Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2007/81
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2007.07.18.
Iktatószám:11021/2007
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		####81-D.rtf#### 

KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (11021/2007)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.279/9/2007.

Tárgy: Berényi Lajos a Közbeszerzések Tanácsa elnöke által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás a Miniszterelnöki Hivatal, Kormányzati Személyügyekért Felelős Államtitkárság közbeszerzési eljárása ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság Berényi Lajos a Közbeszerzések Tanácsa elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85.) által a Miniszterelnöki Hivatal, Kormányzati Személyügyért Felelős Államtitkárság (1055 Budapest, Kossuth tér 1., a továbbiakban: ajánlatkérő) „Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (továbbiakban: KSZK) szervezeti kiépítésének támogatása és integrált informatikai rendszerének (továbbiakban: KSzSZR) megvalósítása (a szükséges hardver és szoftver szállítása)” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárásban megállapítja, hogy ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) 41. § (7) bekezdésére és 101. § (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 49. §-át. A Döntőbizottság megsemmisíti ajánlatkérő részvételi felhívását és azt követő döntéseit.
Az eljárás során felmerült költségeket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, méltányossági, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat felülvizsgálatát, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.

INDOKOLÁS

A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárásban, illetve a jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok, az ajánlatkérő írásban tett nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg.
Ajánlatkérő a Kbt. IV. fejezete szerinti, a Kbt. 124. § (2) bekezdés d) pontjára alapított hirdetmény közzétételével induló gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a rendelkező részben meghatározott tárgyban. A részvételi felhívás 2007. április 7-én jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a TED-en 2007/S 69-084979 szám alatt, tájékoztató jelleggel 2007. április 13-án a Közbeszerzési Értesítő 42. számában.
Ajánlatkérő a rész-, illetve többváltozatú ajánlattétel lehetőségét kizárta, közölte, hogy a teljesítés határideje 2008. december 31.
A felhívás III.1.1) pontjában állapította meg a teljesítést biztosító mellékkötelezettségeket. A felhívás III.1.2) pontja tartalmazta a fő finanszírozási és fizetési feltételekre vonatkozó rendelkezéseket az alábbiak szerint: „Az ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatási díj kiegyenlítése a teljesítést követően a szolgáltató által kiállított cégszerűen aláírt számla és az ehhez mellékelt teljesítést igazoló okmány kézhezvételét követően a Kbt. 305. §-a szerint történik. Ajánlatkérő több részszámlázási szakaszt tervez, amely a szerződésben (amely az ajánlattételi dokumentáció részét képezi) foglaltak szerint fog megvalósulni.” Ajánlatkérő meghatározta a részvételi feltételeket, azok igazolásának módját is.
A felhívás III.2.2) pontjában az alábbiak szerint állapította meg ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolási módját:
,,A Kbt. 66. § (1) bekezdése a) és b) pontja alkalmazása esetében önállóan, a c) pont esetében együttesen kell megfelelni a részvételre jelentkezőnek, közös jelentkezőknek és a teljesítés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak.
– A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja értelmében csatolni kell a részvételre jelentkező, közös jelentkezők és a teljesítés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (a részvételi határidő lejártától számított) 30 napnál nem régebbi, valamennyi (a cégkivonatban szereplő) számlavezető pénzintézetének nyilatkozatát hiteles másolatban arról, hogy a részvételre jelentkező, közös jelentkezők és a teljesítés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénye venni kívánt alvállalkozó bankszámláján van-e, volt-e sorban állás az igazolás kiállítását megelőző 12 hónapban, ha igen, akkor mikor és mennyi ideig.
– A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja értelmében csatolni kell a részvételre jelentkező, közös jelentkezők és a teljesítés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó számviteli jogszabályok szerinti 2003., 2004. és 2005. évi beszámolóját hiteles másolatban.
– A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a részvételre jelentkező, közös jelentkező és a teljesítés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata a 2004., 2005. és 2006. évi közbeszerzés tárgya szerinti (rendszerintegráció és/vagy szoftver fejlesztés és/vagy szervezeti tanácsadás) forgalmáról.”
Ajánlatkérő felhívta a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy amennyiben más szervezetek erőforrására támaszkodva kívánnak megfelelni az alkalmassági kritériumoknak, úgy az igazolás tekintetében vegyék figyelembe a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakat.
Ajánlatkérő az alábbi pénzügyi, gazdasági alkalmassági minimumkövetelményeket állapította meg a felhívása III.2.2) pontjában:
– A részvételre jelentkezőnek, közös jelentkezőknek és a teljesítés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a Kbt. 66. § (1) bekezdése a) pontja szerint benyújtott pénzintézeti nyilatkozatai alapján megállapítható, hogy a bankszámláján az igazolás kiállítását megelőző 12 hónapban 30 napnál hosszabb sorban állás nem volt.
– A részvételre jelentkező, közös jelentkezők és a 10% feletti alvállalkozó mérleg szerinti eredménye 2003., 2004. és 2005. év mindegyikében pozitív volt. 
– A részvételre jelentkező, közös jelentkezők és a 10% feletti alvállalkozó közbeszerzés tárgya szerinti (rendszerintegráció és/vagy szoftverfejlesztés és/vagy szervezeti tanácsadás) éves forgalma a 2004. és 2005. és 2006. év mindegyikében elérte a bruttó 800 000 000 Ft-ot, vagy az ezzel egyenértékűnek tekintett 3 200 000 eurót.”
A felhívás III.2.3) pontjában állapította meg ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság követelményrendszerét, közölte, hogy a részvételre jelentkezőnek, a közös jelentkezőknek és a teljesítés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak együttesen kell megfelelni.
Ajánlatkérő a műszaki, szakmai alkalmasság igazolására – egyebek mellett – kérte a Kbt. 67. § (3) bekezdése a) pontja alapján a részvételre jelentkező/közös jelentkező/10% feletti alvállalkozó előző három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Előírta, hogy valamennyi referencia ismertetése a Kbt. 67. § (3) bekezdése a) pontja szerint valósuljon meg: a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás bruttó összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése, a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél neve és telefonszáma, a referenciaszerződést kötő fél neve és telefonszáma közlésével. Ezen túlmenően a referenciák ismertetésére az alábbi előírásokat tette:
– ,,A HR-információs rendszerre vonatkozó referencia esetén a rendszerben kezelt személyek számát, a bevezetett rendszer moduljainak vagy a használt területeinek felsorolását, a rendszert használó közigazgatási szervezet megnevezését, az érintett telephelyek földrajzi, közigazgatási elhelyezkedését is be kell mutatni, 
– Az osztott szolgáltatóközpontra vonatkozó referencia esetén a központ által kiszolgált cégek, szervezetek számát és földrajzi elhelyezkedését, a kiszolgált személyek számát, a központ által nyújtott szolgáltatások típusának, területének felsorolását is be kell mutatni,
– A szervezetfejlesztésre vonatkozó referencia esetén a projekt által kezelt szervezet létszámát is be kell mutatni.”
Ajánlatkérő közölte, hogy a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a 68. § (1) bekezdésében meghatározott módon benyújtott referencianyilatkozat/igazolás kell igazolni. Tájékoztatást adott arról is, hogy az egyes referenciák több referencia igényt is igazolhatnak egyben, azonban az alkalmassági minimumkövetelményként előírt ellenszolgáltatások összege vagy a minimum kezelt létszám, vagy az érintett szervezetek, telephelyek tételenként láthatónak kell, hogy legyenek és azok az egyedi előírt minimális értéknél nem lehetnek kisebbek, kevesebbek. Ajánlatkérő a műszaki, szakmai alkalmasság körében is felhívta arra a jelentkezők figyelmét, hogy az alkalmassági előírásoknak más szervezet erőforrására támaszkodva is megfelelhetnek. Az igazolás vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakat az irányadóak.
Ajánlatkérő a felhívása III.2.3) pontjában állapította meg a műszaki, szakmai alkalmasság minimumkövetelményeit.
A referenciák tekintetében az alábbi alkalmassági feltételeket rögzítette a felhívásában: 
– a részvételre jelentkező, közös jelentkezők vagy a teljesítés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó rendelkezik az előző három év (2004., 2005., 2006.) valamelyikében legalább 1 db referenciával, amely magában foglalja a szoftverfejlesztést, hardver szállítást, telepítést és rendszerintegrációt, a referencia ellenértékének összege elérte a bruttó 800 millió forintot vagy az ezzel egyenértékűnek tekintett 3 200 000 eurót, amelyen belül a hardverszállításra vonatkozó referenciaösszeg maximum 30% és legalább egy, minimum három földrajzilag elkülönülő helyen található telephellyel rendelkező szervezet részére került teljesítésre, és
– a részvételre jelentkező, közös jelentkezők vagy a teljesítés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó rendelkezik az előző három év (2004., 2005., 2006.) valamelyikében fejlesztett és bevezetett, legalább egy évig folyamatosan – dokumentált biztonsági szabályzat szerint – működő, legalább 1000 fős személyi állományt kezelő HR-információs rendszerek közigazgatásban megvalósításáról és bevezetéséről szóló, legalább 1 db referenciával; és
– a részvételre jelentkező, közös jelentkezők vagy a teljesítés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó rendelkezik az előző három év (2004., 2005., 2006.) valamelyikében kialakított, legalább 1 éve folyamatosan működő, legalább 3000 főt (belső ügyfelet) kiszolgáló osztott szolgáltató központ (Shared Service Center) megvalósításáról szóló (beleértve az osztott szolgáltató központ kialakításához és üzemeltetéséhez szükséges szoftverek, hardverek és egyéb eszközök: pl. telefonközpont szállítását és telepítését is), legalább 1 db referenciával; és
– a részvételre jelentkező, közös jelentkezők vagy a teljesítés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó rendelkezik az előző három év (2004., 2005., 2006.) valamelyikében legalább bruttó 30 millió Ft fejlesztési értékű, legalább 500 fős létszámú szervezetre vonatkozó humán folyamatfejlesztés – harmonizáció témájú, legalább 1 db referenciával; és
– a részvételre jelentkező, közös jelentkezők vagy a teljesítés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó rendelkezik az előző három év (2004., 2005., 2006.) valamelyikében legalább bruttó 30 millió forint értékű komplex szervezetfejlesztési, legalább 1 db referenciával (amely tartalmaz szervezeti felépítés-, átszervezés, illetve létszámtervezés feladatokat).”
