Közbeszerzési Hatóság

VII. fejezet - A Titkárság és a Titkárság keretein belül működő szervezeti egységek

VII./1. A Titkárság

25

VII./1.1. A Titkárságot a Hatóság közbeszerzési törvényben foglalt feladatainak ellátására, végrehajtására tekintettel saját jogkörében a Főtitkár irányítja és vezeti.

VII./1.2. A Titkárság keretén belül főosztályok és osztályok működnek.

VII./1.3. A Főtitkár és a Titkárság alkalmazottai a Hatósággal állnak közszolgálati jogviszonyban, amely jogviszonyra a közszolgálati tisztviselői törvényt kell alkalmazni.

VII./1.4. A Titkárság gondoskodik a szervezeti egységek közötti információ áramlásáról és az egyes szervezeti egységek együttműködéséről.

VII./2. Közszolgálati és Támogató Főosztály

26

A Közszolgálati és Támogató Főosztály feladata:

a) véleményezi és az érintettekkel egyezteti a Hatóság részére megküldött jogszabálytervezeteket, elkészíti a válasz tervezetét;

b) figyelemmel kíséri a közbeszerzési szabályok alkalmazásának gyakorlatát, a tapasztalatok alapján egyeztetés kezdeményezésére tesz javaslatot az érintett szervezetekkel;

c) a jogalkalmazási tapasztalatok alapján jogszabály-módosítási javaslatokat dolgoz ki;

d) részt vesz a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabálytervezetek tárcák közötti egyeztetésében;

e) figyelemmel kíséri a jogszabályok megjelenését, a Hatóságot és a szervezetet érintő jogszabály megjelenése esetén kezdeményezi a szükséges intézkedés megtételét;

f) a közbeszerzési jogszabályok gyakorlati alkalmazásának tapasztalatait figyelembe véve előkészíti az útmutató tervezetét a jogorvoslati döntésekből levonható tapasztalatokról, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról, intézkedik annak véleményezésre történő megküldéséről a közbeszerzésekért felelős miniszter felé; intézkedik az útmutatónak a Hatóság honlapján, továbbá a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéről;

g) részt vesz a jogalkalmazási tapasztalatok értékelése, feldolgozása alapján a gyakorlati munkát segítő tájékoztatók, segédletek összeállításában;

h) elkészíti a közbeszerzési törvény hatályos, egységes szerkezetbe foglalt változatát, majd gondoskodik annak honlapon történő közzétételéről;

i) feladatkörében javaslatot tesz az elnöki tájékoztató kiadására, előkészíti az elnöki tájékoztatót, szakmai szervezetek kezdeményezésére történő elnöki tájékoztató kiadásánál lefolytatja az ennek érdekében szükséges egyeztetést, javaslatot tesz az elnöki tájékoztató szövegére;

j) közreműködik a Hatóság éves országgyűlési beszámolója, és a feladatkörét érintő tanácsi előterjesztések előkészítésében;

k) állásfoglalás keretében felvilágosítást ad a közbeszerzéseket érintő általános megkeresésekre, a Döntőbizottság határozatával összefüggésben azonban nem foglalhat állást;

l) ún. help-desk szolgáltatás keretében a Hatóság honlapján közzétett ügyfélszolgálati időben, telefonos tájékoztatás útján segítséget nyújt a közbeszerzési eljárások során felmerülő jogalkalmazási problémák megoldásában;

m) közreműködik a Hatóság közbeszerzési eljárásainak lebonyolításában;

n) ellátja a közérdekű bejelentésekkel, javaslatokkal és panaszokkal összefüggő ügyintézést, javaslatot tesz a szükséges változásokra;

o) előkészíti a Hatóság elnökének döntése alapján a hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárások megindításához szükséges iratokat, dokumentumokat, összeállítja a kezdeményező irat tervezetét;

p) gondoskodik az eltiltott, és a kizárt gazdasági szereplők listájának vezetéséről, intézkedik a lista aktualizálásáról és annak honlapon való elérhetőségéről;

q) ellátja a jogi állásfoglalások adatbázisával kapcsolatos teendőket, valamint részt vesz a bírósági határozatok adatbázisának működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában;

r) tanácsot ad a Hatóság szempontjából jelentős közbeszerzésekre vonatkozó kérdésekben;

s) közreműködik a Hatóság alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának elkészítésében;

t) képviselteti magát a feladatkörét érintő bizottságok munkájában;

u) jogalkalmazási kérdésekben az egységes álláspont kialakítása érdekében egyeztetést kezdeményezhet a Közbeszerzési Döntőbizottsággal;

v) ellátja az öntisztázással kapcsolatos feladatokat;

w) ellátja a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások törvényességi ellenőrzését;

x) javaslatot tesz az éves ellenőrzési tervre.

VII./3. Szerződésellenőrzési Főosztály

27

VII./3.1. A Szerződésellenőrzési Főosztály feladata:

a) minden év november 30. napjáig a Közszolgálati és Támogató Főosztály, és a Hirdetménykezelési és Statisztikai Főosztály vezetőinek írásos javaslata alapján elkészíti a következő év ellenőrzési tervét, amelyet elnöki jóváhagyás végett az Elnöki Kabinet elé terjeszt;

b) az Elnök által jóváhagyott éves ellenőrzési tervben megjelölt szerződések tekintetében, valamint a Kbt. 152.§ (1) bekezdésének a)-m) pontjaiban felsorolt szervezetek vagy személyek kezdeményezése esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 5. §-ában foglalt feltételek teljesülése esetén hatósági ellenőrzési eljárást folytat le;

c) ellátja a hatósági ellenőrzés lefolytatása iránti kérelmekkel kapcsolatos ügyintézést (szükség esetén hiánypótlást bocsát ki), szükség esetén javaslatot tesz a Hatóság Elnökénél a hatósági ellenőrzési eljárás megindítására; az ellenőrzési eljárás megindítása esetén lefolytatja azt;

d) figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések módosításáról, illetve teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményeket abból a szempontból, hogy azok tartalma alapján valószínűsíthető-e, hogy a szerződés módosítására vagy teljesítésére a Kbt.-be ütköző módon került sor;

e) szerződések módosításáról, illetve teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmények vizsgálata alapján, illetve a szerződések teljesítésével kapcsolatban tett közérdekű bejelentések, panaszok alapján szükség esetén javaslatot tesz a Hatóság Elnökénél a hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás megindítására és előkészíti a hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárások megindításához szükséges iratokat, dokumentumokat;

f) a szerződésteljesítések és szerződésmódosítások ellenőrzése során iratokat kér be, szükség esetén intézkedik a szakértő kirendeléséről, illetve a helyszíni ellenőrzések lefolytatásáról;

g) az ellenőrzési eljárás eredményétől függően, szükség esetén javaslatot tesz a Hatóság Elnökénél a hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás megindítására és előkészíti a hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás megindításához szükséges iratokat, dokumentumokat (Kbt. 153. § (1) bekezdés c) pont);

h) az ellenőrzési eljárás eredményétől függően, szükség esetén javaslatot tesz a Hatóság Elnökénél szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti per kezdeményezésére és előkészíti az ehhez szükséges iratokat, dokumentumokat (Kbt. 175. §);

i) az ellenőrzési eljárás eredményétől függően, szükség esetén javaslatot tesz a Hatóság elnökénél más szerv vagy hatóság előtti eljárás kezdeményezésére és előkészíti az ehhez szükséges iratokat, dokumentumokat;

j) jogalkalmazási tapasztalatok alapján jogszabály-módosítási javaslatokat dolgoz ki;

k) részt vesz a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabálytervezetek tárcák közötti egyeztetésében;

l) részt vesz a Hatóság Országgyűlési beszámolójának elkészítésében és az ellenőrzési tevékenysége során keletkezett adatok rendelkezésre bocsátásával segíti a Hatóság statisztikai elemző tevékenységét.

VII./3.2. A Szerződésellenőrzési Főosztály keretében Kapacitásellenőrzési Osztály működik, amely osztály:

a) a közbeszerzési eljárások során ellenőrzi az ajánlattevő által igénybe venni kívánt gazdasági erőforrást (továbbiakban: kapacitások) biztosító szervezeteknek  az adott közbeszerzési szerződés teljesítéséhez kapcsolható adatait, az adott közbeszerzési szerződés teljesítéséhez kapcsolható gazdasági lehetőségeit, jellemzőit, adószámát, ezzel kapcsolatban további adóügyi és pénzügyi adatokat kér be;

b) a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések során biztosított kapacitások bevonásának tényleges lehetőségeit, figyelemmel a párhuzamosan folytatott közbeszerzési eljárásokra,

c) ellenőrzési tevékenysége során a fenti adatokról nyilvántartást vezet,

d) ellenőrzési tevékenysége során az ellenőrzéshez szükséges adatok megállapítása céljából helyszíni ellenőrzést folytat le. 

VII./4. Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya

28

VII./4.1. A Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya nemzetközi feladatai körében:

a) közreműködik a Tanács éves országgyűlési beszámolójának elkészítésében;

b) elkészíti a feladatkörébe tartozó tanácsülési előterjesztéseket és tájékoztatókat;

c) véleményezi a közigazgatási egyeztetésre megküldött jogszabály-tervezeteket;

d) indokolt esetben a feladatkörében elnöki tájékoztatók kiadására tesz javaslatot és elkészíti azok tervezetét, továbbá előkészíti a feladatkörébe tartozó útmutatókat;

e) bekapcsolódik a magyar és az uniós jogszabálytervezetek, útmutatók, tájékoztatók és egyéb közlemények véleményezésébe, ideértve a magyar szaknyelvi terminológiával való összhang biztosítását; ennek során véleményezés céljából megkeresi a Hatóság illetékes részlegeit, és azok állásfoglalásait beépítve véleményét megküldi az illetékes szerveknek;

f) figyelemmel kíséri az uniós joganyag megjelenését, erről tájékoztatja az egyes szervezeti egységeket, gondoskodik a honlapon történő közzétételről, indokolt esetben kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét, tájékoztatások kiadását a jogalkalmazók megfelelő tájékoztatása és felkészítése érdekében;

g) figyelemmel kíséri a fenntarthatósági – így környezetvédelmi, szociális, innovatív – szempontok közbeszerzési eljárásokban történő érvényesítésével kapcsolatos, továbbá az Európai Unió által kiemelten kezelt közbeszerzési területeket – így különösen a pre commercial public procurement, a kkv-k közbeszerzési helyzete – érintő jogszabálytervezeteket, útmutatókat, tájékoztatókat és egyéb közleményeket, továbbá részt vesz ezek véleményezésében, elérhetővé tételében; az e tárgykörrel kapcsolatos magyar, illetve nemzetközi rendezvényeken képviseli a Hatóságot;

h) figyelemmel kíséri az Európai Unió Bírósága (Európai Bíróság), valamint a Törvényszék közbeszerzési tárgyú határozatainak megjelenését, rövid összefoglalóban tájékoztatja az egyes szervezeti egységeket - abban az esetben is, amikor az ítélet csak angol nyelven áll rendelkezésre - gondoskodik a Hatóság honlapján történő közzétételről, továbbá amennyiben a határozat nem áll rendelkezésre magyar nyelven és azt a határozat tartalma indokolja, elkészítteti annak fordítását;

i) információt szolgáltat a közbeszerzési eljárások során alkalmazandó igazolásokról, Magyarországon nyilvánosan elérhető adatbázisokról, nyilvántartásokról, gondoskodik a vonatkozó nyilvántartások listájának az e-Certis rendszerben való közzétételéről;

j) elkészíti az útmutatót a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-18. §-aiban hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában;

k) elkészíti az útmutatót a Kbt. 187. §-ának (10) bekezdése alapján Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződéseiről;

l) elkészíti az útmutatót a Kbt. 187. §-ának (10) bekezdése alapján azokról az államokról, amelyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van;

m) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése alapján összeállítja a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka) alpontjában foglalt nemzetközi szervezetek tagállamainak listáját és gondoskodik annak a honlapon történő közzétételéről;

n) részt vesz az Európai Unió szervezeteivel való kapcsolattartásban, így különösen részt vesz a Közbeszerzési Szakértői Csoport (EXPP) és a Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság (ACPC) ülésein, valamint a Tanács illetékes munkacsoportjainak ülésein;

o) részt vesz a Közbeszerzési Hálózat (Public Procurement Network - PPN) és más közbeszerzési szervezetek munkájában, a szakmai kérdésekkel foglalkozó jelentősebb nemzetközi konferenciákon, valamint speciális szakértői fórumokon;

p) kapcsolatot tart más államok közbeszerzési politikáért felelős intézményeivel és koordinálja a Hatóság és e szervezetek közötti találkozók szervezését;

q) kezeli a Belső Piaci Információs Rendszer közbeszerzési modulját, s teljesíti a Kbt. 187. §-ának n) pontjában írt további kötelezettségeket;

r) a vagyonpolitikáért felelős minisztériummal és azon belül a közbeszerzésekért felelős helyettes államtitkársággal együttműködve továbbítja a Kbt. által előírt iratokat és dokumentációkat az Európai Bizottság és intézményei, valamint az Európai Unió tagállamai részére, illetőleg beérkezés után kezeli az ezektől érkezett információkat;

s) közreműködik az Európai Bizottság által kezdeményezett jogsértési (kötelezettségszegési) eljárások intézésében, és ennek során beszerzi a Hatóság illetékes szervezeti egységeinek álláspontját; bekapcsolódik az Európai Bizottság Kbt. 178. §-a szerint kezdeményezett eljárásának intézésébe; közreműködik az Európai Bíróság előtt folyamatban lévő közbeszerzési vonatkozású jogesetekkel kapcsolatos magyar álláspont kialakításában, továbbítja a Hatóság véleményét az illetékes (szak) minisztérium felé, valamint - indokolt esetben - közreműködik a hazai álláspont képviseletében az Európai Bíróság vonatkozó tárgyalásain;

t) közreműködik a közbeszerzésekben résztvevők nemzetközi vonatkozású kérdéseinek, problémáinak kezelésében;

u) közreműködik a nemzetközi tapasztalatokat közvetítő rendezvények (szemináriumok, konferenciák, továbbképzések) szervezésében, illetve megszervezi azokat;

v) a külföldi hivatalos utakról feljegyzést készít, tájékoztatja azokról az érintett részlegeket, összegyűjti és kezeli az úti beszámolókat;

w) összeállítja és karbantartja a honlap idegen nyelvű verzióját, ennek keretében gondoskodik a Kbt. és legfontosabb végrehajtási rendeletei idegen nyelvű nem hivatalos fordításainak elkészítéséről, és azok honlapon történő közzétételéről, és gondoskodik továbbá a hazai közbeszerzések vonatkozásában releváns nemzetközi szervezetek (így különösen az OECD, WTO) közbeszerzési tárgyú dokumentumainak vagy azok elérési útvonalának a közszolgálati portálon történő közzétételéről.

VII./5. Hirdetménykezelési és Statisztikai Főosztály

30

VII./5.1. A főosztály keretei között működik:

a) Hirdetménykezelési Osztály;

b) Statisztikai Elemző Osztály.

VII./5.2. A Hirdetménykezelési Osztály feladatai:

a) nyilvántartást vezet a hirdetményekről, melyben minden eljárási cselekményt rögzít, így különösen a hirdetmények megküldésének/feladásának, közzétételre történő feladásának és közzétételének napját;

b) valamennyi megküldött kérelem és hirdetmény, illetve közbeszerzési dokumentum vonatkozásában ellenőrzi, hogy a hirdetmény szerinti ajánlatkérő(k) szerepel(nek)-e a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában és a kérelem, illetve a hirdetmény szerinti adatai(k) megegyeznek-e az ajánlatkérők nyilvántartása szerinti adatokkal, amennyiben nem, úgy hiánypótlási felhívást ad ki;

c) valamennyi megküldött kérelem vonatkozásában ellenőrzi annak kötelező tartalmi elemeit, hiányosság esetén hiánypótlási felhívást ad ki;

d) amennyiben a hirdetmény ellenőrzése kötelező, illetőleg a kérelmező azt kéri, továbbá, ha a közbeszerzési dokumentumok ellenőrzését kérelmező kéri, megvizsgálja a közbeszerzési, koncessziós beszerzési és tervpályázati eljárással kapcsolatos hirdetményeket, illetve a közbeszerzési dokumentumokat abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, továbbá amennyiben a Kbt. a hirdetmény megküldésére határidőt határoz meg, a hirdetmény megküldésére sor került-e a határidőn belül [a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet)], annak eredményétől függően feladja közzétételre/közzéteszi a hirdetményt vagy hiánypótlási felhívást ad ki, a hirdetmények ellenőrzése során biztosítja az adatok teljes körűségét, ennek érdekében az ajánlatkérőt adatszolgáltatásra hívhatja fel;

e) feladja az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában (TED-adatbank) történő közzétételre a TED-adatbankban megjelenő hirdetményeket [MvM rendelet 19. §, 25. § (6) bekezdés], majd gondoskodik ezek Közbeszerzési Értesítőben történő, tájékoztató jellegű közzétételéről;

f) gondoskodik a „Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja” szerkesztéséről, a közbeszerzési és a tervpályázati eljárással kapcsolatos hirdetmények közzétételéről, valamint a Kbt. által előírt egyéb adatok, információk Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéről [Kbt. 187. § (2) bekezdés f) pont];

g) közzéteszi a Közbeszerzési Értesítőben a közbeszerzési, koncessziós beszerzési és tervpályázati eljárással kapcsolatos hirdetményeket [MvM rendelet 25. § (6) bekezdés, 26-34. §]; a Kbt., és az MvM rendelet által előírt egyéb adatokat, információkat;

h) tájékoztatja a Hatóság Elnökét, amennyiben a kérelmező a kérelmet határidőben nem egészíti ki, vagy ha a határidőben kiegészített kérelem alapján sem áll elegendő adat rendelkezésre annak megállapításához, hogy a hirdetmény ellenőrzése kötelező-e, vagy, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését, és így a kérelmet visszavontnak kell tekinteni;

i) tájékoztatja a Hatóság Elnökét, amennyiben a közbeszerzési, koncessziós beszerzési és tervpályázati eljárással kapcsolatos hirdetménnyel összefüggő hiánypótlási felhívásban jelzett hiánypótlási határidő eredménytelenül telt el – azon hirdetmények esetében, amelyek megküldésére a Kbt. határidőt határoz meg;

j) tájékoztatja a Hatóság Elnökét, amennyiben a közbeszerzési, koncessziós beszerzési és tervpályázati eljárással kapcsolatos hirdetmény, illetve a közbeszerzési dokumentum – a hiánypótlási felhívást követően – ismét nem felel meg a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak;

k) tájékoztatja a Hatóság Elnökét, amennyiben a hirdetmény ellenőrzése során a Kbt.-ben meghatározott határidők betartásával kapcsolatban mulasztást észlel, és a közzétételi költségtérítés befizetésére nyitva álló határidő is eredménytelenül telt el;

l) felvilágosítást ad a közbeszerzési, koncessziós beszerzési és tervpályázati eljárással kapcsolatos hirdetményeket érintő megkeresésekre;

