Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének módosított tájékoztatója a Közbeszerzések Tanácsa honlapján történő közzététel rendjéről

KÉ 2011. évi 7. szám, 2011. január 17.

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Közzétételi rendelet) 34/A. §-ának rendelkezéseivel összhangban a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. §-a szerinti közbeszerzési tervnek, a 17/C. §-ának (1) bekezdésében meghatározott dokumentumoknak, valamint a 99/A. §-ának (3) bekezdésében foglalt szerz ődésnek a Közbeszerzések Tanácsa honlapján történő közzétételével összefüggésben az alábbiak szerint kell eljárni:

 1. A Tanács honlapján történ közzétételi kötelezettség a Kbt.-t módosító 2008. évi CVIII. törvény 108. §-ának (1) bekezdése értelmében a 2009. április 1-je után megkezdett közbeszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerzdésekre, tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra vonatkozik.
 2. A Tanács honlapján történ közzétételi kötelezettség csak azon ajánlatkérkre terjed ki, akik nem rendelkeznek saját honlappal. A saját honlappal rendelkez ajánlatkérk ugyanis a weboldalukon kötelesek a jelen tájékoztató 4. és 5. pontjában megjelölt adatokat közzétenni.
 3. A Kbt. és a Közzétételi rendelet hivatkozott szakaszainak együttes alkalmazása alapján a Közbeszerzések Tanácsa részére valamennyi elírt dokumentumot elektronikusan kell megküldeni. (A megküldés technikai részleteit a 7. pontban ismertetjük.)
 4. A Közzétételi rendelet 34/A. §-ának (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban a Tanács részére csak azokat a dokumentumokat kell megküldeni, amelyek elektronikus formában nem állnak a Tanács rendelkezésére. Ezek az alábbiak:
 • a közbeszerzési terv, valamint annak módosítása [Kbt. 5. § (1)-(2) bekezdés];
 • a Kbt. 2/A. § alkalmazásával megkötött szerz ődések;
 • az el őzetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A. § (2) bekezdése szerinti adatok;
 • az éves statisztikai összegzés [Kbt. 16. § (1) bekezdés];
 • a közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés [Kbt. 99. § (1) bekezdés, 99/A. § (3) bekezdés].
 1. A 4. pontban írtakkal összefüggésben a Közbeszerzések Tanácsa részére nem kell megküldeni a Kbt. 17/C. §-ának (1) bekezdéseiben meghatározott dokumentumok közül az alábbiakat, tekintettel arra, hogy ezek elektronikus formában elérhetek a Tanács honlapján:
 • a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában:
  • a kérelem Kbt.-ben meghatározott adatait [Kbt. 396. §(1) bekezdés f) pont]
  • a Közbeszerzési Döntbizottság szerzdés megkötését engedélyez végzését [Kbt. 332. § (4) bekezdés].
 1. A Közzétételi rendelet 34/A. §-ának (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban a Tanács honlapján történ közzététel céljából megküldésre kerül, a 4. pontban ismertetett dokumentumok esetében az ajánlatkérnek meg kell adnia az alábbi adatokat:
 • az ajánlatkérőt megjelölő azonosító a Tanács által vezetett ajánlatkérői nyilvántartás szerint;
 • az ajánlatkérő neve a Tanács által vezetett ajánlatkérői nyilvántartás szerint [Kbt. 18. § (2) bekezdés];
 • az adott közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontja, továbbá ha az eljárás hirdetménnyel indult, akkor az eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételi időpontja és a hirdetmény száma, amelyhez a dokumentum kapcsolódik;
 • a beküldött dokumentum típusa, ügyszáma és keletkezési időpontja.
 1. A honlapon történ közzétételt technikailag az alábbiak szerint kell kérelmezni.

A kérelmet a kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu e-mail címre kell megküldeni. Az e-mail tárgya rovatában kérjük feltüntetni, hogy a levél a Tanács honlapján történ közzétételre irányul (például „dokumentum megküldése a KT honlapjára”). Az ajánlatkérnek az e-mail szöveges részeként röviden hivatkoznia kell a Kbt.-nek az adott információ Tanács honlapján történ közzétételét elíró rendelkezésére [lásd a Közzétételi rendelet 34/A. §-a (2) bekezdésének a) pontját].

A 4. pont szerinti dokumentumot az e-mailhez csatoltan, PDF formátumban kérjük megküldeni. Amennyiben egy adott dokumentumhoz (például szerzdéshez) külön mellékletek tartoznak, azokat a „f dokumentummal” együtt, egy dokumentumban szükséges megküldeni.

A 6. pont szerinti adatokat a Tanács honlapján elérhet excel táblázat kitöltésével kell megadni, mely szintén az e-mailhez csatolandó. Az excel táblázatban a dátum értékeknél csak magyar dátumformátum adható meg, a következképpen: például 2008.04.20. (azaz éééé.hh.nn – valamennyi érték numerikus, ponttal elválasztva, egybeírva). Dátumként 2000.01.01. és 2012.01.01. közötti idpont adható meg. (Az excel hibaüzenettel jelez, ha nem megfelel a beírt érték.) A „Beküldött dokumentum típusa” oszlop értékei legördül listából választhatók. Az excel-munkalap zárolt, a táblázat és a legördül lista adatai nem változtathatók.

Egy levélben mellékletként legfeljebb öt, 4. pont szerinti dokumentum küldhet meg közzététel céljából (melybe a dokumentumok adatait összesít excel fájl nem számít bele).

A Közzétételi rendelet 34/A. §-ának (3) bekezdése értelmében a Kbt. által elírt információk Tanács honlapján történ közzététele díjmentes.

Amennyiben kérdésük merül fel, kérjük, keressék munkatársainkat a 336-7746 telefonszámon. Állunk továbbá rendelkezésükre a 336-7723-as faxszámon és a kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu email címen.