Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/51
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.12.
Iktatószám:4451/2020
CPV Kód:79956000-0
Ajánlatkérő:Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23539200
Postai cím: Kuny Domokos Utca 13-15. II. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ondré Péter
Telefon: +36 204636305
E-mail: santa.dora@amc.hu
Fax: +36 17901093
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.amc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Újvidéki Nemzetközi Vásár
Hivatkozási szám: EKR000049872020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79956000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére Szerbia, Újvidék helyszínen 2020. május 16-22. között megrendezésre kerülő Újvidéki Mezőgazdasági Vásáron való részvétel megvalósítása, 1 db látványkonyha-borbár egységet is tartalmazó stand megszervezése vállalkozási szerződés keretében átadott rendszerterv alapján a magyar sertéstermékeket előállító vállalkozások és borászatok termékeinek népszerűsítése érdekében. A látványkonyha két fős személyzetének, a borbár sommelierének, a főzési alapanyagoknak és a borkóstoláshoz szükséges borok biztosítása nem Ajánlattevő feladata.
A beépítendő alapterület mérete: 41,25 m2 (5,5 x 7,5 m sarokstand).

Ajánlattevő feladata a magyar megjelenés kulcsrakész megvalósítása (rendszerterv adaptálása helykiosztás szerint, műszaki szervezés, látványtervezés, gyártás, szállítás, kivitelezés, elektromos szerelési munkák, bekötések, standelemek és egyéb berendezések, felszerelések, szakszerű üzemeltetés, bontás). A standot a szolgáltatási feladatleírás és annak mellékleteként kiadásra kerülő installációs terveket tartalmazó rendszerterv alapján kell megvalósítani.
Az igényelt szolgáltatások összefoglalása:
1. Látványkonyha-borbár egységet is tartalmazó stand műszaki terveinek és látványterveinek elkészítése
2. Standelemek és egyéb berendezések, teljes bútorzat biztosítása, installációs elemek gyártása, dekoráláshoz szükséges anyagok, díszítő elemek, kiegészítők stb. beszerzése
3. A kiállítási megjelenés teljeskörű műszaki szervezése
4. Installációs elemek helyszínre szállítása
5. Audiovizuális eszközök biztosítása és szállítása
6. Műszaki és grafikai nyomtatási igények begyűjtése és a teljesítés megrendelése: Ajánlatkérő által biztosított képanyagok elkészítése, grafikák gyártása és kihelyezése
7. A vásárigazgatósággal való ügyintézés
8. Üzemeltetés biztosítása a teljes üzemelési időszakban: felszerelt, tiszta, rendezett stand, látványkonyha-borbár, háttérkonyha és raktár biztosítása, főzési, sütési, fogyasztási eszközök, 3 fő személyzet: 1 háttérkonyhás, 1 hostess, 1 műszaki ügyeletes
9. Fotódokumentáció készítése

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Határidő utáni érvénytelenítés
A következő helyett:
Nem
Helyesen:
Igen
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/03/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/03/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása
A következő helyett:
Helyesen:
Amennyiben a koronavírus veszélye miatt a kiállítás lemondásra kerül a nyertes ajánlattevő kihirdetéséig.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/03/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/03/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. A EKR-ben generált felolvasólap mellékletét képezi az Ajánlattételi felhívás M/2. pontra vonatkozó szakember Önéletrajza minőségi
bírálati szempont alátámasztására, a végzettséget igazoló irata és a teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek az értékelési szempont
figyelembevételével tett nyilatkozata. Amennyiben a felolvasólap mellékleteként nem kerül benyújtásra a szakember önéletrajza, abban az esetben az ajánlat érvénytelen lesz. Érvénytelen lesz az ajánlat továbbá, amennyiben nem állapítható meg az ajánlattevő az értékelésre tett megajánlása (többlet szakmai tapasztalat). Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!
2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
3. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre
jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját, a cégkivonatban nem
szereplő aláíró esetében az erre vonatkozó teljes bizonyító erejű meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazott aláírás
mintáját is.
4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 321/2015.(X.30.) Korm.
rendelet 13. § alapján. Ajánlattevő a nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot is csatolja be az ajánlatába.
5. Az ajánlati árat (nettó vállalkozói díj) ÁFA nélkül, magyar forintban kell megadni, a dokumentáció mellékleteként csatolt
felolvasólapon megjelöltek szerint egy összegben. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan költségtényezőt, amelyet az
ajánlattevő ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván, és amelyek összességükben fedezetet nyújtanak az a közbeszerzési
dokumentumban meghatározott szerződéses feltételek szerinti teljesítésre.
6. Az ajánlattétel nyelve: magyar. Az ajánlatokhoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat is magyar nyelven
kell elkészíteni és benyújtani. Amennyiben ajánlattevő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatol bármilyen
dokumentumot, úgy a dokumentumról készült ajánlattevő általi felelős magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell közvetlenül az idegen nyelvű dokumentum után.
7. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek.
8.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatnak meg kell felelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben
felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. (Kbt. 73.§ (4) (5) bekezdés).
