Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.10.09.
Iktatószám:17354/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság;STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság;Ed. Züblin AG
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
Telefon: +36 709024241
E-mail: office@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generál kivitelezési munkáinak elvégzésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generál kivitelezési munkáinak elvégzésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1135 Budapest, Szabolcs utca 33. cím alatti 28056 helyrajzi számú teleknek az
Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő telekrésze
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási
Központ generál kivitelezési munkái a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A Liget Budapest projekt keretein belül megvalósuló Országos Múzeumi Restaurálási és Raktáro zási Központ (OMRRK) fő elemei:
’A’ épület - központi épület (új építésű épület)
- fő funkció: műtárgyraktározás és restaurálás
- A hűtött műtárgy raktárakban az előírt általán os légállapot téli, nyári esetben egyaránt: (t=18°C±2°C; f=50%±5%), az
általános műtárgyzsilipekben és a földszinti, ill az emeleti műtárgyakkal kapcsolatos komfort helyiségekben az előírt légállapot
téli, nyári esetben egyaránt: (t=22°C±2°C; f=50%±5%)
- A helyiségekbe befújt és elszívott friss levegő mennyisé gét az MSZ EN 1752 szabvány szerint ill a technológia által megkövetelt
légcsereszám alapján határoztuk meg.
- Épület raktározási helyiségeiben műtá rgyak védelmére beépített automatikus oltásvezérlő- és gázzaloltó rendszer kiépítése
valósul meg. Az automatikus oltórendszer teljes elárasztás elvén működő szárazoltó rendszer (Wagner nitrogén (IG-100)
oltógázzal működő 300 bar névleges nyomású).
- terepszint alatt: 4 szintes mélységben jellemző en műtárgyraktározási használat
- terepszint felett: Földszint + 2 emelet + tetőfelépítmény szinten jellemzően rest aurálási használat
- homlokzat látszóbeton felülettel: ~3300m2
- alapterület: cca. 29.460 m2
- A Liget Budapest projektben megvalósítandó létesítmények egységesen zöld minősítést kapnak, de a létesítmények külön is
kell, rendelkezzenek minősítéssel. Az épületek nemzetközi zöldminősítésének elérése a cél BREEAM minimum „very good”
szinten.
’B’ épüle t - mélygarázs (új építésű épület)
- fő funkció: parkolás
- terepszint alatti kiala kítása: 1 szintes mélységben jellemzően parkolóhelyek biztosítása
- terepszint feletti kialakítása: 3 db földszintes felépítmény, a gyalogos forgalom számára
- alapterület: cca. 3.060 m2
’C’ épület - látogatóközpont (történelmi felújított, átalakított épület)
- fő funkciója: közönségforgalmi reprezentáció és információ szolgál tatás
- terepszint alatti kialakítása: terepszint alatti használati tér nincs
- terepszint feletti kialakítása: Földszint + 1 emelet + tetőfelépítm ény szinten közönségforgalmi használat
- alapterület: cca. 1.010 m2
’D’ épület - kutatóközpont (t örténelmi felújított, átalakított épület)
- fő funkció: művészettörténeti kutatás
- terepszint alatti kialakítása: 1 Alagsor szinten jellemzően raktározás
- terepszint feletti kialakítása: Földszint + 1 emelet + tetőtérbeépítés szinten jellemzően művészettörténeti kutatás
- alapterület: cca. 3.020 m2
’E’ épület - kerti tároló és tra fóház (felújított, átalakított épület)
- fő funkció: kerti tároló és trafóház
- terepszint alatti kialakítás: terepsz int alatti használati tér nincs
- terepszint feletti kialakítás: Földszint
- hasznos alapterülete: 60 m2
Park, zöld terület
- 7910 m2
- Rekreáció s funkciót biztosító ősfás, sűrű növényzet mellett sűrű infrastruktúrának és talajszonda-rendszernek ad helyet.
Park és burkolt területek egy része alatt 200db 150m mélyre fúrt Geotermikus (talajszondás) hőszivattyús rendszer létesü l. A
mélyépítési generál kivitelezési munkák folyamatban vannak.
- A ’B’ épület tartószerkezetének elkészítése 2017.01.25. nap jára várható.
- Az ’A’ épület terepszint alatti tartó- és külső térelhatároló szerkezeteinek elkészítése (a 0,00 szinti födém nélkül) 2017.04.17
napjára várható.
- Az ’A’ épület fel úszási állékonyságát biztosító víztelenítés 2017.10.11. napjáig folyik - ezt követően a magasépítés keretében
továbbépített szerkezetekkel kell biztosítani az állékonyságot.
A projekt magasépítésének generál kivitelezési munkáit a proj ekt mélyépítésének generál kivitelezési munkáival párhuzamosan
kell megkezdeni az organizáció megosztásával, kölcsönös együttműködéssel. A mélyépítés befejezését követően a magasépítés
keretében kell biztosítani az építtető, a gyengeáramú munkák és a raktártechnikai munkák organizációs követelményeit.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 313
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 057 - 105221

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási Szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/03/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Déne s utca 2. Infopark „D” épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Déne s utca 2. Infopark „D” épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Ed. Züblin AG
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Albstadtweg 3.
Város: Stuttgart
NUTS-kód: DE11
Postai irányítószám: 70567
Ország: DE
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 11998813754 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
szerz mód:2018.05.25.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/03 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A 1135 Budapest, Szabolcs utca 33. cím alatti 28056 helyrajzi számú teleknek az
Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő telekrésze
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generál kivitelezési munkái
a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A Liget Budapest projekt keretein belül megvalósuló Orszá gos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) fő elemei:
’A’ épület - központi épület (új építésű épület)
- fő funkció: műtárgyraktározás és restaurálás
- A hűtött műtárgy raktárakban az előírt általán os légállapot téli, nyári esetben egyaránt: (t=18°C±2°C; f=50%±5%), az
általános műtárgyzsilipekben és a földszinti, ill az emeleti műtárgyakkal kapcsolatos komfort helyiségekben az előírt légállapot
téli, nyári esetben egyaránt: (t=22°C±2°C; f=50%±5%)
- A helyiségekbe befújt és elszívott friss levegő mennyisé gét az MSZ EN 1752 szabvány szerint ill a technológia által megkövetelt
légcsereszám alapján határoztuk meg.
- Épület raktározási helyiségeiben műtá rgyak védelmére beépített automatikus oltásvezérlő- és gázzaloltó rendszer kiépítése
valósul meg. Az automatikus oltórendszer teljes elárasztás elvén működő szárazoltó rendszer (Wagner nitrogén (IG-100)
oltógázzal működő 300 bar névleges nyomású).
- terepszint alatt: 4 szintes mélységben jellemző en műtárgyraktározási használat
- terepszint felett: Földszint + 2 emelet + tetőfelépítmény szinten jellemzően rest aurálási használat
- homlokzat látszóbeton felülettel: ~3300m2
- alapterület: cca. 29.460 m2
- A Liget Budapest projektben megvalósítandó létesítmények egységesen zöld minősítést kapnak, de a létesítmények külön is
kell, rendelkezzenek minősítéssel. Az épületek nemzetközi zöldminősítésének elérése a cél BREEAM minimum „very good”
szinten.
’B’ épüle t - mélygarázs (új építésű épület)
- fő funkció: parkolás
- terepszint alatti kiala kítása: 1 szintes mélységben jellemzően parkolóhelyek biztosítása
- terepszint feletti kialakítása: 3 db földszintes felépítmény, a gyalogos forgalom számára
- alapterület: cca. 3.060 m2
’C’ épület - látogatóközpont (történelmi felújított, átalakított épület)
- fő funkciója: közönségforgalmi reprezentáció és információ szolgál tatás
- terepszint alatti kialakítása: terepszint alatti használati tér nincs
- terepszint feletti kialakítása: Földszint + 1 emelet + tetőfelépítm ény szinten közönségforgalmi használat
- alapterület: cca. 1.010 m2
’D’ épület - kutatóközpont (t örténelmi felújított, átalakított épület)
- fő funkció: művészettörténeti kutatás
- terepszint alatti kialakítása: 1 Alagsor szinten jellemzően raktározás
- terepszint feletti kialakítása: Földszint + 1 emelet + tetőtérbeépítés szinten jellemzően művészettörténeti kutatás
- alapterület: cca. 3.020 m2
’E’ épület - kerti tároló és tra fóház (felújított, átalakított épület)
- fő funkció: kerti tároló és trafóház
- terepszint alatti kialakítás: terepsz int alatti használati tér nincs
- terepszint feletti kialakítás: Földszint
- hasznos alapterülete: 60 m2
Park, zöld terület
- 7910 m2
- Rekreáció s funkciót biztosító ősfás, sűrű növényzet mellett sűrű infrastruktúrának és talajszonda-rendszernek ad helyet.
Park és burkolt területek egy része alatt 200db 150m mélyre fúrt Geotermikus (talajszondás) hőszivattyús rendszer létesü l. A
mélyépítési generál kivitelezési munkák folyamatban vannak.
- A ’B’ épület tartószerkezetének elkészítése 2017.01.25. nap jára várható.
- Az ’A’ épület terepszint alatti tartó- és külső térelhatároló szerkezeteinek elkészítése (a 0,00 szinti födém nélkül) 2017.04.17
napjára várható.
- Az ’A’ épület fel úszási állékonyságát biztosító víztelenítés 2017.10.11. napjáig folyik - ezt követően a magasépítés keretében
továbbépített szerkezetekkel kell biztosítani az állékonyságot.
A projekt magasépítésének generál kivitelezési munkáit a proj ekt mélyépítésének generál kivitelezési munkáival párhuzamosan
kell megkezdeni az organizáció megosztásával, kölcsönös együttműködéssel. A mélyépítés befejezését követően a magasépítés
keretében kell biztosítani az építtető, a gyengeáramú munkák és a raktártechnikai munkák organizációs követelményeit.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 313
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 16186297879
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Déne s utca 2. Infopark „D” épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. Infopark „D” épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Ed. Züblin AG
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Albstadtweg 3.
Város: Stuttgart
NUTS-kód: DE11
Postai irányítószám: 70567
Ország: DE
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek 2017. május 31. napján módosították (továbbiakban: „1. sz. módosítás”) az Alapszerződést, amely során az alvállalkozók igénybevételének lehetőségét 65%-ra emelték.2017. augusztus 11. napján Felek aláírták az Alapszerződés 2. számú módosítását (a továbbiakban: „2. sz. módosítás”), amelyben a Megrendelő által gyengeáramú és épületautomatikai rendszerek, valamint az azzal összefüggő gépészeti berendezések pótlólagos megrendelésére került sor és erre tekintettel a Vállalkozói díj nettó 4.138.615.029,- Ft összeggel (a vállalkozói díj 34,5 %-a) növekedett.Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (a továbbiakban: „OMRRK”) „A” főépülete tekintetében a Megrendelő számára előre nem látható körülmények miatt az alábbi módosítási igények merültek fel:1 db további vegyifülke elhelyezése,Plymovent, vagy más típusú, intézményi igényeknek megfelelő megemelt minőségű karos elszívók elhelyezése.Az OMRRK „A” főépülete tekintetében a Megrendelő részéről többlet igény merült fel kiegészítő szűrőknek, mint előszűrőknek a légtechnikai rendszerbe történő telepítése tekintetében az alábbi indokok miatt.
Műtárgyvédelmi szempontokra tekintettel a külső levegő megtáplálásának szűrésére vonatkozóan szükségesnek mutatkozik új szűrőberendezések elhelyezése a friss levegő megtáplálását szolgáló légkezelő berendezés mellett, amely az eredeti tervdokumentációban nem szerepelt. Ezt a kiegészítő szűrést 3 db Supair-lux berendezéssel tudja a Vállalkozó a megrendelői igények alapján biztosítani. Az alap tervdokumentáció rendelkezett a raktárterületek légállapot tisztaságáról, amely rendszer a keringtetett belső levegő tisztaságát biztosítja, ugyanakkor ez a rendszer a fenti előszűrő funkciót nem biztosítja. A kiegészítő szűrők elhelyezése költségtöbbletet jelent megrendelői oldalon.a „B” épület végső befejezése a toronydaru lebontását követő 60 nappal meghosszabbodik, tekintettel arra, hogy az OMRRK „C” épületében felmerült többletmunkák miatt az OMRRK „B” épülete területén található toronydaru további használata vált szükségessé.Az OMRRK „E” főépülete és a „park” tekintetében az „A” épület D) pontban jelzett módosításai miatt a határidők hosszabbítása válik szükségessé, tekintettel arra, hogy a Vállalkozó ezen körben végzett feladatait érintik az „A” épületben elvégzendő pótmunkák is.A fenti D), E), F) és G) pontokban meghatározott feladatokra tekintettel a Feleknek rendelkezni kell a feladatok ütemezéséről, illetőleg a D) és E) pontokban meghatározott feladatok díjazásáról az Alapszerződés 5.8. pontjában foglaltak szerint. A pótmunkára tekintettel Megrendelő mindösszesen nettó 48.869.096,- Ft összeggel emeli meg a Vállalkozó díjazását, amely a Vállalkozási díj 0,4 %-os növekedését eredményezi.Felek a D), F) és G) pontokban jelzett indokok alapján módosítani kívánják az Alapszerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint, tekintettel arra, hogy a H) pontban jelzett Vállalkozási díj módosulás a korábbi módosításokkal együtt sem haladja meg az Alapszerződésben rögzített Vállalkozási díj 50%-át (összesen 34,9%), azokat a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre, továbbá a módosítás nem változtatja meg az Alapszerződés általános jellegét.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy jelen Módosítás D), F) és G) pontjaiban meghatározott indokok a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelnek, mivel
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre,
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános - építési beruházás fővállalkozói kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés - jellegét, és
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés érték 50%-át (0,4%), és a korábbi szerződés módosítások értékével együtt sem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (34,9%). Felek rögzítik, hogy jelen Módosítás E) pontjában meghatározottak a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelnek, mivel a Vállalkozótól kiegészítő szűrő berendezések, mint előszűrők beszerzése és beépítése vált szükségessé, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, és a Vállalkozó személyének változása nem megvalósítható műszaki okból.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 11998813454 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 16186297879 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben