Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core

[Archív] A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2015. november 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról

KÉ 2015. évi 129. szám, 2015. november 11.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2015. november 1-jei hatályba lépésére és egyes közbeszerzési értékhatárok módosulására tekintettel új Elnöki Tájékoztató közzététele vált szükségessé.

A Kbt. 15. § (5) bekezdése előírja a Közbeszerzési Hatóság számára, hogy az egyes beszerzési tárgyakra vonatkozó uniós, valamint nemzeti értékhatárokat minden év elején tegye közzé a honlapján.

A Közbeszerzési Hatóság ezen tájékoztatási kötelezettségének eleget téve a következőkben tájékoztatja a közbeszerzési eljárások szereplőit a 2015. november 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról.

I. Az uniós közbeszerzési értékhatárok

A közösségi közbeszerzési irányelvekben meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárokat az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a hivatkozott irányelvekben meghatározott eljárás szerint (2014/24/EU irányelv [1] 6. cikke, 2014/25/EU irányelv [2] 17. cikke, valamint a 2014/23/EU irányelv [3] 9. cikke) főszabályként kétévente vizsgálja felül , és amennyiben szükséges, hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban (GPA) rögzített értékhatárokhoz. Ezzel összhangban a Kbt. 15. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy az uniós közbeszerzési értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában euróban és nemzeti valutában meghatározva.

A legutóbbi felülvizsgálatra 2013. év végén került sor, amelynek eredményeképpen a Bizottság meghozta a 2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a közbeszerzési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról szóló 1336/2013/EU bizottsági rendeletet [4] (a továbbiakban: Rendelet). E jogforrás 2014. január 1-jétől kezdődően két éves időtartamra vonatkozóan – így a 2015. évre is irányadóan - rendeli alkalmazni az abban megadott értékhatárokat.

A Bizottság a Rendelettel egyidejűleg közzétette a 2013/C 366/01 számú közleményét [5] (a továbbiakban: Közlemény), melyben közreadta a Rendeletben meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárok nemzeti valutákban kifejezett értékeit.

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyakra meghatározott uniós értékhatárokat minden évben a költségvetési törvényben kell rögzíteni.  A Kbt. 2015. november 1-jei hatályba lépésére és egyes közbeszerzési értékhatárok módosulására tekintettel a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXLIV. törvény 1. §-a, 2015. november 1-jei hatályba lépéssel, módosította a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 70-72. §-át, melyek – a Rendelettel összhangban – a következőképpen határozzák meg az általános forgalmi adó nélkül számított uniós közbeszerzési értékhatárokat a 2015. november 1-jétől 2015. december 31-ig tartó időszakban euróban kifejezve.

A Közleményben foglaltak alapján a Költségvetési törvényben szereplő euró-értékek mellett jelen tájékoztatóban feltüntetésre kerülnek a magyar nemzeti valutának megfelelő értékek is.

  1. A Kbt. II. részének – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – alkalmazásakor:

Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén:

  • a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 134 000 euró, azaz 39 287 460 forint ;
  • a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a 2. mellékletben nem szerepel: 207 000 euró, azaz 60 690 330 forint ;
  • a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás 750 000 euró. [6]

Építési beruházás esetén:

  • 5 186 000 euró, azaz 1 520 483 340 forint .

Építési koncesszió esetén:

  • 5 186 000 euró, azaz 1 520 483 340 forint .

Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén:

  • a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árura akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 134 000 euró, azaz 39 287 460 forint ;
  • a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel: 207 000 euró, azaz 60 690 330 forint;
  1. A közszolgáltatói szerződések esetén irányadó uniós értékhatár:

Árubeszerzés, valamint szolgáltatásmegrendelés esetén: 414 000 euró, azaz 121 380 660 forint .

Építési beruházás esetén: 5 186 000 euró, azaz 1 520 483 340 forint .

A Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra: 1 000 000 euró, azaz 293 190 000 forint .

Tervpályázati eljárás esetén, ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén: 414 000 euró, azaz 121 380 660 forint .

II. A nemzeti közbeszerzési értékhatárok

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat is a költségvetési törvényben kell meghatározni évente. Ennek megfelelően a Költségvetési törvény – fentiekben már hivatkozott módosítása nyomán - a 70. §-ában a következőképpen rögzíti 2015. november 1. és 2015. december 31. közötti időszakban irányadó, általános forgalmi adó nélkül számított nemzeti közbeszerzési értékhatárokat.

  1. A Kbt. III. részének – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – alkalmazásakor:

Árubeszerzés esetén:        8 millió forint,

Építési beruházás esetén:   15 millió forint,

Építési koncesszió esetén:  100 millió forint,

Szolgáltatás megrendelése esetén:  8 millió forint,

Szolgáltatási koncesszió esetén:   25 millió forint.

2. A közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár:

Árubeszerzés esetén:           50 millió forint,

Építési beruházás esetén:      100 millió forint,

Szolgáltatás megrendelése esetén: 50 millió forint,

Építési koncesszió esetén:     200 millió forint,

Szolgáltatási koncesszió esetén:   100 millió forint.


[1] Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/24/EU irányelve a közbeszerzésekről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [megjelent: Hivatalos Lap L 94/65, 2014.].

[2] Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/25/EU irányelve a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről [megjelent: Hivatalos Lap L 94/243, 2014.].

[3] Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről [megjelent: Hivatalos Lap L 94/1, 2014.].

[4] A rendelet felülvizsgálata jelen tájékoztató készítésekor folyamatban van, az új rendelet hatályba lépésének várható ideje: 2016. január 1-je.

[5] A Bizottság Közleménye a 2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értékhatárainak megfelelő értékekről [megjelent: Hivatalos Lap C 366/01, 2013. december 14.].

[6] A Bizottság új – ezen értékhatár forintban meghatározott összegét is tartalmazó – közleményének előkészítése jelen tájékoztató írásakor folyamatban van.