Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/115
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.06.18.
Iktatószám: 10736/2019
CPV Kód: 45111100-9;45453100-8
Ajánlatkérő: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Teljesítés helye: 7400 KAPOSVÁR, KANIZSAI UTCA 79.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: COSTRUTTIVO Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98574070
Postai cím: Berzsenyi Utca 114.
Város: Marcali
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boór Lászlóné
Telefon: +36 203692170
E-mail: titkarsag@liveedu.smogyvi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.smogyvi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.smogyvi.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kaposvári ZITA gyermekotthon felújítási munkái
Hivatkozási szám: EKR000282572019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kaposvári ZITA gyermekotthon épületbontási és alagsor felújítási munkái
A telken egy szociális otthon található, mely több részből álló épülettömbökből áll, illetve egy kazánház és több kiszolgáló épület található, szerkezetileg egymástól függetlenül. Az utcafronton található különálló kiszolgáló épület állapota erősen leromlott, több helyen komolyabb tartószerkezeti károsodások tapasztalhatók a tartószerkezeti elemeken, ezért annak bontása szükséges. A bontandó épület egy 12,34 x 7,31 m-es nyeregtetős kialakítású épület. Padlóvonala az utcától 0,20 m magasságban található a csatlakozó terepszinttől. Belmagassága 2,52 m, a belső teret lehatároló fafödém felett kb. 40°-os tető található.
Az intézmény főépületének alagsora régóta használaton kívül áll. Az alagsor korábban több helyiségből álló egység volt, de a válaszfalak az idők során kibontásra kerültek, így létrejött egy nagyobb, összefüggő 143,90m2 alapterületű helyiség. A korábbi helyiségek padlóvonalai viszont jól láthatóan különböző síkokon volt, így a jelenlegi egybefüggő padló síkfogas. Az alagsor padlóvonala a külső terepszinthez képest kb. 1,20m mélyen helyezkedik el. A körítő falak jól láthatóan nedvesek, valószínűleg a falak vízszigetelése elöregedett vagy az épület építése során nem is készült. A poroszsüveg boltozaton sok helyen vakolathiány tapasztalható.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás – ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabályban így rendelkezik – hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az Ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 10788464 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kaposvári ZITA gyermekotthon felújítási munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 KAPOSVÁR, KANIZSAI UTCA 79.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kaposvári ZITA gyermekotthon épületbontási és alagsor felújítási munkái
Bontási munkák
Előtér PVCp 9,24 m2 Mosdó kerámia 2,01 m2 Tároló PVC 21,09 m2 Tároló PVC 22,84 m2, Összesen: 55,18 m2
A bekapcsolt közmű vezetékek kizárását a bontás megkezdése előtt el kell végezni. A bontás kézi erővel történik, a bontás biztonsági zónáinak kijelölésével, a mindenkori megmaradt épületrészek állékonyságának biztosításával, statikai és munkavédelmi szempontból megfelelő ideiglenes segédszerkezetek alkalmazásával. Szükség szerint tervezendő. Az épületrészek bontási sorrendje az építésükkel ellentétes sorrendben kell történjen. A cserepezés és tetőszerkezet bontása kézi erővel történik. Ezt követi a padlás és mennyezetburkolat, majd a födémgerendák leemelése. A bontás az áthidaló magasságig állványzatról történik. Az áthidalókat megfelelő teherbírású alátámasztó szerkezetre kell leemelni. A nyílászárók kibontása során az oldalsó falszakaszok állékonyságát szükség esetén kétoldali dúcolással kell biztosítani. A maradék falszakaszok megfelelő stabilitás esetén állványzatról később földszintről bontandók, kétséges állékonyság esetén kidöntendők és a földön válogatandók, a téglák tisztítandók. A padozatok, lábazat és alapozás bontása gépi erővel történik.
A bontáskor keletkező fel nem használható építési hulladékot konténerrel el kell szállíttatni, a téglák és faszerkezetek tisztítás után építőanyagként hasznosíthatók, a faanyag tüzelőként hasznosítható. Feltöltésbe csak szerves anyagokat nem tartalmazó bontási törmeléket szabad felhasználni. A bontás során keletkező anyagok minél nagyobb mértékű újrahasznosítására kell törekedni. A fel nem használható hulladékot anyagától függően a szállításhoz ill. kezeléshez engedéllyel rendelkező vállalkozás számára kell átadni és az építés helyéről elszállíttatni.
Terven feltüntetett szerkezeteket az épület állapotának megfelelő mértékben lehetett mérni, a bontás megkezdése előtt azok erőtani viszonyait ellenőrizni kell. A bontást a környező épületek károsítása nélkül kell elvégezni! A bontás után a terepet el kell rendezni, a csapadékvizek elvezetését és elszikkasztását saját területen kell megoldani.
Felújítási munkák
A nedves falak belső oldalán a vakolat leverése szükséges 1,50m magasságig. Ezt követően a falakat falszárító vakolatrendszer felhordásával kell újra vakolni, hogy a falazatba kerülő nedvesség távozhasson. A meglévő síkfogas padlószintet új estrich beton aljzat kialakításával kell kiegyenlíteni. A homlokzati nyílászárók alatti parapet falak változó mélységű beugrással készültek, ezeket szerelt rendszerű előtét fallal célszerű síkba igazítani a körítő falazatok belső síkjával. Az újonnan kialakított aljzaton új burkolat elhelyezése készül, mely lehet járólap vagy PVC burkolat. A meglévő-megmaradó acélgerendás poroszsüveg boltozat vakolat hiányait pótolni kell! A belső fal és mennyezet felületek felületképzését úgy kell kivitelezni, hogy annak anyaga is páraáteresztő tulajdonságú legyen (alapozó, glett és festék is)!
Az elvégzendő munkák részletezését a Műszaki leírás és Árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Vállalt jótállás idő (hó) (minimum 24 hónap - értékelési maximum 60 hónap) 10
2 2. MV-É vagy egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakembernek, jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet gyakorlata (min. 0 hó. max. 36 hó)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Ajánlati ár (egyösszegű, nettó Ft) : Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:
­ Kbt. 135. § (1)-(3), (5)- (8), (10)-(11);
­ 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet;
­ 2007. évi CXXVII. törvény
­ 2013.évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2), 6:155. § (1)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kaposvári ZITA gyermekotthon felújítási munkái
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: COSTRUTTIVO Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56257506
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 10/a.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: kspeed79@gmail.com
Telefon: +36 203147020
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14342208202
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10816754
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10788464
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: COSTRUTTIVO Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56257506
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 10/a.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14342208202

Hivatalos név: Prano Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70440696
Postai cím: Állomás Utca 42
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23466250214

Hivatalos név: PR Investing Építőipari Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22032315
Postai cím: Kisközi Utca 53.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13247155214

Hivatalos név: Somogy Megyei Beruházásszervező és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78759037
Postai cím: Nagy Imre Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23324279214

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges