Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a 2006. évről szóló éves statisztikai összegezés megküldéséhez alkalmazandó mintáról

KÉ 2007. évi 21. szám, 2007. február 19.

A Közbeszerzések Tanácsa Elnöke ezúton hívja fel a közbeszerzésekben résztvevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 2/2006. (I. 13.) IM rendelet módosításáról 2/2007. (I. 31.) IRM rendelet 1. §-a az éves statisztikai összegezés korábbi mintája helyett új minta alkalmazását rendelte el.

A 2/2007. (I. 31.) IRM rendelet 3. §-a értelmében a 2006. évre vonatkozó éves statisztikai összegezéseket már ezen új minta alkalmazásával kell elkészíteni és megküldeni.

Az új hirdetményminta letölthető és kitölthető formában megtalálható a Közbeszerzések Tanácsa honlapján (www.kozbeszerzes.hu) a Dokumentumtárban a „2006. január 15-től a nemzeti és az egyszerű eljárásrendben alkalmazandó hirdetményminták” címszó 21. sorszáma alatt.

Ezúton is hangsúlyozzuk, hogy a 2006. évről szóló statisztikai összegezést ezen új minta alkalmazásával kell elkészíteni. Amennyiben tehát egyes ajánlatkérők már megküldték a korábbi minta szerint összeállított, 2006. évre vonatkozó éves összegezésüket, kérjük, hogy azt ismételten tegyék meg az új minta alkalmazásával, és erre a tényre a kísérőlevélben is szíveskedjenek utalni.

Az alábbiakban az éves statisztikai összegezések kitöltése kapcsán a tavalyi év során felmerült tipikus problémákat ajánljuk szíves figyelmükbe.

Az éves statisztikai összegezésben az egyszerű értékhatár alatti beszerzésekről az ajánlatkérőknek nem kell számot adniuk. Erre figyelemmel éves statisztikai összegezést csak azon ajánlatkérőknek kell készíteniük, akik az előző évben bármely Kbt. szerinti eljárásrendben közbeszerzési eljárást folytatattak le. Kivételt képez az IM rendelet 21. mellékletének a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában kitöltendő 9. pontjára tekintettel a központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások köre, itt ugyanis minden olyan beszerzést fel kell tüntetni – függetlenül attól, hogy egyszerű értékhatár alatti vagy feletti – , amelyet központosított közbeszerzési eljárás keretein belül valósítottak meg.

Ezúton hívjuk fel a figyelmet továbbá az IM rendelet kitöltési útmutatójának (22. melléklet) a 21. mellékletre vonatkozó előírásaira. Előzetesen jelezzük, hogy a statisztikai összegezésnek a Kbt. IV., VI. fejezete valamint negyedik része szerinti ajánlatkérőkre (klasszikus ajánlatkérők) vonatkozó rendelkezéseit a továbbiakban I. pont; a Kbt. V., VII. fejezete szerinti ajánlatkérőkre (közszolgáltatók) vonatkozókat, pedig II. pont hivatkozás alatt szerepeltetjük.

A kiötlési útmutató értelmében:

1. A 2/2006. (I. 13.) IM rendelet 2/2007. (I. 31.) IRM rendelettel történt módosítása szerint az I.7. pontban a Kbt. 257. §-a (2) bekezdésének b) pontja (amely a keretmegállapodás második része szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra utalt) 2006. január 15-étől a Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérői körben nem értelmezhető. A Kbt. VI. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek értelemszerűen nem tölthetők ki.

2. Az I.8. pont kapcsán a Kbt. 29. §-a (1) bekezdésének a)-b) pontja  szerinti kivételeket, illetőleg beszerzéseket kell érteni.

3. Az I.9. pont kapcsán feltüntetett, a központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett árukat és szolgáltatásokat az összegezés egyéb pontjaiban nem kell szerepeltetni (még akkor sem, ha a központosított közbeszerzési eljárás keretében lefolytatott keretmegállapodásos eljárás második részét – a vonatkozó jogszabályokkal összhangban –  az intézmény saját hatáskörében folytatja le).

Kérjük az ajánlatkérőket, hogy legyenek tekintettel továbbá a következőkre:

- Az éves statisztikai összegezést közbeszerzési tárgyanként (árubeszerzés/építési beruházás és építési koncesszió/szolgáltatás és szolgáltatási koncesszió) külön- külön kell elkészíteni. Ez nem jelenti ugyanakkor azt, hogy az ajánlatkérőnek több éves statisztikai összegezést kell készítenie, hanem csak arra utal, hogy az éves statisztikai összegezésben  a  megvalósított közbeszerzéseket a  beszerzés tárgyának megfelelő bontásban kell feltüntetni az erre szolgáló táblázatokban. Amennyiben az adott évben nem volt olyan közbeszerzés, amelyre valamelyik táblázat vonatkozik, e táblázat kihagyható az összegezésből. Ezzel összefüggésben hívjuk fel az ajánlatkérők figyelmét arra is, hogy a I. pont 6., 7. és a II. pont 5. alpontja szerinti táblázatokat külön kell kitölteni a közösségi és nemzeti eljárásrendben megvalósított beszerzésekre, azaz szükség esetén a táblázatokat többször kell szerepeltetni.

- A táblázatokban valamennyi értéket forintban kell feltüntetni; amennyiben a szerződés más valutanemet határozott meg, a szerződéskötéskori középárfolyamot kérjük megadni.

- A CPV esetében csak a főtárgyat kell megjelölni.

- A nyertes székhelye esetében csak az országot kell megadni.

Az éves összegezést a Közbeszerzések Tanácsa Közgazdasági Elemző Csoportjának címezve kérjük megküldeni (1024 Budapest, Margit krt. 85.). Amennyiben az ajánlatkérők az éves statisztikai összegezést a Közbeszerzési Értesítőben is közzé kívánják tenni, akkor azt a szerkesztési díj megfizetését követően a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottsága részére is továbbítaniuk kell az általános közzétételi szabályok figyelembevételével.

Végezetül az ajánlatkérők szíves figyelmébe ajánljuk, hogy az éves összegezés megküldésére nyitva álló határidő (2007. május 31.) elmulasztása a Tanács elnökének felszólítását, illetve a póthatáridő túllépése a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását vonja maga után [Kbt. 16. § (3) bekezdés], és jogorvoslati eljárásában  a Közbeszerzési Döntőbizottság ez esetben köteles bírságot kiszabni.