Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2017. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról

KÉ 2017. évi 6. szám, 2017. január 13.

A Közbeszerzési Hatóság közzéteszi a 2017. évre vonatkozó uniós és nemzeti értékhatárokról szóló Elnöki tájékoztatót (megjelent a KÉ 2017. évi 6. számában 2017. január 13-án).

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 15. § (5) bekezdése szerint a Közbeszerzési Hatóság az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó uniós értékhatárokat, valamint nemzeti értékhatárokat minden év elején közzéteszi honlapján. Ennek során az uniós értékhatárok forintban meghatározott összegét az Európai Bizottságnak az uniós értékhatárok nemzeti valutákban meghatározott összegére vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett közleményének megfelelően kell feltüntetni.

A Közbeszerzési Hatóság a fenti, törvényi kötelezettségének eleget téve a következőkben tájékoztatja a közbeszerzési eljárások szereplőit a 2017. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról.

1.  Uniós értékhatárok

A Kbt. 15. § (2) bekezdése szerint az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Noha a Kbt. szerint a Bizottság által megállapított uniós értékhatárokat évente rögzíteni kell a költségvetési törvényben, ezek az értékhatárok külön átültetés nélkül is közvetlenül alkalmazandók. Vagyis annak ellenére, hogy a költségvetési törvény minden évben rendelkezik az uniós értékhatárokról, azokat valójában törvény csupán rögzíti, nem megállapítja.

Az uniós értékhatárokat a az Európai Bizottság a hivatkozott irányelvekben meghatározott eljárás szerint (2014/24/EU irányelv[1] 6. cikke, 2014/25/EU irányelv[2] 17. cikke, valamint a 2014/23/EU[3] irányelv 9. cikke) főszabályként kétévente vizsgálja felül, és amennyiben szükség van rá hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban rögzített értékhatárokhoz.

Az idei évben nem történt változás az uniós értékhatárok tekintetében, mivel a legutóbbi felülvizsgálatra 2015. év végén került sor, ekkor 2016. január elsejétől kezdődően kétéves időtartamra – így a 2017. évre is irányadóan – állapították meg a pontos értékhatárokat.

A klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárok eredetileg a 2014/24/EU irányelv 4. cikkében kerültek meghatározásra, a legutóbbi módosításokat 2015/2170/EU bizottsági rendelet tartalmazza.

A közszolgáltatókra vonatkozó uniós értékhatárokat a 2014/25/EU irányelv 15. cikke tartalmazza, melyet legutóbb a 2015/2171/EU bizottsági rendelet módosított.

A koncessziókra vonatkozó értékhatárok pedig a 2014/23/EU irányelv 8. cikkében találhatóak, melyeket legutóbb a 2015/2172/EU rendeletet módosításaival aktualizált a Bizottság.

A Bizottság továbbá közéttette a 2015/C 392/01 számú közleményét[4], melyben közreadta a rendeletekben meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárok nemzeti valutákban kifejezett értékeit.

Klasszikus ajánlattevőkre vonatkozó értékhatárok

Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén:

a minisztériumok, illetve a Kormány által kijelölt központi beszerző szervek (Kbt. 5. § (1) bekezdés a) -b) pontja), valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) szerepel, 135 000 euró, azaz 41 427450 forint;

a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) -b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) nem szerepel, 209 000 euró, azaz 64 135 830 forint;

a Kbt. 5. §-a szerint valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletkében (2014/24/EU irányelv XIV. mellékletében) szereplő szociális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró, azaz 230 152 500 forint.

Építési beruházás esetén:

5 225 000 euró, azaz 1 603 395 750 forint

Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén:

a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) -b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében: 135 000 euró, azaz 41 427 450 forint;

a Kbt. 5. §-a szerint egyéb ajánlatkérő esetében: 209 000 euró, azaz 64 135 830 forint;

A Kbt. II. részének alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó uniós értékhatárok:

az árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében 418 000 euró, azaz 128 271 660 forint;

az építési beruházásra irányuló szerződések esetében 5 225 000 euró, azaz 1 603 395 750 forint;

a Kbt.  3. mellékletében (2014/25/EU irányelv XVII. mellékletében) felsorolt szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra irányuló szolgáltatási szerződések esetében 1 000 000 euró, azaz 306 870 000 forint.

Tervpályázati eljárás esetén, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes összege esetén: 418 000 euró, azaz 128 271 660 forint.

A Kbt. IV. részének alkalmazásakor:

Építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 5 225 000 euró, azaz 1 603 395 750 forint

A nemzeti közbeszerzési értékhatárok

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni. Leírtaknak megfelelően a Magyaroroszág 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a 70. §-ában állapítja meg a 2017 január 1-jétől 2017. december 31-éig tartó időszakra a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat. Tavalyi évhez képest a klasszikus ajánlatkérők tekintetében változtak az értékhatárok az árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelés és a szolgáltatási koncesszió vonatkozásában.

Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok:

árubeszerzés esetében 15 000 000 forint;

építési beruházás esetében 25 000 000 forint.

szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint;

Közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatárok:

árubeszerzés esetében 50 000 000 forint;

építési beruházás esetében 100 000 000 forint;

szolgáltatás megrendelése esetében 50 000 000 forint;

A Kbt. IV. részének alkalmazásakor

Klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában:

építési koncesszió esetében: 100 000 000 forint;

szolgáltatási koncesszió esetében: 30 000 000 forint

Közszolgáltatói szerződések vonatkozásában:

építési koncesszió esetében: 200 000 000 forint;

szolgáltatási koncesszió esetében: 100 000 000 forint

[1] Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/24/EU irányelve a közbeszerzésekről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [megjelent: Hivatalos Lap L 94/65, 2014.].

[2]  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/25/EU irányelve a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről [megjelent: Hivatalos Lap L 94/243, 2014.].

[3] Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről [megjelent: Hivatalos Lap L 94/1, 2014.].

[4] A Bizottság Közleménye a 2014/23/EU, a 2014/24/EU és a 2014/25/EU 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értékhatárainak megfelelő értékekről [megjelent: Hivatalos Lap C 392/1, 2015. november 25.].