Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/196
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.10.11.
Iktatószám: 18803/2021
CPV Kód: 38127000-1
Ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731591214
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Katalin
Telefon: +36 82501522
E-mail: ekr.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 82501522
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Légszennyezettségét mérő monitoring állomás II.
Hivatkozási szám: EKR000911052021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38127000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kaposvár légszennyezettségét mérő monitoring állomás beszerzése II.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Légszennyezettségét mérő monitoring állomás II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38120000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Kaposvár, Sport Aréna melletti terület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kaposvár légszennyezettségét mérő monitoring állomás telepítése, műszerekkel történő felszerelése, továbbá karbantartása.
Környezeti levegő vizsgálatára kialakított mérőállomás, beépített, folyamatos üzemű gázelemzőkkel (SO2, NO/NO2/NOx, CO, O3, nagy térfogatáramú PM mintavevő) és szálló por monitorral/monitorokkal (PM10 és PM2,5), meteorológiai egységgel, a gázelemzők működtetését biztosító berendezésekkel (gázkeverővel, null-gáz generátorral, a rendszeres ellenőrzéshez szükséges tanúsított anyagmintákkal), adatgyűjtő és adatfeldolgozó rendszerrel.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezik az alábbiak:
I. Telepítés: Megfelelő aljzat kiépítése és az áramellátás kialakítása.

II. A mérőállomás felszerelés szállítása:
1. Környezeti SO2 -gázelemző, 1 db.
2. Környezeti CO – gázelemző, 1 db.
3. Környezeti NO/NO2/NOx – gázelemző, 1 db.
4. Környezeti O3 – gázelemző, 1 db.
5. Szállópor monitorok - PM10 (1 db.) és PM2.5 (1 db.)
6. Kalibrátor, 1 db.
7. Null-levegő generátor, 1 db.
8. Gázpalack reduktorral, 1 db.
9. Mintavevő rendszer, 1 db.
10. Meteorológiai egység, árboccal, 1 db.
11. Adatgyűjtő, adatfeldolgozó rendszer, 1 db.
12. Mérőkonténer, 1 db.
III. Karbantartás:
Kötelező helyszíni karbantartás félévente 1 alkalommal 2026. december 31.-ig.
Kötelező jótállás: 12 hónap. Ezen felül vállalt minimum 0, maximum 12 hónapnyi (többlet) jótállás értékelés keretében kerül figyelembevételre.
A jótállási időtartam alatt helyszíni szervizszolgáltatás ellátása, melynek a meghibásodás nyertes ajánlattevő felé való közlésétől számított minimum 24, maximum 72 órán belüli megkezdése értékelés keretében kerül figyelembevételre.
Ajánlatkérő – a Kbt. 132. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – sajátos feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésekor rendelkeznie kell „műszerek kereskedelme és szervize” alkalmazási területre kiterjedő ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási, vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjában érvényes, a nevére szóló tanúsítvány másolati példányát legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az ajánlatkérő részére benyújtani. Közös ajánlattétel esetén – szerződéskötéskor – az előírt követelménynek együttesen kell megfelelni. Az előírt tanúsítvány igazolása határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
Ajánlatkérő – a Kbt. 132. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – sajátos feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a gyártótól származó, a megajánlott készülékekre és szoftverekre vonatkozó, Magyarországra érvényes kereskedelmi és szerviz jogosultsággal. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjában igazolni az előbbieket, és a jogosultságot igazoló dokumentumok másolati példányát legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az ajánlatkérő részére benyújtani. Közös ajánlattétel esetén – szerződéskötéskor – az előírt követelménynek együttesen kell megfelelni. Az előírt jogosultság igazolása határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
A részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentációban.
Amennyiben a közbeszerzési dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatban alkalmazott Envista ARM szoftverrel 100% kompatibilis kommunikációs és monitoring szoftver (igen/nem) 15
2 3. Helyszíni szervizszolgáltatás megkezdése (a meghibásodás bejelentésétől számított minimum 24 óra, maximum 72 óra) 5
3 4. A többletjótállás időtartama (hónap). (A kötelezően előírt 12 hónapon felül vállalt további jótállás időtartama, minimum 0, maximum 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: LIFE IP HungAIRy (LIFE17 IPE/HU/000017)
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 158 - 417792
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Légszennyezettségét mérő monitoring állomás II.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 015001 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
Figyelemmel az EU-s forrásból megvalósuló közbeszerzések magas auditkockázatára ajánlatkérő a vonatkozó közbeszerzési iránymutatások miatt az ajánlati felhívás II.2.14) További információk pontjába a következőt írta elő: „3. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.”
A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont alapján az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével – egy szakaszból álló eljárásban vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést;
Fentiekre figyelemmel a Döntéshozó döntése:
A közbeszerzési eljárás a beérkezett ajánlat bírálata nélkül eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont alapján, tekintettel arra, hogy az eljárást megindító felhívásban előírásra került a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi ok és az eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig egy ajánlatot nyújtottak be.
---
Benyújtott ajánlat:
Az ajánlattételi határidő lejártáig (2021. szeptember 14. napján 10:00 óra) 1 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot:
Ajánlattevő neve: Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2093 Budajenő Szőlőhegyi Utca 8.
Adószáma: 11118826213.
1.1. Ajánlati ár (nettó HUF): 50 693 069
1.2 Kötelező karbantartás díja a szükséges fogyóeszközökkel együtt (nettó HUF): 2 950 000
2. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatban alkalmazott Envista ARM szoftverrel 100% kompatibilis kommunikációs és monitoring szoftver (igen/nem): Igen
3. Helyszíni szervizszolgáltatás megkezdése (a meghibásodás bejelentésétől számított minimum 24 óra, maximum 72 óra): 24
4. A többletjótállás időtartama (hónap) (A kötelezően előírt 12 hónapon felül vállalt további jótállás időtartama, minimum 0, maximum 12 hónap): 12
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)