Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/42
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.03.01.
Iktatószám: 3889/2022
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: Balatonfüred Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Hrsz.: 370;8230 Balatonfüred, Hrsz.: 130;8230 Balatonfüred, Hrsz.: 94/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.03.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonfüred Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734154219
Postai cím: Szent István Tér 1
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöp Tibor
Telefon: +36 305477047
E-mail: intezmeny@balatonfured.com
Fax: +36 87343457
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonfured.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000148072022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000148072022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Balatonfüred, reformkori épületek felújítása
Hivatkozási szám: EKR000148072022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A GINOP-7.1.9-17-2018-00008 azonosítószámú, „Balatonfüred reformkori városrészének integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” című projekt keretében reformkori épületek felújítása tárgyú munkák kivitelezőjének kiválasztása az alábbi 3 résszel:
1. Kerektemplom felújítása
2. Jókai-villa felújítása
3. Vaszary-villa kertfelújítása
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kerektemplom felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Hrsz.: 370
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A GINOP-7.1.9-17-2018-00008 azonosítószámú, „Balatonfüred reformkori városrészének integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” című projekt keretében a Kerektemplom felújítása tárgyú kivitelezési munkák elvégzése az alábbiakban, illetve a közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint:
A telket közterület veszi körül, mely a korábbi években több ütemben teljes mértékben megújult, így az épület környezete kifogástalan, rendezett. Az épület rézsűs telken épült, így az altemplomi rész egy épületszinttel lejjebb szintén közterületről megközelíthető.
Rendeltetés:
- Templomtér. Altemplom, mely az átalakítás után: galéria és kiállítótér, illetve a korábbi tároló részből kialakított vizesblokk.
A teljes felújítandó műemléki épület alapterületének nagysága: 210,5 m2
700 m2 állványozás, 14,5 m2 födém építés, 101 m2 védett burkolat felszedése és újbóli lerakása, 106,7 m2 külső falfestés, 32 fm D25 KPE vezeték, 410 m villamos vezeték elhelyezése, 793 m2 talajnedvesség elleni szigetelés, 195 m2 talajvíznyomás elleni szigetelés, 165 m2 10 cm vstg. fala- zás, 20 fm 160 KGPVC cső és idomok.
Az épületszerkezeti részek felújításán, restaurálásán kívül hangosítás, villamos szerelés akadálymentes vizesblokk kerül kialakításra.
Mivel a templom nem rendelkezik meglevő szennyvízelvezetéssel, a tervezett vizesblokkban elhelyezésre kerülő WC es mosdó szennyvízelvezetését új bekötés létesítésével kell megoldani.
Fűtés: a tervezett felújítás során az altemplomi szinten 4 db elektromos lapradiátor kerül elhelyezésre, így újonnan létesítendő közműigény nem merül fel.
Az épületben a felújítást úgy kell végezni, hogy az biztonságosan üzemeltethető legyen a kivitelezés időszakában is.
Műemléki törzsszám: M I 5396 [9697] MK 5401[23776] MJT 11111[11620] vö [30488]
A beruházás megvalósítása örökségvédelmi hatósági engedélyköteles.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) 10
2 Az M.2./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap)  10
3 Az M.2./c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00008
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban megadott teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 7 hónap, amelybe a műszaki átadás-átvétel ideje is beleszámít. A munkaterület átadására a szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül kerül sor.

II.2.1) Elnevezés:
Jókai-villa felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Hrsz.: 130
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A GINOP-7.1.9-17-2018-00008 azonosítószámú, „Balatonfüred reformkori városrészének integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” című projekt keretében a Jókai-villa felújítása tárgyú kivitelezési munkák elvégzése az alábbiakban, illetve a közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint:
A tervezett felújítás célja az épület két terepszint alatt elhelyezkedő helyiségének felújítása, teljeskörű utólagos vízszigetelése, belsőépítészet:
- az emlékház pincehelyiségeinek belsőépítészete, pincehelyiségből vetítőterem kialakítása, a padló- és falburkolat, előtétfalainak és bútorzatának felújítása, szigetelés, mosdó helyiségek felújítása, bővítése, lift korszerűsítése villaépület kiszolgálóhelyiségeinek felújítása.
