Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének módosított tájékoztatója a közbeszerzések tárgyát képező állati eredetű termékekkel kapcsolatos követelményekről

KÉ 2011. évi 7. szám, 2011. január 17.

A közbeszerzési eljárás célja, hogy az ajánlatkérők az eljárást lezáró szerződést az alkalmassági feltételeknek megfelelő, legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel kössék meg. A Közbeszerzések Tanácsa elnöke ennek figyelembevételével az alábbiakra hívja fel a közbeszerzési eljárások résztvevőinek figyelmét a közbeszerzések tárgyát képező állati eredetű termékekkel kapcsolatos beszerzésekkel összefüggésben.

Az ajánlatkérők minden egyes közbeszerzési eljárás során kötelesek vizsgálni az ajánlattevők (alvállalkozók) szerződés teljesítésére való alkalmasságát/ alkalmatlanságát, ettől a közbeszerzésekr ő l szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) kógens szabályaira figyelemmel nem térhetnek el. Az alkalmasság a Kbt. 65-69. §-aiban foglaltak alapján írható elő. Az ajánlatkérőknek az alkalmasság igazolási módját a közbeszerzés tárgyára kell korlátozniuk [Kbt. 69. § (3) bekezdés].

Annak hangsúlyozásával, hogy az alkalmasság legfeljebb – a Kbt. rendelkezéseivel összhangban – a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig írható elő, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke felhívja az ajánlatkérők figyelmét, hogy mindenekelőtt az alkalmasság körültekintő meghatározásával biztosítható az eljárásban a megfelelő ajánlattevők részvétele.

Figyelembe véve továbbá, hogy az állati eredet ű t ermékek tulajdonságaiknál fogva különösen szigorú állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági feltételek betartását követelik meg , így a fogyasztók egészségének megóvása érdekében – hiszen az emberi megbetegedést is okozó mikrobákkal fertőzött, valamint minőséghibás áruk a fogyasztók számára komoly megbetegedések okozói lehetnek – elengedhetetlen fontosságú a vonatkozó higiéniai és állategészségügyi feltételekre vonatkozó, valamint az áruk min ő s égét biztosító jogszabályi el ő ír á s ok ismerete és betartása .

A Közbeszerzések Tanácsa elnöke felhívja az ajánlatkérők figyelmét, hogy kötelesek a közbeszerzési eljárás során, így a felhívásukban , a dokumentációban , a szerz ő d éses feltételek meghatározásakor érvényre juttatni a beszerzés tárgyára vonatkozó valamennyi jogszabályi el ő ír ást , míg az ajánlattev ő knek pedig az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi , és – amennyiben az ajánlatkér ő egyszer ű bb formai követelményeket nem ír el ő – a Kbt. 70/A. § (1)-(3) bekezdései szerinti formai követelményeknek megfelel ő en kell ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk [Kbt. 70. § (1) bekezdés]. A Kbt. 81. §-ának (1) bekezdése szerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Érvénytelen az ajánlat – többek között –, ha az ajánlattev ő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek , illetőleg egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban , valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek , kivéve a 70/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak vagy a 70/A. § (2) bekezdés a), b) pontjainak, illetve az ajánlat csomagolásával kapcsolatban a 79. § (1) bekezdésének való meg nem felelést, illet ő l eg az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban el ő í rtaknak való meg nem felelést [Kbt. 88. § (1) bekezdés e)- f) pont].

A Közbeszerzések Tanácsa elnöke felhívja az ajánlatkérők figyelmét, hogy az állati eredetű termékek beszerzése esetében fokozott figyelmet fordítsanak a hústermelés és forgalmazás higiéniai kérdéseit érint ő l e gfontosabb jogszabályok ra, melyek a következők:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról;
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról;
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 853/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról;
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 854/2004/EK RENDELETE (2004.április 29.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról;
 • A BIZOTTSÁG  2073/2005/EK  RENDELETE  (2005.  november  15.)  az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól;
 • A BIZOTTSÁG 2075/2005/EK RENDELETE (2005. december 5.) a húsban előforduló trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megállapításáról;
 • A BIZOTTSÁG 2076/2005/EK RENDELETE (2005. december 5.) a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó átmeneti szabályok megállapításáról, valamint a 853/2004/EK és a 854/2004/EK rendelet módosításáról;
 • az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet ;
 • az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet;
 • az     emberi     fogyasztásra    szánt     állati     eredetű   termékek    előállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló 19/2005. (III. 22.) FVM rendelet;
 • az    állati    eredetű   élelmiszerekre    vonatkozó    egyes    élelmiszer-higiéniai szabályokról szóló 66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet;
 • az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM együttes rendelet;
 • a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet.

A Közbeszerzések Tanácsa elnöke felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérők feladata és felelőssége, hogy beszerzésük során az adott tevékenységre vonatkozó különböző jogszabályokban meghatározott követelményeket előírják és megköveteljék.