m) kapcsolatot tart a hirdetmények elektronikus átalakítását/továbbítását végző személlyel/ szervezettel;

n) közreműködik a hirdetmények kezelésével, ellenőrzésével kapcsolatos jogszabályok, illetőleg azok módosításának előkészítésében, véleményezésében;

o) részt vesz a hirdetmények kezelésével, ellenőrzésével, közzétételével összefüggő informatikai rendszerek tervezésében, fejlesztésében, tesztelésében, bevezetésében;

p) naprakész nyilvántartást vezet az ajánlatkérőkről [Kbt. 26. § (1) bekezdés, 187. § (2) bekezdés a) pont aa) alpont] gondoskodik az ajánlatkérőkről vezetett nyilvántartás Hatóság honlapján történő közzétételéről Kbt. 26. § (2) bekezdés; előkészíti az Európai Bizottság részére nyújtandó szükség szerinti eseti tájékoztatást a nyilvántartásban szereplő ajánlatkérőkről Kbt. 26. § (2) bekezdés; szükség esetén felhívja az ajánlatkérői bejelentkezést/adatmódosítást/adattörlést beküldő ajánlatkérők figyelmét az esetleges hibák javítására, hiányosságok pótlására;

q) javaslatot tesz az éves ellenőrzési tervre.

VII./5.3. A Statisztikai Elemző Osztály feladatai:

a) elemzéseket készít a közbeszerzések alakulásáról;

b) a Kbt. 187. § (2) bekezdés (e) pontja alapján első ízben 2017. március 1-jéig, majd azt követően háromévente statisztikai jelentést készít az uniós értékhatárt el nem érő becsült értékű közbeszerzésekről - különösen az érintett időszakban az ilyen közbeszerzések becsült, összesített teljes értékéről - amelyet megfelelő határidőben a közbeszerzésekért felelős miniszter rendelkezésére bocsát;

c) elkészíti a Hatóság Országgyűlési Beszámolóinak a közbeszerzések statisztikáit tartalmazó részeit;

d) összeállítja a közbeszerzések alakulását bemutató negyedéves kimutatásokat;

e) elkészíti a Hatósághoz beérkező, közbeszerzési statisztikákkal és elemzésekkel kapcsolatos megkeresésekre adott válaszokat;

f) szervezi és irányítja a statisztikai adatgyűjtés folyamatát;

g) indokolt esetben részt vesz az EU Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság közgazdasági és statisztikai munkacsoportjának munkájában;

h) folyamatosan figyelemmel kíséri a Hatóság statisztikai feladataival összefüggő jogszabályváltozásokat, javaslatot tesz a statisztikai rendszerek fejlesztésére, módosítására;

i) a Hatóság munkatársai számára elemzéseket készít a konferenciákon történő előadásokhoz;

j) a statisztikai modul fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása (tesztelés, a jelentkező hibák rögzítése és bejelentése, hibakezelés nyomon követése, új igények megfogalmazása, a fejlesztő és a projektirányítás fejlesztéshez szükséges kérdéseinek megválaszolása, migrálási szabályok meghatározása, a migrálandó adatok tisztítása);

k) közreműködik a statisztikai alapadatok statisztikai rendszerbe történő rögzítésében, intézkedést javasol a rögzítés során kiszűrt problémák megoldására; szervezeti egységével összefüggő, jóváhagyott keretek terhére, a kötelezettségvállalások szakmai tejesítés igazolása;

l) a Kbt. 187. § (2) bekezdés (s) pontja alapján statisztikai adatokat gyűjt a közbeszerzési eljárásokról, melyeket felhasználva árstatisztikát készít, amelyet a honlapján rendszeres időközönként közzétesz;

m) elemzi a közbeszerzési folyamatokat, különös tekintettel a közbeszerzések tisztaságára és átláthatóságára;

n) elemzi a KKV szektor részesedését (darab, érték).