Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységre irányadó szabályok módosulásáról és a tanácsadók változás-bejelentési kötelezettségéről

KÉ 2009. évi 114. szám, 2009. szeptember 30.

I.) A tanácsadói jogintézményt érintő módosítások

Ezúton hívjuk fel a Tisztelt Érdekeltek figyelmét arra, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2009. október 1-jén hatályba lépő módosítása érinti a hivatalos közbeszerzési tanácsadói jogintézményre vonatkozó szabályozást is.

A tanácsadói jogintézmény módosítására irányadó szabályokat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi LVI. törvény 305-307. §-ai tartalmazzák.

A tanácsadókra vonatkozó módosítások célja a szabályok szolgáltatási irányelvnek megfelelő pontosítása, azaz annak egyértelművé tétele, hogy a jelenlegi névjegyzékbevétel engedélyezési eljárás. A hatályos rendszer érdemben nem változik, vagyis továbbra is a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) engedélyével folytatható a tevékenység.

II.) A tanácsadók adatváltozás-bejelentési kötelezettségére vonatkozó szabályok

Mint ismeretes, a hivatalos közbeszerzési tanácsadók adatváltozás-bejelentési kötelezettségét a Kbt. 384. §-a szabályozza. Ennek megfelelően a tanácsadó köteles a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított öt napon belül a Tanácsnak bejelenteni, ha a hivatkozott szakaszban megadott adataiban, körülményeiben változás állt be. Amennyiben a változás következtében a tanácsadó nem felel meg a Kbt. 11. §-ában előírt feltételeknek (például nem rendelkezik felelősségbiztosítással), a Tanács törli a névjegyzékből. Előzőekre tekintettel kérjük, hogy a tanácsadók szíveskedjenek kiemelt figyelmet fordítani adatváltozásaik időben történő bejelentésére. Ezzel összefüggésben különösen az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet.

a.)  Gyakran érinti adatmódosulás a tanácsadói felelősségbiztosításokat: a Tanács gyakorta tapasztalta, hogy egyes tanácsadók hivatalos közbeszerzési tanácsadói felelősségbiztosítása hosszabb-rövidebb időre megszűnt. A Tanács e problémát ezidáig méltányosan, az érintettek számára jelentősebb türelmi időt hagyva kezelte.

Jelezni kívánjuk ugyanakkor, hogy a tanácsadói intézmény súlyának fenntartása érdekében a Tanács a jövőben még az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kíván helyezni a tanácsadók által kötött kötelező szakmai felelősségbiztosítások folyamatos fennállására, és amennyiben ezzel kapcsolatban akár a biztosítóktól, akár más forrásból arról értesül, hogy e Kbt.-beli kötelezésnek a tanácsadók nem felelnek meg folyamatosan, a tanácsadót törölni fogja a névjegyzékből. (Szíves figyelmükbe ajánljuk, hogy a Kbt. 2009. április 1-jétől módosult szabályaiból következően a megújításukat kezdeményező tanácsadóknak igazolniuk kell, hogy a megújítási kérelem benyújtásának időpontjában – bejegyzésüktől fogva folyamatosan – rendelkeznek a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (IX. 8.) IM-PM együttes rendelet szerinti felelősségbiztosítással.)

A tanácsadók figyelmébe ajánljuk továbbá, hogy a Tanács a tanácsadói felelősségbiztosítást értékesítő biztosítókkal együttműködik, és a biztosítók rendszeresen megküldik számunkra azon tanácsadók listáját, akiknek az adott biztosítónál fennálló biztosítása megszűnt.

Természetesen azon, az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló tanácsadóknak, akik kizárólag a munkáltató ajánlatkérőnek végezhetnek tanácsadói tevékenységet, továbbra sem kötelező felelősségbiztosítást kötniük (ez esetben ők ugyanis az ajánlatkérővel fennálló jogviszonyukra irányadó jogszabály alapján felelnek az esetlegesen okozott károkért).

b.) Az adatváltozás-bejelentés tekintetében kérjük továbbá, hogy a tanácsadói felelősségbiztosítással kapcsolatos változások bejelentésén túl a tanácsadók szíveskedjenek fokozott figyelmet fordítani minden lényeges körülményükben, adatukban bekövetkezett változás bejelentésére (például:   munkáltató ajánlatkérővel fennálló munkaviszony megszűnése, „kategóriaváltás”, stb.), ugyanis ennek elmaradása is a tanácsadó névjegyzékről történő törlését vonhatja maga után.