Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételeinek módosításáról

A Közbeszerzések Tanácsa a Kbt. 390. §-a  alapján a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételeit az alábbiak szerint módosítja.

1.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvénynek (Kbt.) a kizáró okokra és azok hiányának igazolására vonatkozó része kiegészült a 60 §  (1) bekezdés g) pontjával. E pont értelmében közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó (a teljesítés során igénybe venni kívánt mértéktől függetlenül) aki „a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, bejelentésére vonatkozó és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségekkel kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős közigazgatási, illetve bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el ”.

Ezen kizáró ok hiányának igazolására a Kbt. 63. § (5) bekezdés értelmében a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó esetekben az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség, míg a munkaügyi ellenőrzés szempontjából a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó esetekben a Magyar Bányászati Hivatal által kiadott igazolást szükséges becsatolni. (Ld. még ezzel kapcsolatban a Közbeszerzések Tanácsa módosított tájékoztatóját – megjelent K.É. 129. számban, 2005. november 21-én.)

A Közbeszerzések Tanácsa döntése értelmében a pályázati feltétel (Pályázati Lap A) részének 6. pontja) kiegészül a Kbt. 60. § (1) bekezdés g) pontjára történő hivatkozással.

A Kbt. 390. § (1) bekezdése értelmében a Tanács a pályázati feltételeket egységes szerkezetben ezúton ismételten közzé teszi, valamint a már jegyzékbe vett minősített ajánlattevőket, illetve a kérelmet benyújtókat egyidejűleg, közvetlenül, írásban is tájékoztatja.

Felhívjuk a már jegyzékbe vett minősített ajánlattevőket, hogy a minősítési szempontok módosítása következtében – a Kbt. 390. § (2) bekezdésével összhangban – kiegészítően igazolniuk kell megfelelősségüket az újonnan beiktatott, a Kbt. 60. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott kizáró ok vonatkozásában.

A Kbt. folyamatban lévő módosítására tekintettel azonban – mely várhatóan érinteni fogja a szóban forgó kizáró okot is – a pályázati feltétel csak 2006. január 30-ával módosul.

Ebből következően azoknak az új pályázóknak, akik kérelmüket e tájékoztató megjelenését követően nyújtják be, valamint mindazok a jegyzékbe felvett minősített ajánlattevők, amelyek esetében a Tanács által kiadott, egy évre szóló igazolásnak a megújítása esedékes, célszerű a kérelemmel, illetve a megújításhoz szükséges dokumentumokkal együtt becsatolniuk a hivatkozott kizáró okkal összefüggő igazolást is. (Ez különösen abból a szempontból indokolt, mert a kérelmek elbírálására a Tanácsnak nyitva álló határidő 60 nap, mely az elkövetkezendő időszakban a jegyzékbe történő felvétel és a megújítás céljából benyújtott kérelmek esetén 2006. január végére esik. Megjegyezzük, hogy mivel a hivatkozott módosítás a Kbt. 60. § (1) bekezdés g) pontja szerinti kizáró ok tekintetében minden bizonnyal enyhébb követelményeket fog megfogalmazni a jelenleginél, azoknak a minősített ajánlattevőknek, amelyek még a módosítás hatályba lépése előtt benyújtják a megfelelő igazolást, nem kell majd újból igazolniuk megfelelőségüket.) A jegyzéken szereplő minősített ajánlattevőknek legkésőbb 2006. január 30-ig kell benyújtaniuk a szükséges igazolást a kizáró ok hiányáról.

2.

Tájékoztatjuk továbbá a minősített ajánlattevői névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelmet újonnan benyújtó szervezeteket, hogy a Kbt. 61. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt kizáró ok tartalmilag módosult. E kizáró ok eredetileg is szerepelt a pályázati feltételekben (ld. Pályázati Lap A) rész 6. pont), így a feltételek módosítása nem vált szükségessé, ugyanakkor a kérelem benyújtásakor a Kbt. 61. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt kizáró ok hiányára a hatályos szöveg szerint kell közjegyző előtt nyilatkozatot tenni.

Tájékoztatásul a hivatkozott kizáró ok: (nem lehet ajánlattevő vagy 10% fölötti alvállalkozó aki) „a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikkelye szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határoztat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtató határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki”.