Közbeszerzési Hatóság

III. fejezet - A Hatóság keretében működő tanács

III./1. A Tanács tagjai

5

III./1.1. A Tanács tizenhárom tagból álló testület. A Tanács tagjai az egyes közérdekű célokat, az ajánlatkérőket, továbbá az ajánlattevőket képviselik. A Tanács feladatait a Kbt. 183. § a)- d) pontja rögzíti, amelynek értelmében a Tanács

a) megállapítja a Közbeszerzési Döntőbizottság létszámát;

b) kinevezi, illetve felmenti a Döntőbizottság Elnökét, és a Döntőbizottság Elnökhelyettesét

c) kinevezi, illetve felmenti a közbeszerzési biztosokat;

d) elbírálja a közbeszerzési biztosokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi ügyeket;

e) a közbeszerzésekért felelős miniszterrel egyeztetve - és adott esetben az országos gazdasági kamarákkal vagy más szakmai szervezetekkel együttműködve - a közbeszerzési jogszabályok alkalmazását elősegítendő útmutatót készít a jogorvoslati döntésekből, valamint a közbeszerzések ellenőrzésének gyakorlatából levonható tapasztalatok alapján, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról (különösen a Kbt.-ben előírt témakörökben);

f) ellátja a részére törvényben előírt egyéb feladatokat.

III./1.2. A Tanács tizenhárom tagját - a Kbt. alapelveinek és egyes közérdekű céloknak, az ajánlatkérők, valamint az ajánlattevők érdekeinek érvényesítése érdekében – a 2. függelékben felsorolt szervezetek, illetve személyek jelölik ki.

III./1.3. A Tanács elnöke (a továbbiakban: Elnök) a Tanács tagjává válik akkor is, ha nem a tagok közül választották. Amennyiben a Tanács elnökévé valamely tagját választja meg, az Elnök a továbbiakban nem képviseli az őt kijelölő szerinti általános célokat vagy érdekeket, a kijelölő pedig jogosult a Tanácsba új tagot jelölni. A kijelölő az Elnökkel szemben nem élhet a Kbt. 181. § (6) bekezdésének b) pontjában biztosított visszahívás, továbbá a (7) bekezdésében biztosított véleményadási jogával.

III./1.4. Nem lehet a Tanács tagja (a továbbiakban: Tag), aki

a) országgyűlési képviselő vagy nemzetiségi szószóló;

b) büntetett előéletű személy

III./1.5. A Tagok megbízatása legalább két évre szól. A Tagok kijelölésének és visszahívásának további szabályait a kijelölő szervezetek (személyek) állapítják meg úgy, hogy a Tanács működőképessége állandóan biztosított legyen.

III./1.6. A Tag megbízatását személyesen köteles ellátni, köteles továbbá évenként beszámolni az őt kijelölőnek (kijelölőknek) az általa érvényesítendő célok, illetőleg képviselendő általános érdekek, továbbá a Kbt. céljainak megvalósítása érdekében a Tanácsban folytatott tevékenységéről, valamint ezeknek a közbeszerzések terén való érvényesüléséről.

III./1.7. A Tanács tagjai tevékenységükért tiszteletdíjra jogosultak, amelynek összege havonta bruttó 60.000,- Ft, azaz bruttó hatvanezer forint.

III./1.8. Nem vehet részt a Kbt. 183. § b) pontja szerinti határozat előkészítésében és eldöntésében a Tanács azon tagja, aki az üggyel érintett személy a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója.

III./1.9. A Tanács tagja az Elnöknek köteles bejelenteni az összeférhetetlenségi ok fennállását vagy keletkezését, a folyamatban lévő eljárásban pedig köteles azonnal megszüntetni részvételét.

III./1.10. A Tag - ideértve az Elnököt és az Alelnököt is - megbízatása megszűnik:

a) a megbízatás időtartamának lejártával;

b) visszahívással;

c) lemondással;

d) a tagságot kizáró körülmény bekövetkezése esetén;

e) ha a Tanács a jelenlévő tagok kétharmados szótöbbséggel hozott határozatával - a kijelölő szervezet (személy) véleményének figyelembevételével - megállapítja, hogy a tag a tisztségre méltatlanná vagy tartósan alkalmatlanná vált;

f) a Tag halálával;

g) ha a Tanács a jelenlévő tagok kétharmados szótöbbséggel hozott határozatával megállapítja a tag összeférhetetlenségét.

III./1.11. Az Elnök, a Tanács alelnöke (a továbbiakban: Alelnök) és tagjai az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok szerint kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni, első ízben a kijelölését követő 30 napon belül.

III./1.12. Összeférhetetlenség miatt meg kell szüntetni a Tanács Elnökének, Alelnökének és tagjának megbízását, ha vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségének teljesítését megtagadja, a teljesítést elmulasztja, vagy vagyonnyilatkozatában lényeges adatot, tényt valótlanul közöl.

III./2. A Tanács tisztségviselői

6

III./2.1. A Tanács elnöke a Hatóság elnöke, a Tanács alelnöke a Hatóság alelnöke.

III./2.2. Az Elnök és az Alelnök személyére a Jelölő Bizottság tesz előterjesztést.

a.) A Jelölő Bizottság megválasztása:

- a Jelölő Bizottság elnökből és két tagból áll. A Jelölő Bizottságban az ajánlattevői csoportot, a közérdeket képviselő csoportot, valamint az ajánlatkérők általános érdekeit képviselő csoportot egyaránt egy-egy tag képviseli.

- a Jelölő Bizottságot az Elnök előterjesztése alapján a Tanács választja meg a tisztújítás előtti tanácsülésen. A Jelölő Bizottság megbízatása az új tisztségviselő(k) megválasztásáig tart.

b.) A Jelölő Bizottság feladata:

- előkészíti a tisztújító választásokat, amelynek keretében a Jelölő Bizottsági tagok konzultációt folytatnak valamennyi Tanácstaggal a jelöltek személyét illetően;

- összesíti az elhangzó javaslatokat és elkészíti a jelölőlistát; a jelölőlistán a jelölteket ABC sorrendben kell feltüntetni;

- a jelölőlistát tartalmazó jelentést a tisztújító Tanácsülés előtt 5 munkanappal - a Titkárságon keresztül - elküldi a tagok részére.

III./2.3. A tisztújító tanácsülésen bármely Tag újabb jelöltet állíthat.

III./2.4. A jelölőlistán szereplő, illetve a tisztújító tanácsülésen megnevezett személy csak akkor válik jelöltté, ha a jelölést a tisztújító tanácsülésen személyesen is megerősíti és elfogadja, valamint - a Tanács erre vonatkozó kérésére - ismerteti addigi közbeszerzési gyakorlatát és szakmai ismereteit, illetve a saját tevékenységével és a Tanács jövőbeni működésével kapcsolatos elképzeléseit.

III./2.5. A tisztségviselő személyéről a Tanács titkos szavazással határoz. Amennyiben egyik jelölt sem kapja meg a jelenlévő tagoktól a megválasztáshoz szükséges kétharmados többséget, a Tanács a szavazást annak eredményességéig szükség szerint megismétli.

III./2.6. Az Alelnök

a.) Az alelnök a Hatóság elnökét távolléte esetén teljes jogkörrel helyettesíti.

b.) Az alelnököt a Tanács a tagjai közül választja meg.

c.) Az Alelnök a hatályos Kbt. rendelkezései szerint nem áll közszolgálati jogviszonyban a Hatósággal, ezért a hivatali szervezet vonatkozásában sem kötelezettséget nem vállalhat, sem munkáltatói jogokat nem gyakorolhat.

III./3. A Tanács testületi eljárása

7

III./3.1. A Tanács testületi üléseit szükség szerint, de évente legalább tíz alkalommal tartja.

III./3.2. A Tanács ülését a Főtitkár tűzi ki és hívja össze. A Tanács ülését indokolt esetben a munkatervben előírtakon túl a tervezett ülések közötti időpontra is össze kell hívni. A Tanács ülésen kívül is hozhat testületi határozatot – kivéve személyi ügyet érintő esetben -, ha az Elnök - halasztást nem tűrő ügy eldöntése érdekében - ülések közötti időszakban rövid úton (e-mailben) kezdeményez szavazást.

III./3.3. A Tanács ülését megelőzően a Tanács ülésének napirendjére, illetve szakértő vagy más személy meghívására az ülés tervezett időpontja előtti hatodik – személyi ügyet érintő esetben tizedik – munkanapig javaslatot tehet a Tanács bármely tagja, a Főtitkár és a Döntőbizottság Elnöke; a javasolt témát a Tanács napirendjére fel kell venni. A javaslatot indokolni kell, a napirendi javaslathoz mellékelni kell annak írásbeli előterjesztését a határozati javaslattal. A javaslattevő az előterjesztés elkészítéséhez igényelheti az Elnöki Kabinet közreműködését. A napirendet és a meghívottak személyét az Elnök hagyja jóvá.

III./3.4. A Tanács ülésére szóló meghívót és a napirenden szereplő előterjesztéseket és tájékoztatókat az Elnök küldi ki úgy, hogy a Tanács tagjai az ülést megelőző legkésőbb négy - soron kívüli ülés esetén két - munkanappal megkapják. A meghívó tartalmazza az ülés helyét és idejét, a napirendet és az egyes napirendi pontok előadóit, továbbá a tagok felkészülését szolgáló esetleges további tájékoztatást. A meghívóhoz csatolni kell a napirenden szereplő előterjesztéseket és tájékoztatókat.

