Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/77
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.07.02.
Iktatószám:11994/2014
CPV Kód:75100000-7;75112000-4;75120000-3;79112100-3
Ajánlatkérő:Miniszterelnökség
Teljesítés helye:Magyarország, Miniszterelnökség, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., Amerikai Egyesült Államok, Kanada
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.07.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Miniszterelnökség (miniszterelnök munkaszerve)
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Jogi Szolgáltatási Főosztály
Telefon: +36 17954664
E-mail: kozbeszerzes@me.gov.hu
Fax: +36 17896943
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Miniszterelnökség (miniszterelnök munkaszerve)
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„A magyarországi politikai, gazdasági és kulturális értékek és érdekek képviselete, az érdekek érvényesítésének elősegítése és lobbi tevékenység folytatása Észak-Amerikában”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 27
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Magyarország, Miniszterelnökség, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., Amerikai Egyesült Államok, Kanada
NUTS-kód: HU101, HUZZZ
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Megbízási szerződés / „A magyarországi politikai, gazdasági és kulturális értékek és érdekek képviselete, az érdekek érvényesítésének elősegítése és lobbi tevékenység folytatása Észak-Amerikában”
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:75100000-7
További tárgyak:75112000-4
75120000-3
79112100-3
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
A megbízás elsődleges célja a Magyar Kormány döntéseiből következő politikai üzenetek artikulációja az amerikai kormányzat, kongresszus, média, illetve a politikai döntéshozatalra befolyással bíró egyéb szereplők és szervezetek felé.
A megbízás további célja a magyarországi politikai, gazdasági és kulturális értékek és érdekek képviselete, az érdekek érvényesítésének elősegítése és lobbi tevékenység folytatása az USA-ban és Kanadában, valamint ehhez kapcsolódóan külpolitikai, gazdasági-pénzügyi és kommunikációs tanácsadás a Magyar Kormánynak.
1. Stratégiai tanácsadás
• Döntéshozói térkép létrehozása a Magyarország számára fontos és elérhető döntéshozókról, az adatbázis folyamatos frissítése,
• A Magyarország érdekei szempontjából releváns döntéshozatali folyamatok bemeneti pontjainak (kormányzati és nem-kormányzati intézmények és személyek) azonosítása, a potenciális érdekérvényesítés javasolt módszereinek, technikáinak mellékelésével adatbázis készítése és frissítése,
• Speciálisan amerikai kormányzati és nemzeti prioritások, fontos ügyek beazonosítása, ezen ügyek folyamatos nyomon követése, naprakész elemzői és tanácsadói anyagok elkészítése a magyar kormányzati döntéshozatal számára,
• Rövid, közép és hosszú távú politikai, gazdasági, kulturális érdekképviseleti stratégia
kidolgozása,
• Érdekképviselet és érdekérvényesítés az amerikai döntéshozóknál,
• Részvétel az érdekképviselet és érdekérvényesítés szempontjából fontos eseményeken,
• Média adatbázis létrehozása és folyamatos frissítése.
2. Kommunikáció és PR
• Kommunikációs és stratégiai anyagok kidolgozása,
• Információs és tájékoztató anyagok kidolgozása,
• Kommunikációs és információs kampányok szervezése, lebonyolítása,
• Médiakapcsolatok kialakítása és ápolása,
• Médiafigyelés és elemzés.
3. Kapcsolatépítés
3.1. A kapcsolatépítés stratégiájának kialakítása,
3.2. Kapcsolatépítés és támogatói háttér kialakítása
• az amerikai kongresszusban(Szenátus és Képviselőház),
• az amerikai kormányzat felé,
• tanácsadók, szakértők felé,
• a think-tank világ képviselőivel,
• a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel és befektetőkkel,
• az amerikai magyar szervezetek és közösségek képviselőivel.
Eredmények, teljesítés
A szerződéskötéstől számított egy hónapon belül
• elkészülnek az adatbázisok, döntéshozói térképek, amelyek bemutatásra kerülnek a Megbízó képviselőjének.

A szerződéskötéstől számított két hónapon belül
• kidolgozásra kerül a kommunikációs és kapcsolatépítési stratégia,
• kidolgozásra kerül az érdekképviseleti stratégia,
• elkezdődik a médiafigyelés és elemzés, amely napi rendszerességgel megküldésre kerül a Megrendelőnek.
A szerződéskötéstől számított három hónapon belül
• elkezdődik a kapcsolati és támogatói háttérrel a kapcsolatfelvétel,
• elindul a rendszeres kapcsolat a média képviselőivel,
• megkezdődik a tényleges érdekképviseleti és érdekérvényesítési munka.
A Vállalkozó
• havonta írásos jelentést készít az általa elvégzett munkáról,
• negyedévente stratégiai összefoglalókat készít,
• évente átfogó értékelést készít,
• a legfontosabb azonosított ügyekben a Megrendelővel történő egyeztetésnek megfelelő formában és időközönként eseti jellegű elemzéseket készít és tanácsadást végez,
- hetente egyeztet a Megrendelővel személyesen vagy videotelefonon.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 48 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a meghiúsulás értelmezhető és a szerződésben foglalt valamely feladat teljesítésének elmulasztásáért Megbízott a felelős, a Megbízó meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek mértéke a havi nettó megbízási díj (kötbéralap) 20%-a.
Amennyiben a szerződés egésze teljesítésének meghiúsulásáért a Megbízott felelős, a Megbízott meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megbízó számára. A meghiúsulási kötbér mértéke a havi nettó megbízási díj hatszorosa.
Késedelmi kötbér: amennyiben a késedelmes teljesítés értelmezhető, a Megbízott a havi nettó megbízási díj 1 %-ának megfelelő összegű napi kötbért köteles a Megbízó részére megfizetni a szerződésszerű teljesítésig, legfeljebb azonban a kötbéralap 20 %-át.
Hibás teljesítési kötbér: amennyiben a hibás teljesítés értelmezhető, a Megbízott a havi nettó megbízási díj 1 %-ának megfelelő összegű napi kötbért köteles a Megbízó részére megfizetni a hiba kijavításáig, legfeljebb azonban a kötbéralap 20 %-a lehet a hibás teljesítési kötbér mértéke.
Teljesítési biztosíték: egy havi nettó megbízási díjnak megfelelő összeg, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint szolgáltatva. A teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani.
A teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékról a közbeszerzési eljárásban nem kérhető
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag, havonta, a Kbt. 130. § (1) és (5)-(6) és a Ptk 6:130.§ (1) bekezdései szerint átutalással teljesíti. A nyertes ajánlattevő havonkénti átalánydíj (HUF/hónap) számla kiállítására jogosult. A fizetési határidő nem haladhatja meg a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 napot. A számla kézhezvételének napja nem képezheti a felek között megállapodás tárgyát. Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja vagy az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, a fizetési határidő nem haladhatja meg a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 30 napot.
Vonatkozó jogszabályok:
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 130. § (1) (5)-(6) bekezdései
a polgári törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:130.§ (1) bekezdése
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet, illetve jogi személy létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak, továbbá a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontjának hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában:
- Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
- Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § alapján saját választása szerint:
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, így az ajánlattevők, (illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek) a felhívás közzétételénél nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását - a magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében - a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.) közzétett „a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző kettő üzleti (2012., 2013.) évre vonatkozó – ÁFA nélkül számított – a közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből (közigazgatási szolgáltatások és/vagy Public Affairs tevékenység ellátása és/vagy kommunikációs feladatok ellátása és/vagy stratégiai tanácsadás és/vagy szakpolitikai tanácsadás és/vagy érdekeltek képviseletével kapcsolatos szolgáltatások) származó – ÁFA nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat), azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés)
P/2. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű, valamennyi – cégnyilvántartásban szereplő – számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
- valamennyi általa vezetett számla száma,
- mióta vezeti a pénzforgalmi bankszámlá(ka)t,
- a pénzforgalmi bankszámlá(ko)n az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás előfordult-e
(attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét).

A Kbt. 55.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a P/2.; P/3. alkalmassági feltételek vonatkozásában elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg az előírt minimumkövetelményeknek, a P/1. alkalmassági feltétel esetében az együttes megfelelés megengedett.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felehetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni. A kezességvállalásról szóló dokumentumot eredeti vagy hiteles másolati példányban kérjük csatolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P/1. ha az előző kettő üzleti év (2012., 2013.) során a közbeszerzés tárgyából (közigazgatási szolgáltatások és/vagy Public Affairs tevékenység ellátása és/vagy kommunikációs feladatok ellátása és/vagy stratégiai tanácsadás és/vagy szakpolitikai tanácsadás és/vagy érdekeltek képviseletével kapcsolatos szolgáltatások) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a 100.000.000,- Ft-ot.P/2. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban bármely – a cégnyilvántartásban szereplő – számlavezető pénzügyi intézmény által vezetett pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt . Attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak;
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Ajánlattevő ismertesse a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) jelentősebb szolgáltatási referenciáit a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében meghatározott formában igazolva.
Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amelyet ajánlattevő konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját maga teljesített, figyelemmel a Kbt. 129. § (7) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).
M/2. Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonását, ismertetését tartalmazó nyilatkozat;
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M/2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- végezettséget igazoló dokumentumok;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
M/3. Ajánlattevő igazolja, hogy az M/3. pontban foglalt irodával rendelkezik 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15 § (3) bekezdés e) pontja alapján. Mutassa be ajánlattevő a rendelkezésre állás jogcímét.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felehetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M/1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben nem rendelkezik az alábbi kritériumoknak megfelelő szerződésszerűen teljesített referenciákkal:
- összesen legalább nettó 100 M HUF értékben kommunikációs stratégiai kutatás vagy tanácsadás tárgyú szerződésszerűen teljesített referenciával;
- összesen legalább nettó 45 M HUF értékben nemzetközi gazdaságfejlesztéssel és külpolitikával kapcsolatos tanácsadói referenciával.
-
M/2. nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
- legalább 1 fő a szakmai munka irányításáért felelős, legalább 5 éves a közbeszerzés tárgya szerinti (Public Affairs tevékenység ellátása, kommunikációs feladatok ellátása és/vagy stratégiai tanácsadás) munkatapasztalattal bír;
- legalább 3 fő, felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkező, legalább 3 éves Public Affairs tevékenység ellátásában és/vagy kommunikációs feladatok ellátásában szerzett munkatapasztalattal rendelkező szakember;
- legalább 1 fő, az Amerikai Egyesült Államok szövetségi kormányzatában kifejtett lobbi tapasztalattal rendelkező szakember Külföldi Ügynökök Regisztrációjáról Szóló Törvény szerinti (Foreign Agents Registration Act) szakember;
- legalább 1 fő, legalább 2 éves amerikai kormányzati vagy minisztériumi (elnöki tanácsadó és/vagy politikai tanácsadó és/vagy kampánytanácsadó és/vagy kabinet vezető és/vagy diplomáciai vezető), tapasztalattal rendelkező szakember;
- legalább 1 fő, legalább 2 éves amerikai kongresszusi (bizottsági vagy egyéb kongresszusi intézmény szakértői és/vagy képviselő és/vagy szenátor egyéni szakmai segítője) munkatapasztalattal rendelkező szakember;
- legalább 1 fő, legalább 2 éves amerikai külszolgálattal vagy nemzetközi diplomáciai kapcsolatokkal kapcsolatos munkatapasztalattal rendelkező szakember;
- legalább 3 fő, közvélemény-kutatási tapasztalattal rendelkező szociológus végzettséggel rendelkező szakember;
- legalább 5 fő kormányzati tanácsadási, szakpolitikai elemzési tapasztalattal rendelkező szakember.
Egy fő több pozícióra is jelölhető, legalább 5 fő bemutatás szükséges az ajánlatban.
M/3. nem rendelkezik Budapesten és Washington DC-ben működő irodával.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/07/21 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/07/21 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/07/21 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Miniszterelnökség, Jogi Szolgáltatási Főosztály, 1077 Budapest, Wesselényi út 20-22., 521 . szoba.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontási eljárás során ajánlatkérő a Kbt. 62. § (2-4), (6-7) bekezdései szerint jár el.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Ajánlatkérő az ajánlati felhíváshoz dokumentációt készített. Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton közzéteszi az ajánlatkérő honlapján.
Elérési útvonal:
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=7&type=210#!DocumentBrowse
A dokumentáció valamint az esetleges kiegészítő tájékoztatás(ok) a fenti honlapról letölthetőek és onnan érhetőek el, azok nem vehetők át nyomtatott példányban az ajánlatkérő székhelyén.
A dokumentáció letöltésének visszaigazolása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az alvállalkozónak kell letöltenie és ezt a dokumentáció mellékletét képező kitöltött és cégszerűen aláírt visszaigazoló adatlap ajánlatkérőnek történő megküldésével (faxon, e-mailen) kell igazolnia. A dokumentáció letöltése az érvényes ajánlattétel feltétele.
