Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosítás megkötésének kötelezettségéről és feltételeiről

KÉ 2012. évi 87.szám, 2012. augusztus 1.

I.) A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 93/2011. (XII. 30) NFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-ának (4) bekezdése a hivatalos közbeszerzési tanácsadóvá válás feltételei között rögzíti, hogy a tanácsadónak (a természetes személy és szervezet tanácsadónak egyaránt) rendelkeznie kell a Rendelet 20. §-ában meghatározott mértékű felelősségbiztosítással.

A Rendelet 20. §-ának (3) bekezdése előírja, hogy a tanácsadók felelősségbiztosítási szerződésének – a szerződés hatálya alatt folyamatosan – legalább évi 10 millió forint, és káreseményenként legalább 5 millió forint összeghatárig kell fedezetet biztosítania az okozott károkra.

Mivel előfordulhat, hogy a tanácsadó rendelkezésére álló biztosítási összeghatár a biztosítási időszakban esetleg már korábban bekövetkezett biztosítási események következtében jelentősen csökkent, illetve kimerült, javasoljuk, hogy az ajánlatkérők fordítsanak kiemelt figyelmet az előzőekben említett limitek vizsgálatára.

Javasoljuk továbbá, hogy a közbeszerzési eljárásba bevonásra kerülő hivatalos közbeszerzési tanácsadóval kötött megállapodásokban az ajánlatkérők térjenek ki a tanácsadók által e tevékenységük körében esetlegesen okozott károk megtérítésének szabályaira. A megállapodásban célszerű a felelősségi szabályok érvényesítésének módját is egyértelműen rögzíteni.

Fentiek alól az az eset képez kivételt, ha a tanácsadó ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll és kizárólag a munkáltató ajánlatkérőnek végez hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységet (ez esetben ő ugyanis nem a Ptk., hanem az ajánlatkérővel fennálló jogviszonyra vonatkozó jogszabály alapján felel az okozott károkért).

II.) Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a Hatósághoz eljuttatott tájékoztatás alapján a Rendeletnek megfelelő felelősségbiztosítást – ABC sorrendben felsorolva – a következő biztosítók értékesítenek:

 1. Allianz Hungária Biztosító Zrt.
 2. Chartis Europe S.A. Magyarországi fióktelepe
 3. Generali-Providencia Biztosító Zrt.
 4. Groupama Garancia Biztosító Zrt.
 5. Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete (kizárólag ügyvédek részére)

III.) A Hatóság fokozott figyelemmel kíséri a tanácsadók által kötött kötelező szakmai felelősségbiztosítások folyamatos fennállását. A Rendelet 21. §-a szerinti előírások értelmében a biztosító a felelősségbiztosítási szerződés megszűnéséről köteles tájékoztatni a szerződő felet, a biztosítottat, valamint a Hatóságot a megszűnéstől számított 15 napon belül. A Rendelet szintén előírja, hogy ha a felelősségbiztosítási szerződés bármely okból megszűnik, a biztosított  - amennyiben továbbra is hivatalos közbeszerzési tanácsadóként gyakorolni kívánja tevékenységét - köteles azt öt napon belül bejelenteni a Hatóságnak, egyúttal bemutatva az új felelősségbiztosítási szerződést. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 172. §-ának (6) bekezdése értelmében ugyanis a Hatóságnak törölnie kell a hivatalos közbeszerzési tanácsadót a névjegyzékből, ha nem felel meg a Rendelet szerinti feltételeknek, azaz például nem rendelkezik a Rendeletnek megfelelő felelősségbiztosítással.

Kérjük, hogy a hivatalos közbeszerzési tanácsadók szíveskedjenek kiemelt figyelmet fordítani kötelező tanácsadói felelősségbiztosításuk folyamatos fennállásának biztosítására.

IV.) A szakma gyakorlásának biztosítása és a tanácsadói jogintézményt igénybevevők védelme érdekében a Hatóság a tanácsadói felelősségbiztosítások szerződéses feltételei között rögzíteni javasolja az alábbi elemeket.

 • A Rendelet 20. §-ának (1) bekezdése szerint a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosítási szerződésnek ki kell terjednie a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység során e minőségben okozott olyan kárra, amelyért a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységet végző jogszabály alapján felelősséggel tartozik. Erre tekintettel kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a biztosító helytállási kötelezettsége kiterjedjen a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy más jogorvoslati szerv által jogerősen kiszabott, és a tanácsadóra áthárítható bírságra is.
 • A biztosítás kifejezetten a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység biztosítására jött létre, ezért kívánatosnak tartjuk a szerződésben rögzíteni azt, hogy hivatalos közbeszerzési tanácsadó csak az olyan természetes személy vagy szervezet, aki/amely a Hatóság által vezetett közhiteles hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékben szerepel.
 • Fontos, hogy a biztosítási szerződésben legalább biztosítottként a Hatóság által vezetett névjegyzékben szereplő, nyilvántartási számmal rendelkező tanácsadó, illetve a névjegyzékbe való felvételét kérelmező kerüljön megjelölésre, azaz személy szerint ő rendelkezzen felelősségbiztosítással (abban az esetben, ha nem a biztosított a szerződő fél).

A Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a biztosítás létrejöttét/fennállását tanúsító, a bejegyzési/megújítási kérelemhez csatolandó, a biztosító által kiadott igazolásban az alábbi adatokat szükséges szerepeltetni:

 • a szerződő neve;
 • a biztosított neve;
 • annak megjelölése, hogy a biztosítás a Rendelet által előírt hivatalos közbeszerzési tanácsadói felelősségbiztosítás;
 • a biztosítás kezdetének napja;
 • a biztosított tekintetében érvényes kártérítési összeghatárok (minimálisan a Rendelet által előírt mértékű);
 • a biztosítási szerződés időtartama (határozott/határozatlan).

V.) A névjegyzékbe bejegyzett tanácsadók figyelmét nyomatékosan felhívjuk a következőkre:

 • Amennyiben valamely tanácsadó egy meghatározott időponttól kezdve kizárólag a munkáltató ajánlatkérő részére kíván hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységet végezni (és ennek folytán ekkortól már nem kell tanácsadói felelősségbiztosítással rendelkeznie), kötelező felelősségbiztosítását kizárólag a jogviszony jellegére vonatkozó adatok névjegyzékben történő módosítását követően szüntetheti meg.
 • Amennyiben valamely tanácsadó névjegyzékbe vételét úgy kezdeményezte, hogy kizárólag az ajánlatkérőnek minősülő munkáltatója számára végez tanácsadói tevékenységet, és időközben e körülményben változás állt be oly módon, hogy a jövőben független tanácsadóként kíván tevékenykedni, köteles a Rendelet szerinti felelősségbiztosítást megkötni és a Hatóság felé az adatmódosulást bejelenteni, igazolva a biztosítás fennállását is.
 • Tájékoztatásul jelezzük, hogy amennyiben az érintett tanácsadó a módosulás bejelentését (ezirányú adatmódosítási kérelmét) elmulasztja, az a III.) pontban kifejtettek alapján a névjegyzékből történő törlését vonhatja maga után.