Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

IV. FEJEZET - A HATÓSÁG VEZETÉSE

1. Az elnök

9

A Hatóságot egyszemélyi felelősséggel az elnök vezeti. Az elnök öt évre történő kinevezéséről a Tanács a Kbt. 181. § (1) bekezdése szerint dönt. 

1.1.     Az elnök felelős

a)    az alapító okiratban előírt tevékenységek, jogszabályban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben, illetve a költségvetésben foglaltak által közvetlenül meghatározott követelmények és feltételek megfelelő biztosításáért;

b)    a Hatóság működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért;

c)    a költségvetési keretek és a kötelezettségvállalások összhangjáért;

d)    a Hatóság vagyonkezelésébe és használatába adott vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért;

e)     a belső kontrollrendszer kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért;

f)     a Hatóság által kezelt adatok védelméért, amelyben az információbiztonsági felelős, a biztonsági vezető, a belső kontroll felelős, a belső adatvédelmi felelős és az adatvédelmi tisztviselő a feladatköreikben eljárva támogatja;

g)    a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rendért;

h)    az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendeletben meghatározott, önként vállalt feladatok teljesítésének biztosításáért.

1.2.    Az elnök feladatai:

a)    ellátja a Kbt. 180. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat, továbbá

b)    ellátja Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott, az Országgyűlés költségvetési fejezet Közbeszerzési Hatóság cím felügyeletét; 

c)    gondoskodik a központi költségvetési szerv vezetőjének az államháztartás rendjéről szóló, valamint egyéb jogszabályokban előírt feladatai ellátásáról és gyakorolja az ez alapján őt megillető jogosítványokat, jóváhagyja a cím éves költségvetési javaslatát és zárszámadását;

d)    javaslatot tesz állami elismerésekre, kitüntetésekre; jogosult szakmai elismerés, cím alapítására;

e)    a Tanács elé terjeszti a közbeszerzési biztosokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi ügyeket, amennyiben a közbeszerzési biztos az összeférhetetlen helyzetet nem szünteti meg, továbbá a Kbt. 181. § (7) bekezdésére figyelemmel a tanácstagok összeférhetetlenségével, a tisztségre méltatlanná vagy tartósan alkalmatlanná válásával kapcsolatos ügyeket;

f)    a közbeszerzésekkel és a Tanács működésével közvetlenül kapcsolatos jogszabálytervezetekről a Tanács tagjait tájékoztatja;

g)    kezdeményezi a Döntőbizottság hivatalból való eljárását a Kbt. 152. § (1) bekezdés a) pontja és a Kbt. 153. §-a szerinti esetekben;

h)    a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] foglaltaknak megfelelően dönt a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételről, illetve a jegyzékből való törlésről és kiadja a hivatalos jegyzék szerinti igazolást a minősített ajánlattevő részére;

i)    dönt a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe vétellel, megújítással, törléssel kapcsolatos ügyekben;

j)    gondoskodik a Hatóság jogszabályoknak megfelelő működéséről, a feladatok szakszerű és összehangolt ellátásáról;

k)    irányítja a Hatóság szervezeti egységeit és a szakmai felelősöket;

l)    gondoskodik a Hatóság irányítási eszközeinek elkészítéséről, folyamatos karbantartásáról és kiadja azokat, ennek keretében jóváhagyja az egyes szervezeti egységek ügyrendjét;

m)    a jóváhagyott költségvetés keretei között gondoskodik a Hatóság zavartalan működéséről, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról;

n)     gondoskodik a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről, irányítja a belső ellenőr(ök) tevékenységét, jóváhagyja a belső ellenőrzés éves munkatervét, és számonkéri annak végrehajtását;

o)    a VIII. Fejezet 1.2. pontjában meghatározottak szerint gyakorolja a kiadmányozási jogot, egyúttal a belső munkamegosztás kialakítása keretében a jelen Szabályzatban, a Hatóság egyéb irányítási eszközeiben (így különösen az egyes szervezeti egységek ügyrendjeiben) valamint írásos felhatalmazással rendezi a kiadmányozási jog más személyek általi gyakorlását;

p)    létrehozza, működteti és fejleszti a belső kontrollrendszer részét képező kockázatkezelési és nyomon követési rendszert;

q)    szükség szerint munkaértekezletet tart;

r)    ellátja a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a Hatóság irányítási eszközeiben, valamint a feladatkörébe tartozóan meghatározott egyéb szakmai és vezetői feladatokat;

s)    az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott vezetői és az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek képzésének és továbbképzésének tartalmáról szóló 26/2013. (X. 21.) KIM rendeletben (a továbbiakban: képzési rendelet) foglalt kötelezettségét a képzési rendelet 2. § 4. pontja szerinti kijelöléssel valósítja meg;

t)    felelős szerkesztőként gondoskodik a Közbeszerzési Értesítő Plusz havi rendszerességgel történő megjelentetéséről.

1.3.    Az elnök közvetlen irányítása alatt működő szervezeti egységek és szakmai felelősök:

a)    Elnöki Kabinet;

b)    Főtitkár;

c)    Belső ellenőr;

d)    Adatvédelmi tisztviselő (dpo);

e)    Integritás Felelős;

f)    Információbiztonsági felelős (elektronikus információs rendszerek védelméért felelős személy)

g)    Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztály;

h)    Informatikai Főosztály;

i) Belső kontroll felelős;

j) Belső adatvédelmi felelős;

k) Biztonsági vezető.

2. A főtitkár

10

2.1. A főtitkár az alábbi tevékenységeket irányítja, koordinálja, ellenőrzi és látja el:

a)    vezeti a Hatóság Titkárságát, amelyen keresztül a Tanáccsal kapcsolatos teendők ellátása mellett:

aa)  szervezi, irányítja és felügyeli a vezetése, illetve irányítása alá tartozó főosztályok, osztályok, valamint a közvetlen irányítása alatt álló munkatársak, szervezeti egységek tevékenységét,

ab)  közreműködik a szervezet hatékony kialakításában, az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vonatkozásában gondoskodik a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeiről,

ac)  beszámoltatja az irányítása alá tartozó vezetőket feladataik elvégzéséről, a vezetésük alatt álló szervezeti egység munkájáról, meghatározza további feladataikat,

ad)  dönt az irányítása alá tartozó szervezeti egységek hatásköri ütközése esetén;

b)    az elnök felhatalmazása alapján bármely ügyben képviseli a Hatóságot;

c)    tanácskozási joggal részt vesz a Tanács ülésein;

d)    javaslatot tesz a Tanács éves munkatervére;

e)    a Tanács tevékenységének koordinálása tekintetében az Elnöki Kabinet útján gondoskodik a Tanács üléseinek összehívásáról, az ülésekkel kapcsolatos hivatali feladatok ellátásáról;

f)     irányítja az Európai Unió más tagállamainak közbeszerzési szervezeteivel és nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolattartást [Kbt. 187. § (2) bekezdés n) pont], illetve a nemzetközi együttműködésből eredő feladatok teljesítését;

g)    gondoskodik a – közbeszerzési és tervpályázati eljárással kapcsolatos hirdetmények, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság, és a bíróság határozatai kivételével egyéb – közlemények, útmutatók, tájékoztatók Hatóság honlapján, közösségi oldalán, mobil applikációján történő közzétételével kapcsolatos teendők ellátásáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetésekről;

h)    gondoskodik a minősített ajánlattevők közvetlen írásbeli tájékoztatásáról a minősítési szempontok változása estében az ajánlattevők jegyzékbe vételének módosított szempontjai és igazolási módjai tekintetében;

i)     gondoskodik a Kbt. 187. § (2) bekezdés a) pontjában felsorolt jegyzékek és listák vezetéséről és közzétételéről;

j)     gondoskodik az eseti munkabizottsági ülések levezetéséről;

k)    gondoskodik a tevékenységi körét illetően a Hatóság működésére vonatkozó szabályzatok előkészítéséről;

l)     ellátja az egyes ügyek, megkeresések szervezeti egységhez történő szignálását;

m)   ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Hatóság hatályos irányítási eszközei a feladat- és hatáskörébe utalnak;

n)    esetenként, felettese által kiadott, nem közvetlenül munkaköréhez kapcsolódó feladatokat is köteles ellátni;

o)    ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel az elnök külön megbízza;

p)    közreműködik a Hatósághoz érkező jogszabálytervezetek véleményezésében, a Hatóság általi jogszabály kezdeményezésekben, a Hatóság irányítási eszközei, rendelkezések előkészítésében, az elnökhöz érkező egyedi megkeresések kivizsgálásban, megválaszolásában, egyes egyedi, elnökhöz címzett jogértelmezéssel kapcsolatos megkeresések előkészítésében;

q)    szakmai anyagokat véleményez az elnök részére;

r)     véleményezi az elnöki tájékoztatókat és egyéb, az elnök által jegyzett anyagokat;

s)     részt vesz a belső és a társszervekkel folytatott szakmai megbeszéléseken;

t)     közreműködik a civil és társadalmi szervekkel, szervezetekkel való kapcsolattartásban;

u)    az Elnöki Kabinet útján gondoskodik az elnök személyi anyagával kapcsolatos, a Kbt. 181. § (9) bekezdése szerinti nyilvántartási és ügyviteli feladatok ellátásáról;

v)    az elnök akadályoztatása vagy távolléte esetén a Hatóság elnöke helyett és nevében – helyettesítési jogkörében – gyakorolja a kiadmányozás jogát valamennyi, a VIII. Fejezet 1.2. pontja alatt felsorolt kiadmányozási esetkörben [a d) pont szerinti esetkör kivételével], egyéb esetekben pedig a VIII. Fejezet 1.3. pontjában részletezettek szerint gyakorolja a kiadmányozási jogot.

2.2.    A főtitkár az alábbi szervezeti egységeket közvetlenül irányítja:

a)       Titkárság és az annak keretén belül működő Beszerzési Osztály;

b)       Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya;

c)       Hirdetménykezelési és Statisztikai Főosztály;

d)      Közszolgálati és Támogató Főosztály;

e)       Szerződés-ellenőrzési Főosztály.

3. A gazdasági vezető

11

3.1.    A Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztály főosztályvezetője a Hatóság gazdasági vezetője, akit távollétében, vagy akadályoztatása esetén a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztály főosztályvezető-helyettese teljes jogkörben helyettesít.

3.2.    A gazdasági vezető irányítási, koordinálási, és ellenőrzési feladatait, jogköreit az V. Fejezet 4.2. pontja részletezi.

4. A főosztályvezetőkre, főosztályvezető-helyettesekre és az osztályvezetőkre vonatkozó általános rendelkezések

12

4.1.    A főosztályvezetők, a főosztályvezető-helyettesek és az osztályvezetők felelősek a vezetésük alatt álló szervezeti egység jogszabályoknak, közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, a Hatóság irányítási eszközeinek, valamint az elnök és – az irányítása alá tartozó szervezeti egységek tekintetében – a főtitkár utasításainak megfelelő működéséért.

4.2.    A IV. Fejezet 4.1. pontjában meghatározott vezetők feladatai:

a)    a szervezeti egység szakmai feladatainak ellátása, az ehhez szükséges vezetési és munkaszervezési feladatok végzése;

b)    a szervezeti egység köztisztviselőinek és munkavállalóinak rendszeres beszámoltatása, munkájuk értékelése, motivációjukkal, szakmai fejlődésükkel kapcsolatos teendők ellátása;

c)    az irányításuk alá tartozó köztisztviselők feladatkörének meghatározása és munkavállalók munkaköri leírásainak elkészítése, illetve szükség szerinti karbantartása;

d)    közjogi szervezetszabályozó eszközökben és a Hatóság irányítási eszközeiben (így különösen a szervezeti egység ügyrendjében), valamint a feladatkörükbe tartozóan meghatározott, továbbá az elnök, illetve a főtitkár által a feladatkörükbe utalt egyéb szakmai és vezetői feladatok ellátása;

e)    a nem közvetlen felettesüktől kapott egyedi feladatokról, utasításokról a közvetlen felettes tájékoztatása.

4.3. Vezetői megbízatás helyettesítés céljából határozott időre is adható, amely meghosszabbítható.

4.4. Ha a közszolgálati munkaszerződés módosítása következtében a vezető álláshelyen lévő

a)     alacsonyabb besorolású vezetői feladatkört tölt be, illetményét az új vezetői feladatköre szerinti besorolásnak,

b)    nem vezetői besorolású feladatkört tölt be, illetményét új feladatköre szerinti besorolásnak megfelelően

kell megállapítani.

5. A főosztályvezetők

13

5.1.    A Hatóság munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egységeinek vezetésére a köztisztviselők főosztályvezetői kinevezést kaphatnak.

5.2.    A főosztályvezető felelős:

a)     a vezetése alatt álló szervezeti egység feladatkörével kapcsolatos irányítási eszközök – különösen a szervezeti egység ügyrendjének és módosításainak – előkészítéséért;

b)    a vezetése alatt álló szervezeti egység feladatkörébe tartozó, ügyrendben meghatározott döntések előkészítéséért, illetve meghozataláért, a számára biztosított kiadmányozási jog gyakorlásáért; 

c)    a szervezeti egység, mint szerződésgazda által kezdeményezett, vagy azt érintő beszerzés szakmai előkészítéséért, a beszerzési szabályzatban és a közbeszerzési szabályzatban a szerződésgazdához telepített feladatok ellátásáért, továbbá a beszerzési szabályzatban meghatározott értékhatár alatti beszerzések teljeskörű lebonyolításáért. 

5.3.    A főosztályvezető feladatai különösen a következők:

a)    a főosztály alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek irányítása, apparátusának vezetése, tájékoztatása, rendszeres beszámoltatása;

b)    a Hatóság képviselete a IV. Fejezet 5.2. c) pontja szerinti szerződéskötés, kötelezettségvállalás vonatkozásában;

c)    a főosztály képviselete a Hatóság többi főosztálya előtt, a főosztály és – külön felhatalmazás alapján – a Hatóság képviselete más szerv azonos szintű szervezeti egysége vonatkozásában;

d)    a főosztály szakterületét érintő döntések, döntés-előkészítő dokumentumok, a Hatóság irányítási eszközei szakmai tervezeteinek előkészítése az arra jogosult általi kiadmányozására, illetve a feladatkörébe tartozó döntések meghozatala, azok tekintetében a számára biztosított kiadmányozási jog gyakorlása, más szervek tervezeteinek véleményezése, szükség esetén a hatályos jogszabályok módosításának kezdeményezése;

e)    javaslattétel kitüntetésre, szakmai díjra, címadományozásra, átsorolásra, illetve elnöki jutalmazásra;

f)    gondoskodás a Hatóság irányítási eszközeiben a szervezeti egységéhez, illetve közvetlenül a szervezeti egység vezetőjéhez telepített feladatok ellátásáról;

g)    javaslattétel a főosztályvezető-helyettesi, az osztályvezetői feladatkörre vonatkozó megbízatás adására, visszavonására, e vezetők ellen – a Hatóság irányítási eszközei alapján – fegyelmi, illetve kártérítési eljárás megindítására;

h)    a főosztály tevékenységéről az elnök, illetve a főtitkár rendszeres tájékoztatása a vonatkozó a Hatóság irányítási eszközeiben, tovább az elnök, illetve a főtitkár által meghatározott módon és rendszerességgel;

i)     a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó adatok, információk, a Hatóság irányítási eszközei szervezeti egységre vonatkozó tartalma karbantartásának szakmai felelősként történő koordinálása a Hatóság honlapján, közösségi oldalán, valamint a belső tájékoztatásra szolgáló fórumokon;

j)     a Napi Közbeszerzés mobilapplikációnak a főosztály feladatköréhez kapcsolódó tartalomfrissítésének szakmai felelősként történő koordinálása.

5.4.    A IV. Fejezet 5.1–5.3. pontjaiban foglaltak megfelelően alkalmazandóak a törzskari osztályvezetőre és a törzskari osztályra. 

6. A főosztályvezető-helyettesek

14

6.1.    A főosztályvezető-helyettes a feladatát a főosztályvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett, önállóan és felelősen látja el. A főosztályvezető és a főosztályvezető-helyettes közötti munkamegosztást, a főosztályvezető helyettesítésének szabályait, valamint a főosztályvezető-helyettest megillető kiadmányozási jog gyakorlását a szervezeti egység ügyrendje határozza meg.

6.2.    A főosztályvezető-helyettes a főosztályvezető távollétében irányítja a főosztály munkáját, gondoskodik arról, hogy a jogszabályok, irányítási eszközök és a vezetői utasítások a főosztály munkájában érvényesüljenek.

6.3.    A főosztályvezető-helyettes feladatai különösen a következők:

a)    a főosztály működésére vonatkozó jogszabálymódosításokról, változásokról a főosztályvezető tájékoztatása;

b)    a főosztály ügyrendjének, belső munkaszervezési dokumentumainak előkészítése, javaslattétel azok aktualizálására, módosítására;

c)    a főosztály alá tartozó osztályok tevékenységének figyelemmel kísérése.

6.4.    Amennyiben a főosztályvezető-helyettes osztályt is vezet, ellátja a IV. Fejezet 7. pontjában meghatározott feladatokat is.

6.5. A főosztályvezető helyettesítésére – szervezeti egység vezetése nélkül – egy főosztályvezető-helyettesi álláshely alakítható ki.

7. Az osztályvezetők

15

7.1.    Az osztályvezető a feladatát a főosztályvezető, illetve a főosztályvezető-helyettes közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett, önállóan és felelősen látja el. Az osztályvezető felelős a vezetése alatt álló osztály működéséért, a feladatkörébe utalt feladatok teljesítéséért és a végrehajtás ellenőrzéséért.

7.2.    Az osztályvezető feladatai különösen a következők:

a)    az osztály foglalkoztatottjainak munkaszervezése, beszámoltatásuk és munkájuk értékelése;

b)    az osztály dolgozóinak rendszeres tájékoztatása;

c)    az ügyintézés egységes gyakorlatának biztosítása, minőségének fejlesztése;

d)    az osztály képviselete, esetenként külön felhatalmazás alapján a főosztály képviselete;

e)    jelentéstétel a főosztályvezetőnek, főosztályvezető-helyettesnek;

f)    mindazon feladatok ellátása, amelyeket a Hatóság irányítási eszközei vagy a szervezeti egység belső munkaszervezési dokumentumai az osztályvezető feladataként határoznak meg.

7.3.    Az osztályvezető és a főosztályvezető/főosztályvezető-helyettes közötti munkamegosztást, az osztályvezető helyettesítésének szabályait, valamint az osztályvezetőt megillető kiadmányozási jog gyakorlását a szervezeti egység ügyrendje határozza meg.