Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Adatkezelési tájékoztató a Közbeszerzési Hatóság honlapján található elektronikus hirdetményfigyelő szolgáltatással összefüggésben végzett adatkezelésről

[GDPR 13. cikk[1]]

[1] Az érintettől/érintettektől gyűjtött, származó személyes adatok kezelése tekintetében.

1.) Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:

Név: Közbeszerzési Hatóság (Adatkezelő)

Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5.

2.) Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:

Név: dr. Cseh Tamás Attila adatvédelmi tisztviselő

E-mail: dpo@kt.hu

3.) A személyes adatok kategóriái[2], az adatkezelés célja, valamint az adatkezelés jogalapja:


[2] A GDPR 15. cikk (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel.


4.) Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei[3]: nem releváns

5.) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[4]:

- A személyes adatokhoz a Közbeszerzési Hatóság azon informatikai üzemeltetést végző munkavállalói férhetnek hozzá, akik a regisztrációs folyamat működtetését, a regisztrációk karbantartását (törlését, belépési problémák megoldását) végzik, továbbá a szolgáltatás informatikai fejlesztője és a Közbeszerzési Hatóság informatikai rendszergazdája.

- A Közbeszerzési Hatóság belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi erre kijelölt szervezeti egységei útján, ezért a személyes adatokat kivételesen megismerhetik az ellenőrzést végző kollégák is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, az adatvédelmi tisztviselő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.

6.) Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás:

Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére a személyes adatokat nem továbbítja.

7.) Kiegészítő információk:

a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ennek megadása nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai:

A Közbeszerzési Hatóság a személyes adatokat a felhasználói fiók/regisztrált profil törléséig kezeli. Az elektronikus hirdetményfigyelő szolgáltatás regisztrált felhasználója a felhasználói fiókját bármikor törölni tudja a felhasználói profiljában a profil adatlap/személyes beállítások/fiók beállítások űrlapon a „Felhasználói fiók törlése” gomb megnyomásával, ezzel egyidejűleg minden adata törlésre kerül.

b) az érintett jogaira vonatkozó tájékoztatás:

Az érintettet – amennyiben az adatkezelés jellege, jogalapja azt értelmezhetővé teszi – az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:


[3] Kivételes esetben [6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén], ha az adatkezelést a Közbeszerzési Hatóság nem közhatalmai feladatai ellátása során, azzal összefüggésben végzi

[4] Adott esetben, ha van ilyen.


Tájékoztatáshoz való jog: Az érintettnek joga van megismerni a személyes adatai kezelésének lényeges – a GDPR 13. cikkében részletezett – körülményeit, amelyet az Adatkezelő a jelen tájékoztató megadásával segít elő.
Hozzáféréshez való jog: A hozzáférés joga biztosítja az érintett számára, hogy informálódjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amely esetben jogosult ténylegesen hozzáférni az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz, valamint tájékoztatást kapni a GDPR 15. cikkben felsoroltakra nézve (az adatkezelési tájékoztató eleve tartalmazza). A hozzáférés joga gyakorlása során az érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
Helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti a pontatlan személyes adatai helyesbítését, a hiányos személyes adatai kiegészítését.
Törléshez (elfeledtetéshez) való
jog:
Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatai kezelésének megszüntetését (törlését), amely esetben az Adatkezelő köteles a személyes adatot helyreállíthatatlan módon felismerhetetlenné tenni, annak érdekében, hogy az információ és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.
A törléshez való jog akkor gyakorolható, ha – figyelemmel a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, illetve a korlátozott tárolhatóság elvére – a személyes adatok adatkezelő általi kezelésére már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
Az érintett továbbá akkor kérheti személyes adatai törlését, ha:
-            az adatkezelés jogellenes,
-            a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában került sor,
-            az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
-            az érintett tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
-            azt jogszabályi kötelezettség írja elő.
Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:
-            a véleménynyilvánítás szabadságához és a
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
-            a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
-            a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
-            közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, és a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
-            jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérheti – a 2.) pontban megadott elérhetőségen keresztül – a Közbeszerzési Hatóságtól az adatkezelés korlátozását, ha:
-                 vitatja a személyes adatai pontosságát, ebben az esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;
-                 álláspontja szerint az adatkezelés jogellenes, és a személyes adatai törlése helyett a felhasználásuk korlátozását kéri,
-                 a személyes adatai Adatkezelő általi kezelésére már nincs szükség, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
-                 az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ilyen esetben az Adatkezelőnek zárolnia kell – például a személyes adatoknak egy másik adatkezelő rendszerbe történő ideiglenes áthelyezése, az adatokhoz való felhasználói hozzáférés megszüntetése, vagy az adatok ideiglenes eltávolítása révén – a személyes adatokat, azokkal adatkezelési művelet nem végezhető. A korlátozás révén az Adatkezelő személyes adatok feletti kontrollja nem szűnik meg teljes mértékben.
Korlátozás esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Minden olyan címzettet tájékoztatni kell az adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték.
Az Adatkezelő köteles előzetesen tájékoztatni az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.
Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult megkapni a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, ezeket az adatokat továbbíthatja egy másik adatkezelőnek, illetve kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is, amennyiben ez technikailag megvalósítható. Ez a jog akkor gyakorolható, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
Tiltakozáshoz való jog: Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból – a 2.) pontban megadott elérhetőségen keresztül – bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben:
 
-       az adatkezelés közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, illetve ha az Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekei alapján szükséges, ideértve a profilalkotást is. 
-       a személyes adatai kezelésére kutatási vagy statisztikai célból kerül sor.
 
Az Adatkezelő az érintett tiltakozása esetén nem kezelheti tovább a személyes adatokat, azokat törölni köteles, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, illetve ha a kutatási vagy statisztikai célú adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
Automatizált döntéshozatal hatálya
alá tartozás kizárásához való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely a rá vonatkozó egyes személyes jellemzők kiértékelésén alapul, és amely rá nézve joghatással jár (az ilyen adatkezelés befolyásolja az érintetti jogai – pl. a jogorvoslathoz való jog – gyakorlását, valamely pl. juttatás elvesztése, jogosultság gyakorolhatóságának kizárása), vagy őt hasonlóan jelentős mértékben érinti (pl. döntéseire, cselekedeteire, körülményeire, az érintett magánszférájára), kivéve, ha az
-     az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
-     az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul;
-     az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi.
Jogorvoslathoz való jog: Az érintettet a személyes adatai Adatkezelő
által végzett kezelésével szemben megilleti a panasztétel, illetve a
bírósághoz fordulás joga.

Az Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Az Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

8.) A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jelen tájékoztató 7.a) pontjában foglaltak szerint, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat a Közbeszerzési Hatóság véglegesen és visszaállíthatatlanul törli.

9.) A személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása:

A személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul: nem

A személyes adat szolgáltatása szerződés kötésének előfeltétele: nem

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni: nem

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatszolgáltatás hiányában az érintett nem kap értesítő e-mailt a Közbeszerzés Értesítőben megjelent közbeszerzési hirdetményekről.

10.) A GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is: nem releváns