Közbeszerzési Hatóság

V. fejezet - A Hatóság vezetése

V./1. Az Elnök

11

A Hatóságot egyszemélyi felelősséggel az Elnök vezeti. A Hatóság elnökének öt évre történő kinevezéséről a Tanács a jelen levő tagok kétharmados szótöbbségével dönt. Az Elnök felett a munkáltatói jogokat a Tanács gyakorolja.

V./1.1.  Az Elnök felelős

a) az alapító okiratban előírt tevékenységek, jogszabályban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben, illetve a költségvetésben foglaltak által közvetlenül meghatározott követelmények és feltételek megfelelő ellátásáért;

b) a Hatóság működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért;

c) költségvetési keretek és a kötelezettségvállalások összhangjáért;

d) a Hatóság vagyonkezelésébe és használatába adott vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért;

e) a belső kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony működtetéséért;

f) a Hatóság által kezelt adatok védelméért, amelyben az általa kijelölt adatvédelmi felelős támogatja;

g) a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rendért;

h) az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendeletben meghatározott, önként vállalt feladatok teljesítésének biztosításáért.

V./1.2.  Az Elnök

a) képviseli a Hatóságot és Tanácsot;

b) meghívása esetén részt vesz az Országgyűlés és bizottságainak ülésein és ismerteti a Hatóság éves beszámolóját;

c) elnöki tájékoztatót ad ki a közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról;

d) a Tanács hatáskörébe tartozó halasztást nem tűrő ügyek eldöntése érdekében a Szabályzatban meghatározottak szerint a tanácsülések közötti időszakban rövid úton való szavazást kezdeményez;

e) ellátja Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényében meghatározott, az Országgyűlés költségvetési fejezet Közbeszerzési Hatóság cím felügyeletét;

f) gondoskodik a központi költségvetési szerv vezetőjének az államháztartás rendjéről szóló, valamint egyéb jogszabályokban előírt feladatai ellátásáról és gyakorolja az ez alapján őt megillető jogosítványokat, jóváhagyja a cím éves költségvetési javaslatát és zárszámadását, amelyről a Tanács ülésén beszámol;

g) javaslatot tesz állami elismerésekre, kitüntetésekre; javaslatot tehet a Tanácsnak szakmai elismerés, cím alapítására;

h) a Tanács elé terjeszti a közbeszerzési biztosokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi ügyeket, amennyiben a közbeszerzési biztos az összeférhetetlen helyzetet nem szünteti meg;

i) a közbeszerzésekkel és a Tanács működésével közvetlenül kapcsolatos jogszabálytervezeteket a Tanács elé terjeszti;

j) kezdeményezi a Döntőbizottság hivatalból való eljárását a Kbt. 153. §-ának (1) bekezdése szerinti esetekben;

k) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015 (X.30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a Hatóság nevében határozatot hoz a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételről, illetve a jegyzékéből való törlésről.

l) gondoskodik a Hatóság jogszabályoknak megfelelő működéséről, a feladatok szakszerű és összehangolt ellátásáról;

m) a jóváhagyott költségvetés keretei között gondoskodik a Hatóság zavartalan működéséről, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételekről;

n) irányítja a Hatóság szervezeti egységeit és szakmai felelősöket;

o) gondoskodik a Hatóság belső szervezetszabályozó dokumentumainak elkészítéséről, ezek folyamatos karbantartásáról;

p) kiadja a Hatóság belső szervezetszabályozó dokumentumait;

q) gondoskodik a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről, irányítja a belső ellenőrök tevékenységét, jóváhagyja a belső ellenőrzés éves munkatervét és számon kéri annak végrehajtását;

r) gyakorolja a kiadmányozási jogot, e jogkörét a jelen szabályzatban, belső szervezetszabályozó dokumentumban, továbbá egyedi írásbeli intézkedéssel részben vagy egészben átruházhatja;

s) létrehozza, működteti és fejleszti a belső kontrollrendszer részét képező kockázatkezelési rendszert és az ellenőrzési nyomvonalakat;

t) szükség szerint munkaértekezletet tart;

u) ellátja a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a Hatóság belső szervezetszabályozó dokumentumaiban, valamint a munkaköri leírásában meghatározott egyéb szakmai és vezetői feladatokat

v) az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott vezetői és az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek képzésének és továbbképzésének tartalmáról szóló 26/2013. (X. 21.) KIM rendeletbe (a továbbiakban: képzési rendelet) foglalt kötelezettségét a képzési rendelet 2. § 4. pontja szerinti kijelöléssel valósítja meg.

V./1.3.  Az elnök közvetlen irányítása alatt működő szervezeti egységek és szakmai felelősök:

a) Elnöki Kabinet;

b) Hatóság Titkársága (a továbbiakban: Titkárság);

c) Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztály;

d) Informatikai Főosztály;

e) Belső Ellenőr;

f) Belső Adatvédelmi Felelős;

g) Integritás Tanácsadó.

V./2. A Főtitkár

12

V./2.1.  A Főtitkár az alábbi tevékenységeket irányítja, koordinálja, ellenőrzi és látja el:

a) vezeti a Hatóság Titkárságát Kbt. 185. § (1) bek. alapján, amelynek keretében

aa) szervezi, irányítja és felügyeli az irányítása alá tartozó főosztályok, osztályok, valamint a közvetlen irányítása alatt álló munkatársak tevékenységét,

ab) közreműködik a szervezet hatékony kialakításában, gondoskodik a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeiről,

ac) beszámoltatja a vezetőket feladataik elvégzéséről, a vezetésük alatt álló szervezeti egység munkájáról, meghatározza további feladataikat,

ad) dönt a szervezeti egységek hatásköri ütközése esetén;

b) az Elnök meghatalmazása alapján bármely ügyben képviseli a Hatóságot;

c) tanácskozási joggal részt vesz a Tanács ülésein;

d) javaslatot tesz a Tanács éves munkatervére, beszámol annak teljesítéséről;

e) irányítja az Európai Unió más tagállamainak közbeszerzési szervezeteivel és nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolattartást [Kbt. 187. § (2) bek. n) pont], illetve a nemzetközi együttműködésből eredő feladatok teljesítését;

f) intézkedik a - közbeszerzési és tervpályázati eljárással kapcsolatos hirdetmények, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság, és a bíróság határozatai kivételével egyéb - közlemények, útmutatók, tájékoztatók közzétételéről a Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg a Hatóság honlapján;

g) kiadja a jegyzék szerinti igazolást a minősített ajánlattevő részére [321/2015 (X.30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról.];

h) gondoskodik a minősített ajánlattevők közvetlen írásbeli tájékoztatásáról a minősítési szempontok változása estében az ajánlattevők jegyzékbe vételének módosított szempontjai és igazolási módjai tekintetében;

i) gondoskodik a Hatóság Kbt. 187. § (2) a) pontjában felsorolt jegyzékek és listák vezetéséről és közzétételéről;

j) gondoskodik az eseti munkabizottsági ülésekkel kapcsolatos hivatali feladatok ellátásáról, a döntésekhez szükséges információk biztosításáról, előkészíti a munkabizottság ülésének napirendjéhez kapcsolódó előterjesztéseket;

k) gondoskodik a tevékenységi körét illetően a Hatóság működésére vonatkozó szabályzatok elkészítéséről;

l) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a hatályos belső utasítások a feladat- és hatáskörébe utalnak;

m) esetenként, felettese által kiadott, nem közvetlenül munkaköréhez kapcsolódó feladatokat is köteles ellátni;

n) ellátja mindazon feladatokat, amellyekkel a Hatóság Elnöke külön megbízza;

o) közreműködik a Hatósághoz érkező jogszabálytervezetek véleményezésében, a Hatóság általi jogszabály kezdeményezésekben, belső utasítások, rendelkezések előkészítésében, az Elnökhöz érkező egyedi megkeresések kivizsgálásban, megválaszolásában, egyes egyedi, Elnökhöz címzett jogértelmezéssel kapcsolatos megkeresések előkészítésében;

p) szakmai anyagokat véleményez az Elnök részére;

q) véleményezi az elnöki tájékoztatókat és egyéb Elnök által jegyzett anyagokat;

r) részt vesz a belső és a társszervekkel folytatott szakmai megbeszéléseken;

s) közreműködik a civil és társadalmi szervekkel, szervezetekkel való kapcsolattartásban.

V./2.2.  A Főtitkár az alábbi szervezeti egységeket közvetlenül irányítja:

a) Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály;

b) Hirdetménykezelési és Statisztikai Főosztály;

c) Közszolgálati és Támogató Főosztály;

d) Szerződésellenőrzési Főosztály.

V./3. A gazdasági vezető

13

A gazdasági vezető az alábbi tevékenységeket irányítja, koordinálja és ellenőrzi:

a) a Hatóság gazdasági működtetése;

b) a gazdálkodás megszervezése és irányítása;

c) a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítése;

d) a pénzügyi, számviteli rend betartása;

e) a költségvetési gazdálkodás, könyvvezetés és az adatszolgáltatás feladatainak ellátása;

f) a Hatóság éves beszámolója tervezetének és ellenőrzési tervének elkészítése;

g) a Hatóság költségvetési cím tervezésének és zárszámadásának elkészítése;.

V./4. A Döntőbizottság Elnöke

14

V/4.1. A Döntőbizottság Elnöke vezeti és képviseli a Döntőbizottságot.

V/4.2. A Döntőbizottság Elnökének feladatait részletesen jelen szabályzat 3. függeléke határozza meg.

V./5. A Döntőbizottság Elnök-helyettese

15

Közreműködik a Döntőbizottság elnöke által meghatározott feladatok ellátásában, a Döntőbizottság elnökét távolléte esetén teljes jogkörrel helyettesíti. Feladatait részletesen jelen szabályzat 3. függeléke határozza meg.

V./6. A főosztályvezetőkre, főosztályvezető-helyettesekre és az osztályvezetőkre vonatkozó általános rendelkezések

16

V./6.1.  A főosztályvezetők, a főosztályvezető-helyettesek és az osztályvezetők felelősek az irányításuk, illetve vezetésük alatt álló szervezeti egység jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelő működéséért.

V./6.2.  A V./6.1. pontban meghatározott vezetők feladatai:

a) a szervezeti egység szakmai feladatainak ellátása, az ehhez szükséges irányítási és munkaszervezési feladatok végzése;

b) a szervezeti egység köztisztviselőinek, ügykezelőinek, és munkavállalóinak rendszeres beszámoltatása;

c) az elnök egyedi felhatalmazása alapján a Hatóság képviseletének ellátása;

d) az irányításuk alá tartozó köztisztviselők, ügykezelők, és munkavállalók munkaköri leírásainak elkészítése, illetve szükség szerinti karbantartása;

e) az ügyrendben és más belső szervezetszabályozó dokumentumokban, valamint a munkaköri leírásukban meghatározott, továbbá az Elnök, illetve a Főtitkár által a feladatkörükbe utalt egyéb szakmai és vezetői feladatok ellátása;

f) a nem közvetlen felettesüktől kapott egyedi feladatokról, utasításokról a közvetlen felettes tájékoztatása.

V./7. A főosztályvezetők

17

V./7.1.  A Hatóság munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egységeinek vezetésére a köztisztviselők főosztályvezetői kinevezést kaphatnak.

V./7.2.  A főosztályvezető a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, a belső szervezetszabályozó dokumentumok, valamint az Elnök, és – az irányítása alá tartozó főosztályok tekintetében – a Főtitkár rendelkezései alapján vezeti a főosztályt.

V./7.3.  A főosztályvezető felelős a vezetése, illetve irányítása alatt álló szervezeti egység működéséért, a hatáskörébe utalt feladatok teljesítéséért és a végrehajtás ellenőrzéséért.

V./7.4.  A főosztályvezető feladatai különösen a következők:

a) a főosztály vezetése;

b) a főosztály alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek irányítása, tájékoztatása, rendszeres beszámoltatása;

c) a főosztály képviselete a Hatóság többi főosztálya előtt, a főosztály és – külön felhatalmazás alapján – a Hatóság képviselete más szerv azonos szintű szervezeti egysége vonatkozásában;

d) a főosztály szakterületét érintő döntés-előkészítő dokumentumok, belső szervezetszabályozó dokumentumok szakmai tervezeteinek elkészítése, más szervek tervezeteinek véleményezése, szükség esetén a hatályos jogszabályok, belső szervezetszabályozó dokumentumok módosításának kezdeményezése;

e) javaslattétel kitüntetésre, szakmai díjra, címadományozásra, átsorolásra illetve elnöki jutalmazásra;

f) döntés a főosztály feladatkörébe tartozó, valamint az Elnök, illetve a Főtitkár által a hatáskörébe utalt ügyekben;

g) javaslattétel a főosztályvezető-helyettesi, az osztályvezetői feladatkörre vonatkozó megbízás adására, visszavonására, e vezetők ellen – a belső szervezetszabályozó dokumentumok alapján – fegyelmi, illetve kártérítési eljárás megindítására;

h) a főosztály tevékenységéről az Elnök, illetve a Főtitkár rendszeres tájékoztatása a vonatkozó ügyrendben meghatározott módon és rendszerességgel;

i) a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó adatok, információk, belső szervezetszabályozó dokumentumok tartalmának karbantartásáról való gondoskodás a Hatóság közszolgálati portálján, valamint a belső tájékoztatásra szolgáló fórumokon;

j) a Napi Közbeszerzés applikáció elkészülését követően gondoskodás annak tartalmi frissítéséről.

V./8. A főosztályvezető-helyettesek

18

V./8.1.  A főosztályvezető-helyettes a feladatát a főosztályvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett, önállóan és felelősen látja el.

V./8.2.  A főosztályvezető-helyettes a főosztályvezető távollétében irányítja a főosztály munkáját, gondoskodik arról, hogy a jogszabályok, belső szervezetszabályozó dokumentumok és a vezetői utasítások a főosztály munkájában érvényesüljenek.

V./8.3.  A főosztályvezető-helyettes feladatai különösen a következők:

a) a főosztály működésére vonatkozó jogszabályok figyelemmel kísérése, a módosításokról, változásokról a főosztályvezető tájékoztatása;

b) a főosztály belső szervezetszabályozó dokumentumainak előkészítése, javaslattétel azok aktualizálására, módosítására;

c) a főosztály alá tartozó osztályok tevékenységének figyelemmel kísérése. 

V./8.4.  Amennyiben a főosztályvezető-helyettes osztályt is vezet, ellátja a V./9. pontban meghatározott feladatokat is.

V./9. Az osztályvezetők

19

V./9.1.  Az osztályvezető a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, a belső szervezetszabályozó dokumentumok, valamint az Elnök, illetve illetékessége esetén a Főtitkár, továbbá a főosztályvezető rendelkezései alapján vezeti az irányítása alá tartozó osztályt.

V./9.2.  Az osztályvezető felelős a vezetése alatt álló osztály működéséért, a hatáskörébe utalt feladatok teljesítéséért és a végrehajtás ellenőrzéséért.

V./9.3.  Az osztályvezető feladatai különösen a következők:

a) az osztály foglalkoztatottjainak munkaszervezése, beszámoltatásuk és munkájuk értékelése;

b) az osztály dolgozóinak rendszeres tájékoztatása;

c) az ügyintézés egységes gyakorlatának biztosítása, minőségének fejlesztése;

d) az osztály képviselete, esetenként külön felhatalmazás alapján a főosztály képviselete;

e) jelentéstétel a főosztályvezetőnek, főosztályvezető-helyettesnek;

f) mindazon feladatok ellátása, amelyeket belső szervezetszabályozó dokumentumok az osztályvezető feladataként határoznak meg.