Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke pályázati feltételeinek módosításáról

KÉ 2008. évi 107. szám, 2008. szeptember 15.

A Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 12. §-ának (1) bekezdése, továbbá a 379. §-a (1) bekezdésének h) pontja értelmében a Közbeszerzések Tanácsa vezeti és teszi közzé a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékét, illetve határozza meg a minősítési szempontokat és igazolási módjait. A Közbeszerzések Tanácsa a Kbt. 390. §-a alapján a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételeit az alábbiak szerint módosítja.

A minősített ajánlattevők jegyzék szerinti besorolása tekintetében irányadó, a Pályázati Lap 1. számú melléklete helyett új 1. számú melléklet kerül kiadásra.

A Közös Közbeszerzési Szójegyzékről (a továbbiakban: CPV) szóló 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a közbeszerzési eljárásokról szóló 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a CPV felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról szóló 213/2008/EK bizottsági rendelet (továbbiakban: Rendelet) (2007. november 28.) 2008. szeptember 15-ei hatálybalépéssel átfogóan módosította a CPV-kódok rendszerét. (Lásd erről a Közbeszerzések Tanácsa Elnökének 2008. szeptember 12-ei tájékoztatóját.)

Mint ismeretes, a Pályázati Lap 1. számú melléklete a CPV kódstruktúra alapján került kialakításra. A Pályázati Lap A/5., valamint C/2. pontjával összhangban a kérelmezőknek e melléklet – és az alapjául szolgáló CPV kódok – figyelembevételével kellett megjelölniük, milyen kategóriákban kívánnak minősített ajánlattevők lenni, illetve alkalmasságukat a kérelemben megjelölt kategóriák szerint kellett igazolniuk. (Ugyanezen szabályok megfelelően irányadóak voltak a már jegyzéken szereplő minősített ajánlattevők éves újraigazolása vonatkozásában is) Tekintettel  azonban  arra,  hogy  a  fentebb hivatkozott Rendelet a CPV szerkezetét, kódjait és leírásait egyaránt érintette (abban például összevonásokat, átcsoportosításokat is végrehajtott, korábbi főcsoportok megszűntek és tárgyaik más kategóriákba kerültek, stb.), a Pályázati Lap korábbi 1. számú –  a  minősített  ajánlattevők besorolásánál irányadó –   mellékletének teljes mértékű átdolgozása vált szükségessé.

Az új 1. számú melléklet szerinti kategóriák létrehozásánál is a CPV szerinti főcsoportokat tekintettük kiindulópontnak, néhány esetben azonban – szintén a korábbi elveknek megfelelően – egy-egy főcsoportot tovább bontottunk, illetve összevonást hajtottunk végre. Megjegyzendő, az építési beruházásokat érintő CPV-kódok csak kis mértékben változtak, így ezek esetében az új 1. számú melléklet teljes mértékben megegyezik a régivel. (Az építési beruházásokat jelölő minősített ajánlattevői kategóriáknak csak a sorszáma módosult.) Az új 1. számú melléklet – egyelőre párhuzamosan a régivel – elérhető a Tanács honlapján (www.kozbeszerzes.hu), a Jegyzékek és kapcsolódó dokumentumok/Minősített ajánlattevők/Kapcsolódó dokumentumok címszó alatt.

Az újonnan benyújtott kérelmek esetében a pályázati feltételek módosítása 2008.  szeptember 15-étől hatályos, és az ezen időpontot követően kiadott igazolások már az új CPV-kódoknak megfelelő besorolásokat tartalmazzák.

A jegyzékre felvételt nyert minősített ajánlattevőknek a megváltozott besorolási rend miatt az új 1. számú melléklet figyelembevételével ismét igazolniuk kell megfelelőségüket. Ez az igazolási kötelezettség csak azon minősített ajánlattevőkre vonatkozik, amelyek nem, vagy nem kizárólag építési beruházási kategóriákban szereztek minősített ajánlattevői címet. (A fentebb írtakra tekintettel ugyanis – az egyértelmű megfeleltethetőség miatt – az építési beruházással kapcsolatos kategóriákban szereplő cégek automatikusan átsorolhatók az új kategóriáknak megfelelően, és hivatalból új igazolást kapnak.) Az újraigazolási kötelezettség továbbá csak arra terjed ki, hogy a minősített ajánlattevőknek

a) nyilatkozniuk kell, mely kategóriá(k)ban kívánnak a továbbiakban minősített ajánlattevők lenni, valamint

b) igazolniuk kell az új kategóriák szerint a Pályázati Lap C/2. pontjában írt alkalmassági feltétel meglétét (lásd a korábbi évek teljesítéseit).

A jegyzéken szereplő minősített ajánlattevők fentieknek legkésőbb 2008. október 15-éig kötelesek eleget tenni. E kötelezettség elmulasztása a jegyzékből történő törlést vonja maga után. Az újraigazolási kérelemért nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

A Közbeszerzések Tanácsa a minősített ajánlattevők által a határidőig benyújtott újraigazolási kérelmeket folyamatosan, de legkésőbb 2008. november 15-éig elbírálja (feltéve, hogy hiánypótlás nem válik szükségessé), és ennek megfelelően gondoskodik a jegyzék aktualizálásáról, valamint kiadja az új besorolás szerinti igazolásokat.  Ezen időpontot követően tehát  kizárólag azon vállalkozások szerepelnek majd a minősített ajánlattevői jegyzéken, amelyek a módosított feltételeknek megfelelően ismételten igazolták megfelelőségüket.

Felhívjuk egyúttal a közbeszerzési eljárások ajánlatkérőinek figyelmét, hogy a 2008. november 15-éig terjedő átmeneti időszakban a minősített ajánlattevők még a régi CPV-kódoknak megfelelő besorolású igazolásokkal is rendelkezhetnek, melyek a korábban hatályos feltételek szerint fogadandóak el.