Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellen

KÉ 2009. évi 112. szám, 2009. szeptember 25.

A Közbeszerzések Tanácsa Elnöke ezúton tájékoztatja az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések ajánlatkérőit, hogy módosult a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet).

A Rendeletet az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módosító rendelet) módosította, amely a Magyar Közlöny 2009. évi 125. számában, 2009. szeptember 4. napján került kihirdetésre. A módosítás – többek között – a támogatási összegek felhasználása során folytatandó eljárási típusok alkalmazhatóságát is érintette.

A módosítás eredményeként a Rendeletnek az alkalmazandó biztosítékokra vonatkozó szabályokat tartalmazó X. fejezetében található új 60. §-ának (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy az a kedvezményezett – a technikai segítségnyújtás keretből finanszírozott projekt kedvezményezettjének, valamint a központi költségvetési szerv kivételével –, aki a Kbt. 6. vagy 17. Címe, illetve a Kbt. 252. §-a szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le, a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés értékére jutó támogatási összeg erejéig az 58-59. §-ban meghatározott biztosíték nyújtására köteles.

A Rendelet 61.  §-ának (1) bekezdése szerint a biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás együttes összegét. Biztosíték legfeljebb a projektre megítélt támogatási összeget elérő biztosítéki értékig kérhető. A biztosíték a biztosítéknyújtási kötelezettséggel érintett időszaknál rövidebb lejárattal is rendelkezésre bocsátható azzal, hogy az érintett biztosíték érvényességének lejártát megelőző legalább 45 nappal annak meghosszabbítását vagy cseréjét a kedvezményezettnek igazolnia kell. Ennek elmaradása a kifizetések felfüggesztését vonja maga után.

Felhívjuk az ajánlatkérők figyelmét arra, hogy a Rendelet 61. §-ának (4) bekezdése értelmében a támogatási összeg – ideértve az előleget is – első folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a biztosítékok a támogatási szerződésben foglaltak szerint rendelkezésre állnak.

A Rendelet 61. §-ának (6) bekezdése alapján a 25 millió forintot meghaladó, de az 50 millió forintot meg nem haladó támogatással megvalósuló beruházási projektek esetében a megvalósítást követő (fenntartási) időszakra vonatkozóan az 58-59. § szerinti biztosítékokat nem kell nyújtani. 50 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló beruházási projektek esetében a fenntartási időszakra az 58-59. § szerinti biztosítékokat a kifizetett támogatás 50%-ának megfelelő mértékben kell nyújtani.

Az ajánlatkérők figyelmébe ajánljuk végül a pályázati útmutatók alapos tanulmányozását, tekintettel arra, hogy a 61. § (9) bekezdése alapján a biztosítékokról, azok valós értékéről, fenntartásuk kötelező időtartamáról, valamint érvényesíthetőségéről szóló tájékoztatást a pályázati útmutató tartalmazza.

A fentiek szerint módosított rendelkezések a kihirdetést követő harmadik napon, vagyis 2009. szeptember 7-én lépnek hatályba, azzal, hogy a Rendelet új, fentiekben idézett 60. §-ának (2) bekezdését a Módosító rendelet hatályba lépését követően meghirdetett pályázati kiírások esetén kell alkalmazni.