Közbeszerzési Hatóság

I. fejezet - A Közbeszerzési Hatóság jogállása, feladat és hatásköre

I./1. A Közbeszerzési Hatóság jogállása és alapvető adatai

1

I./1.1. Jogállása: A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az Országgyűlés felügyelete alatt álló autonóm államigazgatási szervként működő, központi költségvetési szerv.

I./1.2. Alapadatai:

a) A szervezet elnevezése: Közbeszerzési Hatóság

b) A szervezet nemzetközi használatra szolgáló idegen nyelvű elnevezései az alábbiak:

ba) angol megnevezése: Public Procurement Authority;

bb) német megnevezése: Amt für Öffentliche Beschaffungen;

bc) francia megnevezése: Autorité des Marchés Publics.

I./1.3.    Létrejötte: A Közbeszerzések Tanácsa a közbeszerzésekről szóló 1995. XL. törvény 11. § és 94. §-a alapján, 1995. október 4. napján jött létre. A Közbeszerzések Tanácsa 2012. január 1. napjától Közbeszerzési Hatóság néven működik tovább, amelynek keretébe tartozik a Tanács, illetve a Közbeszerzési Döntőbizottság.

I./1.4.    Alapító okiratának kelte, száma: 2016. március 17, T-01082/01/2016.

I./1.5.    Alapítására, átalakítására és megszüntetésére jogosult szerv neve, székhelye: Országgyűlés, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

I./1.6. Irányítására jogosult szerv neve, székhelye: Közbeszerzési Hatóság, 1026 Budapest, Riadó utca 5.

I./1.7. A Hatóság saját gazdasági szervezettel rendelkező központi hivatal.

I./1.8. A Hatóságot elnök vezeti.

I./1.9. Székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 5.

I./1.10. Törzskönyvi nyilvántartási száma: 329190.

I./1.11. Államháztartási egyedi azonosítója: 050973.

I./1.12. Statisztikai számjele: 15329190-8411-311-01.

I./1.13. Számlaszáma: 10032000-01720361-00000000 Magyar Államkincstár.

I./1.14. Adószáma: 15329190-2-41.

I./1.15. Internetes honlapja: www.kozbeszerzes.hu.

I./2. A Hatóság tevékenysége, feladat- és hatásköre

2

I./2.1. A Hatóság alaptevékenysége:

A Hatóság a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 187. § (1) bekezdése alapján a közérdeket, az ajánlatkérők és az ajánlattevők érdekeit figyelembe véve, hatékonyan közreműködik a közbeszerzési politika alakításában, a jogszerű közbeszerzési magatartások kialakításában és elterjesztésében, elősegítve a közpénzek nyilvános és átlátható módon történő elköltését.

I./2.2. A Hatóság feladatait részletesen a Kbt. 187. §-a, valamint a Kbt. egyéb rendelkezései és végrehajtási rendeletei határozzák meg. A Hatóság

a) naprakészen vezeti és a honlapján közzéteszi

aa) a Kbt. hatálya alá tartozó ajánlatkérők listáját,

ab) a minősített ajánlattevők Hatóság által létrehozott hivatalos jegyzékét,

ac) a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja szerinti kizárást megalapozó döntőbizottsági és bírósági határozatok számát és a határozathozatal napját, valamint - a jogsértés súlyosságának mérlegelése nélkül - minden olyan döntőbizottsági, vagy annak felülvizsgálata esetén jogerős bírósági határozat számát és a határozathozatal napját, amely megalapozhatja a 62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti kizárást,

ad) a közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltott ajánlattevők listáját, amely lista tartalmazza az eltiltás idejét is,

ae) a gazdasági szereplők közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított vagy a gazdasági szereplő által elismert megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit - beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta - azzal, hogy az adatoknak a honlapon a szerződésszegéstől számított három évig kell elérhetőnek lenniük,

af) a kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát a Kbt. 188. § (4) bekezdés alapján megállapító határozatokat,

ag) a védett munkahelyek listáját, amely tartalmazza az általuk gyártott vagy forgalmazott termékek, illetve nyújtott szolgáltatások felsorolását;

b) nyilvántartást vezet a közbeszerzésekről;

c) a gazdasági, valamint szakmai kamara által létrehozott minősített ajánlattevői jegyzékbe vétel feltételeinek megfelelőségét ellenőrzi, a jegyzéket nyilvántartja;

d) az Európai Bizottság által kért, hiányzó statisztikai adatokat a Bizottságnak megküldi, az e törvényben előírt tájékoztatásokat az Európai Bizottság részére megküldi;

e) a Kbt. 187. § (2) bekezdés e) pontja alapján háromévente statisztikai jelentést készít az uniós értékhatárt el nem érő becsült értékű közbeszerzésekről - különösen az érintett időszakban az ilyen közbeszerzések becsült, összesített teljes értékéről - amelyet megfelelő határidőben a közbeszerzésekért felelős miniszter rendelkezésére bocsát;

f) gondoskodik a „Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja” (a továbbiakban: Közbeszerzési Értesítő) szerkesztéséről, a közbeszerzési és a tervpályázati eljárással kapcsolatos hirdetmények közzétételéről, valamint ellenőrzéséről. A hirdetmények ellenőrzése során biztosítja az adatok teljeskörűségét, ennek érdekében az ajánlatkérőt adatszolgáltatásra hívhatja fel. Gondoskodik továbbá a Kbt. 113. § (1) bekezdésében szereplő tájékoztatások honlapján történő közzétételéről, valamint az e törvény által előírt egyéb adatok, információk honlapján, illetve a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéről;

g) honlapján a beérkezés időpontjában közzéteszi a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását kezdeményező kérelem, valamint a hivatalbóli kezdeményezés adatait, a Döntőbizottság érdemi és a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozatát, továbbá a határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság határozatát;

h) kialakítja és működteti, valamint honlapján közzéteszi a jogorvoslati határozatok nyilvános adatbázisát, amelyben biztosítja, hogy a döntőbizottsági és a bírósági határozatok elektronikusan, ingyenesen, teljeskörűen, tárgyszavas keresési lehetőséggel bárki által elérhetőek legyenek;

i) a Kbt. 187. § (10) bekezdés, továbbá a 183. § c) pontja, valamint a 194. § (3) bekezdése szerinti útmutatót vagy közleményt honlapján közzéteszi;

j) figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítását és a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény szabályai alapján hatósági ellenőrzés keretében - külön jogszabályban meghatározott részletes szabályok szerint - is ellenőrzi azok teljesítését, megteszi különösen a Kbt. 153. § (1) bekezdés c) pontjában és a Kbt. 175. §-ban meghatározott intézkedéseket;

k) a Kbt.-ben meghatározott kapacitásokokat ellenőrzi;

l) működteti a Közbeszerzési Adatbázist, amely a közbeszerzési eljárások központi nyilvántartása, elősegíti a közbeszerzési információk nyilvánosságát, az elektronikus közbeszerzési adatbázisok használatának elterjedését, továbbá az elektronikus eljárási és kommunikációs lehetőségek támogatását; ennek keretében elektronikus közzétételi lehetőséget biztosít, ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat központilag, térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teheti, és ahonnan az ajánlattevők a közbeszerzési dokumentumokat ingyenesen elérhetik;

m) a közbeszerzési szabályozás széles körű megismertetése érdekében konferenciákat szervez;

n) a közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása során az ajánlatkérők segítése érdekében - elvi jelentőségű jogértelmezési kérdésekben a közbeszerzésekért felelős miniszterrel szükség szerint egyeztetve - állásfoglalásokat ad;

o) az Európai Unió más tagállamainak közbeszerzési szervezeteivel való kapcsolattartás keretében - különösen a közbeszerzési eljárások során alkalmazandó igazolásokról, Magyarországon nyilvánosan elérhető adatbázisokról, nyilvántartásokról - információt szolgáltat, gondoskodik a vonatkozó nyilvántartások listájának az e-Certis rendszerben való közzétételéről, és teljesíti különösen a 2014/24/EU irányelv 44. cikk (3) bekezdésében, 59. cikk (6) bekezdésében, 60. cikk (5) bekezdésében, 61. cikk (1) bekezdésében, 62. cikk (3) bekezdésében, 64. cikk (1) és (8) bekezdésében, valamint 69. cikk (5) bekezdésében foglalt kötelezettségeket, továbbá a 2014/25/EU irányelv 62. cikk (3) bekezdésében, 81. cikk (3) bekezdésében, 84. cikk (5) bekezdésében, 86. cikk (1) és (4) bekezdésében foglalt kötelezettségeket;

p) figyelemmel kíséri e törvény szabályainak érvényesülését, kezdeményezi az arra jogosultnál a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok megalkotását, módosítását;

q) véleményezi a közbeszerzésekkel és a Tanács működésével kapcsolatos jogszabálytervezeteket, valamint jogszabály-koncepciókat;

r) folyamatosan frissíti, karbantartja és a honlapján - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - közzéteszi az egyes ágazatokban szokásos vagy megállapított béreket és kapcsolódó közterheket;

s) meghatározza a Hatóság által létrehozott minősített ajánlattevői jegyzékkel kapcsolatos minősítési szempontokat és azok igazolási módjait;

t) statisztikai adatokat gyűjt a közbeszerzési eljárásokról, melyeket felhasználva árstatisztikát készít, amelyet a honlapján rendszeres időközönként közzétesz;

u) elkészíti a Hatóság szervezeti és működési, valamint más, a Hatóság működését érintő belső szabályzatát, továbbá költségvetési javaslatát és éves költségvetési beszámolóját, jóváhagyja a Közbeszerzési Döntőbizottság szervezeti és működési szabályzatát;

v) honlapján közzéteszi a közbeszerzésekért felelős miniszter által nyilvántartott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóknak a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló miniszteri rendeletben meghatározott adatait;

w) ellátja a részére törvényben előírt egyéb feladatokat.

I./2.3. A Hatóság alaptevékenységének szakágazati besorolása:

841101  Államhatalmi szervek tevékenysége

I./2.4. A Hatóság alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

041110  Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

I./2.5.    A Hatóság vállalkozási tevékenységet nem folytat.