Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Közbeszerzési szerződés

Amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményesen zárul, a szerződést a nyertes ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevővel) kell megkötni, mindazon feltétellel, amelyre a felek kötöttsége, az ajánlattevő ajánlati kötöttsége beállt.

Kbt. 131. §

(1) Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel - közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.

(2) A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.

(3) Ha az ajánlatkérő lehetővé tette a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, az egyes részek tekintetében nyertesekkel kell szerződést kötni.

(4) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

Közbeszerzési Szemle 2016/3. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 11. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2016/3. - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek - Hogy az alvállalkozók alvállalkozói munkavállalóiknak legalább a minimálbért megfizessék...
Közbeszerzési Szemle 2016/4. - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek -Az Európai Unió Bíróságának a közelmúltban hozott jelentősebb közbeszerzési jogi tárgyú döntései
Közbeszerzési Szemle 2016/5. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 5. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2016/5. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntései
Közbeszerzési Szemle 2016/5. - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek - A közbeszerzések ellenőrzése II.
Közbeszerzési Szemle 2016/6. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 2. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2016/6. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A szakember válaszol 6. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2016/7. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 4., 5., 6. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2016/9. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 1., 2. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2017/11. - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek - A közbeszerzési szerződések jellemzői

← vissza az alfogalmakhoz

Szerződés megkötésének ideje, szerződéskötési moratórium

A Kbt. 131. §(5) – (8) bekezdései meghatározzák a szerződéskötés időpontját, figyelemmel az ajánlattevő ajánlati kötöttségére és a szerződéskötési moratórium szabályaira.

A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint a nyertes ajánlati kötöttsége az írásbeli összegezés megküldésétől számított 30 (építési beruházás esetén 60) nappal meghosszabbodik, így a szerződéskötésre ezen időtartamon belül köteles az ajánlatkérő.

Figyelemmel kell lenni ugyanakkor a szerződéskötési moratórium szabályaira is, melynek célja az, hogy az esetlegesen jogsértést elszenvedettek jogorvoslati jogosultsága érvényesülhessen. A moratórium értelmében nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő 10 napos időtartam lejártáig, a 115. § szerinti eljárás esetén az írásbeli összegezés megküldése napját követő 5 napos időtartam lejártáig. A Kbt. 131. § (8) bekezdése ugyanakkor rögzít egyes kivételeket, amely esetekben a szerződéskötési moratórium nem érvényesül.

Kbt. 131. §

(5) A nyertes ajánlattevő és - a (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított harminc - építési beruházás esetén hatvan - nappal meghosszabbodik.

(6) Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség (5) bekezdés szerinti időtartama alatt köteles megkötni. Ha e törvény másként nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, a 115. § szerinti eljárás esetén az írásbeli összegezés megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig.

(7) Ha jogorvoslati kérelmet [148. § (2) bekezdés] vagy kezdeményezést [152. §] nyújtanak be, a szerződést - a (3) bekezdés szerinti esetben a jogorvoslati eljárással érintett részre vonatkozó szerződést - az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi [156. § (4) bekezdés]. Ha időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja.

(8) A (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíz-, illetve ötnapos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés,

a) ha a nyílt eljárásban, a hirdetménnyel induló, egy szakaszból álló koncessziós beszerzési eljárásban vagy a 117. § szerint lefolytatott, egy szakaszból álló eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be;

b) ha a meghívásos, a tárgyalásos eljárás, a versenypárbeszéd, az innovációs partnerség eljárása során, a dinamikus beszerzési rendszer alapján történő szerződéskötés érdekében, a hirdetménnyel induló, több szakaszból álló koncessziós beszerzési eljárásban vagy a 117. § szerint lefolytatott, több szakaszból álló eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be, és ha az eljárásban volt érvénytelen részvételi jelentkezés vagy sor került kizárásra, az erre vonatkozó döntés ellen a jogorvoslat kezdeményezésének határideje az érintettek számára lejárt, vagy a döntést a Közbeszerzési Döntőbizottság jogszerűnek ítélte;

c) ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a98. § (2) bekezdés e) pontja alapján indították;

d) a keretmegállapodás alapján történő beszerzés esetében, kivéve, ha a közbeszerzés a verseny újranyitásával valósul meg, és ennek során több ajánlatot nyújtanak be;

e) ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a 98. § (2) bekezdés c)-d) pontja, (3) bekezdése vagy (4) bekezdés b)-d) pontja alapján, egyetlen ajánlattevő felhívásával a 98. § (5) bekezdése szerint vagy a hirdetmény nélküli koncessziós beszerzési eljárást a 128. § (1) bekezdése a) pontja alapján indították, és a 152. § (3) bekezdése szerinti határidőben a Közbeszerzési Hatóság elnöke nem élt a jogorvoslati eljárás megindításának jogával;

f) ha a 115. § szerinti eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be.