Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a 2009. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokról

KÉ 2008. évi 152. szám, 2008. december 31.

I. Közösségi értékhatárok

Elöljáróban utalni  kívánunk arra,  hogy a közösségi közbeszerzési irányelvekben1 meghatározott közösségi közbeszerzési értékhatárokat az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a hivatkozott irányelvekben meghatározott eljárás szerint (2004/17/EK irányelv 69. cikke és 2004/18/EK irányelv 78. cikke) főszabályként kétévente vizsgálja felül, és amennyiben szükséges, hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban (GPA) rögzített értékhatárokhoz.

A legutóbbi felülvizsgálatra 2007. végén került sor, amely eredményeképpen került kiadásra a 2004/17/EK és a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a szerződés-odaítélési eljárásokra vonatkozó alkalmazási értékhatárai tekintetében történő módosításáról szóló 1422/2007/EK bizottsági rendelet2 (a továbbiakban: rendelet).

A hivatkozott rendeletben foglalt értékhatárok változtatás nélkül érvényesek a 2009. évben is. Megjegyzést érdemel, hogy figyelemmel arra, miszerint a rendelet szerinti értékhatárokat csak a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) módosításáról szóló 2008. évi CVIII. törvény építi be a Kbt.-be [lásd a módosító törvény 110. §-ának (1) bekezdése 6-8., illetve 41. pontjait], a módosító törvény 2009. április 1-jei hatálybalépéséig a Kbt. még a 2008. január 1-je előtt érvényes értékhatárokat tartalmazza.

Mivel azonban az irányelvi értékhatárok módosítására közösségi rendelettel került sor, és ez a jogi aktus az EK-Szerződés 249. cikke értelmében a tagállamokban közvetlenül hatályos, így 2009. április 1-jét megelőzően is a rendelet szerinti értékhatárok az irányadóak a közösségi eljárásrendre [lásd a Kbt. IV.  és V.  fejezetét], azaz a Kbt. módosításának hatálybalépése előtt is azok figyelembevételével kell a közbeszerzési eljárásokat lefolytatni.

Fentiekre tekintettel 2009. január 1-jétől 2009. december 31-éig a közösségi eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatárok a 2007/C 301/01 számú bizottsági közleményt is figyelembe véve a következők:

• a Kbt. IV. fejezete alkalmazásában (klasszikus ajánlatkérők):

  • 133 000 euró (a korábbi 137 000 euró értékhatár helyett),

melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 34 226 339 forint3;

  • 206 000 euró (a korábbi 211 000 euró értékhatár helyett),

melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 53 012 225 forint4;

  • 5 150 000 euró (a korábbi 5 278 000 euró értékhatár helyett),

melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 1 325 305 627 forint5.

• a Kbt. V. fejezete alkalmazásában (közszolgáltatók):

  • 412 000 euró (a korábbi 422 000 euró értékhatár helyett),

melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 106 024 450 forint6,

  • 5 150 000 euró (a korábbi 5 278 000 euró értékhatár helyett),

melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 1 325 305 627 forint7.

II. Nemzeti és egyszerű értékhatárok

a) A nemzeti és az egyszerű eljárásrend tekintetében 2009.január1-jétől2009.március 31-éig irányadó közbeszerzési értékhatárok:

• a Kbt. VI. fejezete alkalmazásában (a klasszikus ajánlatkérők nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzései) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

244. §-ának (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 86. §-ának (1) bekezdése értelmében:

- árubeszerzés esetében: 30 millió forint;

- építési beruházás esetében: 90 millió forint;

- építési koncesszió esetében: 100 millió forint;

- szolgáltatás megrendelése esetében: 25 millió forint;

- szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint;

• a Kbt. VII. fejezete alkalmazásában (a közszolgáltatók nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzései) a Kbt. 273. §-ának (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 86. §-ának (2) bekezdése szerint:

- árubeszerzés esetében: 50 millió forint;

- építési beruházás esetében: 100 millió forint;

- szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint;

• a Kbt. negyedik része alkalmazásában (a klasszikus ajánlatkérők egyszerű eljárásrend szerinti közbeszerzései) a Kbt. 297. §-ának (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 86. §-ának (3) bekezdése értelmében:

- árubeszerzés esetében: 8 millió forint;

- építési beruházás esetében: 15 millió forint;

- szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint.

---------

1 az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/18/EK irányelve az építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról (a klasszikus ajánlatkérők közbeszerzéseire irányadó irányelv) [megjelent: Hivatalos Lap L 134/114, 2004.], valamint az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/17/EK irányelve a vízügyi, energiaipari és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról (a közszolgáltatók közbeszerzéseire irányadó új irányelv) [megjelent: Hivatalos Lap L 134/114, 2004.]

2 Hivatalos Lap L 317, 2007. december 5.

3 az értékhatár a Kbt. 30. §-ának a) pontja, 32. §-ának a) pontja és 33. §-a vonatkozásában irányadó;

4 az értékhatár a Kbt. 30. §-ának b) pontja, 32. §-ának b)-d) pontjai, valamint 33. §-a vonatkozásában irányadó;

5 az értékhatár a Kbt. 31. §-ának (1) és (2) bekezdései, továbbá 143. §-a vonatkozásában irányadó;

6 az értékhatár a Kbt. 176. §-ának (1) bekezdése és 177. §-a vonatkozásában irányadó;

7 az értékhatár a Kbt. 176. §-ának (2) bekezdése vonatkozásában irányadó.