- 42 m2 gipszkarton előtétfal, 61 m2 Porotherm válaszfal, 173 m2 talajnedvesség elleni szigetelés, 174 m2 víznyomás elleni szigetelés, 62 m2 burkolás
- kert kivitelezői munkákat követő visszaállítása.
A teljes felújítandó műemléki épület alapterületének nagysága: 355,8 m2
Az épületben a felújítást úgy kell végezni, hogy az biztonságosan üzemeltethető legyen a kivitelezés időszakában is.
Műemléki törzsszám: MII 5404 [9706] MK 5401 [23776] MJT 11111 [11620] vö [30488]
A beruházás megvalósítása örökségvédelmi hatósági engedélyköteles.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap)  10
2 Az M.2./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) 10
3 Az M.2./c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00008
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban megadott teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 7 hónap, amelybe a műszaki átadás-átvétel ideje is beleszámít. A munkaterület átadására a szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül kerül sor.

II.2.1) Elnevezés:
Vaszary-villa kertfelújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Hrsz.: 94/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A GINOP-7.1.9-17-2018-00008 azonosítószámú, „Balatonfüred reformkori városrészének integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” című projekt keretében a Vaszary-villa kertfelújítása tárgyú kivitelezési munkák elvégzése az alábbiakban, illetve a közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint:
A beruházással érintett terület: galériaként működő, eklektikus stílusú Vaszary Villa kertjének keleti része. Kivitelezés célja: funkciók bővítése és a növényállomány gazdagítása és a középen található ovális területre elhelyezendő Sellő szoborcsoport. Nagyobb mértékű tereprendezési, burkolatépítési munkálatokat szoborcsoport környezetében.
Kivitelezői feladat:
1. Sellő szoborcsoport lehelyezése és vízmedence kiépítése. Tereprendezés a Sellő szoborcsoportot övező ovális alakú zöldfelületen. 11 m2 szoboralap felület és 200 m2 zöldfelület
2. Szoborcsoport megközelítéséhez és környezetében kert stílusához igazodó gyöngykavics burkolatot kiemelt terméskő szegéllyel. 71 m szegély, 360 m2 kavicsos gyalogos út
3. Szabadtéri vetítéshez hely és csatlakozók kiépítése. 80 m kábelezés, 2 db alaptest mozivászon részére, 1 db elektromos csatlakozás kiépítése, 120 m2 zöldfelület helyreállítás
4. Közvilágítás és térvilágítás sétautak közvilágítása: 4 db, a meglévőkkel azonos típusú kandeláber bővítése, 1 db kandeláber áthelyezésre. 160 m védőcső
5. Zöldfelület felújítása. 150 m2
Műemléki törzsszám: MII 11115 [11380] MK 5396 [23771] MK 5401 [23776] MK 5404 [23797] MK 10387 [23800] MJT 11111 [11620]
A kertfelújítást úgy kell végezni, hogy az épület biztonságosan üzemeltethető legyen a kivitelezés időszakában is.
A beruházás megvalósítása örökségvédelmi hatósági bejelentés köteles.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 24 hónap) 10
2 Az M.2./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap)  10
3 Az M.2./c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00008
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban megadott teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 3 hónap, amelybe a műszaki átadás-átvétel ideje nem számít bele. A munkaterület átadására a szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül kerül sor.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi részre:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi részre:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja esetében a hivatkozott Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell eljárnia.
Ajánlattevőnek az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (személy) vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia.
A nyilatkozatok kiállítása kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdéseire.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdésében, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át, amely során a bírálat keretében a kizáró okok, és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani, azaz Ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és adott esetben a Kbt. 71. §-a szerinti cselekményeket alkalmazza.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi részre:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Valamennyi részre:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása 1. és 2. részre:
M.1. Ajánlattevő mutassa be az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 év időszakában teljesített legjelentősebb, műemléki épületen végzett épület felújításra vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján.
Ajánlattevő a bemutatott referencia munkák vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerint csatolja a szerződést kötő másik fél által adott igazolást.
Az igazolásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- Az építési beruházás tárgya, mennyisége (legalább az alkalmasság minimumkövetelményei szóhasználatának megfelelő tartalommal),
- A szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége,
- A teljesítés ideje (a kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megjelölésével),
- A teljesítés helye (település név és pontos helyrajzi szám megjelölésével),
- Konzorciumban történő teljesítés esetén a teljesítési hányad megjelölése,
- Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Valamennyi részre:
M.2. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó a végzettséget, illetve képzettséget (iskolai oklevél), szakmai tapasztalatot alátámasztó és igazoló dokumentumok (a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz), valamint a szakemberek által a rendelkezésre állás tekintetében aláírt nyilatkozatok. A szakemberek szakmai önéletrajzából mind az alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt feltételeknek, mind az értékelési részszempontra - a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata - vonatkozóan megajánlott többlet szakmai tapasztalatnak egyértelműen ki kell derülnie. A végzettség, illetve képzettség meglétének alátámasztására szolgáló dokumentumok másolatban is benyújthatóak.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékben megjelenített 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet M.1. és M.2. előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az M.1. és M.2. pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át, amely során a bírálat keretében a kizáró okok, és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani, azaz Ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és adott esetben a Kbt. 71. §-a szerinti cselekményeket alkalmazza.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint felelhetnek meg.
Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésesben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ehhez kapcsolódóan felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (12) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésére, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő előírásokhoz képest szigorúbban határozta meg az M.1. és M.2. pontok tekintetében.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1. és 2. rész:
M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 év időszakában teljesített, összesen minimum 110 m2 alapterületű műemléki épület felújítására vonatkozó referenciával.
Az előírt referencia több szerződéssel is igazolható.
1. és 2. rész:
M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
a) 1 fő szakemberrel, aki
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É-M” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./1. rész 4. pontjában meghatározott végzettséggel, illetve képzettséggel és gyakorlattal rendelkezik, VAGY
- a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./1. rész 4. pontja szerinti „MV-É-M” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
b) 1 fő szakemberrel, aki
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői
jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./2.
rész 3. pontjában meghatározott végzettséggel, illetve képzettséggel és gyakorlattal rendelkezik, VAGY
- a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./2. rész 3. pontja szerinti „MV-ÉG”
kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű)
jogosultsággal rendelkezik.
c) 1 fő szakemberrel, aki
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői
jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./2.
rész 5. pontjában meghatározott végzettséggel, illetve képzettséggel és gyakorlattal rendelkezik, VAGY
- a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./2. rész 5. pontja szerinti „MV-ÉV”
kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
3. rész:
M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
a) 1 fő szakemberrel, aki
- kertészmérnök vagy tájépítész mérnök, vagy azokkal egyenértékű szakképesítéssel és legalább 12 hónap gyakorlattal rendelkezik.
b) 1 fő szakemberrel, aki
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./3. rész 10. pontjában meghatározott végzettséggel, illetve képzettséggel és gyakorlattal rendelkezik, VAGY
- a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./3. rész 10. pontja szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
c) 1 fő szakemberrel, aki
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői
jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./2.