Ajánlatkérő a felhívása IV.1.2) pontjában állapította meg az ajánlattételre felhívandó jelentkezők létszámát: 3.
Megadta továbbá a jelentkezők számának korlátozására vonatkozó szempontokat az alábbiak szerint: „A felhívás III.2.3) pontja alapján bemutatott és az alkalmasság minimumkövetelményeit elérő referenciamunkák alapján: 
– az előző három év (2004., 2005., 2006.) valamelyikében szoftverfejlesztés, hardverszállítás, telepítés és rendszerintegráció területén, legalább egy, minimum három földrajzilag elkülönülő helyen található telephellyel rendelkező szervezet részére teljesített legnagyobb ellenértékű referencia alapján.
– A legalább bruttó 30 millió forint értékű, komplex szervezetfejlesztési referenciák közül (amely tartalmaz szervezeti felépítés-, átszervezés, illetve létszámtervezés feladatokat) a legnagyobb ellenértékű referencia alapján.
– Az előző három év (2004., 2005., 2006.) valamelyikében fejlesztett és bevezetett, legalább egy évig folyamatosan – dokumentált biztonsági szabályzat szerint működő – legalább 1000 fős személyi állományt kezelő HR-információs rendszerek közigazgatásban történt megvalósításáról és bevezetéséről szóló legnagyobb ellenértékű referencia alapján.”
Ajánlatkérő közölte, hogy amennyiben „a jelentkező egy közös referenciát nyújt be az egyedi referencia követelmények teljesítéséhez, a felhívás III.2.3) pontjában megkövetelt igazolási módnak megfelelően ajánlatkérő a közös referenciában bemutatott tételes feladatok és megadott ellenértékek alapján végzi el a rangsorolást.”
A részvételi felhívás VI.3) pontjában közölte ajánlatkérő a meghatározott létszám rangsorolási módszerét:
,,Az ajánlatkérő a rangsorolás során a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. (K. É. 84. számú ajánlása alapján a sorbarendezés módszerét alkalmazza. A sorba rendezés során ajánlatkérő az adott rangsorolási szempont alapján részvételre jelentkező legnagyobb értékű referenciáját viszonyítja a többi jelentkező legnagyobb értékű referenciájához. A referenciák az egymáshoz viszonyított sorrendjükben elfoglalt helyük szerint kapnak pontot. Ennek megfelelően a referenciára adható pontszám (1-n) a jelentkezések számától (n) függően alakul úgy, hogy az ajánlatkérő számára legkedvezőbb referencia kapja az 1 pontot, a többi jelentkezés ugyanazon referenciája a sorrendben elfoglalt hely szerinti pontszámot. A kialakult sorrendnek megfelelően kiosztott pontszámokat az ajánlatkérő jelentkezőnként összegezi. Ajánlatkérő a három legalacsonyabb pontszámot elérő részvételre jelentkezőt kéri fel ajánlattételre. Abban az esetben, ha több részvételre jelentkező azonos pontszámmal rendelkezik és az alkalmas jelentkezők száma a létszám felső határát meghaladja, Ajánlatkérő az azonos pontszámmal rendelkező Jelentkezők közül a magasabb – a minimum követelményeket teljesítő – HR információs rendszerről szóló referenciaértékkel rendelkező jelentkezőt hívj a fel ajánlattételre.
Az ajánlatkérő a referenciákat az intézmények, és rendszerek tekintetében a következő csoportonként egy-egy referenciaként kezeli:
– több intézménynél bevezetett ugyanazon rendszer, amely intézményeknek ugyanaz a tulajdonosa és telephelye;
– csak az intézmény név-, vagy tulajdonos változása hatására jelenik meg új referenciaként;
– a bevezetett HR támogató alkalmazás ugyanazon szervezeti és létszám kiterjedésű rendszerre történő verzióváltása miatt jelenik meg új  referenciaként.”
