Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2018. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról

(KÉ 2018. évi 7. szám, 2018. január 10.)

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 15. § (5) bekez-dése szerint a Közbeszerzési Hatóság az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó uniós értékhatárokat, valamint nemzeti értékhatárokat, valamint a 19. § (4) bekezdés a) pont-jában meghatározott értékhatárokat minden év elején közzéteszi honlapján. Ennek során az uniós értékhatárok, valamint a 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárok forintban meghatározott összegét az Európai Bizottságnak az uniós értékhatárok nemzeti valutákban meghatározott összegére vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos Lapjában köz-zétett közleményének megfelelően kell feltüntetni.

A Közbeszerzési Hatóság a fenti, törvényi kötelezettségének eleget téve a következőkben tájékoztatja a közbeszerzési eljárások szereplőit a 2018. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról.

1. Uniós értékhatárok

A Kbt. 15. § (2) bekezdése szerint az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizott-ság (a továbbiakban: Bizottság) állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lap-jában. Noha a Kbt. szerint a Bizottság által megállapított uniós értékhatárokat évente rögzí-teni kell a költségvetési törvényben, ezek az értékhatárok külön átültetés nélkül is közvetle-nül alkalmazandók. Vagyis annak ellenére, hogy a költségvetési törvény minden évben ren-delkezik az uniós értékhatárokról, azokat valójában törvény csupán rögzíti, nem megálla-pítja.

Az uniós értékhatárokat a az Európai Bizottság a hivatkozott irányelvekben meghatározott eljárás szerint (2014/24/EU irányelv1 6. cikke, 2014/25/EU irányelv2 17. cikke, valamint a 2014/23/EU3 irányelv 9. cikke) főszabályként kétévente vizsgálja felül, és amennyiben szükség van rá hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban rögzített értékhatárokhoz.

Az idei évtől - tekintettel arra, hogy a legutóbbi változtatásra 2015-ben került sor - az érték-határok módosításra kerülnek. A 2018. január 1-jétől – két évig - irányadó pontos értékhatá-rok 2017. december 20-án kerültek megállapításra.

A klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárok eredetileg a 2014/24/EU irányelv 4. cikkében kerültek meghatározásra, a legutóbbi módosításokat 2017/2365/EU bizottsági rendelet tartalmazza.

A közszolgáltatókra vonatkozó uniós értékhatárokat a 2014/25/EU irányelv 15. cikke tar-talmazza, melyet legutóbb a 2017/2364/EU bizottsági rendelet módosított.

A koncessziókra vonatkozó értékhatárok pedig a 2014/23/EU irányelv 8. cikkében találha-tóak, melyeket legutóbb a 2017/2366/EU rendeletet módosításaival aktualizált a Bizottság.

A Bizottság továbbá közzétette a 2017/C 438/01 számú közleményét4, melyben közreadta a rendeletekben meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárok nemzeti valutákban kife-jezett értékeit (mellékletként csatolva).

1.1. Klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárok

1.1.1. Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén:

- a minisztériumok, illetve a Kormány által kijelölt központi beszerző szervek (Kbt. 5. § (1) bekezdés a) -b) pontja), valamint ezen ajánlatkérők esetében a véd-elem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletkében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) szerepel, 144 000 euró, azaz 44 735 040 forint ;

- a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) -b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha védelem terén a beszer-zendő áru a Kbt. 2. mellékletében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) nem szerepel, 221 000 euró, azaz 68 655 860 forint ;

- a Kbt. 5. §-a szerint valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletkében (2014/24/EU irányelv XIV. mellékletében) szereplő szociális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró , azaz 232 995 000 forint .

1.1.2. Építési beruházás esetén:

- 5 548 000 euró , azaz 1 723 541 680 forint.

1.1.3. Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pá-lyázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén:

- a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) -b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében: 144 000 euró , azaz 44 735 040 forint ;

- a Kbt. 5. §-a szerint egyéb ajánlatkérő esetében: 221 000 euró , azaz 68 655 860 forint .

1.2. A Kbt. II. részének alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó uniós értékha-tárok:

- az árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében 443 000 euró , azaz 137 622 380 forint ;

- az építési beruházásra irányuló szerződések esetében 5 548 000 euró , azaz 1 723 541 680 forint ;

- a Kbt. 3. mellékletében (2014/25/EU irányelv XVII. mellékletében) felsorolt szoci-ális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra irányuló szolgáltatási szerződések ese-tében 1 000 000 euró , azaz 310 660 000 forint ;

- tervpályázati eljárás esetén, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályá-zóknak fizetendő díjak együttes összege esetén: 443 000 euró , azaz 137 622 380 forint .

1.3. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor:

- Építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 5 548 000 euró , azaz 1 723 541 680 forint.

2. A nemzeti közbeszerzési értékhatárok

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nem-zeti értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni. Leírtaknak megfelelően a Magyaroroszág 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény a 71. §-ában állapítja meg a 2018 január 1-jétől 2018. december 31-éig tartó idő-szakra a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat. A 2017. évben meghatározott értékhatárok-hoz viszonyítva a nemzeti értékhatárok nem változtak.

2.1. Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok:

- árubeszerzés esetében 15 000 000 forint ;

- építési beruházás esetében 25 000 000 forint ;

- szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint .

2.2. Közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatárok:

- árubeszerzés esetében 50 000 000 forint ;

- építési beruházás esetében 100 000 000 forint ;

- szolgáltatás megrendelése esetében 50 000 000 forint .

2.3. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor

2.3.1. Klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában:

- építési koncesszió esetében: 100 000 000 forint ;

- szolgáltatási koncesszió esetében: 30 000 000 forint.

2.3.2. Közszolgáltatói szerződések vonatkozásában:

- építési koncesszió esetében: 200 000 000 forint ;

- szolgáltatási koncesszió esetében: 100 000 000 forint.

3. A Kbt. 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárok

A Kbt. 19. § (4) bekezdésének a) pontja alapján, ha a közbeszerzés (3) bekezdés szerint meg-állapított becsült értéke eléri vagy meghaladja az e törvény szerinti uniós értékhatárokat, a (3) bekezdéstől eltérően a Harmadik Rész szerinti eljárás alkalmazható olyan szerződések megkötésére, amelyek

a) önmagában vett becsült értéke szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében 80 000 eurónál, építési beruházások esetében pedig 1 000 000 eurónál kevesebb,

b) a leválasztott részek összértéke nem haladja meg a (3) bekezdés alkalmazásával megálla-pított teljes becsült érték 20%-át.

A Kbt. 19. § (4) bekezdése alapján irányadó értékek forintban meghatározva az alábbiak:

A Bizottság 2017/C 438/01 számú közleménye szerint a 80.000 euró nemzeti pénznemben ki-fejezett értéke 24.852.800 forint; 1.000.000 euró nemzeti pénznemben kifejezett értéke 310.660.000 forint.