Közbeszerzési Hatóság

IX. fejezet – A munkavégzés általános szabályai

IX./1. A Hatóság működésének általános szabályai

35

IX./1. A Hatóság működésének általános szabályai

IX./1.1. A Hatóság működését a jogszabályok, a közjogi és a belső szervezetszabályozó dokumentumok szabályozzák. Az önálló szervezeti egységek szervezeti tagozódását, az önálló szervezeti egységen belüli egységek munkamegosztását ügyrendjük tartalmazza. Az önálló szervezeti egységek ügyrendjét – az irányítást ellátó vezető egyetértésével – az Elnök hagyja jóvá.

IX./1.2. A vezetők, illetve a beosztott köztisztviselők és munkavállalók részletes feladatait – a jelen szabályzatban foglaltakon túl – munkaköri leírásuk határozza meg.

IX./1.3. A munkaköri leírás tartalmazza az ellátandó feladat- és hatásköröket, felelősségi köröket, az alá-, fölérendeltségi viszonyokat, a munkakörhöz kapcsolódó végzettségre, szakmai tapasztalatokra, valamint egyéb kompetenciákra vonatkozó előírásokat, a munkakörhöz kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, valamint a helyettesítés rendjét és szükség szerint a kiadmányozási jogot, vagy más átruházott jogkört.

IX./1.4. A Főtitkár, valamint a közvetlenül az Elnök irányítása alá rendelt szervezeti egységek vezetői és a szakmai felelősök munkaköri leírását az Elnök, a Főtitkár alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek munkaköri leírását a Főtitkár, a szervezeti egységek beosztott köztisztviselőinek és munkavállalóinak munkaköri leírását pedig azok közvetlen felettese köteles elkészíteni.

IX./1.5. Az ügyek intézése során az alá- és fölérendeltségi viszonyok figyelembe vételével a szolgálati út betartása és az együttműködés minden vezetőre, illetve beosztott köztisztviselőre és munkavállalóra nézve kötelező.

IX./1.6. Az Elnök, illetve a Főtitkár az alárendeltségükbe tartozó szervezeti egységek vonatkozásában közvetlenül utasítást adhatnak a Hatóság bármely vezetőjének, beosztott köztisztviselőjének és munkavállalójának. Az utasított személy az utasítást köteles végrehajtani, erről azonban a legrövidebb időn belül köteles jelentést tenni a közvetlen felettesének.

IX./1.7. Az Elnök a Hatóság bármely szervezeti egységétől írásbeli egyedi döntés alapján hatáskört vonhat el, azt máshova telepítheti, valamint kiemelt feladatok végrehajtására eseti munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoportok mátrix rendszerben működnek, a kijelölt munkacsoport vezetőt az Elnök vagy – meghatalmazása esetén – a Főtitkár utasíthatja, a munkacsoport tagokat pedig a munkacsoport vezető.

IX./1.8. A beosztott köztisztviselő, illetve munkavállaló felelős a munkaköri leírásában meghatározott feladatai közé tartozó, valamint a felettesei által ügykörébe utalt feladatok elvégzéséért. A beosztott köztisztviselő, illetve munkavállaló köteles – az ügyrendben és a belső szervezetszabályozó dokumentumokban, valamint a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően – a feladatait a legjobb tudása szerint, szakszerűen és önállóan elvégezni. Ennek keretében köteles:

a) a feladatait a kapott vezetői utasítások és határidők betartásával, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok, belső szervezetszabályozó dokumentumok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végezni;

b) a feladatkörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre előkészíteni;

c) a nem a közvetlen felettesétől kapott egyedi feladatokról, utasításokról a közvetlen felettesét tájékoztatni;

d) a feladatai ellátása során felmerült akadályokról a közvetlen felettesét haladéktalanul tájékoztatni.

IX./1.9. A Hatóság valamennyi vezetője és beosztott munkatársa köteles a feladatok végrehajtásában együttműködni. A szervezeti egységek közötti együttműködés kialakításáért a szervezeti egységek vezetői a felelősek. Az egyeztetésért, illetve azért, hogy a feladat ellátásában a többi érintett szervezeti egység álláspontja összehangoltan érvényesüljön, az a szervezeti egység felelős, amelynek az ügy intézése a feladatkörébe tartozik, vagy akit erre az Elnök kijelölt. Az együttműködés keretében az együttműködő szervezeti egységek kötelesek egymás tudomására hozni a munkavégzéshez szükséges információkat. Az információ-megosztás során külön figyelmet kell fordítani az adatvédelmi és adatbiztonsági előírások szigorú betartására és betartatására, amelyért szintén a szervezeti egységek vezetői felelnek.

IX./2. Etikai szabályok

36

IX./2.1. A Hatóság elkötelezett a szervezeten belül az integritás-tudatos szemlélet kialakításáért.

IX./2.2. A munkatársak kötelesek munkavégzésük során legjobb tudásuk szerint eljárni, az ügyeket pártatlanul, részrehajlás mentesen, lojálisan intézni. A munkatársaknak minden körülmények között törekedniük kell arra, hogy morálisan jó döntéseket hozzanak.

IX./2.3. A Hatóság minden munkatársának kerülnie kell az együttműködéstől való elzárkózás bármely formáját, az információk visszatartását vagy eltitkolását.

IX./2.4. A Hatóság valamennyi munkatársától elvárja az egymással szembeni őszinteséget, az elfogadó légkör kialakításához való hozzájárulást.

IX./2.5. A Hatóság minden munkatársától elvárja, hogy tartózkodjon bármely egyén, vagy csoport érdekeinek másokkal szembeni jogtalan képviseletétől, továbbá, hogy utasítsa vissza az erre irányuló felkérést, anyagi, természetbeni ellenszolgáltatást, bármely felkínált előnyre vonatkozó ajánlatot.

IX./2.6. A Hatóság valamennyi munkatársától összeférhetetlenségtől mentes magatartást vár el. A munkatársak kötelesek tartózkodni az olyan helyzetekben való részvételtől, ahol a döntéshozatalban való pártatlan és részrehajlástól mentes közreműködésük személyes, gazdasági kapcsolata miatt vagy egyéb okból sérülhet.

IX./2.7. A Hatóság valamennyi munkatársától elvárja, hogy a munkavégzése során tudomására jutott adatot, információt megvédje, felelősségteljesen kezelje, azt csak az illetékes személyekkel, intézményekkel ossza meg.

IX./2.8. Minden munkatárstól elvárt a Hatóság minden tárgyi eszközének, irodaszerének rendeltetésszerű és takarékos használata, azok védelme.

IX./2.9. Az etikai szabályokról részletesen külön szabályzat rendelkezik.

IX./2. Etikai szabályok

37

IX./2.1. A Hatóság elkötelezett a szervezeten belül az integritás-tudatos szemlélet kialakításáért.

IX./2.2. A munkatársak kötelesek munkavégzésük során legjobb tudásuk szerint eljárni, az ügyeket pártatlanul, részrehajlás mentesen, lojálisan intézni. A munkatársaknak minden körülmények között törekedniük kell arra, hogy morálisan jó döntéseket hozzanak.

IX./2.3. A Hatóság minden munkatársának kerülnie kell az együttműködéstől való elzárkózás bármely formáját, az információk visszatartását vagy eltitkolását.

IX./2.4. A Hatóság valamennyi munkatársától elvárja az egymással szembeni őszinteséget, az elfogadó légkör kialakításához való hozzájárulást.

IX./2.5. A Hatóság minden munkatársától elvárja, hogy tartózkodjon bármely egyén, vagy csoport érdekeinek másokkal szembeni jogtalan képviseletétől, továbbá, hogy utasítsa vissza az erre irányuló felkérést, anyagi, természetbeni ellenszolgáltatást, bármely felkínált előnyre vonatkozó ajánlatot.

IX./2.6. A Hatóság valamennyi munkatársától összeférhetetlenségtől mentes magatartást vár el. A munkatársak kötelesek tartózkodni az olyan helyzetekben való részvételtől, ahol a döntéshozatalban való pártatlan és részrehajlástól mentes közreműködésük személyes, gazdasági kapcsolata miatt vagy egyéb okból sérülhet.

IX./2.7. A Hatóság valamennyi munkatársától elvárja, hogy a munkavégzése során tudomására jutott adatot, információt megvédje, felelősségteljesen kezelje, azt csak az illetékes személyekkel, intézményekkel ossza meg.

IX./2.8. Minden munkatárstól elvárt a Hatóság minden tárgyi eszközének, irodaszerének rendeltetésszerű és takarékos használata, azok védelme.

IX./2.9. Az etikai szabályokról részletesen külön szabályzat rendelkezik.

IX./3. Munkarend

38

A munkaidő heti negyven óra. A munkaidő hétfőtől csütörtökig 8.00 órától 16.30 óráig, pénteken 8.00 órától 14.00 óráig tart. A munkáltatói jogkör gyakorlója a fenti előírástól eltérően, egyéni kérelem alapján is megállapíthatja a munkaidő-beosztást, továbbá rendkívüli esetben elrendelhet a fent meghatározott munkaidőn felüli munkavégzést, illetőleg készenlétet a munkavégzésre.

IX./4. A vezetői munkát segítő értekezletek

40

IX./4.1. A Vezetői Értekezlet

a) Az Elnök a Hatóság, illetve a Titkárság és a Döntőbizottság időszerű feladatainak áttekintése és teljesítésének szervezése érdekében igény szerint vezetői értekezletet hív össze;

b) A vezetői értekezleten az Elnök mellett állandó jelleggel a Főtitkár, a Döntőbizottság Elnöke és a Kabinetvezető vesz részt;

c) A Döntőbizottság Elnökéhez konkrét jogorvoslati ügy kapcsán kérdés nem intézhető;

d) A vezetői értekezlet döntései alapján az illetékes vezető saját hatáskörében intézkedik;

e) a vezetői értekezletről emlékeztető készül, amelynek elkészítéséért a Kabinetvezető felel.

IX./4.2. A Kabinet Értekezlet

a) Az Elnök, az Elnöki kabinet tagjai, a Főtitkár, illetve az Elnök által meghívott résztvevők részvételével tartott értekezlet.

b) Az Elnök Kabinet Értekezletet szükség szerint hív össze.

IX./4.3. A vezetői, valamint a főosztályvezetői és osztályvezetői értekezletek részletes működésének szabályozását a vonatkozó belső szervezetszabályozó dokumentumok tartalmazzák.

IX./4.4. Az Elnök – szükség szerint – további döntés-előkészítést támogató fórumok létrehozását és működését is kezdeményezheti.

IX./5. Tanácsadó szervek

41

Meghatározott irányítási feladatok ellátásának elősegítése érdekében az Elnök valamint a Főtitkár véleményező, javaslattevő, döntés-előkészítő feladattal bizottságokat hozhat létre, továbbá - szükség esetén - tanácsadókat bízhat meg.

IX./6. A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje

42

IX./6.1. A Hatóság személyi állománya tekintetében – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja.

IX./6.2. Az Elnök munkáltatói jogkörében

a) kinevezi a Főtitkárt, gyakorolja felette a munkáltatói jogokat;

b) jogszabály eltérő rendelkezése hiányában gyakorolja a Hatóság személyi állománya tekintetében a munkáltatói jogokat;

c) jóváhagyja a Főtitkár, és a közvetlen elnöki alárendeltségben dolgozó szervezeti egységek vezetőinek, valamint a közvetlen irányítása alá tartozó szakmai felelősök munkaköri leírását;

d) az Elnök a rendészetért felelős miniszternek az előzetes, írásbeli egyetértésével jelöli ki az integritás tanácsadót, illetve vonja vissza kijelölését.

IX./6.3. A munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjét, az átruházott hatásköröket részletesen a közszolgálati szabályzat tartalmazza.

 

IX./7. A helyettesítés rendje

43

IX./7.1. Távollét, illetve egyéb akadályoztatás esetén, valamint munkakör betöltetlensége esetén a halaszthatatlan feladatok ellátását a feladatellátásra kötelezett személy helyett a IX./7.2-7. pontban foglaltak szerint helyettesítésre kijelölt személy végzi.

IX./7.2. Az Elnököt általános jogkörben az Alelnök, a Hatóság szervezetét érintő ügyekben a Főtitkár helyettesíti.

IX./7.3. A Hatóság gazdasági vezetőjét általános jogkörben a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztály főosztályvezető-helyettese helyettesíti.

IX./7.4. A főosztályok vezetőinek helyettesítési rendjét a főosztályok ügyrendje szabályozzák, és a munkaköri leírások tartalmazzák.

IX./7.5. A beosztott köztisztviselők és munkavállalók helyettesítéséről az ügyrendekben és a munkaköri leírásokban kell rendelkezni.

IX./7.6. A IX./7.2-3. pontban említett vezető és a helyettesítésére kijelölt személy egyidejűleg három napnál hosszabb ideig csak rendkívüli (halaszthatatlan) esetben, illetve elháríthatatlan akadály felmerülése esetén lehet távol. Ilyen esetekben a helyettesítésről eseti megbízással kell gondoskodni.

IX./7.7. A IX./7.2-3. pontban foglaltak szerint helyettesítésre kijelölt személy az e jogkörben tett intézkedéseiről köteles – a távollét, illetve egyéb akadályoztatás megszűnését követően – haladéktalanul tájékoztatni a helyettesített vezetőt.

IX./8. Hivatalos kiküldetés

44

IX./8.1. Ideiglenes külföldi kiküldetést feljegyzés alapján a Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya szakmai indoklása és a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztály fedezeti igazolása alapján csak a Hatóság Elnöke és a Főtitkár rendelhet el.

IX./8.2. A kiküldetést elrendelő személy:

a) az Elnök esetében - a Hatóság nevében - a Főtitkár;

b) a Tanácstagok, továbbá a Főtitkár és a Döntőbizottság Elnöke esetében az  Elnök;

c) az apparátus minden más dolgozója esetében az Elnök.

IX./8.3. A hivatalos kiküldetés részletes szabályait az Elnök utasítása tartalmazza.

IX./9. A belső és külső ellenőrzés

45

IX./9.1. A belső ellenőrzés szervezetileg és funkcionálisan függetlenül végzi tevékenységét, beszámolni az Elnöknek köteles.

IX./9.2. A külső ellenőrzéseket (a hatályos jogszabályok szerint kijelölt szervezetek ellenőrzéseit) az Elnök döntése szerinti szervezeti egység, vagy személy koordinálja. Az ellenőrzések következtében az intézkedési tervekben meghatározott feladatokat, illetve a feladatokkal kapcsolatban megtett intézkedéseket az ellenőrzött szervezeti egységek nyilvántartják. A belső ellenőrzés elvégzéséért felelős személy az intézkedésekről éves összesített nyilvántartást vezet.

IX./9.3. A Hatóság vonatkozásában az ellenőrzési tevékenység részletes szabályait a vonatkozó belső szervezetszabályozó dokumentumok tartalmazzák.