ (4) bek. alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A Korm. rendelet 15.§ (1) bek. alapján az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Korm. rendelet 3. § 2) bek. értelmében valamennyi kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (amennyiben releváns) mindegyike, külön - külön kitöltött és aláírt EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben előírt kizáró okok hatálya alá. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása alapján: Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a Korm.rendelet 8.-16. § szerint kell igazolni a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.ben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
Az Ajánlatkérő nem kéri a Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.ben foglaltak szerint közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló ingyenes elektronikus adatbázishoz. A kizáró okok tekintetében a jelen felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat, igazolásokat szükséges csatolni.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt, elektronikus úton rendelkezésre bocsátja az EEKD mintáját, kitöltéssel kapcsolatos követelmények a Közbeszerzési Dokumentumok I.9. pontjában találhatók.
Kérjük nyilatkozat csatolását arról, hogy az ajánlattevő esetében van- e folyamatban cégbíróság előtt változásbejegyzési elj.. Folyamatban lévő változásbejegyzési elj. esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (Korm.rendelet. 13. §) Nemleges nyilatkozat benyújtását is kérjük.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindkettő részben: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és a Korm. rendelet 2 § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek. E tekintetben az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” szakaszának kitöltésére szorítkozzon anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására, egyszerű másolatban csatolnia kell a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől szármázó, valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó nyilatkozatát, amelynek kötelezően tartalmaznia kell (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) a számla számát, a megnyitás dátumát, továbbá azt, hogy számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 2 évben 30 napot meghaladó sorba állítás volt-e.
Sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti fogalom értendő.
A közös ajánlattevők esetében a Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint emellett be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, továbbá az ajánlatkérő felhívására az előírt igazolási móddal azonosan kell igazolnia megfelelését Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Felhívjuk figyelmüket a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Mindkettő részben: Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha valamely pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben előfordult, hogy valamely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorba állítás volt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindkettő részben: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és a Korm. rendelet 2 § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát tartalmazó, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek. E tekintetben az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” szakaszának kitöltésére szorítkozzon anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására, be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításaira vonatkozó nyilatkozatát vagy igazolásait. A referencia-nyilatkozatnak vagy referencia - igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következőket:
- a teljesítés ideje,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- a szállított emberi alkalmazású oltóanyag megnevezése,
- ellenszolgáltatás összege,
- a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,- a teljesítés határidőben megtörtént-e. -
A nyilatkozatnak/igazolás(ok)nak a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak kell megfelelniük.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell továbbá az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint emellett be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, továbbá az ajánlatkérő felhívására az előírt igazolási móddal azonosan kell igazolnia megfelelését.
A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az Magyar Nemzeti Bank (MNB) által, az ajánlati felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát az MNB nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes deviza-árfolyamon számított euró ellenérték képezi.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben, emberi alkalmazású oltóanyag szállítására vonatkozó olyan referenciával vagy referenciákkal, amely vagy amelyek szerint az emberi alkalmazású oltóanyag szállításának teljesítésével késedelembe nem esett, a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, és az ellenszolgáltatás összege összesen elérte
az 1. részben a nettó 67.000.000 HUF-ot,
