Közbeszerzési Hatóság

1. melléklet a 2015. évi CXLIII. törvényhez

A 8. § (3) bekezdés a) pontjában hivatkozott építési munkák jegyzéke

 

Amennyiben a CPV és a NACE értelmezésében különbség áll fenn, a CPV-nómenklatúrát kell alkalmazni.

 

 

NACE Rev. 1[499]

 

CPV kód

F. ÁGAZAT

ÉPÍTŐIPAR

Osztály

Csoport

Alcsoport

Tárgy

Megjegyzések

45

 

 

Építőipar

Ez az osztály az alábbiakat foglalja magában: - új épületek és építmények építése, helyreállítás és általános javítási munkálatok

45000000

 

45,1

 

Építési terület előkészítése

 

45100000

 

 

45,11

Épületbontás, földmunka

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
- épületek és egyéb szerkezetek bontása,
- építési területek rendezése,
- földmunkák: földkiemelés, területfeltöltés, építési területek kiegyenlítése és planírozása, árokásás, kövek eltávolítása, robbantás stb.,
- bányászati terület előkészítése:
- takaróréteg eltávolítása, bányatulajdon és bányászati területek egyéb módon történő feltárása és előkészítése.
Ez az alcsoport az alábbiakat is tartalmazza:
- építési terület lecsapolása,
- mezőgazdasági vagy erdőterület lecsapolása.

45110000

 

 

45,12

Talajmintavétel, próbafúrás

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:

-     építési, geofizikai, geológiai vagy hasonló célokból végzett próbafúrás és talajmintavétel.

Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:

-     olaj- vagy gázkutak létesítése céljából történő fúrás, lásd 11.20,

-     vízkútfúrás, lásd 45.25,

-     aknamélyítés, lásd 45.25,

-     olaj- és földgázmező feltárása, geofizikai, geológiai és szeizmikus felmérés, lásd 74.20.

45120000

 

45,2

 

Teljes vagy részleges

szerkezetépítés; magas- és mélyépítés

 

45200000

 

 

45,21

Általános építési és mélyépítési munkák

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:

 • valamennyi építménytípus építése - mélyépítési munkák:
 • hidak - az autópályahidakat is beleértve - viaduktok, alagutak és aluljárók,
 • nagy távolságú csővezetékek, távközlési és villamosvezetékek,
 • városi csővezetékek, városi távközlési és villamosvezetékek,
 • kiegészítő városi munkák,
 • előre gyártott szerkezetek helyszíni összeszerelése és felállítása.

Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:

 • olaj- és gázkitermeléshez kapcsolódó járulékos szolgáltatói tevékenységek, lásd 11.20,
 • saját gyártású, nem betonból készült elemekből teljes, előre gyártott szerkezetek felállítása, lásd a 20-as, a 26-os és a 28-as osztályt,
 • stadionokkal, uszodákkal, tornatermekkel, teniszpályákkal, golfpályákkal és egyéb sportlétesítményekkel összefüggésben végzett, nem épületek létrehozására irányuló építési munka, lásd 45.23,
 • épületgépészeti szerelés, lásd 45.3,
 • befejező építés, lásd 45.4,
 • építészeti és építőmérnöki tevékenységek, lásd 74.20,
 • építési projektirányítás, lásd 74.20.

45210000

kivéve: 45213316 45220000 45231000 45232000

 

 

45,22

Tetőszerkezet- és tetőépítés

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:

 • tetőszerkezet-építés,
 • tetőfedés,
 • víz és nedvesség elleni szigetelés.

45261000

 

 

45,23

Autópálya, út, repülőtér és sportlétesítmény építése

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:

 • autópályák, utcák, utak és egyéb jármű- vagy gyalogosforgalom céljára szánt utak építése,
 • vasútépítés,
 • repülőtéri kifutópályák építése,
 • stadionokkal, uszodákkal, tornatermekkel, teniszpályákkal, golfpályákkal és egyéb sportlétesítményekkel összefüggésben végzett, nem épületek létrehozására irányuló építési munka,
 • útburkolatok és parkolóhelyek jelzéseinek felfestése.

Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:

 • előzetes földmunkák, lásd 45.11.

45212212 és DA03 45230000

kivéve: 45231000 45232000 45234115

 

 

45,24

Vízi létesítmény építése

Ez az alcsoport az alábbiak építését foglalja magában:

 • vízi utak, kikötői és folyami építmények, sportkikötők, hajózsilipek stb.,
 • védőgátak és töltések,
 • kotrás,
 • felszín alatti munkálatok.

