Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

VIII. fejezet – A munkavégzés általános szabályai

1. A Hatóság működésének általános szabályai

48

1.1. A Hatóság működését a  jogszabályok, a  közjogi szervezetszabályozó eszközök és a  Hatóság irányítási eszközei szabályozzák. Az önálló szervezeti egységeken belüli munkamegosztás részletes szabályait ügyrendjük tartalmazza. Az önálló szervezeti egységek ügyrendjét – az irányítást ellátó vezető egyetértésével – az elnök hagyja jóvá.

1.2. A vezetők, illetve a  beosztott köztisztviselők és munkavállalók részletes feladatait – a  jelen Szabályzatban foglaltakon túl – feladatkörük, illetve munkaköri leírásuk, a  Hatóság irányítási eszközei, különösen az  egyes szervezeti egységek ügyrendjei határozzák meg.

1.3. Az 1.2.  pontban meghatározott dokumentumok tartalmazzák az  ellátandó feladat- és hatásköröket, felelősségi köröket, az  alá-, fölérendeltségi viszonyokat, a  feladatkörhöz, illetve munkakörhöz kapcsolódó végzettségre, szakmai tapasztalatokra, valamint egyéb kompetenciákra vonatkozó előírásokat, a  feladatkörhöz, illetve munkakörhöz kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, valamint a  helyettesítés rendjét és szükség szerint a kiadmányozási jogot vagy más átruházott jogkört.

1.4. A közvetlenül az elnök irányítása alá rendelt köztisztviselők, munkavállalók feladatkörét, munkaköri leírását az elnök, a főtitkár közvetlen irányítása alá rendelt köztisztviselők, munkavállalók feladatkörét, munkaköri leírását a főtitkár, a  szervezeti egységek beosztott köztisztviselőinek, munkavállalóinak feladatkörét, munkaköri leírását pedig azok közvetlen felettese köteles elkészíteni.

1.5. Az ügyek intézése során az  alá- és fölérendeltségi viszonyok figyelembevételével a  szolgálati út betartása és az együttműködés minden vezetőre, illetve beosztott köztisztviselőre és munkavállalóra nézve kötelező.

1.6. Az elnök, illetve a főtitkár az alárendeltségükbe tartozó szervezeti egységek vonatkozásában közvetlenül utasítást adhatnak a Hatóság bármely vezetőjének, beosztott köztisztviselőjének és munkavállalójának. Az utasított személy az  utasítást köteles végrehajtani, erről azonban a  legrövidebb időn belül köteles jelentést tenni a  közvetlen felettesének.

1.7. Az elnök a Hatóság bármely szervezeti egységétől írásbeli egyedi döntés alapján feladatkört vonhat el, azt máshova telepítheti, valamint kiemelt feladatok végrehajtására eseti munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoportok mátrix rendszerben működnek, a  kijelölt munkacsoport vezetőt az  elnök vagy – meghatalmazása esetén – a  főtitkár utasíthatja, a munkacsoport tagokat pedig a munkacsoport vezető.

1.8. A beosztott köztisztviselő, illetve munkavállaló felelős a  feladatkörében, munkaköri leírásában meghatározott feladatai közé tartozó, valamint a felettesei által ügykörébe utalt feladatok elvégzéséért. A beosztott köztisztviselő, illetve munkavállaló köteles – a  szervezeti egysége szerinti ügyrendben és a  Hatóság irányítási eszközeiben, valamint a feladatkörében, munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően – a feladatait a legjobb tudása szerint, szakszerűen és önállóan elvégezni. Ennek keretében köteles

a) a feladatait a  kapott vezetői utasítások és határidők betartásával, valamint a  vonatkozó hatályos jogszabályok, a Hatóság irányítási eszközei és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végezni;

b) a feladatkörébe/munkakörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre előkészíteni;

c) a nem a közvetlen felettesétől kapott egyedi feladatokról, utasításokról a közvetlen felettesét tájékoztatni;

d) a feladatai ellátása során felmerült akadályokról a közvetlen felettesét haladéktalanul tájékoztatni.

1.9. A Hatóság valamennyi vezetője és beosztott munkatársa köteles a  feladatok végrehajtásában együttműködni. A  szervezeti egységek közötti együttműködés kialakításáért a  szervezeti egységek vezetői a  felelősek. Az  egyeztetésért, illetve azért, hogy a  feladat ellátásában a  többi érintett szervezeti egység álláspontja összehangoltan érvényesüljön, az  a  szervezeti egység felelős, amelynek az  ügy intézése a  feladatkörébe tartozik, vagy akit erre az  elnök kijelölt. Az  együttműködés keretében az  együttműködő szervezeti egységek kötelesek egymás tudomására hozni a  munkavégzéshez szükséges információkat. Az  információmegosztás során külön figyelmet kell fordítani az  adatvédelmi és adatbiztonsági előírások szigorú betartására és betartatására, amelyért szintén a szervezeti egységek vezetői felelnek.

2. Etikai szabályok

49

2.1. A Hatóság elkötelezett a szervezeten belül az integritás-tudatos szemlélet kialakításáért.

2.2. A munkatársak kötelesek munkavégzésük során legjobb tudásuk szerint eljárni, az ügyeket pártatlanul, részrehajlás mentesen, lojálisan intézni. A  munkatársaknak minden körülmények között törekedniük kell arra, hogy morálisan jó döntéseket hozzanak.

2.3. A Hatóság minden munkatársának kerülnie kell az  együttműködéstől való elzárkózás bármely formáját, az információk visszatartását vagy eltitkolását.

2.4. A Hatóság valamennyi munkatársától elvárja az egymással szembeni őszinteséget, az elfogadó légkör kialakításához való hozzájárulást.

2.5. A Hatóság minden munkatársától elvárja, hogy tartózkodjon bármely egyén, vagy csoport érdekeinek másokkal szembeni jogtalan képviseletétől, továbbá, hogy utasítsa vissza az  erre irányuló felkérést, anyagi, természetbeni ellenszolgáltatást, bármely felkínált előnyre vonatkozó ajánlatot.

2.6. A Hatóság valamennyi munkatársától összeférhetetlenségtől mentes magatartást vár el. A  munkatársak kötelesek tartózkodni az  olyan helyzetekben való részvételtől, ahol a  döntéshozatalban való pártatlan és részrehajlástól mentes közreműködésük személyes, gazdasági kapcsolata miatt vagy egyéb okból sérülhet.

2.7. A Hatóság valamennyi munkatársától elvárja, hogy a  munkavégzése során tudomására jutott adatot, információt megvédje, felelősségteljesen kezelje, azt csak az illetékes személyekkel, intézményekkel ossza meg.

2.8. Minden munkatárstól elvárt a  Hatóság minden tárgyi eszközének, irodaszerének rendeltetésszerű és takarékos használata, azok védelme.

2.9. Az etikai szabályokról részletesen külön szabályzat rendelkezik.

3. Munkarend

50

3.1.    A munkaidő heti negyven óra. A munkarendre vonatkozó részletes szabályokat a Hatóság közszolgálati szabályzata, valamint a munkarendről és a munkaidő nyilvántartás rendjéről szóló szabályzat határozza meg.

4. A vezetői munkát segítő értekezletek

51

4.1. A Vezetői Értekezlet során

a) az elnök a Hatóság, illetve a Titkárság és a Döntőbizottság időszerű feladatainak áttekintése és teljesítésének szervezése érdekében igény szerint – elfoglaltsága esetén a  főtitkár útján és vezetésével – vezetői értekezletet hív össze;

b) az elnök mellett állandó jelleggel a  főtitkár és az  egyes szervezeti egységek vezetői, eseti jelleggel a Döntőbizottság elnöke, további meghívott munkatársak vesznek részt;

c) a Döntőbizottság elnökéhez konkrét jogorvoslati ügy kapcsán kérdés nem intézhető;

d) a vezetői értekezlet döntései alapján az illetékes vezető saját hatáskörében intézkedik;

e) a vezetői értekezletről emlékeztető készül.

4.2. A Kabinet Értekezlet

a) Az elnök, az Elnöki Kabinet tagjai, illetve az elnök által meghívott résztvevők részvételével tartott értekezlet.

b) Az elnök és a kabinetvezető a Kabinet Értekezletet szükség szerint hívja össze.

4.3. A vezetői, Kabinet, főosztályvezetői és osztályvezetői értekezletek részletes működése a szervezeti egység ügyrendjében vagy a belső munkaszervezési dokumentumában szabályozható.

4.4. Az elnök – szükség szerint – további döntés-előkészítést támogató fórumok létrehozását és működését is kezdeményezheti.

5. Tanácsadó szervek

52

5.1.    Meghatározott irányítási feladatok ellátásának elősegítése érdekében az Elnök, valamint a Főtitkár véleményező, javaslattevő, döntés-előkészítő feladattal bizottságokat hozhat létre, továbbá - szükség esetén - tanácsadókat bízhat meg.

6. A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje

53

6.1. A Hatóság személyi állománya tekintetében – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a  munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.

6.2. Az elnök munkáltatói jogkörében

a) kinevezi a főtitkárt, gyakorolja felette a munkáltatói jogokat;

b) jogszabály eltérő rendelkezése hiányában gyakorolja a  Hatóság és a  Kbt.-ben foglaltak kivételével a Döntőbizottság személyi állománya tekintetében a munkáltatói jogokat;

c) jóváhagyja a közvetlen elnöki alárendeltségben dolgozó munkavállalók munkaköri leírását.

6.3. A munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjét, az  átruházott hatásköröket részletesen a  közszolgálati szabályzat tartalmazza.

6.4. Az elnök akadályoztatása vagy távolléte esetén a főtitkár teljes jogkörben gyakorolja a munkáltatói jogokat.

7. A helyettesítés rendje

54

7.1. Távollét, illetve egyéb akadályoztatás esetén, valamint álláshely betöltetlensége esetén a halaszthatatlan feladatok ellátását a  feladatellátásra kötelezett személy helyett a  7.2–7.7.  pontban foglaltak szerint helyettesítésre kijelölt személy végzi.

7.2. Az elnököt a  Kbt. 180.  § (2)  bekezdésében meghatározottak szerint a  Tanács képviseletében és üléseinek vezetésében az alelnök; egyebekben e Szabályzatban meghatározott esetkörökben a főtitkár helyettesíti.

7.3. A főtitkár helyettesítésének rendjét a Titkárság ügyrendje szabályozza.

7.4. A Hatóság gazdasági vezetőjét általános jogkörben a  Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztály főosztályvezető-helyettese helyettesíti.

7.5. A szervezeti egységek vezetőinek helyettesítési rendjét a szervezeti egységek ügyrendjei szabályozzák.

7.6. A beosztott köztisztviselők és munkavállalók helyettesítéséről az ügyrendekben kell rendelkezni.

7.7. A 7.2–7.5. pontban említett vezető és a helyettesítésére kijelölt személy egyidejűleg három napnál hosszabb ideig csak rendkívüli (halaszthatatlan) esetben, illetve elháríthatatlan akadály felmerülése esetén lehet távol. Ilyen esetekben a helyettesítésről eseti kijelöléssel kell gondoskodni.

7.8. A 7.2–7.5.  pontban foglaltak szerint helyettesítésre kijelölt személy az  e  jogkörben tett intézkedéseiről köteles –  a  távollét, illetve egyéb akadályoztatás megszűnését követően – haladéktalanul tájékoztatni a  helyettesített vezetőt.

8. Hivatalos kiküldetés

55

8.1. Ideiglenes külföldi kiküldetést feljegyzés alapján a Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya szakmai indoklása és a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztály fedezeti igazolása alapján csak az elnök és a főtitkár rendelhet el.

8.2. A kiküldetést elrendelő személy:

a) az elnök esetében – a Hatóság nevében – a főtitkár;

b) a Tanácstagok, továbbá a főtitkár és a Döntőbizottság elnöke esetében az elnök;

c) a Hatóság minden más dolgozója esetében az elnök.

8.3. A hivatalos kiküldetés részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza.

9. A belső és külső ellenőrzés

56

9.1. A belső ellenőrzés szervezetileg és funkcionálisan függetlenül végzi tevékenységét, beszámolni az elnöknek köteles.

9.2. A külső ellenőrzéseket (a hatályos jogszabályok szerint kijelölt szervezetek ellenőrzéseit) az elnök döntése szerinti szervezeti egység vagy személy koordinálja. Az  ellenőrzések következtében az  intézkedési tervekben meghatározott feladatokat, illetve a  feladatokkal kapcsolatban megtett intézkedéseket az  ellenőrzött szervezeti egységek nyilvántartják. A  belső ellenőrzés elvégzéséért felelős személy az  intézkedésekről éves összesített nyilvántartást vezet.

9.3. A Hatóság vonatkozásában az ellenőrzési tevékenység részletes szabályait a Hatóság vonatkozó irányítási eszköze(i) tartalmazzák.