Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/163
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.26.
Iktatószám:15793/2019
CPV Kód:55510000-8
Ajánlatkérő:Üröm Község Önkormányzata
Teljesítés helye:József Nádor Általános Iskola és Művészeti Iskola Üröm, Iskola u. 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Üröm Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93565141
Postai cím: Iskola U. 10.
Város: Üröm
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2096
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kisfalvi István közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36 202248736
E-mail: prezentarones@gmail.com
Fax: +36 202248736
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.urom.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001071072019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001071072019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: közétkeztetési szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001071072019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55510000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A Vállalkozó a nyertes ajánlata, és a szerződéstervezet feltételei alapján vállalja a KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS teljesítését. A vállalkozói díj a tartalmazza az élelmiszer előállítás és kiszállítás valamennyi költségét (élelmiszer-, és egyéb nyersanyagok, eszközök, munkadíjak, járulékos költségek). A tálalókonyhát a Megrendelő üzemelteti.
Minőségi követelmények: A közétkeztetési szolgáltatás étkezési normáit, szakmai követelményeit „a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról” szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet tartalmazza, amely előírásoknak a szolgáltatás során maradéktalanul meg kell felelni.
Étlap: Megrendelő a Vállalkozó által ajánlott "A" és "B" menüből állítja össze a heti étlapot. A menü étlapokat Vállalkozó a teljesítést megelőző 1 hónappal megküldi Megrendelő részére.
A Vállalkozó kötelessége az „A” és „B” menüt úgy összeállítani, hogy mindkettő megfeleljen a követelményeknek. Megrendelő legfeljebb olyan módosításokat jogosult igényelni, amellyel nem veszélyezteti a hivatkozott követelmények betartását. Ettől eltérő utasítás esetén minden felelősség a Megrendelőt terheli.
A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 6. § (1)-(6) bekezdése alapján:
A Vállalkozó minden, általa biztosított étkezéshez étlapot készít, és a József Nádor Általános Iskola és Művészeti Iskola (a továbbiakban: Intézmény) az étkezők és a szülők - által is jól látható helyen kifüggeszti, és elektronikus formában is elérhetővé teszi, ha az ehhez szükséges feltételek az Intézménynél rendelkezésre állnak.
A Vállalkozó az étlapon feltünteti minden étkezés:
a) számított energia-, zsír-, telített zsírsav-, fehérje-, szénhidrát-, cukortartalmát,
b) számított sótartalmát, valamint az élelmiszerek jelöléséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott allergén összetevőket.
Ha az étlapban változás következik be, arról a Vállalkozó a változást követően azonnal, de legkésőbb a kiszállítás előtt 3 órával tájékoztatja az Intézményt. A Vállalkozó a diétás étrendet a nem diétás étrendtől elkülönítetten tünteti fel az étlapon. A Vállalkozó 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 4. melléklet szerinti adagolási útmutatót készít, amelyet az Intézmény rendelkezésére bocsát. A Vállalkozó az adagolási útmutatót az ételkészítés helyén, az Intézmény a tálalás helyén a tálaló személyzet által jól látható helyen kifüggeszti.
Az adagolási útmutatóban foglalt adagot minden fő számára biztosítani szükséges azokban a tálalási formákban is, ahol nem közvetlenül egy személynek kiszolgált adagban kapja meg az étkeztetett személy az ételt.

Diétás ételek: Szolgáltató igény szerint diétás ételeket is készít a 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet 15. § és 16. § (5) (6) bekezdés előírásainak megfelelően (tej-, tojás-, liszt-érzékeny, cukros). A diétás ételek étlapját szakképzett dietetikus állítja össze.
Rendelés: A Megrendelő a rendelést 1 hétre előre, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adja le, a tárgyhetet megelőző héten, szerdán 15 óráig. Pótrendelés és lemondás a tárgynapot megelőző nap 10.00 óráig lehetséges.
A Vállalkozó a Megrendelő rendelése alapján szállítja az ételeket naponta: a tízórait és uzsonnát 08:00 óráig, az ebédet 12:00 óráig megbeszélés szerint.

Szállítólevél: A Vállalkozó az ételeket szállítólevéllel együtt adja át a Megrendelő megbízottjának, amelyen a darabszám és egy adag mennyisége mindig fel van tüntetve. Vállalkozó "repetaként" naponta 2 plusz adagot szállít.
A Megrendelő a szállítólevél szerinti mennyiséget, az aláírásával és bélyegzőjével ismeri el. A Vállalkozó olyan I. osztályú élelmiszert köteles átadni, melynek minősége megfelel a Magyar Élelmiszerkönyvben, és a vonatkozó szabványokban leírtaknak valamint a közétkeztetésre az adott korcsoportban irányadó jogszabályokban foglalt feltételeknek. Vállalkozó köteles a kiszállított valamennyi ételből mintát venni, és azt mintavételtől számított 48 óráig – vagy ha jogszabály vagy egyéb előírás ettől hosszabb időtartamot ír elő a számára – megőrizni.
A Vállalkozó konyhái a HACCP élelmiszer biztonsági rendszert alkalmazzák. A szállítás a Vállalkozó által biztosított gépkocsikkal történik.
Vállalkozó az általa elvégzett munkáért, illetve annak eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében különösen felel mindazon kárért, amely nem megfelelő feladatvégzésére, vagy nem megfelelő élelmiszer felhasználására vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben, amely Vállalkozó vagy alvállalkozói tevékenységére vezethető vissza.
A Megrendelő által végzett bármelyik ellenőrzés, jóváhagyás sem menti fel a Vállalkozót a felelőssége alól.
A Vállalkozó köteles bármilyen kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni.
A Vállalkozó felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben bármelyik alvállalkozójának, vagy alkalmazottainak tetteiért, mulasztásaiért és hanyagságukért, éppen olyan mértékben mintha ezen tetteket, mulasztásokat vagy hanyagságokat a Vállalkozó követte volna el.
A Vállalkozó felelősséggel tartozik, és kártalanítania kell a Megrendelőt minden veszteségért, kiadásért és panaszért, a fizikai tulajdonban keletkező veszteségekért és károkért, valamint a személyi sérülésekért és halálesetekért, amelyek Vállalkozó magatartására visszavezethetőek.
II.1.5)
Becsült érték: 93101250 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: közétkeztetési szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55510000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12
A teljesítés helye: József Nádor Általános Iskola és Művészeti Iskola Üröm, Iskola u. 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: ÁLTALÁNOS ISKOLA (11-14 év) Évente 185 szolgáltatási (tanítási) nap. Szolgáltatási naponként tízórai 120 db, ebéd 280 db, uzsonna 120 db. Diétás ebéd (11-14 év) 5 db. Felnőtt ebéd (19-69 év) 15 db. **** Az eltérés mértéke legfeljebb + 10 % lehet. A szolgáltatási napok a tanév rendjéhez igazodnak (a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet), és azt külön, írásban közli a Vállalkozóval az Ajánlatkérő (Megrendelő). A közbeszerzési ajánlatot a mellékelt tételes költségvetési kiírás (tételes árajánlat) hiánytalan kitöltésével kell benyújtani, amely SZAKMAI AJÁNLATNAK minősül! A tételes költségvetés hiánypótlása a Kbt. 71. § (8) bekezdés alapján nem lehetséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 késedelmi kötbér (nettó Ft/nap-ban, de minimum 50 000 Ft/nap. A nettó 100 000 Ft/nap, vagy annál nagyobb összeg a maximális pontot kapja) 10
2 hibás teljesítési kötbér (nettó Ft/nap-ban , de minimum 50 000 Ft/nap. A nettó 100 000 Ft/nap, vagy annál nagyobb összeg a maximális pontot kapja) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati ár (Ft-ban) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 93101250 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 117. § (4) bekezdés alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) vagy q) pontjának hatálya alá esik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése szerint. A “közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy: - nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint - a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti nyilatkozattal kell igazolnia. A Kbt.
67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. Ajánlattevőnek csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt
nyilatkozatát az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, közétkeztetési szolgáltatásból származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. §
(6)-(9) bekezdései is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont és 19. § (5) bek. alapján alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az előző 3 lezárt üzleti évből legalább kettő évben nettó 25 MFt/év összegű, közétkeztetési szolgáltatásból származó árbevétellel. A 3 évnél rövidebb ideje működő ajánlattevő alkalmatlan, ha a működési ideje alatt a közétkeztetési szolgáltatásból származó nettó árbevételre nem érte el összesen a nettó 20 MFt-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) a) pontja alapján a felhívás megküldésétől visszafelé számított három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (közétkeztetési szolgáltatás) szolgáltatásainak ismertetését/referenciáját a Korm. rendelet 23. § szerint. A referenciában az adatokat olyan részletességgel szükséges megadni, mely alapján az alkalmassági minimum követelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható.
M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) f) pontja és jelen hirdetmény III.2.3) pontja alapján: - a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, képzettsége és szakmai tapasztalata
bemutatásával (név, képzettség, végzettség, munkahely, munkakezdés kezdő és befejező napjának, és szakmai tevékenységének megjelölésével). - Csatolni kell továbbá a szakember szerződés teljesítésére való rendelkezésre állására vonatkozó nyilatkozatát, - iskolai végzettsége igazolását. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdései is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított három évből összesen legalább 1 db, legalább 2 éven keresztül teljesített, átlagban legalább 190 ebéd adag/nap mennyiséget magában foglaló közétkeztetési szolgáltatás nyújtását igazoló referenciával. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 16. §-nak (személyi feltételek) megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
- legalább 1 fő, közétkeztetés területén eltöltött minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező élelmezésvezető szakemberrel,
- további 1 fő közétkeztetés területén eltöltött minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező dietetikus végzettségű szakemberrel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: Az eljárás hirdetmény közzétételével indul (a továbbiakban: AF.), és Ajánlattevők az AF. IV.2.2) pontjában meghatározott határidőre benyújtják ajánlatukat. A benyújtott írásos ajánlat ajánlati kötöttséggel terhelt. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, és csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a teljes körű bírálatot (Kbt. 81. § (5) bek.). Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes
ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, és a kizáró okok tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza továbbá a Kbt. 44-45. § és 73. § előírásait (Kbt. 117. § (9)-(10) bekezdése alapján). ***** AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE (értékelési szempontok és
súlyszámok) 1/ késedelmi kötbér (nettó Ft/nap-ban, de minimum 50 000 Ft/nap. A nettó 100 000 Ft/nap, vagy annál nagyobb összeg a maximális pontot kapja) súlyszám: 10. 2/ hibás teljesítési kötbér (nettó Ft/nap-ban, de minimum 50 000 Ft/nap. A nettó 100 000 Ft/nap, vagy annál nagyobb összeg a maximális pontot kapja) súlyszám: 10. 3/ nettó ajánlati ár (Ft-ban)
súlyszám: 80. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-100. Valamennyi értékelési szempont esetében a legkedvezőbb ajánlati elem a maximális 100 pontot kapja; a további ajánlati elemek pontértékének meghatározását az ajánlati ár részszempontnál a fordított arányosítás, a késedelmi kötbér és a hibás teljesítési
kötbér részszempontnál az egyenes arányosítás módszerével értékeli Ajánlatkérő.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Vállalkozási szerződés 16. pont Biztosítékok:
16.1. Amennyiben a Vállalkozó nem megfelelő minőségben, vagy hibásan teljesít, hibás teljesítési kötbért tartozik fizetni, melynek mértéke értékelési szempont. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Vállalkozó a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon, a menütől eltérő ételeket szállít.
16.2. Amennyiben a Vállalkozó a szolgáltatás bármely részének teljesítésében 2 órát meg nem haladó mértékben késik, késedelmi kötbért tartozik fizetni, melynek mértéke értékelési szempont.
16.3. Amennyiben a Vállalkozó a szolgáltatás bármely részének teljesítésében 2 órát meghaladó mértékben késik, a Megrendelő jogosult a Feladatot saját maga, vagy harmadik személy által a Vállalkozó költségére elvégeztetni. A Vállalkozó ez esetben az általa okozott káron felül napi nettó 50 000 Ft mértékű mulasztási kötbért tartozik fizetni.
16.4. A Vállalkozó a Megrendelő részére meghiúsulási kötbért köteles fizetni, amennyiben a szerződés a Vállalkozónak felróható okból megszűnik, vagy nem teljesül (rendkívüli felmondás). A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés még nem teljesített nettó értékének 5%-a+áfa.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Megrendelő havonta, teljesítésarányosan, átutalással teljesíti az ellenszolgáltatást, az alábbi előírásoknak megfelelően:
- a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6)-(7) bekezdései,
- a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. §.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
nem követelmény
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről, - 62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-biztonsági feltételeiről szóló jogszabályi előírások, - 68/2007. (VII. 26.) FVMEÜM-SZMM együttes rendelete az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer- higiéniai
feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről, - 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról, - A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet - 328/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról
és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: - (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/09/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/09/10 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/09/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Hely: Ajánlatok bontása az EKR-rendszerben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatok bontása az EKR-rendszerben történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2022. augusztus
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Értékelési szempont a legjobb ár/érték arány (Kbt. 76. § (2) bek.), a III.1.4) pontban részletezve (karakterhiány miatt).
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500 000 Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11742001-15390280
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A Kbt. 54. § (1) bek. alapján az ajánlati biztosíték 500 000 Ft, amit az
ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának tényét a pénzügyi, vagy banki, biztosítói bizonylat/nyilatkozat/kötelezvény csatolásával kell igazolni.
VI.3.4 )
További információk: 1) Részajánlat tétele nem lehetséges; A szolgáltatás teljesítése csak megfelelő felszereltségű konyhával, és szakember-állománnyal lehetséges. A részajánlat biztosításával az Önkormányzat feladat-ellátási, gyermekélelmezési, és élelmiszer-biztonsági érdekei is növekvő kockázat alatt állnának..
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő Kbt. 66. § (2) (5) (6) bek. alapján tett nyilatkozatát, valamint SZAKMAI AJÁNLATÁT, amely jelen eljárásban a tételes beárazott költségvetés. Érvénytelen az ajánlat, ha a benyújtott szakmai ajánlat nem felel meg a Kbt. és a jelen közbeszerzési dokumentumok előírásainak. A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán
felhívjuk a figyelmet a Kbt. 71.§ előírásaira.
3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
4.) Ajánlattevő csatolja az aláírási címpéldányokat vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az Ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá.
5.) Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében Ajánlatkérő szükség esetén újabb hiánypótlást rendel el (Kbt. 71. § (6) bek.).
6) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) e) pontját nem alkalmazza.
7) Az ajánlati felhívásban szereplő valamennyi pénzügyi és műszaki, szakmai alkalmassági előírás és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb (321/2015. (X. 30.) Korm.r. 30. § (4) bek.).
8) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bek. alapján nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
9) Kbt. 75. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő az ajánlatok bontásáig az EKR-ben rögzített adattal igazolja a rendelkezésre álló fedezet összegét, mely összeget a bontási jegyzőkönyvben tesz közzé. Ajánlatkérő adott esetben alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdését.
10) Jelen eljárás szabályait az Ajánlatkérő a Kbt. 117. § alapján önállóan alakítja ki; ezek a szabályok az eljárást megindító jelen felhívásban szerepelnek (Kbt. 117. § (2) bek.).
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/08/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges