Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2023. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 15. § (5) bekezdése szerint a Közbeszerzési Hatóság az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó uniós értékhatárokat, valamint nemzeti értékhatárokat, valamint a 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárokat minden év elején közzéteszi honlapján. Ennek során az uniós értékhatárok, valamint a 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárok forintban meghatározott összegét az Európai Bizottságnak az uniós értékhatárok nemzeti valutákban meghatározott összegére vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett közleményének megfelelően kell feltüntetni.

A Közbeszerzési Hatóság a fenti, törvényi kötelezettségének eleget téve a következőkben tájékoztatja a közbeszerzési eljárások szereplőit a 2023. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról.

1. Uniós értékhatárok

A Kbt. 15. § (2) bekezdése szerint az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Az uniós értékhatárokat az Európai Bizottság a hivatkozott irányelvekben meghatározott eljárás szerint (2014/24/EU irányelv[1] 6. cikke, 2014/25/EU irányelv[2] 17. cikke, valamint a 2014/23/EU[3] irányelv 9. cikke) főszabályként kétévente vizsgálja felül, és amennyiben szükség van rá hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban rögzített értékhatárokhoz.

A 2022. évben nem történt változás az uniós értékhatárok tekintetében, mivel a legutóbbi felülvizsgálatra 2021. november 10-én került sor, ekkor 2022. január 1-jétől kezdődően kétéves időtartamra – így a 2023. évre is irányadóan – állapították meg az értékhatárokat.

A klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárok eredetileg a 2014/24/EU irányelv 4. cikkében kerültek meghatározásra, a legutóbbi módosításokat a 2021/1952/EU bizottsági rendelet tartalmazza.

A közszolgáltatókra vonatkozó uniós értékhatárokat a 2014/25/EU irányelv 15. cikke tartalmazza, melyet legutóbb a 2021/1953/EU bizottsági rendelet módosított.

A koncessziókra vonatkozó értékhatárok pedig a 2014/23/EU irányelv 8. cikkében találhatóak, melyeket legutóbb a 2021/1951/EU bizottsági rendelet módosításaival aktualizált a Bizottság.

A Bizottság továbbá közzétette a 2021/C 457/01 számú közleményét[4], melyben közreadta a rendeletekben meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárok nemzeti valutákban kifejezett értékeit (mellékletként csatolva).

1.1. Klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárok

1.1.1. Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén:

- a minisztériumok, illetve a Kormány által kijelölt központi beszerző szervek (Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontja), valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletkében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) szerepel, 140 000 euró, azaz 48 997 200 forint;

- a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) nem szerepel, 215 000 euró, azaz 75 245 700 forint;

- a Kbt. 5. §-a szerint valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletkében (2014/24/EU irányelv XIV. mellékletében) szereplő szociális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró, azaz 262 485 000 forint.

1.1.2. Építési beruházás esetén:

- 5 382 000 euró, azaz 1 883 592 360 forint.

1.1.3. Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén:

- a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében: 140 000 euró, azaz 48 997 200 forint;

- a Kbt. 5. §-a szerint egyéb ajánlatkérő esetében: 215 000 euró, azaz 75 245 700 forint.

1.2. A Kbt. II. részének alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó uniós értékhatárok:

- az árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében 431 000 euró, azaz 150 841 380 forint;

- az építési beruházásra irányuló szerződések esetében 5 382 000 euró, azaz 1 883 592 360 forint;

- a Kbt. 3. mellékletében (2014/25/EU irányelv XVII. mellékletében) felsorolt szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra irányuló szolgáltatási szerződések esetében 1 000 000 euró, azaz 349 980 000 forint;

- tervpályázati eljárás esetén, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes összege esetén: 431 000 euró, azaz 150 841 380 forint.

1.3. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor:

- Építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 5 382 000 euró, azaz 1 883 592 360 forint.

2. A nemzeti közbeszerzési értékhatárok

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni. Leírtaknak megfelelően a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény a 77. §-ában állapítja meg a 2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig tartó időszakra a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat. A 2022. évre meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva a nemzeti értékhatárok nem változtak.

2.1. Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok:

- árubeszerzés esetében 15 000 000 forint;

- építési beruházás esetében 50 000 000 forint;

- szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint.

2.2. Közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatárok:

- árubeszerzés esetében 50 000 000 forint;

- építési beruházás esetében 100 000 000 forint;

- szolgáltatás megrendelése esetében 50 000 000 forint.

2.3. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor

2.3.1. Klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában:

- építési koncesszió esetében: 100 000 000 forint;

- szolgáltatási koncesszió esetében: 30 000 000 forint.

2.3.2. Közszolgáltatói szerződések vonatkozásában:

- építési koncesszió esetében: 200 000 000 forint;

- szolgáltatási koncesszió esetében: 100 000 000 forint.

3. A Kbt. 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárok[5]

A Kbt. 19. § (4) bekezdésének a) pontja alapján, ha a közbeszerzés (3) bekezdés szerint megállapított becsült értéke eléri vagy meghaladja az e törvény szerinti uniós értékhatárokat, a (3) bekezdéstől eltérően a Harmadik Rész szerinti eljárás alkalmazható olyan szerződések megkötésére, amelyek önmagában vett becsült értéke kevesebb, mint

3.1. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében 80 000 euró, azaz 27 998 400 forint,

3.2. építési beruházások esetében pedig 1 000 000 euró, azaz 349 980 000 forint.[6]


[1] Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/24/EU irányelve a közbeszerzésekről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [megjelent: Hivatalos Lap L 94/65, 2014.].

[2] Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/25/EU irányelve a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről [megjelent: Hivatalos Lap L 94/243, 2014.].

[3] Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről [megjelent: Hivatalos Lap L 94/1, 2014.].

[4] A Bizottság Közleménye a 2014/23/EU, a 2014/24/EU, a 2014/25/EU és a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben megállapított értékhatároknak megfelelő értékekről [megjelent: Hivatalos Lap C 457/1, 2021. november 11.].

[5] A Kbt. 19. § (4) bekezdés b) pontja szerint a leválasztott részek összértéke nem haladja meg a (3) bekezdés alkalmazásával megállapított teljes becsült érték 20%-át.

[6] A Bizottság 2021/C 457/01 számú közleménye szerint a 80 000 euró nemzeti pénznemben kifejezett értéke 27 998 400 forint; 1.000.000 euró nemzeti pénznemben kifejezett értéke 349 980 000 forint.


1 SZ. MELLÉKLET

1.sz. melléklet_ET

2 SZ. MELLÉKLET

A Bizottság Közleménye

a 2014/23/EU, a 2014/24/EU, a 2014/25/EU és a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben megállapított értékhatároknak megfelelő értékekről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2021/C 457/01)

A 2014/23/EU, a 2014/24/EU, a 2014/25/EU és a 2009/81/EK irányelvben megállapított értékhatároknak az eurótól eltérő nemzeti pénznemekben kifejezett értékei a következők:

ET_2022.12.19._2_1

ET_2022.12.19._2_2

ET_2022.12.19._2_3