Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a 2009. évről szóló éves statisztikai összegezés megküldéséről

KÉ 2010. évi 19. szám, 2010. február 15.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 16. §-ának (1) bekezdése értelmében „az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzések Tanácsának”.

A 2009. évre vonatkozó éves statisztikai összegezéseket a Kbt. 2009. április 1-jén életbe lépett módosítása előtt megkezdett eljárások összegezése esetében a 2/2006. (I. 13.) IM rendelet 21. mellékletének alkalmazásával, a módosítás után megkezdett és a tárgyévben befejezett eljárások összegezése esetében az 5/2009.  (III.31.) IRM rendelet 9.  és 10. mellékletének alkalmazásával kell elkészíteni. Azon ajánlatkérő szervezeteknek, melyek a tavalyi évben a módosítás előtt és után is valósítottak meg közbeszerzéseket, a régi és új mellékleteket is be kell küldeniük.

A minták  letölthető  és  kitölthető  formában  megtalálhatók  a  Közbeszerzések  Tanácsa honlapján (www.kozbeszerzes.hu) a Jogszabályi környezet /Hirdetményminták menüpontban, „a 2006. január 15-e és a 2009. április 1-je között megkezdett közbeszerzési eljárások tekintetében a nemzeti és az egyszerű eljárásrendben alkalmazandó egyes hirdetményminták” címszó 21. sorszáma alatt, illetve „a 2009. április 1-jét követően indított közbeszerzési eljárások tekintetében a nemzeti (egyszerű) eljárásrendben alkalmazandó hirdetményminták” címszó 9. és 10. sorszáma alatt.

Felhívjuk az ajánlatkérők figyelmét, hogy a statisztikai összegezések kitöltésénél legyenek tekintettel az alábbiakra:

1. A statisztikai összegezés régi és új hirdetménymintáira egyaránt vonatkozó általános információk

• A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett árukat és szolgáltatásokat az összegezések egyéb pontjaiban nem kell szerepeltetni (még akkor sem, ha a központosított közbeszerzési eljárás keretében lefolytatott keretmegállapodásos eljárás második részét –  a vonatkozó jogszabályokkal összhangban – az intézmény saját hatáskörében folytatja le).

• Amennyiben az adott évben nem volt olyan közbeszerzés, amelyre valamelyik szakasz vonatkozik, azt a részt értelemszerűen nem kell kitölteni. A táblázatokban valamennyi értéket ÁFA nélkül, forintban kell feltüntetni; amennyiben a szerződés más valutanemet határozott meg, az összeget a szerződéskötéskori középárfolyamon kérjük átszámolni.

• A CPV esetében csak a főtárgyat kell megjelölni.

• A keretmegállapodásos eljárások esetében csak az eljárás második része alapján megkötött szerződésekre vonatkozó adatokat kérjük megadni a keretmegállapodás első részének megkezdésekor hatályos minta szerint  (azaz  magáról  a  keretmegállapodásról,  illetve  az  ez alapján tervezett, de még meg nem valósított beszerzésekről nem kell információt közölni).

2. A 2/2006. (I. 13.) IM rendelet 21. mellékletére vonatkozó kitöltési útmutatás

• A klasszikus ajánlatkérőknek e melléklet Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt.  IV., VI.  fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában című részét, a közszolgáltatóknak a Statisztikai összegezés az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról a Kbt. V., VII. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában című részét szükséges kitölteni.

• A Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti éves összegezés-minta 5. pontjában az egyszerű eljárások számát és értékét közbeszerzési tárgyanként (árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás) kérjük megadni.

• A melléklet a Kbt. IV. és VI. fejezete, valamint V. és VII. fejezete szerint elkülönülő mindkét mintája esetében a táblázatokat külön kell kitölteni a közösségi és nemzeti eljárásrendben megvalósított beszerzésekre, azaz szükség esetén a táblázatokat többször kell szerepeltetni.

• A nyertes székhelye esetében csak az országot kell megadni.

3. Az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelet 9. és 10. mellékletére vonatkozó kitöltési útmutatás

• A klasszikus ajánlatkérőknek a 9. mellékletet, míg a közszolgáltatóknak a 10. mellékletet szükséges kitölteniük.

• II.1) pont: a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekhez kell sorolni azokat az építési beruházásra irányuló eljárásokat is, melyeket a Kbt. 21. §-ának (3) bekezdése, illetve 161. §-ának (5) bekezdése alapján a IV. vagy V. fejezet szerint folytattak le.

• II.2) pont: a nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekhez kell sorolni azokat a szolgáltatás megrendelésére irányuló eljárásokat is, melyeket Kbt. 21/A. §-a, illetve 161/A. §-a alapján a VI. vagy VII. fejezet szerint folytattak le.

• A 9. mellékletben központi szintű szervezet alatt a Kbt. 22. §-a (1) bekezdésének a)-c) és g),

illetve adott esetben h) pontjaiban meghatározott szervezeteket, közjogi szervezet alatt a Kbt. 22.  §-a (1) bekezdésének f), i)-k) pontja szerinti szervezeteket, regionális/helyi szintű szervezet alatt a Kbt. 22. §-a (1) bekezdésének d), illetve adott esetben h) pontja szerinti szervezeteket kell érteni. [A Kbt. 22. §-a (1) bekezdésének h) pontja szerinti szervezetek attól függően tartoznak a központi vagy a regionális/helyi szintű ajánlatkérők közé, hogy a létrehozásukról szóló jogszabályt alkotó, a felettük meghatározó befolyást gyakorló, illetőleg a működésüket finanszírozó szerv az említettek közül melyik ajánlatkérői körbe tartozik]. Az egyéb ajánlatkérői kategóriába tartozók lehetnek pl. a Kbt.-t önként alkalmazó szervezetek.

Az éves összegezéseket az osszegezes@kozbeszerzesek-tanacsa.hu e-mail címre kérjük megküldeni. Az e-mailben az alábbi adatokat szükséges feltüntetni:

• az ajánlatkérőt megjelölő technikai azonosító a Tanács által vezetett ajánlatkérői nyilvántartás szerint;

• az ajánlatkérő neve a Tanács által vezetett ajánlatkérői nyilvántartás szerint.

Tekintettel arra, hogy a támogatott szervezeteknek a Kbt. 18.§-ának (1) bekezdése értelmében nem kell bejelentkezniük a Tanács által vezetett ajánlatkérői nyilvántartásba, az ilyen típusú ajánlatkérők esetében az ajánlatkérői azonosító és a nyilvántartás szerinti név nem értelmezhető. Esetükben elegendő az ajánlatkérő pontos nevének a feltüntetése. [A nyilvántartás elérhető a Tanács hivatalos honlapján (www.kozbeszerzes.hu) a Jegyzékek és kapcsolódó dokumentumok / Nyilvántartott ajánlatkérők / Nyilvántartott ajánlatkérők jegyzéke menüpontban.]

Az ajánlatkérők szíves figyelmébe ajánljuk, hogy az éves összegezés megküldésére nyitva álló határidő (2010. május 31.) elmulasztása a Tanács elnökének felszólítását, illetve a póthatáridő túllépése a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását vonja maga után [Kbt. 16. § (3) bekezdés].

Kérjük azon ajánlatkérőket, amelyek a 2009. évben nem folytattak le a Kbt. hatálya alá tartozó  közbeszerzést,  illetve  központosított  közbeszerzésben  sem   vettek   részt,   hogy erről a tényről a Tanácsot néhány soros levélben tájékoztassák (azaz üresen hagyott hirdetményminta beküldése nem szükséges), ezzel ugyanis elkerülhető, hogy azokat az ajánlatkérőket feleslegesen szólítsa fel a Tanács az éves statisztikai összegezés megküldésére, akik nem valósítottak meg a 2009. évben közbeszerzést.