Ajánlatkérő felhívása IV.2.1) pontjában közölte, hogy a bírálat szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat, melyhez kapcsolódóan megállapította a részszempontokat, súlyszámokat, értékelési ponttartományt és a bírálat módszerét. A felhívás VI.3) pontjában ajánlatkérő előírta, hogy a jelentkezőnek a Kbt. 105. § (1) bekezdés a)–b) pontja alapján nyilatkoznia kell a teljesítésben 10%-ot meghaladó mértékben bevonni tervezett alvállalkozókról, a nyilatkozatot akkor is csatolni kell, ha a válasza nemleges.
Ugyanezen pontban közölte azt is az ajánlatkérő, hogy a részvételre jelentkezők pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt. 12. § (2) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg.
Ajánlatkérő akként rendelkezett, hogy a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja.
Ajánlatkérő a részvételi felhívásában részletesen ismertette a beszerzése által megvalósítani kívánt célt.
Ajánlatkérő részvételi dokumentációt is összeállított. Ebben határozta meg a részvételi jelentkezésekkel szemben támasztott formai és tartalmi követelményeket és formanyomtatványokat bocsátott a részvételre jelentkezők rendelkezésére.
A részvételi jelentkezés felolvasólapján kérte ajánlatkérő közölni a részvételi jelentkező adatain kívül a rangsoroláshoz szükséges adatokat, a felhívásában foglaltaknak megfelelően. Külön formanyomtatvány vonatkozott a referenciák bemutatására, melyben szintén beidézte a felhívásában megállapított minimum alkalmassági feltételeket. Ajánlatkérő táblázatos formában kérte a referenciák ismertetését, melyben – egyebek mellett – kérte az ellenszolgáltatás bruttó összegének vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adatnak a megjelölését.
Ajánlatkérő a feltett kérdéseket írásban megválaszolta.
A részvételi jelentkezési határidőre a következő hat jelentkező nyújtotta be a jelentkezését: Accentura Kft., Hewlett-Packard Magyarország Kft., FORNAX Műszaki és Gazdasági Tanácsadó Zrt., SAP Hungary Kft. Konzorcium, Bull Magyarország Kft., International Business Machines Corporation Magyarország Kft., TATA Consultancy Services Ltd. magyarországi fióktelepe.
Ajánlatkérő 2007. május 10-én tájékoztatta a részvételi jelentkezőket, hogy a Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján a részvételi szakaszt lezáró döntés kihirdetésének időpontját 30 nappal elhalasztja. Tájékoztatásában közölte halasztása indokát.
A Közbeszerzések Tanácsának elnöke 2007. június 5-én hivatalból jogorvoslati eljárást kezdeményezett ajánlatkérő közbeszerzési eljárása ellen, kérte jogsértés megállapítását – Kbt. 1. §-a, 69. § (3) bekezdése, 101. § (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 49. §-át –, a részvételi felhívás jogsértő pontjainak a megsemmisítését. Kezdeményezésében közölte, hogy 2007. június 5-én a Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Személyügyekért Felelős államtitkárának bejelentéséből értesült a jogsértésről.
A kezdeményezésében a részvételi felhívás alábbi rendelkezései tekintetében hivatkozott jogsértésre:
– A felhívás III.2.2) pontjában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezők és a 10% feletti alvállalkozók tekintetében 2003., 2004. és 2005. évekre vonatkozóan egyaránt pozitív mérleg szerinti eredményt követelt meg, amely előírás – különös tekintettel arra is, hogy ezen alkalmassági feltételnek a részvételre jelentkezőknek és a 10% feletti alvállalkozóknak önállóan kell megfelelniük – a Kbt. 69. § (3) bekezdése alapján jogilag aggályos.
– A felhívás III.2.3. pontjában a referenciák ellenszolgáltatásainak összegét bruttó összegben kérte az ajánlatkérő megjelölni, amely a jelentkezések objektív összehasonlíthatóságát nehezíti tekintettel arra, hogy a külföldön történt teljesítések esetében, más és más lehet az ellenszolgáltatás áfatartalma. Az eltérő ÁFA tartalmak sérthetik a Kbt. alapelveit.
– A rangsorolási szempontok esetében (a felhívás IV.1.2) pontjában) nem került egyértelműen megnevezésre, hogy különböző pénznemek esetében milyen árfolyam alapján kell elvégezni az átszámításokat, amely sérti – a Kbt. 101. §-ának (2) bekezdése alapján – a Kbt. 49. §-ában foglalt azon rendelkezést, miszerint a részvételi felhívást úgy kell elkészíteni, hogy a részvételre jelentkezők megfelelő módon, egyenlő eséllyel nyújthassanak be részvételi jelentkezést.
– Az alkalmassági követelmények megfelelésénél egy esetben nem került egyértelműen meghatározásra, hogy az ellenszolgáltatás összegét pontosan milyen pénznemben kell megadni, amely sérti – a Kbt. 101. §-ának (2) bekezdése alapján – a Kbt. 49. §-ában foglalt azon rendelkezést, miszerint a részvételi felhívást úgy kell elkészíteni, hogy a részvételre jelentkezők megfelelő módon, egyenlő eséllyel nyújthassanak be részvételi jelentkezést.
A hivatalbóli kezdeményező álláspontja szerint a részvételi felhívás a fenti hiányosságok miatt jogsértő, nem biztosítja a részvételre jelentkezőknek egyenlő eséllyel, objektív módon történő rangsorolását.
Ajánlatkérő írásbeli észrevételében közölte, hogy közbeszerzési eljárásában észlelte annak lehetőségét, hogy esetlegesen jogsértően történhet meg a részvételre jelentkezők rangsorolása a részvételi felhívás jogsértő jellege miatt, melyre tekintettel adott tájékoztatást a Közbeszerzések Tanácsa részére.
Bejelentette, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatának meghozataláig a közbeszerzési eljárását felfüggesztette.
Ajánlatkérő a Kbt. IV. fejezete szerinti hirdetmény közzétételével induló gyorsított tárgyalásos eljárást indított.
A Kbt. 41. § (7) bekezdése szerint a meghívásos, a tárgyalásos eljárásra és a versenypárbeszédre egyébként – ha e fejezet másként nem rendelkezik – a nyílt eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.
A Döntőbizottság a hivatalbóli kezdeményezés egyes elemeit külön vizsgálta, először a részvételi felhívás III.2.2) pontjának azt a pénzügyi, gazdasági alkalmassági előírását, mely szerint a részvételre jelentkezőnek és a 10% feletti alvállalkozónak önállóan kell megfelelni annak a követelménynek, hogy pozitív mérleg szerinti eredménnyel rendelkezzenek a 2003., 2004. és 2005. évekre vonatkozóan.
A közbeszerzési törvényben az alkalmassággal összefüggő tárgykörben a jogalkotó azt a szabályozási módot alkalmazta, hogy meghatározta a kötelezően figyelembe veendő jogi kereteket, melyek között, azokat betartva állapíthatják meg az ajánlatkérők saját jogkörükben a konkrét alkalmassági előírásaikat.
A Kbt. 65. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő az ajánlati – jelen esetben a részvételi – felhívásban köteles előírni az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Az alkalmasság feltételeit és igazolását – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében is [71. § (4) bekezdése] – az ajánlatkérő kizárólag a 66–69. §-ban meghatározott módon írhatja elő.
A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában a jogalkotó mind az ajánlattevő, mind a részvételre jelentkező, mind a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó estében pénzügyi, gazdasági alkalmassági igazolási módként állapította meg a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló benyújtását (amennyiben a letelepedési ország joga előírja annak közzétételét). A Döntőbizottság álláspontja szerint a Kbt. fenti 66. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel jogszerűen állapítható meg alkalmassági követelmény a beszámolóban foglalt adatokkal kapcsolatosan. Az alkalmassági igazolási mód meghatározásával ugyanis maga a jogalkotó minősítette olyannak a beszámolót, a mérleget, ebből következően a mérleg szerinti eredményt, hogy az abban foglaltakból pénzügyi, gazdasági következtetés vonható le az adott szervezet, ajánlattevő, jelentkező, 10% feletti alvállalkozó szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági alkalmasságára. Ezen túlmenően mind az elméleti közgazdaságtudomány, mind a pénzügyi, gazdasági élet alanyai a gazdálkodó szervezetek pénzügyi, gazdasági helyzetének megítélése, minősítése körében ténylegesen figyelembe is veszik a mérleg szerinti eredményt. Az eredmény lehet negatív, nullszaldós, pozitív, melyből mint ténybeli alapból következően eltérő következtetések vonhatók le az adott szervezet pénzügyi, gazdasági helyzetére, potenciájára, teljesítőképességére.
A Kbt. 69. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő a 66. és a 67. §-ban foglaltak közül egy vagy több igazolási módot is előírhat, így más pénzügyi, gazdasági alkalmassági igazolási mód mellett is előírhatja még a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alkalmassági igazolási módot.
A Kbt. 69. § (2)–(5) bekezdése az alábbiak szerint állapítja meg az ajánlatkérő által az alkalmassági feltételek meghatározása során kötelezően figyelembe veendő szempontokat, előírásokat.
(2) Az ajánlati felhívásban meg kell határozni, hogy mind a 66. §-ban, mind a 67. §-ban foglaltakkal összefüggő mely körülmények megléte, illetőleg hiánya vagy azok milyen mértékű fogyatékossága zárja ki, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevőt, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót alkalmasnak minősítse a szerződés teljesítésére.
(3) Az ajánlatkérőnek a 66. és a 67. §-ban meghatározott adatok és tények kérését – figyelemmel az ajánlattevő (alvállalkozó) üzleti titokhoz fűződő érdekére is – a közbeszerzés tárgyára kell korlátoznia, a (2) bekezdés szerinti követelményeket pedig – a közbeszerzés becsült értékére is tekintettel – legfeljebb a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig lehet előírni.
(4) Az ajánlatkérő a 66. és a 67. §-ban foglaltak alapján az ajánlattevőre és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozóan egymástól eltérő alkalmassági igazolási módot is előírhat. Ha azonos igazolási módot ír elő, a szerződés teljesítésére való alkalmassá minősítéshez az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak a 66. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti alkalmassági követelmények tekintetében önállóan, az előírt egyéb alkalmassági követelményeknek együttesen kell megfelelniük. Az ajánlatkérő azonban a 66. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti alkalmassági követelményeken túl további alkalmassági követelmény tekintetében is jogosult előírni az önálló megfelelést.
(5) Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a szerződés teljesítésére való alkalmassá minősítéshez az ajánlattevők – a 66. § (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti alkalmassági követelmények kivételével – együttesen is megfelelhetnek az előírt alkalmassági követelményeknek, továbbá a 66. § (2) bekezdése és a 67. § (4) bekezdése is alkalmazható.
A Kbt. 69. § (2) bekezdése teremti meg a jogalapját annak, hogy ajánlatkérő mind a jelentkezőre, mind a 10%-os mértéket meghaladó alvállalkozóra megállapítsa a minimum alkalmassági követelményét a pénzügyi, gazdasági alkalmasság, valamint a műszaki, szakmai alkalmasság körében. A Kbt. 69. § (2) bekezdése kifejezetten hivatkozik a Kbt. 66. §-ára, melyből következően az abban meghatározott igazolási módok közül választhat ajánlatkérő akár egyet, akár többet is a 10%-os mértéket meghaladó alvállalkozó esetében is.
Jelen esetben ajánlatkérő a részvételre jelentkező és a 10%-os mértéket meghaladó alvállalkozó esetében is a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alkalmassági igazolási móddal összefüggésben azt az alkalmassági feltételt támasztotta, hogy a 2003., 2004. és 2005. év mindegyikében a mérleg szerinti eredményük pozitív legyen. A pozitív mérleg szerinti eredmény lényegében azt jelenti, hogy az adott gazdálkodónál marad szabad forrás, ezáltal pozitív, kedvező képet nyújt a gazdálkodásáról.
A Kbt. fentiekben idézett 69. § (3) bekezdése határozza meg azokat a korlátokat, amelyeket ajánlatkérőnek az alkalmassági feltételei megállapításakor be kell tartani. A Kbt. ezen szabályozása általános jellegű, a figyelembe veendő főbb szempontokat rögzíti, melyre tekintettel minden egyes közbeszerzési eljárás esetében egyedileg a konkrét közbeszerzési eljárás jellemző specifikumai alapján kell megítélni a támasztott alkalmassági feltétel jogszerűségét. Teljesen eltérő alkalmassági feltételek állapíthatók meg a kis értékű, rövid teljesítési időtartamú beszerzések teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolásánál, mint a nagy értékű, hosszú időtartamra szóló beruházásoknál.
A közbeszerzési eljárásokban a pénzügyi, gazdasági helyzet vizsgálatának, meghatározott mértékű követelményeknek való megfelelésnek a rendeltetése összetett. Egyrészt meg kell mutatnia azt, hogy az adott szervezet pénzügyi, gazdasági stabilitással rendelkezik, mely különösen hosszú távú beszerzések esetén fontos szempont amiatt, hogy a megelőző gazdálkodási adataiból megalapozott következtetés legyen levonható arra, hogy a teljesítés időtartama alatt nem következhet be a pénzügyi, gazdasági helyzetének olyan megromlása, mely akadályozná a teljesítés befejezését. E tekintetben a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alkalmassági igazolási módnál a mérleg szerinti eredmény vonatkozásában a pozitív mérleg szerinti eredmény az, mely alátámasztja azt, hogy az adott szervezet a gazdálkodási tevékenységét eredményesen végzi az évek során. Az eredményes gazdálkodás olyan szempontból is relevanciával bír a pénzügyi alkalmassági követelmények tekintetében, hogy a konkrét közbeszerzési eljárás feltételeinek a függvényében szükséges eltérő mértékű előfinanszírozás biztosítása, mely szintén feltételezi azt, hogy a szervezet gazdasági eredményei ezt lehetővé tegyék számára. A részvételi felhívásban ajánlatkérő egyértelműen közölte, hogy előleget nem fizet. A részszámlázás lehetőségét előre vetítette, ugyanakkor részszámlázás biztosítása mellett is szükséges bizonyos időtartamra az az alatti teljesítés anyagi feltételeinek biztosítása, mely jelentős értékű beszerzések esetében nagyobb anyagi erő biztosítását követeli meg. Ajánlatkérő közbeszerzési eljárásában a teljesítési határidőt 2008. december 31-ében állapította meg, mely közel másfél éves időtartamú teljesítést feltételez, így hosszabb időtartamra kell a teljesítésben résztvevők tekintetében biztosítani a pénzügyi, gazdasági stabilitást. Ajánlatkérő közbeszerzési eljárásának értéke nem alacsony összegű, ugyanis közösségi értékhatárú eljárást indított, beszerzésének nagyságrendje több száz millió forintos, melyre enged következtetni az a tény, hogy milyen nagyságrendű éves forgalmat követelt meg, ezt az előírást a felek sem támadták meg. Ilyen nagyságrendű beszerzési érték mellett nemcsak a jelentkezőnek, hanem arányosan a 10%-os mértéket meghaladó alvállalkozónak is jelentős értéket kell előállítania, illetőleg annak egy részének előfinanszírozását biztosítani. A beszerzés nagyságrendjéből következően jelen esetben a 10%-os mértéket meghaladó alvállalkozó is már közösségi értékhatárban, azt jelentősen meghaladóan nyújt szolgáltatást, így nem jogsértő a Döntőbizottság szerint az, hogy ajánlatkérő a jelentkező és a 10%-os mértéket meghaladó alvállalkozó esetében azonosan állapította meg az alkalmassági elvárását, a pozitív mérleg szerinti eredményt.
Összegezve a fentieket a Döntőbizottság megítélése szerint a Kbt. 69. § (3) bekezdésében meghatározott szempontokra figyelemmel jelen esetben a közbeszerzés tárgya, jellemzői és becsült értéke alapján nem minősíthető túlzottnak ajánlatkérő pénzügyi, gazdasági elvárása, sem a részvételre jelentkező, sem a 10%-os mértéket meghaladó alvállalkozó vonatkozásában.
Ajánlatkérő felhívása fentiekben idézett III.2.2) pontjában rögzítette, hogy a részvételre jelentkezőnek, közös jelentkezőknek és a teljesítés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) és b) pontja alkalmazása esetében önállóan kell megfelelni. A Döntőbizottság álláspontja szerint ezen önálló megfelelés előírása miatt jogsértés megállapítására nem áll fenn jogalap. A Kbt. fentiekben idézett 69. § (4) bekezdésének második fordulata ugyanis azt mondja ki, hogy amennyiben ajánlatkérő azonos alkalmassági igazolási módot ír elő, úgy a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattevőnek, a részvételre jelentkezőnek és a 10%-os mértéket meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozónak önállóan kell megfelelni az alkalmassági követelménynek. A Kbt. fentiekben idézett 69. § (5) bekezdése közös ajánlattevők, közös jelentkezők esetén azt mondja ki, hogy a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint alkalmassági követelmények kivételével felelhetnek meg együttesen. A Kbt. 69. § (4) bekezdésének és 69. § (5) bekezdésének szabályozása tehát maga mondja ki azt, hogy a közös jelentkezőknek önállóan kell megfelelni a jogorvoslati eljárás tárgyát képező Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alkalmassági követelménynek, illetve azonos alkalmassági igazolási mód előírása esetén ugyanezen önálló megfelelési előírást teszi a Kbt. a 10%-os mértéket meghaladó alvállalkozókra.
A Döntőbizottság a fentiekre tekintettel a részvételi felhívás III.2.2) pontjában a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontjára alapított alkalmassági követelmény vonatkozásában jogsértést nem állapított meg.
A Döntőbizottság az alábbi indokokra tekintettel alaposnak ítélte a Kbt. 49. §-ának megsértésére vonatkozó hivatalbóli kezdeményezési részt.
A Kbt. 101. § (2) bekezdése szerint a részvételi felhívásra a nyílt eljárás (3. cím) ajánlati felhívással kapcsolatos rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni a (3)–(4) bekezdés és a 120. § (2) bekezdése szerinti eltérésekkel.
A Kbt. 49. §-a szerint az ajánlati felhívást, jelen esetben a részvételi felhívást tartalmazó hirdetményt külön jogszabályban meghatározott minta szerint úgy kell elkészíteni, hogy annak alapján az ajánlattevők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek.
A Kbt. 130. § (6) bekezdése szerint, ha az ajánlatkérő létszámot vagy keretszámot határoz meg, a részvételi felhívásban meg kell adnia az alkalmas jelentkezők közötti rangsorolás módját is arra az esetre, ha a létszámot vagy a keretszám felső határát meghaladja az alkalmas jelentkezők száma. A rangsorolást a jelentkező szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának igazolása körében lehet meghatározni.
A Döntőbizottság ajánlatkérő részvételi felhívásának vizsgálata alapján megállapította, hogy abban ajánlatkérő a műszaki, szakmai alkalmasság igazolása körében alkalmassági követelményt állapított meg a referenciák nagyságrendje vonatkozásában, továbbá a felhívásában meghatározott – fentiekben részletesen ismertetett – rangsorolás is a referenciák nagyságrendje alapján valósul meg. Erre tekintettel alapvető követelmény az, hogy egyértelműen közlésre kerüljenek a referenciák ismertetésére és igazolására vonatkozó szabályok, méghozzá akként, hogy annak alapján az egyes jelentkezők által bemutatott referenciák egymással összehasonlíthatóak legyenek. Jelen esetben ajánlatkérő közösségi értékhatárú közbeszerzési eljárást folytat le, ebből következően, illetve egyébként is fennáll annak a lehetősége, hogy több országból, eltérő pénznemben, eltérő áfa-kulcsokkal kerülnek ismertetésre és igazolásra a referenciamunkák. Ehhez képest megállapítható, hogy ajánlatkérő a részvételi felhívása III.2.3) pontjában a referenciamunka ellenszolgáltatása vonatkozásában csak azt a követelményt támasztotta, hogy az ellenszolgáltatás bruttó összegét vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adatot kell közölni. Nem közölt ezen kívül sem a felhívásában, sem a dokumentációjában olyan tájékoztatást, amely lehetővé tenné a részvételi jelentkezések összeállításakor a jelentkezőknek azt, hogy úgy ismertessék, igazolják a referenciájukat, amelynek alapján biztosított azoknak összehasonlítása és jogszerű rangsorolása. Erre vonatkozó szabályozást ajánlatkérőnek, miután az alkalmassági feltételre, illetve rangsorolásra vonatkozik a Kbt. 65. § (1) bekezdése és a Kbt. 130. § (6) bekezdése alapján részvételi felhívásban kell megadni, így az utólag a részvételi jelentkezési határidő letelte után nem pótolható, továbbá a benyújtott jelentkezésekben lévő adatok sem módosíthatók, válthatók át. A Döntőbizottság erre tekintettel megállapította, hogy ajánlatkérő megsértette a Kbt. 49. §-át, mivel a felhívásában a referenciamunkák ismertetésére megállapított rendelkezéseivel nem biztosította a jelentkezők számára azt, hogy megfelelő részvételi jelentkezést nyújtsanak be, illetve egyenlő eséllyel vegyenek részt a rangsorolásban. Ajánlatkérőnek a referenciamunkák pontosított tartalmi ismertetésének, igazolásának megfelelően kell az alkalmassági feltételeit, a rangsorolás szempontjait is pontosítani az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.
A Kbt. 49. §-ának rendelkezése a felhívás vonatkozásában konkretizálta az alapelvek érvényesítését, melyre tekintettel a Döntőbizottság a Kbt. 1. §-ában meghatározott alapelvek megsértését külön nem állapította meg.
A Döntőbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a – fenti indokokra tekintettel – a Kbt. 340. § (2) bekezdés c) pontja alapján állapította meg, hogy ajánlatkérő megsértette a Kbt. 49. §-át. A Döntőbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés e) pontja alapján semmisítette meg ajánlatkérő részvételi felhívását és azt követő döntéseit. A Döntőbizottság a teljes részvételi felhívás megsemmisítését ítélte jelen esetben indokoltnak, mivel a megállapított jogsértések jellege folytán a jogsértés nem küszöbölhető ki másként, mint a teljes felhívás megsemmisítésével.
A Döntőbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja alapján rendelkezett a jogorvoslati eljárás költségeinek viseléséről.
A Döntőbizottság jelen esetben nem ítélte indokoltnak bírság kiszabását figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő maga kezdeményezte a jogsértés kiküszöbölését, továbbá fennállt a lehetőség a jogsértés reparációjára.
A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás a Kbt. 346. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2007. június 14.

Dr. Nagy Gizella s. k.,	Székelyné Bihari Mária s. k.,
	közbeszerzési biztos	közbeszerzési biztos

Dr. Engler Magdolna s. k.,
közbeszerzési biztos