Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők

KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.

A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §-ának (1) bekezdése alapján útmutató közzétételével tájékoztatja a közbeszerzési eljárások résztvevőit a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ai szerinti kizáró okok hiányának az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben érvényes igazolási módjairól.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a közzétett adatok kizárólag az Európai Bizottság részére a tagállamok által megküldött információk hiteles fordításán alapulnak. Tekintettel arra, hogy azok tartalmáért az Európai Bizottság sem vállal felelősséget, a Közbeszerzési Hatóságnak sem állt módjában ellenőrizni megfelelőségüket.

Az Európai Bizottság adatkérését az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelv 45. cikkében foglalt kizáró okokra alapította (a vízügyi, energiaipari, szállítási és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK irányelv 54. cikkének 4. bekezdése a közszolgáltatók esetében is ugyanezen szabályokra utal).

A fent hivatkozott kizáró okok:

[(1) Ki kell zárni a közbeszerzési eljárásban való részvételből azt a részvételre jelentkezőt és ajánlattevőt, akit, illetve amelyet a következőkben felsorolt egy vagy több okból jogerősen elítéltek, és erről a jogerős ítéletről az ajánlatkérő szervnek tudomása van:]

a) a 98/733/IB tanácsi együttes fellépés 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott bűnszervezetben való részvétel miatt;

b) az 1997. május 26-i tanácsi jogi aktus 3. cikkében meghatározott korrupció, illetőleg a 98/742/IB tanácsi együttes fellépés 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott korrupció miatt;

c) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke szerinti csalás miatt;

d) a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 1991. június 10-i 91/308/EGK tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározott pénzmosás miatt.

[(2) A közbeszerzési eljárásban való részvételből kizárható minden gazdasági szereplő, aki, illetve amely:]

a) csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll, végelszámolás alatt áll, a hitelezőkkel csődegyezséget kötött, üzleti tevékenységét felfüggesztette, vagy a nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van;

b) csődeljárás, bírósági felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, csődegyezség vagy bármilyen, a nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás alanya;

c) az érintett ország jogi rendelkezései szerinti jogerős ítéletben szakmai magatartásával kapcsolatosan elkövetett bűncselekmény miatt elítélték;

e) a letelepedése szerinti ország, illetve az ajánlatkérő szerv székhelye szerinti ország jogi rendelkezései szerint nem tett eleget a társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségeinek;

f) a letelepedése szerinti ország, illetve az ajánlatkérő szerv székhelye szerinti ország jogi rendelkezései szerint nem tett eleget az adófizetési kötelezettségeinek;

A hivatkozott irányelv 45. cikke (2) bekezdésének d) és g) pontjai azért nem szerepelnek a kérdőívben, mert azok hiánya nem igazolható, tekintettel arra, hogy azt vagy az ajánlatkérőnek kell tudnia bizonyítani, vagy az adott kizáró ok az eljárás során merülhet fel.

Az Európai Bizottság a könnyebb áttekinthetőség érdekében – segítvén ezzel a közbeszerzésekben ajánlatkérőként eljáró szervezeteket – egységes tartalommal, táblázat formájú kérdőív alapján kérte a tagállamoktól az információk megadását. Ennek megfelelően a Közbeszerzési Hatóság az egyes tagállamokra vonatkozó táblázatokat bocsátja rendelkezésre.

Ezidáig Magyarország mellett az alábbi országok (ABC sorrendben felsorolva) bocsátották rendelkezésre a kizáró okok hiányának igazolására irányadó nemzeti szabályokról szóló információkat a fent említett táblázatos formában:

Az Európai Unió tagállamai közül:

Ausztria, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Svédország, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia

EGT országok közül:

Norvégia

A magyar ajánlatkérők megfelelő informálása érdekében a tájékoztató végén átmeneti jelleggel ismételten közzétesszük azon európai uniós tagállamokra vonatkozó, a korábban hatályos közösségi közbeszerzési irányelvek alapján megadott információkat is, amelyek még nem bocsátották rendelkezésre az új irányelvek alapján megkért formában és tartalommal a kizáró okok hiányának igazolási rendjét összegező táblázatot. (Mivel az új irányelvi szabályozás alapján a kizáró okok köre csak kis mértékben változott, ezek az adatok továbbra is jól hasznosíthatók.)

A szóban forgó tagállamok (ABC sorrendben felsorolva):

Belgium, Franciaország, Portugália.

Az előbbieken túl felhívjuk a figyelmet az Európai Bizottság honlapján elérhető elektronikus kereső-rendszerre, az e-Certis rendszerre, amely – nem csak a kizáró okok tekintetében – a 27 uniós tagállamban és az EGT országokban, valamint az uniós tagjelölt Horvátországban és Törökországban lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásokban kért igazolásokról ad tájékoztatást. Az e-Certis szintén az Európai Bizottság honlapján érhető el ( http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do ).

Amellett, hogy az e-Certis segítséget nyújt a külföldi közbeszerzési eljárásokban indulni kívánó ajánlattevőknek az eligazodáshoz, egyúttal az ajánlatkérők számára is információt nyújt arra az esetre , ha a fenti országokban letelepedett ajánlattevő ajánlatát kell elbírálnia. Az adatbázisban megtalálható információkról szintén szükséges hangsúlyozni, hogy azok a tagállamok által szolgáltatott adatokon alapulnak, azok közzétételével az Európai Bizottság jogi szolgáltatást nem nyújt és azokért felelősséget nem vállal.

Figyelemmel arra, hogy az Európai Bizottság a korábbi táblázatos formájú adatszolgáltatást már nem teszi elérhetővé honlapján, azt javasoljuk, hogy az érintettek elsősorban az e-Certis rendszer alapján tájékozódjanak az egyes tagállamokban irányadó igazolási formákról. A Közbeszerzési Hatóság ugyanakkor e tájékoztató mellékletében továbbra is közzéteszi a korábbi adatszolgáltatáson alapuló információkat táblázatos formában, mivel e hiteles magyar fordítások segítséget nyújthatnak az e-Certis rendszerben történő eligazodásban is. Amennyiben a mellékletekben szereplő adatok eltérnek az e-Certis rendszer tartalmától, kérjük, hogy az utóbbit tekintsék irányadónak.

Az Európai Bizottság által elkészített és a tagállami adatszolgáltatás alapjául szolgáló táblázatok keretszövegének fordítását a Közbeszerzési Hatóság pontosíttatta. Mivel e keretszöveg segítheti a korábban lefordíttatott országinformációk értelmezését is (amelyek a II. számú mellékletben találhatóak), jelen útmutató I. számú mellékleteként rendelkezésre bocsátjuk e szövegverziót is [1] .

Az útmutatóhoz tartozó mellékletek a fentiekkel összhangban: [2]

  1. A kizáró okok igazolásának rendjéről készített táblázat nyelvileg korrigált fejléce
  2. A kizáró okok igazolásának rendje az EU tagállamaiban (az országok ABC sorrendben felsorolva)
  3. A kizáró okok igazolásának rendje az EGT országokban
  4. A kizáró okok igazolásának rendjéről szóló tájékoztatás azon EU-tagállamok tekintetében, amelyek még nem adták meg az új irányelvek szerint összeállított információkat (az országok ABC sorrendben felsorolva)

[1] Megjegyezzük, hogy a Svédországra vonatkozó információk már a javított szövegverziójú táblázatban kerültek kiadásra.

[2] A mellékletek tartalomjegyzékéből a CTRL gomb megnyomása és az ezzel egyidejű kattintás a megfelelő ország-információkhoz vezet.