Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója az építési beruházásokkal kapcsolatos egyes jogszabályváltozásokról

KÉ 2010. évi 81. szám, 2010. július 16.

A Magyar Közlöny 2010. évi 117. számában, 2010. július 9-én került kihirdetésre az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról szóló 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet).

A Rendelet amellett, hogy részben új szabályokat vezet be az építési beruházásokra vonatkozó közbeszerzési eljárások dokumentációja vonatkozásában, két lépcsőben – július 25-ei, illetve szeptember 15-ei időponttal – hatályon kívül helyezi az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épköz.) rendelkezéseit. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a két időpont közötti időszakban a jogalkalmazóknak építési beruházás tárgyú közbeszerzéseikre párhuzamosan kell alkalmazniuk az Épköz. még hatályban lévő rendelkezéseit, illetve az új Rendelet előírásait.

A Rendelet – első lépcsőben – 2010. július 25-ével hatályon kívül helyezi az Épköz. 1-8/B. §-át, továbbá 16. §-át, valamint 1. és 2. számú mellékletét, így például az ajánlatkérő által kötelezően érvényesítendő alkalmassági feltételek meghatározására, az általa alkalmazandó bírálati részszempontokra, illetve az elektronikus költségvetési kiírási program kötelező használatára vonatkozó rendelkezéseket [lásd a Rendelet 4. §-ának b) pontját].  (Megjegyezzük, a Rendelet 1. számú melléklete a kivitelezésre irányuló építési beruházás dokumentációjának tartalmát, 2. számú melléklete pedig a műemlékekkel kapcsolatos követelményeket rögzíti, lényegét tekintve az Épköz. rendelkezéseivel megegyezően.) Emellett a Rendelet hatályon kívül helyezi az Épköz.-nek a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó biztosítékokra vonatkozó előírásait, ugyanakkor a közbeszerzésekről  szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló T/582. számú törvényjavaslat 15. §-a 2010. szeptember 15-ei hatállyal új szabályokat helyezne el a Kbt.-ben a szerződés teljesítésével kapcsolatos biztosítékok vonatkozásában (53/A. §). A Rendelet – második körben – 2010. szeptember 15-ei hatállyal az Épköz. minden rendelkezését hatályon kívül helyezi [lásd a Rendelet 3. §-ának (3) bekezdését, valamint 4. §- ának c)  pontját].

A Rendelet 2010. július 25-ével hatályon kívül helyezi az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 8. §-ának f) és g) pontját, 17. §-a (2) bekezdésének a) pontját, valamint 17. §-a (4) bekezdésének a) pontját [lásd a Rendelet 4. §-ának b) pontját]. Ezzel együtt a Rendelet 5. §-ának (1) bekezdése szintén 2010. július 25-ei hatállyal akként módosítja az Épkiv. 1. §-ának (4) bekezdését, hogy a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházások esetében nem lehet alkalmazni az Épkiv. 2. § e), f), h-j) pontját, a 3-4. §-át, a 17-21/A. §-át, továbbá a 31. §-ának (5) bekezdését. Ennélfogva például nem lesz kötelező az építtetői fedezetkezelő közreműködése a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházások esetében.

A Rendelet 6. §-a rögzíti, hogy azt a hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárásokban, az azokban kötött szerződésekre és az azokkal kapcsolatban indított jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni. Az egyértelműség kedvéért a hivatkozott szakasz azt is rögzíti, hogy a már folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban, az azokban kötött szerződésekre és az azokkal kapcsolatban indított jogorvoslati eljárásokban az Épköz.-nek és az Épkiv.-nek a Rendelettel hatályon kívül helyezésre kerülő rendelkezéseit, illetve az Épkiv.-nek a Rendelettel történő módosítása előtti szövegét kell továbbra is alkalmazni.