rész 5. pontjában meghatározott végzettséggel, illetve képzettséggel és gyakorlattal rendelkezik, VAGY
- a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./2. rész 5. pontja szerinti „MV-ÉV”
kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
1. rész:
M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
d) 1 fő, műemléki restaurátor szakterületen a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés bc) pontja szerint szakértői nyilvántartásba vett faszobrász-restaurátor művész szakemberrel, vagy a nyilvántartásba nem vett, de a nyilvántartásba vételhez szükséges, a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés bármely pontja szerinti faszobrász-restaurátor végzettséggel, illetve képzettséggel és a nyilvántartásba vételhez szükséges, a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés a-b) pontjai szerinti szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
e) 1 fő, műemléki restaurátor szakterületen a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés bc) pontja szerint szakértői nyilvántartásba vett kőszobrász-restaurátor szakemberrel, vagy a nyilvántartásba nem vett, de a nyilvántartásba vételhez szükséges, a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés bármely pontja szerinti kőszobrász-restaurátor végzettséggel, illetve képzettséggel és a nyilvántartásba vételhez szükséges, a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés a-b) pontjai szerinti szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
f) 1 fő, műemléki restaurátor szakterületen a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés bc) pontja szerint szakértői nyilvántartásba vett festő-restaurátor szakemberrel, vagy a nyilvántartásba nem vett, de a nyilvántartásba vételhez szükséges, a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés bármely pontja szerinti festő-restaurátor végzettséggel, illetve képzettséggel és a nyilvántartásba vételhez szükséges, a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés a-b) pontjai szerinti szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Valamennyi rész:
Egy szakember több pozícióra is jelölhető, illetve ugyanazon szakember több rész tekintetében
is bemutatható ugyanazon alkalmassági követelmény tekintetében. Az időben párhuzamos projektek esetében a szakmai tapasztalatot AK csak egyszer veszi figyelembe. A szakember tapasztalatát év, hónap pontossággal kérjük bemutatni.
AK a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel egyenértékű végzettséget, illetve képzettséget is elfogad.
AK FMV szakmai tapasztalatként különösen építésvezetői, építésirányítói, művezetői, illetve adott esetben felelős műszaki vezetői tapasztalatot fogad el.
AK a kertészmérnök vagy tájépítész mérnök, vagy azokkal egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember esetében szakmai tapasztalatként különösen parkok, zöldterületek, sport- és játszóterek, kertek kialakítását fogadja el.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részre:
Késedelmi kötbér mértéke: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 1 %-a/nap minden megkezdett (késedelemmel érintett) naptári nap után, de maximum a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 20 %-a.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként ajánlatkérő a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű biztosítékot köt ki a Kbt. 134. § (3)-(4) bekezdése alapján. A biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában előírtak szerint teljesíthető ajánlattevő választása szerint a műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 24 hónapra.
Jótállás időtartama: 24 hónap. A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvétel lezárása.
A részletes szabályokat lásd a szerződés-tervezetekben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1. és 2. részre:
A nyertes ajánlattevő a műszaki ellenőr javaslata alapján 4 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be az alábbiak szerint, az ajánlatkérő által igazolt tényleges teljesítést követően:
1. részszámla: A készültség 15 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozási díj 15 %-a,
2. részszámla: A készültség 40 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozási díj 25 %-a,
3. részszámla: A készültség 60 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-a,
4. részszámla: A készültség 80 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-a,
Végszámla: a készültség 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-a.
3. részre:
A nyertes ajánlattevő a műszaki ellenőr javaslata alapján 1 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be az alábbiak szerint, az ajánlatkérő által igazolt tényleges teljesítést követően:
1. részszámla: A készültség 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén – a teljes nettó vállalkozási díj 50 %-a
Végszámla: a készültség 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozási díj 50 %-a.
Valamennyi részre:
Jelen beszerzés EU-s támogatással, támogatási szerződés alapján valósul meg. Ajánlatkérő a számlák kifizetésénél a Támogatási Szerződés szerinti utófinanszírozást alkalmaz, figyelemmel a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
Támogatás intenzitása: az elszámolható költségek tekintetében 100 %.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt – ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.
Az előleg elszámolása a részszámlákból és végszámlából arányosan történik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. § (1), (3), (6) bekezdéseiben, a Kbt. 27/A. §-ban, valamint a 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 30. § és 32/A. §-aiban foglaltakra.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
A részletes szabályokat lásd a szerződés-tervezetekben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Valamennyi részre:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján előírja, hogy a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozására nincs lehetőség.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a szerint a vezető céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell kötni, és az ajánlatban csatolni kell azt.
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek:
• tartalmazza az ajánlattevők adatait (név, székhely),
• a közös ajánlattételt vezető ajánlattevő megnevezését, aki jogosult a közös ajánlattevők képviseletére (a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését),
• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak,
• nyertesség esetén a szerződés aláírására jogosult felet/feleket,
• az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait: a feladatmegosztást, a feladatok teljesítésének százalékos megoszlását, az egymás közötti pénzügyi elszámolás módját,
• meghatalmazást, ami kiterjed arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat, figyelemmel a Kbt. 35. § (2a) bekezdésében foglaltakra.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/03/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/03/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. §-át és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. §-át és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint kerül megindításra, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a szükséges pénzügyi fedezet biztosítására többlettámogatásra irányuló igényt fog benyújtani.
Ajánlatkérő a többlettámogatásra irányuló igényének el nem fogadását, vagy az igényeltnél olyan mértékben kisebb összegben történő elfogadását, melyhez a további esetlegesen szükséges forrást nem tudja más módon bevonni, olyan körülménynek tekinti, mely alapján Ajánlatkérő a teljesítésre képtelenné válik és amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a többlettámogatási igény megítélését tartalmazó döntésről szóló értesítés Ajánlatkérő által történő átvételét a szerződés hatálybelépését felfüggesztő feltételként köti ki.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Lásd a VI.3.9) További információk 1. pontját.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Valamennyi részre:
1. A módszerek meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, Szakemberek többlettapasztalata: egyenes arányosítás. Ajánlatkérő a KH 2020. 03. 25. napján közzétett (a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szempontrdsz. alk.-ról) útmutatójában foglaltakat alkalmazza. Lásd még: Kiegészítő dokumentumok III/1. pontja.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
3. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
4. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
5. Kérjük az ajánlati ár ellenőrzéséhez az árazott költségvetés(eke)t excel formátumban is feltölteni az EKR-be. Továbbá az ajánlat részeként az árazott költségvetéseket PDF formátumban cégszerűen aláírva is kérjük feltölteni az EKR-be. Esetleges hiánypótlás, felvilágosítás, illetve számítási hiba javítása esetén az árazott költségvetéseket szintén excel, illetve cégszerűen aláírt PDF formátumban szükséges benyújtani.
6. Az ajánlat részeként kötelezően, vagy adott esetben csatolandó nyilatkozatok/dokumentumok listáját a Kiegészítő dokumentumok IV. pontja tartalmazza.
7. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját (a Kiegészítő dokumentumok III/12. pontjában részletezettek szerint). Ha a kötelezettségvállaló (ajánlatot aláíró) személye nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, úgy a jogosultságot meghatalmazással kell igazolni.
8. A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben - közölt üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
9. Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján előírja, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő munkanapon köteles összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítást (C.A.R. rendszerű építés-szerelési biztosítás) kötni a szerződés tárgyára (építőipari kivitelezés), vagy a meglévő biztosítását kiterjeszteni a szerződés tárgyára (építőipari kivitelezés) is az előírt felelősségbiztosítási mértékre tekintettel. Ajánlatkérő az alábbi biztosítási mértékeket írja elő: 1. és 2. részre: kártérítési limit 40 millió forint/év, illetve káreseményenként 20 millió forint/kár, 3. részre: kártérítési limit 10 millió forint/év, illetve káreseményenként 5 millió forint/kár.
Nyertes ajánlattevő a biztosítások meglétét a munkaterület átadását követő 3 napon belül köteles Ajánlatkérő felé bizonylatolni. A biztosításnak a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt érvényben kell maradnia.
10. Jelen eljárásban Kisné Fehérváry Katalin felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszáma: 00415) működik közre.
11. Ajánlatkérő az eljárás során helyszíni bejárást nem tart, tekintettel arra, hogy a helyszínek szabadon megtekinthetők.
12. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
13. További információkat lásd a Kiegészítő dokumentumokban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/02/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges