Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének módosított tájékoztatója az éves összesített közbeszerzési tervről

KÉ 2011. évi 7. szám, 2011. január 17.

A közbeszerzésekr ő l szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. §-ának (1) bekezdése az e törvényben meghatározott ajánlatkérők kötelezettségévé teszi, hogy az adott évre tervezett közbeszerzéseikr ől éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítsenek minden költségvetési év elején legkésőbb április 15. napjáig . A közbeszerzési terv elkészítésének  kötelezettsége kizárólag a Kbt. 22. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérőket terheli, nem vonatkozik azonban a Kbt . V. fejezet e szerint eljáró ilyen ajánlatkérőkre, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetre.

A közbeszerzési tervben a közbeszerzéseket, tehát legalább az egyszerű közbeszerzési értékhatárokat elérő értékű, kivételnek nem minősülő beszerzéseket kell feltüntetni, utalva a központosított közbeszerzési körbe tartozó beszerzésekre is.

Tekintettel arra, hogy a Kbt. nem ad eligazítást a közbeszerzési terv (minimális) tartalmi elemeire vonatkozóan, a Közbeszerzések Tanácsa az ajánlatkérők munkájának elősegítése céljából minta-dokumentumot bocsát rendelkezésre.

Az érintett ajánlatkérők a közbeszerzési tervben lehetőleg adják meg a nevük és a tervezéssel érintett időszak megjelölése mellett a tervezett közbeszerzés tárgyát és mennyiségét, amennyiben lehetséges, utaljanak a CPV kódra, az irányadó eljárásrendre, a tervezett eljárás típusára, valamint az időbeli ütemezésre: az eljárás megindításának vagy a megrendelés tervezett időpontjára, illetve a szerződés teljesítésének várható időpontjára vagy a szerződés időtartamára. Amennyiben sor kerül vagy sor került előzetes összesített tájékoztató közzétételére, javasoljuk, hogy a közbeszerzési tervben erre is hivatkozzanak.

Nyomatékosan az ajánlatkérők figyelmébe ajánljuk, hogy a közbeszerzési tervben ne tüntessék fel a közbeszerzés becsült értékét , mert az befolyásolhatja az ajánlattevőket ajánlati áruk kialakításakor.

Amint az ismeretes, a közbeszerzési terv nyilvános, azt, illetve annak módosítását a honlappal rendelkez ő ajánlatkér őknek saját honlapjukon, a honlappal nem rendelkez ő ajánlatkér őknek a Közbeszerzések Tanácsának honlapján kell közzétenniük . Lényeges, hogy a közbeszerzési terv az év során – szükség szerint – aktualizálásra kerüljön, továbbá az is, amennyiben az ajánlatkérő az adott költségvetési évben még a közbeszerzési terv elkészítése előtt közbeszerzési eljárást folytatott le , a tervben ennek ténye is szerepeljen .

A közbeszerzési terv dokumentum mintája – letölthető formában – elérhető a Közbeszerzések Tanácsa honlapján a „Jogalkalmazást el ősegít ő anyagok” menüpont „Segédletek” almenüpont alatt .