Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2021. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról

(KÉ 2020. évi 254. szám, 2020. 12. 31.)

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 15. § (5) bekezdése szerint a Közbeszerzési Hatóság az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó uniós értékhatárokat, valamint nemzeti értékhatárokat, valamint a 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárokat minden év elején közzéteszi honlapján. Ennek során az uniós értékhatárok, valamint a 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárok forintban meghatározott összegét az Európai Bizottságnak az uniós értékhatárok nemzeti valutákban meghatározott összegére vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett közleményének megfelelően kell feltüntetni.
A Közbeszerzési Hatóság a fenti, törvényi kötelezettségének eleget téve a következőkben tájékoztatja a közbeszerzési eljárások szereplőit a 2021. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról.

1.    Uniós értékhatárok

A Kbt. 15. § (2) bekezdése szerint az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Az uniós értékhatárokat az Európai Bizottság a hivatkozott irányelvekben meghatározott eljárás szerint (2014/24/EU irányelv 1 6. cikke, 2014/25/EU irányelv 2 17. cik-ke, valamint a 2014/23/EU irányelv 3 9. cikke) főszabályként kétévente vizsgálja felül, és amennyiben szükség van rá, hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban rögzített értékhatárokhoz.


1 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/24/EU irányelve a közbeszerzésekről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [megjelent: Hivatalos Lap L 94/65, 2014.].
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/25/EU irányelve a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [megjelent: Hivatalos Lap L 94/243, 2014.].
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről [meg-jelent: Hivatalos Lap L 94/1, 2014.].


A 2021. évben nem történt változás az uniós értékhatárok tekintetében , mivel a legutóbbi felülvizsgálatra 2019. év október 30-án került sor, ekkor 2020. január 1-jétől kezdődően kétéves időtartamra – így a 2021. évre is irányadóan – állapították meg a pontos értékhatárokat.

A klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárok eredetileg a 2014/24/EU irányelv 4. cikkében kerültek meghatározásra, a legutóbbi módosításokat a 2019/1828/EU bizottsági rendelet tartalmazza.

A közszolgáltatókra vonatkozó uniós értékhatárokat a 2014/25/EU irányelv 15. cikke tartalmazza, melyet legutóbb a 2019/1829/EU bizottsági rendelet módosított.

A koncessziókra vonatkozó értékhatárok pedig a 2014/23/EU irányelv 8. cikkében ta-lálhatóak, melyeket legutóbb a 2019/1827/EU bizottsági rendelet módosításaival aktualizált a Bizottság.

A Bizottság továbbá közzétette a 2019/C 370/01 számú közleményét 4 , melyben köz-readta a rendeletekben meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárok nemzeti valutákban kifejezett értékeit (mellékletként csatolva).

1.1.    Klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárok

1.1.1.    Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén:

-    a minisztériumok, illetve a Kormány által kijelölt központi beszerző szervek (Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontja), valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) szere-pel, 139 000 euró , azaz 44 279 840 forint ;

-    a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) be-kezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha védelem te-rén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében (2014/24/EU irányelv III. mel-lékletében) nem szerepel, 214 000 euró, azaz 68 171 840 forint;

-    a Kbt. 5. §-a szerint valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében (2014/24/EU irányelv XIV. mellékletében) szereplő szociális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró , azaz 238 920 000 forint.


4 A Bizottság Közleménye a 2014/23/EU, a 2014/24/EU, a 2014/25/EU és a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben megállapított értékhatároknak megfelelő értékekről [megjelent: Hivatalos Lap C 370/1, 2019. október 31.].


1.1.2.    Építési beruházás esetén:

- 5 350 000 euró , azaz 1 704 296 000 forint.

1.1.3.    Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén, kivéve a közszolgáltatói szerző-désekre vonatkozó értékhatárt:

-    a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében: 139 000 euró , azaz 44 279 840 forint ;

-    a Kbt. 5. §-a szerint egyéb ajánlatkérő esetében: 214 000 euró , azaz 68 171 840 forint .

1.2.    A Kbt. II. részének alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó uni-ós értékhatárok:

-    az árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében 428 000 euró , azaz 136 343 680 forint ;

-    az építési beruházásra irányuló szerződések esetében 5 350 000 euró , azaz 1 704 296 000 forint ;

-    a Kbt.  3. mellékletében (2014/25/EU irányelv XVII. mellékletében) felsorolt szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra irányuló szolgáltatási szerződések esetében 1 000 000 euró , azaz 318 560 000 forint ;

-    tervpályázati eljárás esetén, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes összege esetén: 428 000 euró, azaz 136 343 680 forint .

1.3.     A Kbt. IV. részének alkalmazásakor:

-    Építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 5 350 000 euró , azaz 1 704 296 000 forint.

2.    A nemzeti közbeszerzési értékhatárok

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazan-dó nemzeti értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni. Leírtaknak megfelelően a Magyarország 2021. évi központi költség-vetéséről szóló 2020. évi XC. törvény a 74. §-ában állapítja meg a 2021. január 1-jétől 2021. december 31-éig tartó időszakra a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat. A 2020. évben meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva a nemzeti értékhatárok nem változtak.

2.1.    Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok:

-    árubeszerzés esetében 15 000 000 forint;
-    építési beruházás esetében 50 000 000 forint ;
-    szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint.

2.2.    Közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatárok:

-    árubeszerzés esetében 50 000 000 forint;
-    építési beruházás esetében 100 000 000 forint ;
-    szolgáltatás megrendelése esetében 50 000 000 forint.

2.3.    A Kbt. IV. részének alkalmazásakor

2.3.1.    Klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában:

-    építési koncesszió esetében: 100 000 000 forint;
-    szolgáltatási koncesszió esetében: 30 000 000 forint.

2.3.2.    Közszolgáltatói szerződések vonatkozásában:

-    építési koncesszió esetében: 200 000 000 forint;
-    szolgáltatási koncesszió esetében: 100 000 000 forint.

3.    A Kbt. 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárok 5

A Kbt. 19. § (4) bekezdésének a) pontja alapján, ha a közbeszerzés (3) bekezdés sze-rint megállapított becsült értéke eléri vagy meghaladja az e törvény szerinti uniós értékhatárokat, a (3) bekezdéstől eltérően a Harmadik Rész szerinti eljárás alkal-mazható olyan szerződések megkötésére, amelyek önmagában vett becsült értéke kevesebb, mint

3.1.    szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében 80 000 euró , azaz 25 484 800 forint ,

3.2.    építési beruházások esetében pedig 1 000 000 euró , azaz 318 560 000 forint.


5 A Kbt. 19. § (4) bekezdés b) pontja szerint a leválasztott részek összértéke nem haladja meg a (3) bekezdés al-kalmazásával megállapított teljes becsült érték 20%-át.