Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

Ajánlattevő

Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. (Kbt. 3. § 1. pont)

Gazdasági szereplő lehet bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. (Kbt. 3. § 10. pont)

Bármely gazdasági szereplő tehet ajánlatot, amely megfelel az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban (felhívásban és dokumentációban) előírt feltételeknek. Az ajánlatkérő a kizáró okok és alkalmassági feltételek előírásával azokat a gazdasági szereplőket tartja a versenyben, amelyek megbízhatóak és alkalmasak a szerződés későbbi teljesítésére. A gazdasági szereplő megszerezheti a minősített ajánlattevői státuszt (link) is, ugyanakkor ez nem feltétele a versenybe való bekapcsolódósának, pusztán könnyíti a kizáró okok hiányának és az alkalmassági feltételeknek való megfelelése igazolását.

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést (közös ajánlat). (Kbt. 35. § (1) bek.)

← vissza az alfogalmakhoz

Kizárt ajánlattevők

A Kbt. alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban megvalósított hamis adatszolgáltatást, hamis nyilatkozattétel kizárással köteles szankcionálni, amennyiben a törvényi feltételek teljesülnek. Az ajánlatkérők által ily módon kizárt ajánlattevőkről a Közbeszerzési Hatóság nyilvántartást vezet.

[Kbt. 62. § (1) h) i), 62, § (7):

62. § (1) bekezdés h) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését – a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki.

62. § (1) bekezdés i) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg.

A Kbt. 62. § (7) bekezdése alapján az ajánlatkérő - az érintett ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének) az eljárás tárgyának és azonosítójának, valamint a kizárás és a kizárt gazdasági szereplő erről való tudomásszerzése időpontjának megjelölésével - köteles tájékoztatni a Közbeszerzési Hatóságot az (1) bekezdés i) és j) pontja szerinti kizárásról és a kizárás időpontjáról.]

A hamis adatszolgáltatás miatt kizárt ajánlattevők listája így alapvetően azokat a gazdasági szereplőket tartalmazza, akiket a közbeszerzési eljárások ajánlatkérői zártak ki az általuk folytatott közbeszerzési eljárásból. Egyebekben azok a gazdasági szereplők, akik esetében a Közbeszerzési Döntőbizottság a hamis adatszolgáltatás megállapítása mellett az érintettet eltiltja a közbeszerzési eljárásban való részvételtől, az eltiltott gazdasági szereplők listáján kerülnek feltüntetésre.

A lista az ajánlatkérők bejelentése alapján kerül összeállításra, azaz az nem jogerős közigazgatási, vagy bírósági határozaton alapul, ezért a lista ténylegesen csak tájékoztató jelleggel bír, és – a Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlata alapján – nem mentesíti az ajánlatkérőket azon kötelezettség alól, hogy annak valóságtartalmáról az egyes közbeszerzési eljárásokban meggyőződjenek, mielőtt olyan súlyú döntést hoznak, hogy egy ajánlattevőt a közbeszerzési eljárásból kizárnak. A „Kizárt ajánlattevők listájában” szereplő adatok nem minősülnek közhitelesnek, azok csak tájékoztató jellegűek.