45240000

 

 

45,25

Egyéb építési szakmunkák

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:

 • szaktudást vagy különleges berendezést igénylő, a különböző szerkezettípusok esetében megegyező, építési munkákkal kapcsolatos szaktevékenységek:
 • alapzat építése, a cölöpverést is beleértve,
 • vízkútfúrás és -építés, aknamélyítés,
 • nem saját gyártású acélelemek felállítása,
 • acélhajlítás,
 • falazás és kőrakás,
 • állványzat és munkapadozat felállítása és szétszerelése, az állványzat és munkapadozat bérlését is beleértve,
 • kémények és ipari kemencék építése.

Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:

 • állványzat bérlése felállítás és szétszerelés nélkül, lásd 71.32.

45250000 45262000

 

45,3

 

Épületgépészeti szerelés

 

45300000

 

 

45,31

Villanyszerelés

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában: a következők szerelése épületekben vagy egyéb építményekben:

 • elektromos vezetékek és szerelvények,
 • távközlési rendszerek,
 • elektromos fűtési rendszerek,
 • lakossági antennák,
 • tűzriasztók,
 • betörésvédelmi riasztók,
 • felvonók és mozgólépcsők,
 • villámhárítók stb.

45213316 45310000

kivéve: 45316000

 

 

45,32

Szigetelés

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:

 • hő-, hang-, illetve rezgésszigetelés épületekben vagy egyéb építményekben,

Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:

 • víz és nedvesség elleni szigetelés, lásd 45.22.

45320000

 

 

45,33

Víz-, gáz-, fűtésszerelés

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában: a következők beszerelése épületekbe vagy egyéb építményekbe:

 • csővezetékek és szaniterberendezések,
 • gázszerelvények,
 • fűtő-, szellőző-, hűtő- és légkondicionáló berendezések és csatornák,
 • sprinklerrendszerek.

Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:

 • elektromos fűtési rendszerek beszerelése, lásd 45.31.

45330000

 

 

45,34

Egyéb épületgépészeti szerelés

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:

 • utak, vasutak, repülőterek és kikötők világítási és jelzőrendszerének szerelése,
 • máshová be nem sorolt szerelvények és berendezési tárgyak beszerelése épületekbe vagy egyéb építményekbe.

45234115 45316000 45340000

 

45,4

 

Befejező építés

 

45400000

 

 

45,41

Vakolás

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában: - külső és belső vakolat vagy stukkó alkalmazása épületekben vagy egyéb építményekben, beleértve az ehhez szükséges vakolattartó anyagokat.

45410000

 

 

45,42

Epületasztalos- munka

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:

 • fából vagy egyéb anyagból készült, nem saját gyártású ajtók, ablakok, ajtó- és ablakkeretek, beépített konyhák, lépcsők, üzletberendezések és hasonlók beszerelése,
 • belső befejező munkálatok, például mennyezetek, fából készült falburkolatok, mozgatható térelválasztók, stb.

Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:

 • parketta és egyéb, fából készült padlóburkoló anyagok lefektetése, lásd 45.43.

45420000

 

 

45,43

Padló- és falburkolás

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában: a következők lefektetése, burkolóanyagként való alkalmazása, felfüggesztése vagy rögzítése épületekben vagy egyéb építményekben:

 • kerámiából, betonból vagy csiszolt kőből készült fal-, illetve padlóburkoló lapok,
 • parketta és egyéb, fából készült padlóburkolat,
 • szőnyegek és linóleumból készült padlóburkoló anyagok, a gumit és a műanyagot is beleértve,
 • mozaik, márvány, gránit vagy pala padló- vagy falburkolatok,
 • tapéta.

45430000

 

 

45,44

Festés és üvegezés

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:

 • az épületek belső és külső festése,
 • mélyépítési szerkezetek festése,
 • üveg, tükör stb. szerelése.

Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:

 • ablakok beillesztése, lásd 45.42.

45440000

 

 

45,45

Egyéb befejező építés

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:

 • magán-úszómedencék építése,
 • tisztítás gőzsugárral, homoksugár-fúvatás és hasonló kültéri munkák,
 • egyéb, máshová be nem sorolt befejező építési munkák.

Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:

 • épületek és egyéb építmények belső tisztítása, lásd 74.70.

45212212 és DA04 45450000

 

45,5

 

Építési eszköz bérlése, személyzettel

 

45500000

 

 

45,50

Építési eszköz bérlése, személyzettel

Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat: - építési és bontási eszköz és gép bérlése személyzet nélkül, lásd 71.32.

45500000

 


[499] A Tanács 1990. október 9-i 3037/90/EGK rendelete az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásáról (HL L 293., 1990.10.24., 1. o.).