Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2019. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról

(KÉ 2019. évi 9. szám, 2019. január 14.)

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 15. § (5) bekezdése szerint a Közbeszerzési Hatóság az egyes beszerzési tárgyak esetében alkal-mazandó uniós értékhatárokat, valamint nemzeti értékhatárokat, valamint a 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárokat minden év elején közzéteszi hon-lapján. Ennek során az uniós értékhatárok, valamint a 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárok forintban meghatározott összegét az Európai Bizottság-nak az uniós értékhatárok nemzeti valutákban meghatározott összegére vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett közleményének megfelelően kell feltün-tetni.

A Közbeszerzési Hatóság a fenti, törvényi kötelezettségének eleget téve a következők-ben tájékoztatja a közbeszerzési eljárások szereplőit a 2019. január 1-jétől irányadó köz-beszerzési értékhatárokról.

1. Uniós értékhatárok

A Kbt. 15. § (2) bekezdése szerint az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Érdemes megjegyezni, hogy ugyan a Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint a Bizottság által megálla-pított uniós értékhatárokat évente rögzíteni kell a költségvetési törvényben, ezen ér-tékhatárok külön átültetés nélkül közvetlenül alkalmazandók.

Az uniós értékhatárokat az Európai Bizottság a hivatkozott irányelvekben meghatáro-zott eljárás szerint (2014/24/EU irányelv 1 6. cikke, 2014/25/EU irányelv 2 17. cikke, valamint a 2014/23/EU 3 irányelv 9. cikke) főszabályként kétévente vizsgálja felül, és amennyiben szükség van rá hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) kere-tein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban rögzített értékhatárokhoz.


1 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/24/EU irányelve a közbeszerzésekről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [megjelent: Hivatalos Lap L 94/65, 2014.].

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/25/EU irányelve a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről [megjelent: Hivatalos Lap L 94/243, 2014.]. 3 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről [megje-lent: Hivatalos Lap L 94/1, 2014.]. Az idei évben nem történt változás az uniós értékhatárok tekintetében, mivel a leg-utóbbi felülvizsgálatra 2017. év december 20-án került sor, ekkor 2018. január elsejétől kezdődően kétéves időtartamra – így a 2019. évre is irányadóan – állapították meg a pontos értékhatárokat. A klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárok eredetileg a 2014/24/EU irányelv 4. cikkében kerültek meghatározásra, a legutóbbi módosításokat 2017/2365/EU bi-zottsági rendelet tartalmazza. A közszolgáltatókra vonatkozó uniós értékhatárokat a 2014/25/EU irányelv 15. cikke tartalmazza, melyet legutóbb a 2017/2364/EU bizottsági rendelet módosított. A koncessziókra vonatkozó értékhatárok pedig a 2014/23/EU irányelv 8. cikkében ta-lálhatóak, melyeket legutóbb a 2017/2366/EU rendeletet módosításaival aktualizált a Bizottság. A Bizottság továbbá közzétette a 2017/C 438/01 számú közleményét 4 , melyben köz-readta a rendeletekben meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárok nemzeti va-lutákban kifejezett értékeit (mellékletként csatolva). 1.1. Klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárok 1.1.1. Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén: - a minisztériumok, illetve a Kormány által kijelölt központi beszerző szervek (Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontja), valamint ezen ajánlatkérők esetében a véd-elem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletkében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) szerepel, 144 000 euró, azaz 44 735 040 forint ;


4 A Bizottság Közleménye a 2014/23/EU, a 2014/24/EU és a 2014/25/EU 2004/17/EK európai parlamenti és ta-nácsi irányelv értékhatárainak megfelelő értékekről [megjelent: Hivatalos Lap C 438/1, 2017. december 19.].

- a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha védelem terén a be-szerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) nem szerepel, 221 000 euró , azaz 68 655 860 forint ;
- a Kbt. 5. §-a szerint valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletkében (2014/24/EU irányelv XIV. mellékletében) szereplő szo-ciális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró , azaz 232 995 000 forint .


1.1.2. Építési beruházás esetén:


- 5 548 000 euró , azaz 1 723 541 680 forint.


1.1.3. Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén – kivéve a közszolgáltatói szerződé-sekre vonatkozó értékhatárt – ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályá-zóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén:


- a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében: 144 000 euró, azaz 44 735 040 forint;
- a Kbt. 5. §-a szerint egyéb ajánlatkérő esetében: 221 000 euró , azaz 68 655 860 forint .


1.2. A Kbt. II. részének alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó uniós értékhatárok:


- az árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében 443 000 euró , azaz 137 622 380 forint ;

- az építési beruházásra irányuló szerződések esetében 5 548 000 euró , azaz 1 723 541 680 forint ;

- a Kbt. 3. mellékletében (2014/25/EU irányelv XVII. mellékletében) felsorolt szo-ciális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra irányuló szolgáltatási szerződések esetében 1 000 000 euró , azaz 310 660 000 forint ;

- tervpályázati eljárás esetén, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgálta-tás megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes összege esetén: 443 000 euró , azaz 137 622 380 forint.

1.3. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor:

- Építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 5 548 000 euró , azaz 1 723 541 680 forint.

2. A nemzeti közbeszerzési értékhatárok

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meg-határozni. Leírtaknak megfelelően a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény a 72. §-ában állapítja meg a 2019 január 1-jétől 2019. decem-ber 31-éig tartó időszakra a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat. A 2018. évben meg-határozott értékhatárokhoz viszonyítva a nemzeti értékhatárok nem változtak.


2.1. Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok:


- árubeszerzés esetében 15 000 000 forint;
- építési beruházás esetében 25 000 000 forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint.


2.2. Közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatárok:


- árubeszerzés esetében 50 000 000 forint;
- építési beruházás esetében 100 000 000 forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében 50 000 000 forint.


2.3. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor


2.3.1. Klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában:


- építési koncesszió esetében: 100 000 000 forint;
- szolgáltatási koncesszió esetében: 30 000 000 forint.


2.3.2. Közszolgáltatói szerződések vonatkozásában:


- építési koncesszió esetében: 200 000 000 forint;
- szolgáltatási koncesszió esetében: 100 000 000 forint.

3. A Kbt. 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárok 5


A Kbt. 19. § (4) bekezdésének a) pontja alapján, ha a közbeszerzés (3) bekezdés szerint megállapított becsült értéke eléri vagy meghaladja az e törvény szerinti uniós értékha-tárokat, a (3) bekezdéstől eltérően a Harmadik Rész szerinti eljárás alkalmazható olyan szerződések megkötésére, amelyek önmagában vett becsült értéke kevesebb, mint


3.1. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében 80 000 euró , azaz 24.852.800 forint,

3.2. építési beruházások esetében pedig 1 000 000 euró , azaz 310.660.000 forint . 6


5 A Kbt. 19. § (4) bekezdés b) pontja szerint a leválasztott részek összértéke nem haladja meg a (3) bekezdés alkal-mazásával megállapított teljes becsült érték 20%-át.

6 A Bizottság 2017/C 438/01 számú közleménye szerint a 80.000 euró nemzeti pénznemben kifejezett értéke 24.852.800 forint; 1.000.000 euró nemzeti pénznemben kifejezett értéke 310.660.000 forint.