III./3.5. A Tanács tagja az ülés napját megelőző munkanapig – előrelátható távolmaradása esetén – elektronikus úton szavazhat a tervezett határozati javaslatokról. Ez a jog személyi ügyet érintő napirendi pont esetén nem gyakorolható.

III./3.6. A Tanács ülését az Elnök vezeti. Az ülés megnyitása után az Elnök szavazásra bocsátja az ülés napirendjét, amelynek elfogadásáról a Tanács dönt. További napirendi javaslatot tehet a Tanács bármely tagja. A javaslatot az Elnök bocsátja szavazásra.

III./3.7. Az ülésen a Főtitkár, a Kabinetvezető, és a Döntőbizottság Elnöke tanácskozási joggal vesz részt. Adott napirendi ponthoz kapcsolódóan, egyedi esetben - a Tanács tagjai, a Főtitkár és a Döntőbizottság Elnökének javaslatára - az Elnök az Elnöki Kabinet vezetőit és esetlegesen szakértőt hívhat meg. Bármely tag kezdeményezésére a Tanács zárt ülés tartásáról határozhat. Zárt ülést el lehet rendelni valamennyi napirendi pont, illetve meghatározott napirendi pontok tekintetében. Zárt ülésen kizárólag a Tanács tagjai, a Főtitkár és a jegyzőkönyvvezető vehet részt. A zárt ülés elrendeléséhez a jelenlévő Tanács tagjainak egyszerű szótöbbsége szükséges.

III./3.8. A Tanács akkor határozatképes, ha a Tagok kétharmada jelen van, illetve ha rövid úton kezdeményezett szavazás esetén a Tagok kétharmada szavaz. A Tanács határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve az Elnök és az Alelnök, a Döntőbizottság Elnöke és Elnökhelyettese megválasztását, valamint annak megállapítását, hogy a Tanács tagja a tisztségre méltatlanná vagy tartósan alkalmatlanná vált, amelyhez a jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges.

III./3.9. A Tanács a tanácsülésen bármely tagjának kezdeményezése alapján napirendjére újabb témát is felvehet. Amennyiben a téma megtárgyalásához előkészítő anyag összeállítása szükséges, a témát a Tanács a következő ülés napirendjére tűzi. Személyi kérdés tárgyalására szabályos, a munkaviszonyt érintő jogszabályok betartásával, valamint a személyiségi jogok védelmét biztosító előterjesztés alapján, e fejezet rendelkezéseinek figyelembe vételével van lehetőség.

III./3.10. A Tanács üléséről jegyzőkönyv készül, amelynek elkészítéséért a Főtitkár felel. A jegyzőkönyv tartalmazza:

a.)  az ülés helyét, és idejét,

b.) a megjelentek felsorolását,

c.) a napirendet és annak előadóit,

d.) a tanácskozás lényegét, továbbá

e.) a határozatokat.

A jegyzőkönyvet az Elnök és a Főtitkár írja alá, a Tanács két tagja hitelesíti. A jegyzőkönyvet a Főtitkár küldi meg a Tanács tagjainak az ülést követő 15. napig. A Tanács ülésen kívül meghozott testületi határozatáról a Főtitkár emlékeztetőt készít, amelyben fel kell tüntetni, hogy ki javasolta a Tanács döntését, mi volt az ülésen kívüli eljárás indoka, kik és milyen úton kapták meg a javaslatot és mi volt a szavazás eredménye. Az emlékeztetőt az Elnök és a Főtitkár írja alá, és a Főtitkár küldi meg a Tanács tagjai részére.

Az üléseken és az üléseken kívüli készült iratok, határozatok megőrzéséről az Elnöki Kabinet gondoskodik.

III./3.11. A Tag a Kbt. 153. § (1) bekezdés észlelése esetén kezdeményezheti, hogy az Elnök hívja fel az ajánlatkérőt a Kbt.-ben meghatározott, a közbeszerzéssel kapcsolatos iratok megküldésére.

III./3.12. A Tanács a közérdekű bejelentések és javaslatok elbírálása során a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szabályai alapján jár el. A 2013. évi CLXV. törvény 2/A. §-a alapján a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos, illetőleg bejelentő által tett ismételt, az elkésett panasz, továbbá a névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető.

III./3.13. A Tanács ülésein a Döntőbizottság Elnökéhez, és a Döntőbizottság Elnökhelyetteséhez folyamatban lévő, konkrét jogorvoslati ügy kapcsán kérdés nem intézhető. A Tanács, illetve a Titkárság a Döntőbizottság adott ügyben született határozatával összefüggésben nem foglalhat állást.

III./4. A Tanács munkabizottságai

8

A Tanács eseti és állandó munkabizottságot hozhat létre, amely eljárásrendjét a létrehozással egyidejűleg állapítja meg.