Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a 2011. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokról

KÉ 2011. évi 5. szám, 2011. január 12.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 34. § (2) bekezdése, a Kbt. 178. § (2) bekezdése, a Kbt. 244. § (2) bekezdése és a Kbt. 258. (2) bekezdése előírja a Közbeszerzések Tanácsa számára, hogy a közösségi, illetve a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat tegye közzé a Közbeszerzési Értesítőben. A Közbeszerzések Tanácsa ezen tájékoztatási kötelezettségének eleget téve az alábbiakban tájékoztatja a közbeszerzési eljárások szereplőit a 2011. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokról.

I. Közösségi értékhatárok

A közösségi közbeszerzési irányelvekben meghatározott közösségi közbeszerzési értékhatárokat az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a hivatkozott irányelvekben meghatározott eljárás szerint (2004/17/EK irányelv [1] 69. cikke, 2004/18/EK irányelv [2] 78. cikke, valamint a 2009/81/EK irányelv [3] 68. cikke) főszabályként kétévente vizsgálja felül , és amennyiben szükséges, hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban (GPA) rögzített értékhatárokhoz.

A közösségi értékhatárok euróban és nemzeti valutákban (forintban) meghatározott összege az Európai Unió Hivatalos Lapjában a következő két évre vonatkozóan kerül közzétételre [4] .

A legutóbbi felülvizsgálatra 2009. év őszén került sor, amelynek eredményeképpen a Bizottság meghozta a 2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a közbeszerzési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról szóló 1177/2009/EK bizottsági rendeletet [5] (a továbbiakban: Rendelet). E jogforrás 2010. január 1-jétől rendeli alkalmazni a 2008-2009. évinél alacsonyabb összegben meghatározott közösségi közbeszerzési értékhatárokat, melyek – újabb felülvizsgálat hiányában – 2011. évben is változatlanul irányadóak .

E közösségi közbeszerzési értékhatárok a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2010. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt. módosítás) 2010. szeptember 15-én hatályba lépő 88. § (1) bekezdésének d) és o) pontjával kerültek beillesztésre a Kbt. – közösségi értékhatárokat szabályozó – 30-32. §-ába, valamint 176-177. §-ába.

Fentiekre tekintettel 2011. január 1-jétől 2011. december 31-éig a közösségi eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatárok a 2009/C 292/01 számú bizottsági közleményt [6] is figyelembe véve a következők:

•    a Kbt. IV. fejezete alkalmazásában (klasszikus ajánlatkérők):

-     125 000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 32 861 250 forint [7] ;

-     193 000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 50 737 770 forint [8] ;

-     4 845 000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 1 273 702 050 forint [9] .

•    a Kbt. V. fejezete alkalmazásában (közszolgáltatók):

-     387 000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 101 738 430 forint [10] ;

-     4 845 000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 1 273 702 050 forint [11] .

II. Nemzeti értékhatárok

A Kbt. VI. és VII. fejezete szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás vonatkozásában a 2011. évre irányadó nemzeti értékhatárokat a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.) határozza meg, amely nem módosított a 2010. december 31-éig irányadó összegeken .

Ennek megfelelően az egyszerű közbeszerzési eljárás tekintetében 2011. január 1-jétől 2011. december 31-éig irányadó nemzeti értékhatárok a következőek:

a Kbt. VI. fejezete alkalmazásában (a klasszikus ajánlatkérők egyszerű eljárás szerinti közbeszerzései) a Kbt. 244. §-ának (1) bekezdése és Költségvetési tv. 74. §-ának (1) bekezdése értelmében:

-árubeszerzés esetében: 8 millió forint ;

-építési beruházás esetében: 15 millió forint ;

-építési koncesszió esetében: 100 millió forint ;

-szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint ;

-szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint ;

a Kbt. VII. fejezete alkalmazásában (a közszolgáltatók egyszerű eljárás szerinti közbeszerzései) a Kbt. 258. §-ának (1) bekezdése és a Költségvetési tv. 74. §-ának (2) bekezdése értelmében:

-árubeszerzés esetében: 50 millió forint ;

-építési beruházás esetében: 100 millió forint ;

-szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint .

Felhívjuk továbbá az ajánlatkérők figyelmét a Kbt. – kizárólag eljárási szabályokat befolyásoló – 251. § (2) bekezdésére [12] , melynek értelmében az ajánlatkérő a Kbt. 249. § (1) bekezdése szerinti közzététel helyett legalább három ajánlattevőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásbeli – a Kbt. 249. § (2) bekezdésében foglaltakat tartalmazó – ajánlattételi felhívást küldeni, ha a beszerzés becsült értéke nem éri el

-árubeszerzés esetében: 25 millió forintot ,

-szolgáltatás megrendelése esetében: 25 millió forintot ,

  • építési beruházás esetében: 80 millió forintot .


[1] az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/17/EK irányelve a vízügyi, energiaipari és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról (a közszolgáltatók közbeszerzéseire irányadó új irányelv) [megjelent: Hivatalos Lap L 134/114, 2004.]

[2] az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/18/EK irányelve az építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról (a klasszikus ajánlatkérők közbeszerzéseire irányadó irányelv) [megjelent: Hivatalos Lap L 134/114, 2004.]

[3] az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/81/EK irányelve a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról [megjelent: Hivatalos Lap L 216/76, 2009.]

[4] Kbt. 34. § (1) bekezdés, Kbt. 178. § (1) bekezdés

[5] megjelent: Hivatalos Lap L 314/61, 2009. december 1.

[6] a Bizottság közleménye a 2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értékhatárai-     nak megfelelő értékekről [megjelent: Hivatalos Lap C 292/1, 2009. december 2.]

[7] az értékhatár a Kbt. 30. §-ának a) pontja, 32. §-ának a) pontja és 33. §-a vonatkozásában irányadó

[8] az értékhatár a Kbt. 30. §-ának b) pontja, 32. §-ának b)-d) pontjai, valamint 33. §-a vonatkozásában irányadó

[9] az értékhatár a Kbt. 31. §-ának (1) és (2) bekezdései, továbbá 143. §-a vonatkozásában irányadó

[10] az értékhatár a Kbt. 176. §-ának (1) bekezdése és 177. §-a vonatkozásában irányadó

[11] az értékhatár a Kbt. 176. §-ának (2) bekezdése vonatkozásában irányadó

[12] A Kbt. módosítás 86. § (2) bekezdésének értelmében a Kbt. 251. §-át módosító 68. § (2) bekezdése 2010. szeptember 15-én lépett hatályba. A módosuló rendelkezéseket a hatálybalépés után megkezdett beszerzésekre, tervpályázati eljárásokra és ezen eljárások alapján megkötött szerződésekre, továbbá az ezen eljárásokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra, illetőleg kérelmezett előzetes vitarendezési eljárásokra kell alkalmazni.