Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa elnökének tájékoztatója a 2006. január 15-e előtt megkezdett közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó további hirdetmények elkészítésének szabályairól

A közbeszerzésekr ő l szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXII. törvény (a továbbiakban: törvény), valamint a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegzések és az éves statisztikai összegzések mintáiról szóló 2/2006. (I. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: hirdetményminta rendelet) hatálybalépésével kapcsolatos kérdésekben a Közbeszerzések Tanácsa megkeresésére az Igazságügyi Minisztérium az alábbi végleges állásfoglalást adta.

Mindazokban az esetekben, ahol a közbeszerzési eljárás megkezdésére 2006. január 15-e el ő tt került sor, az eljárással kapcsolatos egyéb hirdetményeket (pl. az eljárás eredményéről szóló tájékoztatókat, a szerződés módosításáról,  teljesítéséről szóló tájékoztatót, visszavonást, módosítást stb.) még a korábbi hirdetményminta- rendelet, azaz a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegzések és az éves statisztikai összegzések mintáiról szóló 15/2004. (IV. 25.) IM rendelet szabályai szerint kell elkészíteni.

A törvény 132. §-ának (1) bekezdése értelmében ugyanis a törvény rendelkezéseit (főszabály szerint) a 2006. január 15-i hatálybalépés után megkezdett közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni. A hatálybalépéssel kapcsolatban hasonlóan rendelkezik a hirdetményminta rendelet 15. §-ának (1) bekezdése is.

Tekintettel arra, hogy a törvény 132. §-ának (2) bekezdésében foglalt kivételek a hirdetményminták alkalmazásának kérdését nem érintik, valamint arra, hogy egyik jogszabály sem rendelkezik úgy, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, a jogszabályok hatálybalépése előtt  megkezdett  közbeszerzési eljárások tekintetében a módosítás előtti törvényi rendelkezések, illetve a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegzések és az éves statisztikai összegzések mintáiról szóló 15/2004. (IV. 25.) IM rendelet szerint kell eljárni.

A közösségi eljárásokhoz kapcsolódó hirdetménymintákat szabályozó 1564/2005/EK bizottsági rendelet magyarországi hatálybalépése tekintetében megkereséssel fordultunk az Európai Bizottsághoz. Mindaddig, ameddig a Bizottság az előzőekben ismertetettekkel ellenkező álláspontra nem helyezkedik, a fent írtak a közösségi és a nemzeti eljárásrend (Kbt. harmadik része) alapján megkezdett közbeszerzési eljárásokra egyaránt irányadóak.

A fentiekből következően a Kbt. 307. §-ának (2) bekezdése sem alkalmazható a rendelkezés hatálybalépése előtt megkezdett közbeszerzési eljárások esetében. Így a 2006. január 15-ét megel ő z ő en megkezdett és lefolytatott – közvetlen ajánlattétel felhívással induló – egyszerű közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések esetében továbbra is kötelező a Kbt. 307. §-ának (1) bekezdése szerinti tájékoztató(k) közzététele.

Kérjük a közbeszerzési eljárások ajánlatkér ő it, hogy a továbbiakban a fent ismertetettek szerint járjanak el.