Közbeszerzési Hatóság

2.

Alapelvek

2.

A közbeszerzési eljárások résztvevői kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) céljainak és alapelveinek megfelelően eljárni. A kódex hatálya alá tartozók vállalják, hogy a közbeszerzési eljárások során tanúsított magatartásuk megfelel az alábbi értékeknek:

Törvényesség: A közbeszerzési eljárások résztvevői betartják és másokkal is megtartatják a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint minden egyéb vonatkozó jogszabály rendelkezéseit.

Rendeltetésszerű joggyakorlás: A közbeszerzési eljárások résztvevői nem gyakorolnak elvben jogszerű, viszont etikai szabályokba ütköző magatartást.

Tisztesség: Az ajánlatkérők a közjó érdekében, a közpénzek lehető leghatékonyabb felhasználása jegyében hozzák meg döntéseiket, és legjobb tudásuk szerint mindent megtesznek a közérdek védelme és a közintézményekbe vetett maximális bizalom biztosítása érdekében. A gazdasági szereplők mások jogait figyelembe véve, a tisztességes verseny követelményeinek megfelelően járnak el.

Méltányosság: Az ajánlatkérők méltányosan, részrehajlás és előítéletek nélkül járnak el, a gazdasági szereplők jogainak tiszteletben tartása mellett.

Átláthatóság: Az ajánlatkérők biztosítják a közbeszerzési eljárások nyilvánosságát, és döntéseiket kiszámíthatóan, befolyásmentesen és jogszerűen hozzák meg.

Felelősség: A közbeszerzések résztvevői vállalják a felelősséget a közbeszerzési eljárás során hozott minden döntésükért és cselekedetükért.

Hatékonyság: Az ajánlatkérők a közpénzek lehető leghatékonyabb felhasználására, a pénzért valódi értéket elv megvalósítására törekednek. A gazdasági szereplők vállalásaikat a hatékonyság elvének szem előtt tartásával, felelősen és tényleges gazdasági helyzetüknek, valamint a valós piaci viszonyoknak megfelelően teszik meg.

Jogellenes megkülönböztetés tilalma: Az ajánlatkérők tartózkodnak a gazdasági szereplők jogellenes megkülönböztetését eredményező bármely magatartástól. Az ajánlatkérők a gazdasági szereplőkkel szemben támasztott követelmények meghatározásakor, az eljárási cselekmények elvégzésekor és a döntéshozatal során az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének megfelelően járnak el.

Integritás: A közbeszerzések résztvevői a becsületesség, átláthatóság, őszinteség, semlegesség, megfontoltság, megbízhatóság, ügyfél-centrikusság, tisztelet, elkötelezettség, tisztességes eljárás, objektivitás, mint értékek szem előtt tartásával járnak el.