a 2. részben a nettó 81.000.000 HUF-ot.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. A Ptk. 6:186. § (1) bek.e alapján ajánlatkérő késedelmi-, meghiúsulási-, hibás teljesítési kötbért alkalmaz. Késedelmi kötbér mértéke:napi 0,2 %, max. mértéke 18%, max. érték elérése esetén ajánlatkérő felmondhatja a szerződést. Meghiúsulási kötbér mértéke: 25 %, szerződés felmondása esetén. Hibás telj. kötbér mértéke: napi 0,2 %, max. mértéke 18 %, max. érték elérése esetén ajánlatkérő felmondhatja a szerződést. 2. Ajánlatkérő előleget nem fizet, az ellenszolgáltatás összegét a szabályszerű teljesítésigazolással ellátott számla ellenében, figyelemmel a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek.re és a Ptk. 6:130. § (1) (2) bek.re, és az Art. 36/A §-ára is, a kézhezvételétől számított 30 napon belül, egyösszegben, átutalással - a kincstári fizetés szabályai szerint - teljesíti. A kifizetés, az elszámolás és az ajánlattétel pénzneme a magyar forint. (HUF) Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat érvényesíthető. A részletes feltételeket a KD tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Indokolás: A BCG elleni védőoltás - a 18/1998.(VI. 3.)NM rend. 5. § (1)bek.-e szerint életkorhoz kötött kötelező védőoltási rendbe tartozó oltás, ennek beszerzése jogszabályi kötelezettségünk. Járványügyi szempontból kiemelten fontos az oltóanyagok folyamatos biztosítása. Ha az életkorhoz kötött kötelező védőoltásból betárolt készletek elfogynak, és emiatt fokozódik a fertőzésveszély, a lakosság egészségügyi kiszolgáltatottsága nő, az egészségügyi közszolgáltatások biztosításához több költségv.i forrást kell mozgósítani. Az oltóanyag beszerzése és az életkorhoz kötött kötelező védőoltási rendszer hazánk nemzetbiztonsági, nemzetgazd.i érdekeit alapvetően befolyásoló tényező. Azért, hogy BCG oltóanyag biztosan határidőben, megfelelő mennyiségben rendelkezésünkre álljon, az ütemezett ellátás biztosított legyen, figyelemmel az oltóanyagok átlagos gyártási-szállítási idejére, az ezt követő felszabadításra, az érintettekhez való kiszállítás időigényére-kivételes, sürgős beszerzés szükséges.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/03/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/03/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Hely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. D. épület III. emeleti tárgyaló 1. szoba
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1) - (4) valamint (6) bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatban kötelezően csatolandók továbbá, a közbeszerzési dokumentumok I.9. pontja szerint:
- Kbt. 66. § (2) és (4) bek. szerinti nyilatkozat, előbbi eredeti, cégszerűen aláírt példányban,
- Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 68. § (4) bek, szerinti tartalommal,
- Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat, nemleges tartalommal is
- nyilatkozat, hogy az elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható, pl. „.pdf” formátumban) csatolt ajánlat a papír alapú eredeti példánnyal megegyezik,
- Az aláírásra jogosultaknak - 2006. V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti - aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintája, adott esetben meghatalmazás
- Üzleti titok elkülönített módon, indoklással ellátva, figyelemmel a Kbt. 44. §-ában foglaltakra
- Nem magyar nyelven benyújtott dokumentum magyar nyelvű felelős fordítása (adott esetben), a felelős fordításra vonatkozó nyilatkozattal
- Közös ajánlattétel esetében a 35. § szerinti együttműködési megállapodás (közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak meg kell felelnie a 35. §-ban foglaltaknak)
2.Az ajánlatot írásban, 1 példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani, közvetlenül vagy postai úton, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Gazdasági Főigazgatóság Titkársága címen. Az ajánlatokat személyesen munkanapokon 9:00 -15:00 óra között, pénteken 9:00-13:00 óra között, az ajánlattétel napján 9:00 -10:00 óra között lehet benyújtani. A formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok I.8. pontja tartalmazza.
4.A Kbt. 57. §-a szerinti közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton, ingyenesen tölthetők le a www.antsz.hu oldalról. A közbeszerzési eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok átvétele. A letöltést követően a fenti weboldalról letölthető részvételi lapot mielőbb meg kell küldeni a gazdig@oth.antsz.hu címre és faxon a +36 12153365 számra. A közbeszerzési dokumentumok személyes átvétele esetén az átvevő átvételi elismervényt köteles aláírni. A közbeszerzési dokumentumokba való betekintés a felhívás 1.3.) pontjában megadott helyen és hivatali időben lehetőséges. A betekintő köteles aláírni a betekintésről szóló jegyzőkönyvet, és azon feltüntetni a betekintő elérhetőségeit.
5. Valamennyi részben: az alkalmasság feltételei és ezek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbbak.
6.Az ajánlatkérő az ajánlatok értékelésére, a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja és a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6. § (3) bekezdése szerint, a „legalacsonyabb ár” értékelési szempontot alkalmazza.
7.Felhívjuk a figyelmet, hogy a TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat, információkat tartalmaz. Ezek figyelmen kívül hagyása az ajánlat érvénytelenségét okozhatja. A felhívás II.1.5. és II.2.6. pontja kizárólag technikai okból, annak érdekében került kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen. (nem valós becsült érték).
8. Az ajánlattétel nem kötött ajánlati biztosíték nyújtásához.
9. A 320/2015. (X.30.) Kr. értelmében az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra, a IV.2.6. pontban foglalt 2 hónap ajánlati kötöttségen ajánlatkérő 60 napot ért.
10. A Kbt. 35. § (9) bek. szerinti projekttársaság alapítása kizárt.
11. Az ajánlatkérő - a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint - teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az ajánlattevő hiánypótlással újabb gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és rá tekintettel szükséges lenne újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.
12. Kbt. 75. §(2) bek.e) pont egyik részben sem kerül alkalmazásra.
13. Felelős akkr. közb. szaktan.: dr. Márton Zsuzsanna, 00244.
14. Irányadó idő: budapesti helyi idő (CET/CEST), irányadó jog: magyar jog.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828501
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828503
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828501
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828503
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/02/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák