Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/157
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.08.13.
Iktatószám: 14852/2020
CPV Kód: 35330000-6
Ajánlatkérő: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Teljesítés helye: BvOP Központi Anyagraktár 1108 Budapest, Maglódi út 139.;BvOP Központi Anyagraktár 1108 Budapest, Maglódi út 139.;BvOP Központi Anyagraktár 1108 Budapest, Maglódi út 139.;BvOP Központi Anyagraktár 1108 Budapest, Maglódi út 139.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: A Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52063451
Postai cím: Schweidel Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fail Kinga
Telefon: +36 1381 9400
E-mail: beszerzes@vbuzrt.hu
Fax: +36 1381 9401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vbuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93180603
Postai cím: Steindl Imre Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gerendás Gábor
Telefon: +36 1301 8212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 1302 2267
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
x Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000702232020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000702232020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: A Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Lőszer beszerzés a BVOP részére
Hivatkozási szám: EKR000702232020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35330000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Büntetés-végrehajtás szervek éves lőkiképzéséhez és tartalékképzéshez szükséges lőszerek beszerzése.
1 részajánlati kör: 180.000 db 9x19 mm-es Luger pisztolylőszer
2 részajánlati kör: 10.000 db 12-es ólomgolyós (Slug) lőszer
3. részajánlati kör: 10. 000 db 12-es gumigolyós (Rubber Slug) lőszer
4. részajánlati kör: 35.000 db 7,62x39 mm-es ACM lőszer
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
9x19 mm-es Luger pisztolylőszer
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35330000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: BvOP Központi Anyagraktár 1108 Budapest, Maglódi út 139.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy: 9x19 mm-es Luger pisztolylőszer.
Mennyiség: 180.000 db
Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a megajánlott termék biztonsági adatlapját, ill. amennyiben releváns annak magyar nyelvű fordítását.
A részletes műszaki paramétereket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó összesen ár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5) Ajánlati árként a Felolvasólapon a teljes nettó ajánlati árat kell feltüntetni, amely minden a közbeszerzési dokumentumokban előírt eszköz / feladat elvégzését kell, hogy tartalmazza. Az AT-nek az ellenszolgáltatást egy összegben, pozitív egész számmal forintban kell megajánlania valamennyi rész vonatkozásában.

II.2.1) Elnevezés:
12-es ólomgolyós (Slug) lőszer
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35330000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: BvOP Központi Anyagraktár 1108 Budapest, Maglódi út 139.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy: 12-es ólomgolyós (Slug) lőszer.
Mennyiség: 10.000 db
Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a megajánlott termék biztonsági adatlapját, ill. amennyiben releváns annak magyar nyelvű fordítását.
A részletes műszaki paramétereket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó összesen ár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5) Ajánlati árként a Felolvasólapon a teljes nettó ajánlati árat kell feltüntetni, amely minden a közbeszerzési dokumentumokban előírt eszköz / feladat elvégzését kell, hogy tartalmazza. Az AT-nek az ellenszolgáltatást egy összegben, pozitív egész számmal forintban kell megajánlania valamennyi rész vonatkozásában.

II.2.1) Elnevezés:
12-es gumigolyós (Rubber Slug) lőszer
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35330000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: BvOP Központi Anyagraktár 1108 Budapest, Maglódi út 139.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy: 12-es gumigolyós (Rubber Slug) lőszer
Mennyiség: 10.000 db
Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a megajánlott termék biztonsági adatlapját, ill. amennyiben releváns annak magyar nyelvű fordítását.
A részletes műszaki paramétereket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó összesen ár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5) Ajánlati árként a Felolvasólapon a teljes nettó ajánlati árat kell feltüntetni, amely minden a közbeszerzési dokumentumokban előírt eszköz / feladat elvégzését kell, hogy tartalmazza. Az AT-nek az ellenszolgáltatást egy összegben, pozitív egész számmal forintban kell megajánlania valamennyi rész vonatkozásában.

II.2.1) Elnevezés:
7,62x39 mm-es ACM lőszer
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35330000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: BvOP Központi Anyagraktár 1108 Budapest, Maglódi út 139.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy: 7,62x39 mm-es ACM lőszer.
Mennyiség: 35.000 db
Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a megajánlott termék biztonsági adatlapját, ill. amennyiben releváns annak magyar nyelvű fordítását.
A részletes műszaki paramétereket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó összesen ár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5) Ajánlati árként a Felolvasólapon a teljes nettó ajánlati árat kell feltüntetni, amely minden a közbeszerzési dokumentumokban előírt eszköz / feladat elvégzését kell, hogy tartalmazza. Az AT-nek az ellenszolgáltatást egy összegben, pozitív egész számmal forintban kell megajánlania valamennyi rész vonatkozásában.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész vonatkozásában: A kizáró okok igazolása körében az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §- ában, valamint a Kbt. 114/A. § -ban foglaltakat. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése nyomán az ajánlattevőknek ajánlatukban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőknek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint kell igazolniuk. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Alkalmazandó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. ajánlattevők kötelesek benyújtani a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére. Az alkalmassági követelményeknek és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása körében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, a Kbt. 114/A. § (4) bekezdésben foglalt kiegészítéssel. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: nem releváns
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: nem releváns
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Valamennyi rész vonatkozásában: A Kbt. 114./A §(1) bekezdése szerint ajánlatkérő rögzíti, hogy a bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőktől az ajánlatukban kéri be.
Erre tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 114/A § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza.
M/1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) be kell nyújtania – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, a beszerzés tárgyához illeszkedő (lőszer szállítása), szerződésszerűen teljesített referenciákat, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal),
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó neve és telefonszáma)
- a szállítás tárgya és mennyisége,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az M/1. alkalmassági követelményeket a Korm. rendelet 23. §-ban rögzített rendelkezés figyelembevételével kell igazolni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) a beszerzés tárgyához illeszkedő (lőszer szállítása), szerződésszerűen teljesített referenciával, legalább az alábbi mennyiségekre:
1. rész: 135.000 db
2. rész: 7.500 db
3. rész: 7 500 db
4. rész: 26.250 db
Ugyanaz a referencia több rész igazolására is bemutatható.
A referencia igazolható egy vagy több lőszer szállítása tárgyú szállításból származó szerződéssel is. Több részre történő ajánlattétel esetén, amennyiben ajánlattevő a legmagasabb darabszámot igazolja, úgy automatikusan megfelel a kisebb darabszámban megjelölt alkalmassági követelménynek is.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész:
- késedelmi kötbér nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti nettó ajánlati ár 1%-a /naptári nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni az ajánlatkérő részére, ha olyan okból, amiért felelős, késedelmesen teljesít. A késedelmi kötbér maximális mértéke: 20%
- hibásteljesítési kötbér: szerződéstervezet szerint.
- meghiúsulási kötbér: a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amiért a nyertes ajánlattevő felelős, a nyertes ajánlattevő a nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
- a jótállás időtartama: a gyártó vagy forgalmazó által vállalt, de legalább az átadástól számított egy év korlátozásmentes jótállási kötelezettséget biztosít.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetések devizaneme: magyar forint (HUF). A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően jogosult 1 db számlát benyújtani a sikeres, hiánytalan átadás-átvételt követően a teljesített szállításról.
A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint történik átutalással, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (Art.) foglalt feltételekre, a szerződéstervezetben részletezettek szerint. Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:155. §-ára, a Kbt. 27/A. §-ra, valamint a digitális archiválás szabályairól szóló 1/2018. (VI. 29.) ITM rendeletre. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket, a fizetési – és kötbérfeltételeket a KKD részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1)-(8) bekezdéseire.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszeren keresztül
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR rendelet 15. § (2) bekezdés alapján az elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR végzi az ajánlattételi határidőt követően kettő órával később. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve elérhetővé teszi valamennyi ajánlattevő számára. EKR üzemzavar esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16. §-ára.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KKD) található.
2. AK a Kbt. 76.§ (5) bek. –vel összhangban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, mivel konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását ebben az esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ennek érdekében részletes, minden elvárt műszaki szempontot figyelembe vevő műszaki leírás készült. AK álláspontja szerint több olyan gazdasági szereplő van a piacon, amelyek a szerződés teljesítésére alkalmasak lehetnek, és a szerződést magas színvonalon képesek teljesíteni.
3. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) szerinti eredménytelenségi okot.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
5. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1)-(8) bekezdéseire.
6. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) szerint. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 11.§ (1) érelmében az EKR-ben az AK-nek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az AT az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT EKR űrlap szerinti nyilatkozatát az alábbiak szerint:
- Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat
- Nyilatkozat kizáró okokról
- Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat
- Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat
- Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában
- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
- Nyilatkozat az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági követelményekre vonatkozóan
- Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat
- Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat - nemleges nyilatkozat is csatolandó, folytatás a III.1.1) pontban.
- Nyilatkozat üzleti titokról
- Nyilatkozat fordításról
- A KKD 19.1/ A) / 15. pont szerinti nyilatkozatok
8. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
9. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
10. Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében:
Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást ajánlatkérő nem rendel el.
11. AK az M/1. alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevői jegyzékhez képest szigorúbban határozta meg.
12. Az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
13. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles benyújtani a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
14. AT-nek ajánlatában csatolnia kell AK által rendelkezésre bocsátott kereskedelmi ártáblát aláírtan excel és pdf formátumban is.
15. AT-nek ajánlatában csatolnia kell a haditechnikai termékkel kapcsolatos tevékenység végzésére vonatkozó érvényes engedély másolatát.
16. AT-nek ajánlatában be kell nyújtania a megajánlott termék biztonsági adatlapját, illetve amennyiben releváns annak magyar nyelvű fordítását.
17. AT-nek adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlat részeként csatolni kell az AT, adott esetben más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának elektronikus másolatát.
18. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely kötelezettség érvényesítésének alapjául szolgál (garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállaló nyilatkozat) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
19. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön nem nevesített nyilatkozatokat is, melyeket a Kbt. és végrehajtási rendeletei kötelezően előírnak.
20. AK a tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 114./A §-ban foglaltakat, erre tekintettel a bírálat egyszakaszos és valamennyi dokumentumot az ajánlattétel időpontjáig kéri benyújtani.
21. A tárgyi eljárás a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. alapján, elektronikusan kerül lefolytatásra. A részletes szabályokat a KKD tartalmazza.
22. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók:
- Dr. Pekóné Tózsa Éva (lajstromszáma: 00202)
- Helyettes FAKSZ: dr. Spóhn Tímea (lajstromszáma: 00555)
23. Az alvállalkozók bejelentése és bevonása vonatkozásában Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 138.§ (3) bekezdésére.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/08/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges