Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzési Hatóság útmutatója Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződéseiről

KÉ 2020. évi 181. szám, 2020. szeptember 17.

A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továb-biakban: Kbt.) 187. §-ának (10) bekezdése alapján, a külpolitikáért felelős miniszter-rel folytatott egyeztetéseknek megfelelően, az alábbiakban tájékoztatja a közbe-szerzési eljárások résztvevőit a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerző-désekről.

A Kbt. 2. §-a (5) bekezdése alapján az Európai Unióban letelepedett gazdasági sze-replők és a közösségi származású áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi származású áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési el-járásban Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani.

Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló – a Kbt. 2. §-ának (5) bekezdése szerinti – nemzetközi kötelezettségeit az Európai Unión kí-vüli országok vonatkozásában a következő nemzetközi szerződések szabályozzák:

a)    EGT
Megállapodás az Európai Gazdasági Térségről
[Hivatalos Lap L 1., 1994. 01. 03., 3. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 52. kötet, 3. o.]

Az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács és a Bizottság 1993. december 13-i, 94/1/EK, ESZAK határozata az Európai Közösségek, azok tagállamai, valamint az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, a Svéd Királyság és a Svájci Államszövetség között az Európai Gazdasági Térségről létrejött megállapodás megkötéséről (Hivatalos Lap L 1., 1994. 01. 03., 1. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 19. kötet, 146. o.)
Magyarországon kihirdette: a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Cip-rusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2006. évi CXXVI. törvény.

Megállapodás a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársa-ságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről [Hiva-talos Lap L 130., 2004. 04. 29., 11. o.]
Magyarországon kihirdette: a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Cip-rusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2006. évi CXXVI. törvény.

Megállapodások levélváltások formájában a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztár-saságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaság-nak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaság-nak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás, valamint a négy kapcsolódó megállapodás ideiglenes alkalmazásáról [Hivatalos Lap L 130., 2004. 04. 29., 3. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 51. kötet, 180. o.]
Az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács 2004. március 30-i határozata a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztár-saságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársa-ságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztár-saságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás, valamint a négy kapcsolódó megállapodás ideiglenes alkalmazásáról (Hivatalos Lap L 130., 2004. 04. 29., 1. o.)

(E megállapodás Liechtenstein, Izland és Norvégia tekintetében alkalmazandó.)

Megállapodás a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről, valamint három kapcsolódó megállapodás [Hivatalos Lap L 170., 2014. 06. 11., 5. o.]
Magyarországon kihirdette: a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Tér-ségben való részvételéről szóló megállapodás és három kapcsolódó megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi VII. törvény.

b) WTO
A Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó egyezmény 4. melléklete: Meg-állapodás a kormányzati beszerzésről (WTO/GPA). [Hivatalos Lap L 336., 1994. 12. 23., 273. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 21. kötet, 372. o.]
az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács 1994. december 22-i, 94/800/EK hatá-rozata (Hivatalos Lap L 336., 1994. 12. 23., 1. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű kü-lönkiadás, 11. fejezet, 21. kötet, 80. o.)

[E megállapodás az Egyesült Államok, Kanada, Hong-Kong (Kína), Izland, Izrael, Japán, Korea, Liechtenstein, Norvégia, Szingapúr, Svájc, Áruba, Tajvan, Örményor-szág és Ausztrália tekintetében alkalmazandó.]

c) Mexikó
Az EK-Mexikó Közös Tanács 2000. március 23-i, 2/2000 határozata [Hivatalos Lap L 157., 2000. 06. 30., 10. o.]

d) Chile
Megállapodás egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, valamint másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról [Hivatalos Lap L 352., 2002. 12. 30., 1. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 53. kötet, 3. o.]
az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács 2005. február 28-i 2005/269/EK hatá-rozata egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársa-ság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás megkötéséről (Hivatalos Lap L 084., 2005. 04. 02., 19. o.)
Magyar részről kihirdette: 2018. évi XIV. törvény (Az egyrészről az Európai Közös-ségek és tagállamaik, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapo-dás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2018. évi 102. szám, 2018. július 2., 5163-7931. o.

e) Izrael
Megállapodás az Európai Közösség és Izrael állam között a távközlési szolgáltatók beszerzéseiről [Hivatalos Lap L 202., 1997. 07. 30. 74. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 26. kötet, 269. o.] Megállapodás az Európai Közös-ség és az Izrael Állam között a közbeszerzésről [Hivatalos Lap L 202., 1997. 07. 30., 85. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 26. kötet, 280. o.]
az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács 1997. február 24-i határozata az Euró-pai Közösség és az Izrael Állam között létrejött két, a távközlési üzemeltetők be-szerzéseiről, illetve a közbeszerzésekről szóló megállapodás megkötéséről (97/47/EK) (Hivatalos Lap L 202., 1997. 07. 30., 72. o., Hivatalos Lap magyar nyel-vű különkiadás, 11. fejezet, 26. kötet, 267. o.)

f) Svájc
Megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a közbe-szerzések egyes vonatkozásairól [Hivatalos Lap L 114., 2002. 04. 30., 430. o., Hivata-los Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 41. kötet, 471. o.]
az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács és - a tudományos és műszaki együttműködésről szóló megállapodás tekintetében - a Bizottság 2002. április 4-i határozata a Svájci Államszövetséggel létrejött hét megállapodás megkötéséről (2002/309/EK, Euratom) (Hivatalos Lap L 114, 2002. 04. 30., 1. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 41. kötet, 89. o.)

g) Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság
Stabilizációs és Társulási Megállapodás egyrészről az Európai Közösségek és tag-államaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között [Hivatalos Lap L 84., 2004. 03. 20., 1. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 54. kötet, 3. o.]
az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács és a Bizottság 2004. február 23-i hatá-rozata egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között a Stabilizációs és Társulási Megállapodás meg-kötéséről (2004/239/EK, Euratom) (Hivatalos Lap L 84, 2004. 03. 20., 1. o., Hivata-los Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 50. kötet, 196. o.)
Magyar részről kihirdette: 2018. évi XVI. törvény (Az egyrészről az Európai Közös-ségek és tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti sta-bilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek ki-hirdetéséről), Magyar Közlöny 2018. évi 102. szám, 2018. július 2., 8260-8847. o.

h) Albán Köztársaság
Stabilizációs és Társulási Megállapodás egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Albán Köztársaság között
(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 107/166, 2009. 4. 28., 70. és 74. cikk)
Magyar részről kihirdette: 2007. évi XXX. törvény (Az Európai Közösségek és tagál-lamaik, valamint az Albán Köztársaság közötti Stabilizációs és Társulási Megállapo-dás kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2007. évi 54. szám, 2007. május 3., 3501. o.

i) Montenegrói Köztársaság
A Tanács és a Bizottság Határozata (2010. március 29.) az egyrészről az Európai Kö-zösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás megkötéséről
(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 108/1, 2010. 4. 29., 76. cikk)

j) Szerbia
Stabilizációs és Társulási Megállapodás egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Szerbia között
(aláírták 2008. április 29-én, a törvényt az Országgyűlés a 2010. november 8-i ülés-napján fogadta el, 76. cikk)
Magyar részről kihirdette: 2010. évi CXII. törvény (Az Európai Közösségek és tagál-lamaik, valamint Szerbia közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdeté-séről), Magyar Közlöny 2010. évi 173. szám, 2010. november 16., 24706. o.

k) Bosznia és Hercegovina
Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás
Aláírták 2008. június 16-án. Magyar részről kihirdette: 2008. évi LV. törvény (Az Eu-rópai Közösségek és tagállamaik, valamint Bosznia és Hercegovina közötti Stabili-zációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2008. évi 144. szám, 2008. október 10., 16018-16804. o.)

l) CARIFORUM-államok
Gazdasági Partnerségi Megállapodás egyrészről a CARIFORUM-államok (Antigua és Barbuda, a Bahamai Közösség, Barbados, Belize, a Dominikai Közösség, a Domi-nikai Köztársaság, Grenada, a Guyanai Köztársaság, a Haiti Köztársaság, Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent és Grenadine-szigetek, Saint Christopher és Nevis, a Su-riname Köztársaság, valamint a Trinidad és Tobago Köztársaság), másrészről az Eu-rópai Közösségek és tagállamai között
(Megjelent: Hivatalos Lap L 289., 2008. 10. 30., 4. oldal; Az egyezmény 3. fejezete a közbeszerzések területén történő együttműködésről tartalmaz rendelkezéseket.)

m) Montenegrói Köztársaság
Ideiglenes Kereskedelmi Megállapodás egyrészről az Európai Közösségek, más-részről a Montenegrói Köztársaság között [Hivatalos Lap L 345, 2007.12.28., 1-325. o.]
az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács 2007. október 15-i határozata egyrész-ről az Európai Közösségek, másrészről a Montenegrói Köztársaság között az Ideig-lenes Kereskedelmi Megállapodás aláírásáról és megkötéséről (Hivatalos Lap L 345, 2007. 12. 28., 1-325.o.) (2007/855/EK)
Magyar részről kihirdette: 2008. évi XVIII. törvény (Egyrészről az Európai Közös-ségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2008. évi 66. szám, 2008. április 25., 3725. o.

n) Koreai Köztársaság
Az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Szabadke-reskedelmi Megállapodás
(Hivatalos Lap L 127., 2011.05.14., 8-1432.o.
Az Európai Unió részéről történő ideiglenes alkalmazásról: a Tanács 2010. szeptem-ber 16-i határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai és másrészről a Ko-reai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió ne-vében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (2011/265/EU)
Magyar részről kihirdette: 2011. évi XCVII. törvény (Az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás kihir-detéséről), Magyar Közlöny 2011. évi 82. szám, 2011. július 15, 23142-24988. o.

o) Ukrajna
Társulási Megállapodás egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Uk-rajna között [Hivatalos Lap L 161, 2014.05.29., 3. o.].
Magyar részről kihirdette: 2014. évi LXXXII. törvény (Az Európai Uniós és tagálla-mai, másrészről Ukrajna közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2014. évi 169. szám, 2014. december 8., 20404-23058. o.

p) Kanada
A 2016. október 30-án Brüsszelben aláírt, egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodást (CETA) annak 30.7 cikk (3) bekezdése értelmében 2017. szeptember 21-étől ideiglenesen al-kalmazni kell. A megállapodás ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2016. október 28-i tanácsi határozat 1. cikkének (1) bekezdése értelmében az Európai Unió a megálla-podás megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazza a megállapodást.