9. A jelen eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben az ajánlattételi felhívás feladásának napján hatályos Kbt., illetve annak végrehajtási rendeletei az irányadóak. Ennek körében tájékoztatásul Ajánlatkérő kiemeli, hogy „szakmai ajánlat: a
beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat”,
valamint felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára.
10. AK Kbt. 81. § (5) bek. szerint jár el.
11. Iratok formai követelménye: jelszó nélkül olvasható, megnyitható pdf fájl, cégszerűen aláírva.
12. Utalunk a 424/2017. (XII.19) K.r. előírásaira.
13. A felolvasó lap melléklete a nettó egyösszegű ajánlati árat részletező ártábla (kereskedelmi ajánlat) benyújtva excel fájlban (xls, xlsx), valamint pdf-ként, cégszerűen aláírva.
14. Vállalkozó legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a jelen közbeszerzés megajánlott részének tárgyára érvényes, építés-, és szerelésbiztosítás tartalmú, legalább 5.000.000 HUF/ káresemény és 15.000.000 HUF /év fedezeti értékű felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni, vagy meglévő FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni. Erről szóló nyilatkozatot az ajánlat részeként be kell nyújtani.
15. Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg az alkalmassági követelményeket.
16. Pontok: 0-10, ár:fordított arányosítás, minőségi szempont (többlet tapasztalat): egyenes arányosítás módszere.
Helyesen:
1. A EKR-ben generált felolvasólap mellékletét képezi az Ajánlattételi felhívás M/2. pontra vonatkozó szakember Önéletrajza minőségi
bírálati szempont alátámasztására, a végzettséget igazoló irata és a teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek az értékelési szempont
figyelembevételével tett nyilatkozata. Amennyiben a felolvasólap mellékleteként nem kerül benyújtásra a szakember önéletrajza, abban az esetben az ajánlat érvénytelen lesz. Érvénytelen lesz az ajánlat továbbá, amennyiben nem állapítható meg az ajánlattevő az értékelésre tett megajánlása (többlet szakmai tapasztalat). Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!
2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
3. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre
jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját, a cégkivonatban nem
szereplő aláíró esetében az erre vonatkozó teljes bizonyító erejű meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazott aláírás
mintáját is.
4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 321/2015.(X.30.) Korm.
rendelet 13. § alapján. Ajánlattevő a nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot is csatolja be az ajánlatába.
5. Az ajánlati árat (nettó vállalkozói díj) ÁFA nélkül, magyar forintban kell megadni, a dokumentáció mellékleteként csatolt
felolvasólapon megjelöltek szerint egy összegben. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan költségtényezőt, amelyet az
ajánlattevő ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván, és amelyek összességükben fedezetet nyújtanak az a közbeszerzési
dokumentumban meghatározott szerződéses feltételek szerinti teljesítésre.
6. Az ajánlattétel nyelve: magyar. Az ajánlatokhoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat is magyar nyelven
kell elkészíteni és benyújtani. Amennyiben ajánlattevő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatol bármilyen
dokumentumot, úgy a dokumentumról készült ajánlattevő általi felelős magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell közvetlenül az idegen nyelvű dokumentum után.
7. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek.
8.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatnak meg kell felelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben
felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. (Kbt. 73.§ (4) (5) bekezdés).
9. A jelen eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben az ajánlattételi felhívás feladásának napján hatályos Kbt., illetve annak végrehajtási rendeletei az irányadóak. Ennek körében tájékoztatásul Ajánlatkérő kiemeli, hogy „szakmai ajánlat: a
beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat”,
valamint felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára.
10. AK Kbt. 81. § (5) bek. szerint jár el.
11. Iratok formai követelménye: jelszó nélkül olvasható, megnyitható pdf fájl, cégszerűen aláírva.
12. Utalunk a 424/2017. (XII.19) K.r. előírásaira.
13. A felolvasó lap melléklete a nettó egyösszegű ajánlati árat részletező ártábla (kereskedelmi ajánlat) benyújtva excel fájlban (xls, xlsx), valamint pdf-ként, cégszerűen aláírva.
14. Vállalkozó legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a jelen közbeszerzés megajánlott részének tárgyára érvényes, építés-, és szerelésbiztosítás tartalmú, legalább 5.000.000 HUF/ káresemény és 15.000.000 HUF /év fedezeti értékű felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni, vagy meglévő FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni. Erről szóló nyilatkozatot az ajánlat részeként be kell nyújtani.
15. Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg az alkalmassági követelményeket.
16. Pontok: 0-10, ár:fordított arányosítás, minőségi szempont (többlet tapasztalat): egyenes arányosítás módszere.
17. AK felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy feltételes közbeszerzési eljárást indít a jelen közbeszerzési eljárás
tekintetében a Kbt. 53. §(5)-(6) bek. alapján, tekintettel arra, amennyiben a koronavírus veszélye miatt a kiállítás lemondásra kerül a nyertes ajánlattevő kihirdetéséig, ezt olyan körülménynek tekinti AK, amely alapján az eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a szerződés-tervezet is módosításra került a felhíváson kívül.
Előzmény hirdetmény száma: 03346/2020
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben