Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Tájékoztató a közbeszerzések 2008. évi alakulásáról

Az ajánlatkérők által közzétett hirdetmények adatai alapján 2008. évben a következő statisztikai megállapításokat tehetjük a magyarországi közbeszerzések alakulásáról.

1. 2008-ban az ajánlatkérők összesen 3911 közbeszerzési eljárást folytattak le, ami a 2007. évi adatokkal összehasonlítva 13,5%-os növekedést jelent.

A közbeszerzések összértékében ugyanakkor visszaesés figyelhető meg, a 2008. évi 1417,9 milliárd érték a 2007. évben realizált 1521,3 milliárdhoz képest 6,8%-os csökkenést jelent.

A fenti tendenciák következtében az egy közbeszerzési eljárásra jutó összeg 362,5 millió Ft-ra csökkent (2007-ben átlagosan 441,5 millió Ft felhasználására került sor eljárásonként).

A 2008. évben lefolytatott 3911 db eljárásra 17980 ajánlattevő összesen 42096 db ajánlatot adott be, így az egy eljárásra jutó ajánlattevők száma 4,6, míg az ajánlatok száma 10,8 volt.

A fenti összegzések a folyamatosan megfigyelt közösségi illetve nemzeti eljárásrendben lebonyolított közbeszerzésekre vonatkoznak. Az egyszerű eljárások számát és értékét a közölt adatok nem tartalmazzák, ugyanis azok alakulásáról csak a tárgyévet követı év második felében rendelkezünk adatokkal, miután az ajánlatkérők eleget tesznek a törvényi szabályozásból eredı éves statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségüknek. Az egyszerű eljárás keretein belül lefolytatott közbeszerzések összértékét - a csökkenő tendenciákat figyelembe véve - mintegy 150-200 Md Ft-ra becsüljük. Ez azt jelenti, hogy a 2008. évben a közbeszerzések összértéke 1600 Md Ft körül alakult.

A közbeszerzési eljárások számának és értékének megoszlása a nemzeti illetve a közösségi eljárásrend között a korábbi évek tapasztalatainak megfelelően alakult; az ajánlatkérők az eljárások döntő többségét (60,3%-át) a nemzeti rezsimben bonyolították le, míg az értéket tekintve az összbeszerzés 84,8%-át az EU-s értékhatár felett realizálták.

A közbeszerzések negyedéves alakulását vizsgálva a kialakult arányokat a következő táblázat mutatja be:

kép

Az adatokból megállapítható, hogy az eljárásszámot tekintve a 2008. évi teljesítés mind a négy negyedévben meghaladta a 2007. évit, legfőképp az első és utolsó negyedévben.

Ezzel szemben a közbeszerzések összértékének a korábbi évhez viszonyított 6,8%-os visszaesését a 2008. év elsı és utolsó negyedévének gyengébb teljesítménye okozta.

2. Az alábbi táblázat a közbeszerzések eljárástípusok szerinti struktúráját szemlélteti eljárásszám és érték szerinti megközelítésben:

kép

Az eljárástípusoknak az eljárásszám szerinti megoszlásában továbbra is a nyílt eljárások dominálnak, részesedésük (54,3%) a 2007. évi értékhez képest valamelyest nőtt is. Mindez annak köszönhető, hogy az ajánlatkérők 16,4%-kal több nyílt eljárást folytattak le, mint a korábbi évben, míg a tárgyalásos eljárások száma csökkent.

A beszerzések értékét véve alapul továbbra is a tárgyalásos eljárások állnak az elsı helyen, de részesedésük érezhetően - a 2007. évi 61,1%-ról 48,6%-ra - csökkent, míg a nyílt eljárásoké több mint 10 százalékponttal nőtt.

3. A beszerzések tárgyát tekintve a tavalyi évben megszűnt az építési beruházások dominanciája: értékbeli részesedésük a 2007. évi 51,5%-ról 34,5%-ra csökkent. A szolgáltatások 28,2%-kal, míg az árubeszerzések 27,5%-kal részesültek az összértékből.

4. Az ajánlatkérők szerint a közbeszerzések összértékéből a közszolgáltatók és a központi költségvetési szervek részesedtek a legnagyobb mértékben (30,1% ill. 30%). Őket követték a közjogi szervek 18,7, a helyi önkormányzatok 18,6, majd az egyéb kategóriába sorolt ajánlatkérők 2,6%-kal.

A központi költségvetési szervek beszerzései mind arányukat tekintve, mind abszolút értékben jelentősen csökkentek (11,6 százalékponttal, ill. 32,8%-kal), a helyi önkormányzatok beszerzéseinek értéke ugyancsak csökkent (-15,6%), míg a többi ajánlatkérői kategóriák esetében növekedés volt tapasztalható.

A legtöbb eljárást lefolytató ajánlatkérők listáját a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezeti 169 eljárással, őket a Főgáz Földgázelosztási Kft. (107 eljárás) és a Magyar Közút Kht. (86 eljárás) követi.

Az érték alapú megfigyelésben ugyancsak a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. áll az első helyen 134,9 Md Ft-tal, megelőzve a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumot (120,1 Mrd Ft) és a MÁV Zrt.-t és központi intézményeit (116,3 Mrd Ft).

5. A mikró-, kis- és középvállalkozások részesedése az eljárások számából a 2007. évihez hasonlóan alakult (70,8%), viszont a közbeszerzések összértékének csökkenése ellenére növelni tudták teljesítményüket: az általuk elnyert eljárások értéke 35 Md Ft-tal növekedett a korábbi évhez képest, ezáltal részesedésük a közbeszerzési piacon az előző évi 34%-kal szemben megközelíti a 40%-ot.

6. A külföldi székhelyű ajánlattevők közbeszerzésekből való részesedése a 2008. évben tovább csökkent: összesen 63 pályázattal a közbeszerzési eljárások 1,6%-át nyerték meg 20,5 milliárd Ft értékben, szemben a 2007. évi 77 sikeres eljárással és az ezáltal realizált 89,5 milliárd értékkel, mellyel az eljárások összértékéből való részesedésük a korábbi 6%-ról 1,5%-ra csökkent.

7. A Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárások száma 2008-ban 636 volt, szemben a 2007. évi 751-el. A 2008. évben kezdeményezett 636 jogorvoslatból a közösségi értékhatárt elérő: 296, nemzeti értékhatárt elérő: 156, és nemzeti értékhatár alatti: 78 indult, a közbeszerzési eljárás mellőzése miatt pedig 62 esetben került sor jogorvoslati eljárás kezdeményezésére.

Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás indításáról 2008-ban 1054 esetben tájékoztatták a Döntőbizottság Elnökét, szemben a 2007. évi 1114-el. A Döntőbizottság Elnöke a rendelkezésére bocsátott iratok alapján 71 esetben kezdeményezett hivatalból jogorvoslati eljárást.

Jogorvoslati eljárásokban a Kbt. szerint az alábbi döntések születtek 2008-ban:

Jogsértés megállapítása: 249
Elutasítás: 218
Eljárás megszüntetése: 125
Folyamatban lévő ügy: 44

A Döntőbizottság 2008. évben kiadott határozataival kapcsolatban 2009. elejéig 123 esetben fordultak keresettel a Fővárosi Bírósághoz.

Budapest, 2009. január 12.