Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzési Hatóság Elnökének módosított tájékoztatója a 2016. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról

KÉ 2016. évi 26. szám, 2016. március 2.

A Közbeszerzési Hatóság közzéteszi a 2016. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról szóló Elnöki tájékoztatója (megjelent a KÉ 2016. évi 12. számában, 2016. január 29-én) szerkezeti változtatásokkal módosított változatát, a könnyebb kezelhetőség érdekében. A közbeszerzési értékhatárok nem változtak.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2015. november 1-jei hatályba lépése óta az egyes közbeszerzési értékhatárok módosulására tekintettel új Elnöki Tájékoztató közzététele vált szükségessé.

A Kbt. 15. § (5) bekezdése előírja a Közbeszerzési Hatóság számára, hogy az egyes beszerzési tárgyakra vonatkozó uniós, valamint nemzeti értékhatárokat minden év elején tegye közzé a honlapján.

A Közbeszerzési Hatóság ezen tájékoztatási kötelezettségének eleget téve a következőkben tájékoztatja a közbeszerzési eljárások szereplőit a 2016. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról.

I. Az uniós közbeszerzési értékhatárok

Az uniós közbeszerzési irányelvekben meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárokat az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a hivatkozott irányelvekben meghatározott eljárás szerint (2014/24/EU irányelv [1] 6. cikke, 2014/25/EU irányelv [2] 17. cikke, valamint a 2014/23/EU irányelv [3] 9. cikke) főszabályként kétévente vizsgálja felül , és amennyiben szükséges, hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban (GPA) rögzített értékhatárokhoz. Ezzel összhangban a Kbt. 15. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy az uniós közbeszerzési értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában euróban és nemzeti valutában meghatározva.

A legutóbbi felülvizsgálatra 2015. év végén került sor, amelynek eredményeképpen a Bizottság meghozta a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közbeszerzési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról szóló 2015/2170/EU bizottsági rendeletet ; a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közbeszerzési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról szóló 2015/2171/EU bizottsági rendeletet , valamint a 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közbeszerzési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról szóló 2015/2172/EU bizottsági rendeletet . E jogforrások 2016. január 1-jétől kezdődően két éves időtartamra vonatkozóan – így a 2016. évre is irányadóan - rendelik alkalmazni az abban megadott értékhatárokat.

A Bizottság fenti rendeletekkel egyidejűleg közzétette a 2015/C 392/01 számú közleményét [4] (a továbbiakban: Közlemény), melyben közreadta a rendeletekben meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárok nemzeti valutákban kifejezett értékeit.

Közleményben foglaltak alapján az euró értékek mellett jelen tájékoztatóban feltüntetésre kerülnek a magyar nemzeti valutának megfelelő értékek is.

 1. A Kbt. II. részének – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – alkalmazásakor:

Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén:

 • a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 135 000 euró, azaz 41 427 450 forint ;
 • a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a 2. mellékletben nem szerepel: 209 000 euró, azaz 64 135 830 forint ;
 • a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás 750 000 euró, azaz 230 152 500 forint.

Építési beruházás esetén: 5 225 000 euró, azaz 1 603 395 750 forint .

Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén:

 • a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében: 135 000 euró, azaz 41 427 450 forint ;
 • a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében:: 209 000 euró, azaz 64 135 830 forint;
 1. A Kbt. II. részének alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések esetén:

Árubeszerzés, valamint szolgáltatásmegrendelés esetén: 418 000 euró, azaz 128 271 660 forint .

Építési beruházás esetén: 5 225 000 euró, azaz 1 603 395 750 forint .

A Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra: 1 000 000 euró, azaz 306 870 000 forint .

Tervpályázati eljárás esetén, ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén: 418 000 euró, azaz 128 271 660 forint .

 1. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor:

Építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 5 225 000 euró, azaz 1 603 395 750 forint .

II. A nemzeti közbeszerzési értékhatárok

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat a költségvetési törvényben kell meghatározni évente. Ennek megfelelően a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény a 68. §-ában a következőképpen rögzíti 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban irányadó, általános forgalmi adó nélkül számított nemzeti közbeszerzési értékhatárokat.

 1. A Kbt. III. részének – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – alkalmazásakor

Árubeszerzés esetén:        8 millió forint,

Építési beruházás esetén:   15 millió forint,

Szolgáltatás megrendelése esetén:  8 millió forint.

 1. A közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár:
 2. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor:

A Kbt. IV. részének – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - alkalmazásakor:

Építési koncesszió esetén:     100 millió forint,

Szolgáltatási koncesszió esetén:   25 millió forint.

A Kbt. IV. részének alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések esetén

Építési koncesszió esetén:     200 millió forint,

Szolgáltatási koncesszió esetén:   100 millió forint.


[1] Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/24/EU irányelve a közbeszerzésekről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [megjelent: Hivatalos Lap L 94/65, 2014.].

[2] Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/25/EU irányelve a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről [megjelent: Hivatalos Lap L 94/243, 2014.].

[3] Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről [megjelent: Hivatalos Lap L 94/1, 2014.].

[4] A Bizottság Közleménye a 2014/23/EU, a 2014/24/EU és a 2014/25/EU 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értékhatárainak megfelelő értékekről [megjelent: Hivatalos Lap C 392/1, 2015. november 25.].