Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató [GDPR 13. cikk1] a Közbeszerzési Hatóság által meghirdetett álláslehetőségek, pályázatok tekintetében beküldött jelentkezésekkel kapcsolatos adatkezelésről

1.) Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:

Név: Közbeszerzési Hatóság (Adatkezelő) Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5.

2.) Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:

Név: dr. Cseh Tamás Attila adatvédelmi tisztviselő E-mail: dpo@kt.hu

3.) A személyes adatok kategóriái2, az adatkezelés célja, valamint az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok
kategóriái
Az adatkezelés célja Az adatkezelés
jogalapja
A pályázó (érintett):
a) vezetékneve,
b) keresztneve,
c) e-mail címe,
d) fényképe,
e)a betölteni kívánt álláshely, a foglalkoztatás jellege,
f) bruttó bérigénye,
g) szakmai tapasztalata,
h) tanulmányai,
i) nyelvismerete,
j) önéletrajza, és az abban közölt személyes adatai.
 
A kezelt személyes adatok az érintett által megadott, illetve feltöltött
információkból, dokumentumokból származnak.
A Közbeszerzési Hatóság  online karrier oldalt (a továbbiakban: Karrier portál)
működtet, amelyen keresztül
a) az adatkezelő által aktuálisan meghirdetett konkrét állásokra, illetve
b) a toborzási adatbázisba való jelentkezéseket fogad.
 
Az adatkezelés célja:
a) a konkrét álláshirdetésre jelentkezés esetén az adott pozícióra legmegfelelőbb jelölt kiválasztása, ennek keretében a pályázó korábbi szakmai gyakorlatának, munkatapasztalatának, a pozíció szempontjából releváns ismereteinek és képességeinek, pozícióval kapcsolatos elvárásainak és a pozíció egyedi sajátosságaihoz való illeszkedésének feltérképezése, a kiválasztási folyamat (interjú) támogatása és a megalapozott döntés meghozatala.
b) a toborzási adatbázisba való jelentkezés, bekerülés esetén a jövőben meghirdetésre kerülő álláslehetőségekkel/pályázatokkal kapcsolatban az Közbeszerzés Hatóság általi kapcsolatfelvétel, megkeresés.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont


1 Az érintettől/érintettektől gyűjtött, származó személyes adatok kezelése tekintetében.

2 A GDPR 15. cikk (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel.


4.) Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei3: nem releváns

5.) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái4: A Közbeszerzések Tanácsa tagjai (a Közbeszerzési Hatóság elnöke, a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke, elnökhelyettese és a közbeszerzési biztosok kinevezése körében).

A személyes adatok megismerésre jogosultak továbbá az Adatkezelő – a GDPR szerinti címzettnek nem minősülő – munkatársai:

- A HR munkatársai: teljes körűen

- Elnök, Főtitkár, Elnöki Kabinet vezetője, és azon főosztályvezetők és helyetteseik, ahol a munkakör betöltésre vár: az önéletrajzban megadott személyes adatok tekintetében.

6.) Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás:

Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére a személyes adatokat nem továbbítja.

7.) Kiegészítő információk:

a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ennek megadása nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai:

  • Konkrét álláshirdetésre jelentkezés esetén az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a pályáztatás (interjú) eredményéről való munkáltatói döntés meghozatalát követő munkanap végéig.
  • A toborzási adatbázisba való jelentkezés esetén az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a jelentkezés megküldését követő 12 hónapig.

b) az érintett jogaira vonatkozó tájékoztatás:

Az érintettet – amennyiben az adatkezelés jellege, jogalapja azt értelmezhetővé teszi – az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:


3 Kivételes esetben [6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén], ha az adatkezelést a Közbeszerzési Hatóság nem közhatalmai feladatai ellátása során, azzal összefüggésben végzi

4 Adott esetben, ha van ilyen.


Az Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Az Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

8.) A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Jogát az érintett írásban gyakorolhatja az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

- e-mail: allas@kt.hu

- postai út: Közbeszerzési Hatóság 1026 Budapest, Riadó utca 5.

9.) A személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása:

A személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul: nem

A személyes adat szolgáltatása szerződés kötésének előfeltétele: nem

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni: nem

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A szükséges adatszolgáltatás hiányában az érintett jelentkezése nem lesz alkalmas állásinterjúra, kapcsolatfelvételre.

10.) A GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is: nem releváns