A dokumentáció letöltéséről szóló nyilatkozatot legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, de javasoljuk annak korábbi időpontban történő megküldését annak érdekében, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a dokumentációt letöltő ajánlattevőnek faxon megküldhesse!
Amennyiben ezen kötelezettségnek a dokumentációt letöltő gazdasági szereplő nem tesz eleget, úgy Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha az érdeklődő gazdasági szereplőhöz a kiegészítő tájékoztatás, illetve egyéb releváns adat, illetve irat (pl. hirdetmény módosítása) nem jut el.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
P/1,-P/2; M/1.-M/3.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos további információkat a dokumentáció elnevezésű dokumentum tartalmazza. Az ajánlattevőknek az ajánlati felhívásban, illetőleg a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk. Amennyiben az ajánlati felhívás és a dokumentáció között eltérés mutatkozik az ajánlati felhívás az irányadó.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésre, a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjára. Nemleges tartalommal is csatolandóak ezen nyilatkozatok. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét) és a bírálati szempontra tett megajánlásait.
4. Formai előírások: az ajánlatokat az ajánlattevőnek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:
• az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
• az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
• az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
• az ajánlatokat zárt csomagolásban, egy papír alapú példányban, továbbá 1 db a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányt kell elektronikus adathordozón benyújtani, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. file formátumban
• Az ajánlattevők csatolják a cégszerűen aláírt nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú példánnyal megegyezik.
• az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak;
• az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;
• a zárt csomagon „Ajánlat – Miniszterelnökség- Észak-Amerika érdekképviselet”, valamint: „Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni.
5. Az ajánlatokat írásban és zártan, a jelen felhívásban megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelméből, sérüléséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. Az ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a 45. § (4) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi meghosszabbításának lehetőségével.
8. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
9. Irányadó Jog: a jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
10. A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bank által, az ajánlati felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik az átszámítás alapját. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított HUF ellenérték képezi az átszámítás alapját a fentiek szerint.
11. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás kérés lehetőségét a Kbt. 67. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, abban az esetben, ha az ajánlattevő az ajánlata hiánypótlása során korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás elrendelése.
12. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
13. Irányadó idő: A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők.
14. Az ajánlattevő élni kíván a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakkal, miszerint az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az alábbi esetekben:
„Olyan új szolgáltatás megrendelésére kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon ajánlatkérő azonos vagy hasonló szolgáltatás teljesítésére, feltéve, hogy a szolgáltatás összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi szerződést nyílt vagy meghívásos eljárásban megkötötték, és a korábbi eljárást megindító hirdetményben az ajánlatkérő jelezte, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat, valamint a korábbi eljárásban a szolgáltatás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az újabb építési beruházás vagy szolgáltatás becsült értékét is (a közösségi értékhatár elérésének meghatározása szempontjából); ilyen tárgyalásos eljárást azonban csak a korábbi első szerződés megkötésétől számított három éven belül lehet indítani.”
15. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.
16. Ajánlattevő ajánlata részeként csatolja a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
17. A jelen felhívás IV. 2.1) pontjában meghatározott bírálati szempont vonatkozásában-legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás- ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő a nettó ajánlati árakat (HUF/hónap) veti össze és a Kbt. szabályai szerint a legelőnyösebbet (legalacsonyabbat) preferálja.
A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, stb.
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában kell foglalnia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt.
Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.
18. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők a Kbt. 25. § alapján kötelesek eljárni.
19. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő által gazdasági társaság alapítását.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/06/29 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Postai cím: Wesselényi út 20-22., 519 . szoba.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1077
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Jogi Szolgáltatási Főosztály
Telefon: +36 17954664
E-mail: kozbeszerzes@me.gov.hu
Fax: +36 17896943
Internetcím (URL): www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Postai cím: Wesselényi út 20-22., 519 . szoba.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1077
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Jogi Szolgáltatási Főosztály
Telefon: +36 17954664
E-mail: kozbeszerzes@me.gov.hu
Fax: +36 17896943
Internetcím (URL): www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Postai cím: Wesselényi út 20-22., 519 . szoba.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1077
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Jogi Szolgáltatási Főosztály
Telefon: +36 17954664
E-mail: kozbeszerzes@me.gov.hu
Fax: +36 17896943
Internetcím (URL): www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------