Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről

KÉ, 2016. évi 62. szám, 2016. június 1.

A Közbeszerzések Tanácsa a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 183. §-ának c) pontjában foglalt hatáskörében a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 18. § (2) bekezdés alapján az alábbi útmutatót bocsátja ki.

A Kbt. 69. §-ának (11) bekezdése értelmében nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, – az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az e-Certis rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik.

A Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése mondja ki, hogy a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő magyarországi hatósági elektronikus nyilvántartásokról útmutatót ad ki.

A 2015. november 1-jétől hatályos Kbt., illetve a Korm. rendelet sem tartalmazza azt a kitételt, hogy a közbeszerzési eljárásokban gyakran alkalmazandó – magyarországi elektronikus, hatósági – nyilvántartásokról kell útmutatónak készülnie, azonban e nyilvántartások rendkívül nagy számára és így összegyűjtésüknek nehézségeire tekintettel a Közbeszerzési Hatóság hangsúlyozza, hogy a tárgyi útmutató mellékletében szereplő nyilvántartások nem teljes körűek. A Közbeszerzési Hatóság felhívja arra is a jogalkalmazók figyelmét, hogy a tárgyi útmutató mellékletében szereplő nyilvántartások jelentős része az e-Certis rendszerben nem kerülhet feltüntetésre a rendszer felépítésére való tekintettel.

Amennyiben valamely, a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő nyilvántartást a Korm. rendelet III., IV. fejezete nem tartalmazza, a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a gazdasági szereplőnek meg kell jelölnie e nyilvántartást és annak elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.

A Közbeszerzési Hatóság előrebocsátja továbbá, hogy a jelen útmutató a Korm. rendeletben konkrétan nevesített nyilvántartásokat (ld. Korm. rendelet 8. § b)-e), ia), j) és l) pont, valamint 9. § b) pont), valamint azok elérhetőségét nem tartalmazza, tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési Hatóságnak a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában kibocsátott útmutatója (Közbeszerzési Értesítő 2016. évi ….. szám) ezen nyilvántartásokra  is kiterjed.

Fontos rögzíteni végül, hogy az ajánlatkérő feladata és felelőssége, hogy a konkrét beszerzés összes sajátosságának és körülményének ismeretében meghatározza az ajánlattételre vonatkozó feltételrendszerét, nevezetesen, hogy a Kbt. 62-63. §-aira, valamint a Korm. rendelet 8-17. §-aira tekintettel előírja az eljárásban alkalmazandó kizáró okokat, a Kbt. 65. §-ában, valamint a Korm. rendelet 19-26. §-aiban foglaltaknak megfelelően a gazdasági szereplők – pénzügyi és gazdasági, műszaki és szakmai, valamint a szakmai tevékenység végzésére való – alkalmasságának feltételeit és igazolását, valamint az ajánlattétel egyéb feltételeit.

Jelen útmutató szerinti nyilvántartásokat és azok Internetes elérhetőségeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

  1. számú melléklet

a Közbeszerzések Tanácsának a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről szóló útmutatójához

Nyilvántartás [1]

Nyilvántartást vezető szerv

Elérhetőség

Egyéni vállalkozók nyilvántartása

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH)

https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/

Vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatók nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search

Tervezői, Felelős Műszaki Vezetői, Építési Műszaki Ellenőri és Szakértői Névjegyzék

Magyar Építész Kamara

Magyar Mérnöki Kamara

http://mmk.hu/kereses/tagok

Országos Építésügyi Nyilvántartás

Magyar Építész Kamara

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Magyar Mérnöki Kamara

https://www.e-epites.hu/Kamara/

Nyilvántartás a tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről

BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=mpfo_szakertok

Nyilvántartás a közszolgáltatási tevékenység végzésére jogosult kéményseprő-ipari közszolgáltatókról

BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A nyilvántartást az egyes megyei szervezetek vezetik (Például: http://baz.katasztrofavedelem.hu/kemenysepro-ipari-kozszolgaltatok-nyilvantartasa vagy http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/kemenysepro-ipari-kozszolgaltatas

Területrendezési és településrendezési tervezési tevékenység folytatására jogosult személyek nyilvántartása

Magyar Építész Kamara

Magyar Mérnöki kamara

https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek#Nevjegyzek

Nyilvántartás a polgárőr igazolványokról

Országos Polgárőr Szövetség

http://www.opsz.hu/polgaror-igazolvanyok-informacioi

Egészségügyi szakértői nyilvántartás

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

http://www.eti.hu/index.php/hun/szakkepzes-tamogatasi-foosztaly/szakertok/szakertoi-nevjegyzek

Kábítószert és pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerek

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://www.ogyei.gov.hu/listak/

Betegjogi, Ellátottjogi Gyermekjogi Képviselők Nyilvántartása

Országos Betegjogi, Elátottjogi,Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

http://www.obdk.hu/jogvedelmi-kepviselok-elerhetosegei.html

Az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartásától elkülönített nyilvántartás a biobankokról, illetve érvényes kutatási engedély alapján genetikai mintát, adatot tároló intézményekről

Országos Tisztifőorvos Hivatal

https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/hatosagi_nyilvantartas/eu_ig_nyilvantartasok/egyeb_nyilvantartasok

Kijelölt megfelelőségértékelő szervezetek

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/megfeleloseg/Kijelolt_szervezetek_listaja

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásával és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) hatálya alá tartozó előadó-művészeti szervezetek hatósági nyilvántartása (közhiteles)

Előadó-művészeti Iroda

http://www.eloadomuveszetiiroda.hu/index.php/nyilvanos-adatok

A kulturális szakértői nyilvántartással kapcsolatos névjegyzék-vezetés

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

http://db.nefmi.gov.hu/szakertok3/

Külföldi felsőoktatási intézmények nyilvántartása

Oktatási Hivatal

http://www.oktatas.hu/felsooktatas/felsooktatasi_intezmenyek/engedellyel_mukodo_kulfoldi_intezmenyek

Magyarországon nemzetközi szerződés alapján létrejött és működő, külföldi oklevelet kibocsátó felsőoktatási intézmények nyilvántartása

Oktatási Hivatal

http://www.oktatas.hu/felsooktatas/felsooktatasi_intezmenyek/engedellyel_mukodo_kulfoldi_intezmenyek

Állami intézményfenntartó (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) által fenntartott köznevelési intézmények közhiteles nyilvántartása

Oktatási Hivatal

http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso

Országos szakértői névjegyzék

Oktatási Hivatal

https://www.kir.hu/SzakertoiVizsgaztatoiNevjegyzek/Szakerto/SzakertoFilter.aspx?type=0

Országos vizsgaelnöki névjegyzék

Oktatási Hivatal

https://www.kir.hu/SzakertoiVizsgaztatoiNevjegyzek/Szakerto/SzakertoFilter.aspx?type=1

Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzék

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

http://www.szocialisportal.hu/web/szocialis-agazati-portal/szakertoi-nevjegyzekek2

Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

http://www.szocialisportal.hu/web/szocialis-agazati-portal/szakertoi-nevjegyzekek2

Foglalkozási Rehabilitációs Szakértői Névjegyzék

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

http://www.szocialisportal.hu/web/szocialis-agazati-portal/szakertoi-nevjegyzekek2

Rehabilitációs Orvosszakértői Névjegyzék

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

http://www.szocialisportal.hu/web/szocialis-agazati-portal/gyermekvedelem-szocialpolitika-eselyegyenloseg-szakertok

Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzéke

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

http://www.szocialisportal.hu/web/szocialis-agazati-portal/szakertoi-nevjegyzekek2

Működési engedéllyel rendelkező szociális szolgáltatókról, intézményekről vezetett nyilvántartás

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

https://idp.nrszh.hu/idp/

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzéke

Közbeszerzési Hatóság

http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/faksz/

Minősített ajánlattevők névjegyzéke

Közbeszerzési Hatóság

/tevekenysegek/minositett-ajanlattevok2/

Felosztott szakellátási kapacitások nyilvántartása

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala

https://www.antsz.hu/

Természetes gyógytényezőkkel összefüggő nyilvántartások

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala

https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/hatosagi_nyilvantartas/termeszetes_gyogytenyezok_nyt

Ivó- és használati melegvíz­ellátásban, valamint medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra, termékekre és a víz kezelésére alkalmazni kívánt technológiákra kiadott engedélyek nyilvántartása

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala

https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/hatosagi_nyilvantartas/ivoviz

Természetes fürdővíz vizsgálatokra feljogosított laborok nyilvántartása

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala

https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/hatosagi_nyilvantartas/kemiai_biztonsag_nyilvantartasok

Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetését végző személyek nyilvántartása

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://www.ogyei.gov.hu/listak/

Gyógyszertárkereső

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso/

Gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletek nyilvántartása

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso/index.php?action=search

A Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerekről vezetett nyilvántartás

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://www.ogyei.gov.hu/listak/

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények nyilvántartása

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://www.ogyei.gov.hu/listak/

Kábítószert és pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerek

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://www.ogyei.gov.hu/listak/

Nyilvántartás a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi megtartásának más szerv előtti, külön jogszabály szerinti eljárásban történő igazolására

Nemzetgazdasági Minisztérium
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály

http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/

Nyilvántartás a rendezett munkaügyi kapcsolatokkal nem rendelkező foglalkoztatókról

Nemzetgazdasági Minisztérium
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály

http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/

Munkabiztonsági szakértők nyilvántartása

Nemzetgazdasági Minisztérium
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály

http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=289

Országos szakképzési névjegyzék részét képező szakértői névjegyzék

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

https://vep.nive.hu/?oldal=fjegyzek

A 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítésekhez kötődő vizsgáztatásra jogosult vizsgaelnökök névjegyzéke

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és Oktatási Hivatal

https://vep.nive.hu/?oldal=keres            http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kepzes_tovabbkepzes/oszvn/szakmai_vizsgaelnokok_20130102.pdf

Szakmai vizsgák törzslapjainak nyilvántartása

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=237

A hatósági közvetítőkről vezetett nyilvántartás

A hatósági közvetítőt az a megyei Kormányhivatal veszi nyilvántartásba amelynek illetékességi területén a hatósági közvetítő bejelentett lakóhelye található

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/hatosagikozvetito.pdf

Közjegyzők névjegyzéke

Magyar Országos Közjegyzői Kamara

http://www.mokk.hu/index.php?action=search_det

Közjegyzőjelöltek, közjegyzőhelyezettek névjegyzéke

Magyar Országos Közjegyzői Kamara

http://www.mokk.hu/index.php?action=search_det

Az igazságügyi szakértői névjegyzék

Igazságügyi Minisztérium

https://kozvetitok.im.gov.hu/Szakertok/SzakertoList

Az igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő társaságok nyilvántartása

Igazságügyi Minisztérium

https://kozvetitok.im.gov.hu/Szakertok/SzakertoiCegList#resultTable

Az igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő szakértői intézmények és igazságügyi orvostani intézetek nyilvántartása

Igazságügyi Minisztérium

https://kozvetitok.im.gov.hu/Szakertok/SzakertoiIntezetList

Közvetítői névjegyzék

Igazságügyi Minisztérium

https://kozvetitok.im.gov.hu/Kozvetitok/KozvetitoList

Felszámolók névjegyzéke

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Teljes lista (2014-es állapot):

http://kih.gov.hu/nyitolap/-/asset_publisher/4frusdbuyVxX/content/osszeallt-az-uj-felszamoloi-nevjegyzek-sajtokozlemeny-?redirect=http%3A%2F%2Fkih.gov.hu%2Fnyitolap%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4frusdbuyVxX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3D

Változások követése:

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=9&type=401#!DocumentBrowse

Az alkalmazott ügyvédek névjegyzéke

Magyar Ügyvédi Kamara

http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/lawyerdata?functional=alkugyv&status=aktiv

Az ügyvédjelöltek névjegyzéke

Magyar Ügyvédi Kamara

http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/lawyerdata?status=aktiv&functional=prelawyer

Az ügyvédek nyilvántartása

Magyar Ügyvédi Kamara

http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/lawyerdata?status=aktiv&functional=sf.lawyer

Az európai közösségi jogász eseti jelleggel végzett tevékenysége bejelentésének nyilvántartása

Magyar Ügyvédi Kamara

http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/farticle/83/297/1

Végrehajtók névjegyzéke

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

http://www.mbvk.hu/main/nevjegyzek.php

Végrehajtó irodák nyilvántartása

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

http://www.mbvk.hu/main/nevjegyzek.php

Közúti járművezetők vagy közúti közlekedési szakemberek képzésére képzési engedéllyel rendelkező képző szervekről vezetett nyilvántartás

Nemzeti Közlekedési Hatóság

https://www.nkh.gov.hu/documents/11102/35321/K%C3%B6z%C3%BAti+j%C3%A1rm%C5%B1vezet%C5%91k+vagy+k%C3%B6z%C3%BAti+k%C3%B6zleked%C3%A9si+szakemberek+k%C3%A9pz%C3%A9s%C3%A9re+enged%C3%A9llyel+rendelkez%C5%91+k%C3%A9pz%C5%91+szervek+n%C3%A9vjegyz%C3%A9ke+2014+12+01/4e9d41de-1ed6-4860-a70c-69d9d2b27065?version=1.11&type=pdf

Tevékenységi engedéllyel rendelkező iskolavezetőkről vezetett névjegyzék

Nemzeti Közlekedési Hatóság

https://www.nkh.gov.hu/documents/11102/35321/2015.+%C3%A9vre+%C3%A9rv%C3%A9nyes+enged%C3%A9llyel+rendelkez%C5%91+iskolavezet%C5%91k+n%C3%A9vjegyz%C3%A9ke/e0fb4093-b1b3-4439-b773-dc06a68db0b2?version=1.14&type=

Tevékenységi engedéllyel rendelkező szakoktatókról vezetett névjegyzék

Nemzeti Közlekedési Hatóság

https://www.nkh.gov.hu/documents/11102/35321/2015+%C3%A9vre+%C3%A9rv%C3%A9nyes+enged%C3%A9llyel+rendelkez%C5%91+k%C3%B6z%C3%BAti+j%C3%A1rm%C5%B1vezet%C5%91+szakoktat%C3%B3k+n%C3%A9vjegyz%C3%A9ke/4acd97ae-7b30-4a1c-85b4-fdea8184f113?version=1.12&type=

Tevékenységi engedéllyel rendelkező vizsgabiztosokról vezetett névjegyzék

Nemzeti Közlekedési Hatóság

https://www.nkh.gov.hu/documents/11102/35321/2015+%C3%A9vre+%C3%A9rv%C3%A9nyes+enged%C3%A9llyel+rendelkez%C5%91+k%C3%B6z%C3%BAti+j%C3%A1rm%C5%B1vezet%C5%91+vizsgabiztosok+n%C3%A9vjegyz%C3%A9ke/bba8e1c8-280c-49fc-958b-248be912a641?version=1.13&type=

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadókról vezetett névjegyzék

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

http://www.bte.hu/files/7_2_Biztonsgi_tancsadi_nvjegyzk.pdf

Szakértői tevékenységet folytató személyek nyilvántartása

Nemzeti Közlekedési Hatóság

https://www.nkh.gov.hu/documents/10181/58797/A+Hat%C3%B3s%C3%A1g+szak%C3%A9rt%C5%91i+n%C3%A9vjegyz%C3%A9ke/1b24071c-9fb2-44df-a317-acf4fe2a03e6?version=1.9&type=pdf

A közúti biztonsági auditori képzési engedéllyel rendelkező szervezetek nyilvántartása

Nemzeti Közlekedési Hatóság

http://www.nkh.gov.hu/documents/12052/32709/K%C3%B6z%C3%BAti+biztons%C3%A1gi+auditor+k%C3%A9pz%C3%A9si+enged%C3%A9llyel+rendelkez%C5%91+szervezetek/a3b6371b-095f-4dea-842a-2d7ed7dddee5?version=1.2&type=

Hajózási engedélyesek nyilvántartása

Nemzeti Közlekedési Hatóság

http://www.nkh.gov.hu/documents/12060/44310/Haj%C3%B3z%C3%A1si+Enged%C3%A9lyek_20131231.pdf/813f09ee-679e-4f66-8f8d-84f586a7ca70?version=1.1&type=pdf

Jóváhagyott hivatásos és szolgálati képzőhelyek listája

Nemzeti Közlekedési Hatóság

http://www.nkh.gov.hu/documents/12060/44310/J%C3%B3v%C3%A1hagyott_hivat%C3%A1sos_%C3%A9s_szolg%C3%A1lati_k%C3%A9pz%C5%91helyek_2014_11_13/a4a66be8-b745-4531-a7c6-657fa9837d31?version=1.0&type=pdf

Vizsgabiztosok Névjegyzéke

Nemzeti Közlekedési Hatóság

http://www.nkh.gov.hu/documents/12060/44310/Vizsgabiztosi+n%C3%A9vjegyz%C3%A9k+2014_02.xls/f3b3148c-c8ea-4ce9-b889-783174047dba?version=1.0&type=xls

Légijármű üzembentartási engedélyek nyilvántartása

Nemzeti Közlekedési Hatóság

http://www.nkh.gov.hu/documents/11106/243047/L%C3%A9gij%C3%A1rm%C5%B1+%C3%9Czembentart%C3%B3k+%28AOP+holders%29/27809ad6-09f9-435b-8b5b-726a225445fa?version=1.6&type=

Bányaüzemi felelős műszaki vezetőkről vezetett nyilvántartás

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=672&lng=1

A nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői vagy felügyeleti tevékenységek folytatóiról vezetett nyilvántartás

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=326&lng=1

A földtani szakértőkről vezetett nyilvántartás

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&HKL=176&lng=1

A hiteles bányamérőkről vezetett nyilvántartás

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=275&lng=1

Elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértők nyilvántartása

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

http://webpub-ext.nmhh.hu/esign/termekekParams/init.do

Tanúsított elektronikus aláírási termékek nyilvántartása

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

http://webpub-ext.nmhh.hu/esign/termekekParams/init.do

Elektronikus aláírási terméktanúsító szervezetek nyilvántartása

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

http://webpub-ext.nmhh.hu/esign/termekekParams/init.do

Belföldi hitelesítés-szolgáltató felelősség vállalásáról - a külföldi hitelesítés-szolgáltató által kibocsátott tanúsítványokért - vezetett nyilvántartás

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

http://webpub-ext.nmhh.hu/esign/termekekParams/init.do

Önkéntes akkreditációs rendszerek nyilvántartása

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

http://webpub-ext.nmhh.hu/esign/termekekParams/init.do

Munkavédelmi és munkaügyi hatósági nyilvántartás

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkafelügyeleti Főosztály

http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/index.php

Munkaerő-kölcsönzők nyilvántartása

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek_munkaero_kolcsonzok_listaja

A komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása

a komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező kormányhivatal

pl. Bács-Kiskun megye: http://bkmkh.hu/uploads/oktatasi_foosztaly/Komplex_szakmai_vizsga_szervezesere.pdf

Borsod-Abaúj-Zemplén megye:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen/hirdetmenyek/tajekoztato-a-szakmai-vizsga-megszervezesere-vonatkozo-engedelyezesi-eljarasrol

Biztosításközvetítői nyilvántartás

Magyar Nemzeti Bank

https://apps.mnb.hu/regiszter/

Nyilvántartás a kijelölt megfelelőségértékelő szervezetekről

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/megfeleloseg/Kijelolt_szervezetek_listaja#top

Haditechnikai külkereskedelmi tevékenységre jogosult vállalkozások nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/evekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Veszélyes folyadéktároló tartályokkal kapcsolatos tevékenység végzésére való alkalmasságot igazoló szervezetek nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Az üzemanyag töltőállomásokon elvégzendő szénhidrogén emisszió mérését, a pisztolygáz visszavezető és gázinga rendszerek beállítását tanúsító szervezetek nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártójának, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozójának nyilvántartásba vétele

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/VOC

Hadiipari gyártásra, illetve haditechnikai szolgáltatások nyújtására jogosult vállalkozások

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/evekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Engedéllyel rendelkező utazásszervezők és utazásközvetítők nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/evekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Lovas szolgáltató tevékenységet folytatók nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/evekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Idegenvezetői tevékenységet folytatók nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/evekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytatók nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/evekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Nemesfém tárgyak készítését, javítását, árverését és forgalmazására irányuló tevékenységet végző vállalkozások nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/evekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Engedéllyel rendelkező közraktárak nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/evekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos külkereskedelmi tevékenységre, illetőleg nemzetközi szankciókban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termék kivitelére jogosultak nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/evekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

A Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény hatálya alá tartozó szervezetek nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/evekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Üzletszerű társasházkezelő tevékenységet végzők nyilvántartása

minden fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal

Pl. Érd: http://www.erd.hu/nyitolap/e_demokracia/kozzetetel/nyilvantartasok/thingnyilv.html

Üzletszerű ingatlankezelő tevékenységet végzők nyilvántartása

minden fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal

Pl. Veszprém: http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/uegyintezes-uegyfelfogadas/ugyleirasok/hatosagi-uegyek/1401-uezletszer-ingatlankoezvetiti-ingatlanvagyonertekel-es-koezvetiti-uezletszer-tarsashazkezeli-ingatlankezeli-tevekenyseget-vegzk-nyilvantartasa

Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenységet végzők nyilvántartása

minden fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal

Pl. Veszprém: http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/uegyintezes-uegyfelfogadas/ugyleirasok/hatosagi-uegyek/1401-uezletszer-ingatlankoezvetiti-ingatlanvagyonertekel-es-koezvetiti-uezletszer-tarsashazkezeli-ingatlankezeli-tevekenyseget-vegzk-nyilvantartasa

Üzletszerű ingatlanvagyon­értékelő és -közvetítő tevékenységet végzők nyilvántartása

minden fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal

Pl. Veszprém: http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/uegyintezes-uegyfelfogadas/ugyleirasok/hatosagi-uegyek/1401-uezletszer-ingatlankoezvetiti-ingatlanvagyonertekel-es-koezvetiti-uezletszer-tarsashazkezeli-ingatlankezeli-tevekenyseget-vegzk-nyilvantartasa

Fővárosi Önkormányzat: http://budapest.hu/realestateregister/Lapok/default.aspx

Kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartása

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

http://www.mkvk.hu/kereses/tagok

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartása

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

http://www.mkvk.hu/kereses/tarsasagok

Harmadik országbeli könyvvizsgálók nyilvántartása

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

http://www.mkvk.hu/

Harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók nyilvántartása

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

http://www.mkvk.hu/

a vámokkal és nem közösségi adókkal és díjakkal kapcsolatos kötelezettségeket és pénzforgalmat nyilvántartó folyószámla-nyilvántartás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

http://nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/szamlaszamok

Az adózó bejelentése vagy más hatósági aktus alapján nyilvántartott adatbejelentés/változás-bejelentés

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok

Adóazonosító számok nyilvántartása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok

Fészekrakó-program nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/feszekrako

Egyházak, kiemelt költségvetési előirányzatok technikai számainak nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/egyhazak_kiemelt_koltsegvetesi_eloiranyzatok

Az szja 1+1 %-kával érintett egyházak, kiemelt költségvetési előirányzatok, civil szervezetek adatainak nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

http://nav.gov.hu/nav/szja1_1

Szja 1%-os kiutalásban részesült civil kedvezményezettek nyilvántartása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

http://nav.gov.hu/nav/szja1_1

Kizárt civil kedvezményezettek nyilvántartása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

http://nav.gov.hu/nav/szja1_1

A fémkereskedelmi engedélyesekről és azok telephelyeiről szóló nyilvántartás a nyitvatartási idő kivételével

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/vam/femkereskedelem/engedelyesek_frissitett_listaja/engedelyesk_frissitett_listaja.html

Az eltulajdonított fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok azonosításához szükséges adatokról vezetett nyilvános nyilvántartás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

http://nav.gov.hu/nav/vam/femkereskedelem/eltulajdonitott_targyak/eltulajdonitott_targyak.html

Nyilvántartás a szerencsejáték szervező tevékenységet végző gazdasági társaságok engedélyéről

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/szerencsejatek/engedelyek

vámhatósági ügyfélnyilvántartás (VPID/EORI)

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok

100 millió, magánszemély esetén 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező adózók nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://nav.gov.hu/nav/kozerdeku_adatok/egyedi_kozzeteteli_lista

Végrehajtás alatt álló adózók nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adoslista/vegrehajtas_alattiak

Adóazonosító jellel rendelkező magánszemélyek nyilvántartása - adóigazolvány (vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek)

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok

Áfa-alanyok nyilvános adatbázisa, alkalmazottaik létszámával, az ingatlan bérbeadás, értékesítés adókötelessé tételére, illetve a pénzforgalmi elszámolás választására utalással

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker

Nem áfa- és EVA alany egyéb szervezetek nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker

Eva-alanyok nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker

A csoportos áfa alanyai nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker

Minősített adózók nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker

Az adóalanyok tevékenységei nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker

Felfüggesztett adószámok nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/felfuggeszt/felfugg_adoszam

A szankciós jelleggel törölt adószámok nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/felfuggeszt/felfuggeszttorolt

Az állami adóhatósághoz teljesítendő, bejelentkezési kötelezettségüket elmulasztó adózók adatbázisa

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/bejelentkezesi_kotelezettseget_elmulaszto_adozok

Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók nyilvántartása

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/benemjelentett

Ingatlannal rendelkező társaságok nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker

A szabályozott ingatlanbefektetési társaságok és a szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozások, és projekttársaságaik nyilvántartása

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker

Pénztárgép és taxaméter szervizek adatai, illetve pénztárgép és taxaméter műszerészek adatainak nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/penztargep_taxameter_szervizek

Az adóköteles tevékenységet folytató adózók, illetve adószámaik nyilvántartása (adóalany-nyilvántartás)

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok

A foglalkoztatókról és az általuk foglalkoztatott biztosított személyekről vezetett nyilvántartás

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/benemjelentett/be_nem_jelentett.html

Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező személyek nyilvántartása

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/vamhat_engedelyes_dohanyboltok_1417768186390

A költségvetési szervekről, a helyi önkormányzatokról, a nemzetiségi önkormányzatokról, a többcélú kistérségi társulásokról, a jogi személyiségű társulásokról, a térségi fejlesztési tanácsokról, valamint jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyekről szóló törzskönyvi nyilvántartás

Magyar Államkincstár

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv

Egységes szociális nyilvántartás

Magyar Államkincstár

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/cstinfo

Bejelentés alapján folytatható kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása

kereskedelmi tevékenység helye szerinti jegyző

Az adott rendszerhez csatlakozott önkormányzatok esetén: http://kertev.hu/uzlet/

vagy az adott önkormányzat honlapja, pl. Miskolc: http://www.miskolcph.hu/hatlista/start.asp

Működési engedély alapján folytatható kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása

kereskedelmi tevékenység helye szerinti jegyző

Az adott önkormányzat honlapja, pl. Miskolc: http://www.miskolcph.hu/hatlista/start.asp

Engedélyezett vásárok és piacok nyilvántartása

vásár vagy piac helye szerinti települési jegyző

Az adott önkormányzat honlapja, pl. Miskolc: http://www.miskolcph.hu/hatlista/start.asp

Bejelentett bevásárlóközpontok nyilvántartása

bevásárlóközpont helye szerinti települési jegyző

Az adott önkormányzat honlapja, pl. Miskolc: http://www.miskolcph.hu/hatlista/start.asp

Bejelentett helyi termelői piacok nyilvántartása

termelői piac helye szerinti település jegyzője

Az adott önkormányzat honlapja, pl. Miskolc: http://www.miskolcph.hu/hatlista/start.asp

Szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyek nyilvántartása

szálláshely fekvése szerinti illetékes jegyző

Az adott rendszerhez csatlakozott önkormányzatok esetén: http://kertev.hu/szallas/

vagy az adott önkormányzat honlapja, pl. Miskolc: http://www.miskolcph.hu/hatlista/start.asp

Állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik engedélyezett gyártói

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

http://portal.nebih.gov.hu/gyogyszergyartok

Talajvédelmi Szakértői Nyilvántartó Jegyzék

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj/talajv_szakerto

Engedélyezett baromfikeltető állomások nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állattenyésztési Igazgatóság

http://www.nebih.gov.hu/a_hivatalrol/kozerdeku_adatok/letesitmenyek_es_laboratoriumo/ai_jegyzekei/bormfi_letesitmeny/AI_baromfi.html

Engedélyezett halkeltető állomások nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állattenyésztési Igazgatóság

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allattenyesztes/kozerdeku/elisemert_teny_szerv_cikk.html

Engedélyezett méhanyanevelő telepek nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állattenyésztési Igazgatóság

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allattenyesztes/kozerdeku/elisemert_teny_szerv_cikk.html

Engedélyezett embrióátültető állomások nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állattenyésztési Igazgatóság

http://www.nebih.gov.hu/a_hivatalrol/kozerdeku_adatok/letesitmenyek_es_laboratoriumo/ai_jegyzekei/embriogy_eloall_munkacsop/AI_embriogyujto.html

engedélyezett vágóhídi minősítő helyek nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/kozerdeku_adatok/elelmiszer_uzemlistak

Tenyészet Információs Rendszer

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állattenyésztési Igazgatóság

http://www.enar.hu

Szarvasmarha ENAR

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állattenyésztési Igazgatóság

http://www.enar.hu

Juh-kecske ENAR

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állattenyésztési Igazgatóság

http://www.enar.hu

Sertés ENAR

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állattenyésztési Igazgatóság

http://www.enar.hu

Baromfi Információs Rendszer

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állattenyésztési Igazgatóság

http://www.enar.hu

A tanúsító szervezetekről vezetett nyilvántartás

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/rfi/szakteruletek_rfi/szfo_rfi/nyilvantartas

engedéllyel rendelkező vagy bejelentett élelmiszervállalkozások élelmiszervállalkozások nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/kozerdeku_adatok/elelmiszer_uzemlistak

az engedéllyel rendelkező vagy bejelentett takarmányvállalkozások nyilvántartása (3 nyilvántartás)                                                                              1. Engedélyezett és nyilvántartott takarmány-előállító üzemek listája                                                         2.Engedélyezett és nyilvántartott takarmányközvetítők listája                                               3.Felelős képviselők nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

http://nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/szakteruletek/takarmany_letesitmeny

Engedélyezett Állatgyógyászati készítmények

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allatgyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku/torzskonyvezes

Tenyésztő szervezetek nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állattenyésztési Igazgatóság

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allattenyesztes/kozerdeku/elisemert_teny_szerv_cikk.html

Engedélyezett mesterséges szaporító állomások nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állattenyésztési Igazgatóság

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allattenyesztes/kozerdeku/engedelyezett_szap.html

Elismert fajták nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állattenyésztési Igazgatóság

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allattenyesztes/kozerdeku/elisemert_teny_szerv_cikk.html

Engedélyezett vágóhídi minősítő szervezetek nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/kozerdeku_adatok/elelmiszer_uzemlistak

Vetőmag-kiszerelő nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/novterm_ig/szakteruletek/vetomagfel/jegyzekek

Standard zöldség vetőmagelőállítói és forgalmazói nyilvántartás

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/novterm_ig/szakteruletek/vetomagfel/jegyzekek

Ökológiai előállításból származó vetőmagvak és szaporítóanyagok nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/novterm_ig/szakteruletek/vetomagfel/jegyzekek/OKO_adatbazis/OKO_vbazis.html

Az állami elismerésben részesített növényfajták és fajtaleírások nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/novterm_ig/szakteruletek/fajta_szap/jegyzekek/nemzeti.html

Szőlő szaporítóanyag termelők nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/novterm_ig/szakteruletek/kerteszet_erdeszet_szap/szologyumolcs_szap/jegyzekek

Állami elismerésre bejelentett Zöldségnövények, Gyógy- és Fűszernövények, szőlő- és Gyümölcsfajták és szőlőklónok nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/novterm_ig/szakteruletek/fajta_szap/jegyzekek/nemzeti.html

Szaporításra egyedileg engedélyezett szőlőfajták és szőlőklónok

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/novterm_ig/szakteruletek/fajta_szap/jegyzekek/nemzeti.html

Szaporításra egyedileg engedélyezett gyümölcsfajták

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/novterm_ig/szakteruletek/fajta_szap/jegyzekek/nemzeti.html

Nemzeti Fajtajegyzék: Gyümölcs táj fajták

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/novterm_ig/szakteruletek/fajta_szap/jegyzekek/nemzeti.html

Palackozó üzemek H-kódja nyilvántartás.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/obi/kozerdeku_adatok/palack

Helyi Borbíráló Bizottságok (HBB) nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/obi/kozerdeku_adatok/hbb_nyilvantartas

Nyilvántartás a földrajzi árujelzővel ellátott termékekről

Földművelésügyi Minisztérium

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/eredetvedelmi-rendszer

természetvédelmi, tájvédelmi szakértői névjegyzék

Országos Környezetvédelmi és Természervédelmi Főfelügyelőség

http://orszagoszoldhatosag.gov.hu/dokumentumtar/nyilvantartasok

Betétdíjas csomagolást forgalomba hozó gyártók nyilvántartása

Országos Környezetvédelmi és Természervédelmi Főfelügyelőség

http://orszagoszoldhatosag.gov.hu/dokumentumtar/nyilvantartasok

EMAS nyilvántartás

Földművelésügyi Minisztérium

http://emas.kvvm.hu/company.php?l=  (magyar) http://ec.europa.eu/environment/emas/register/ (eu)

Együttes végrehajtás (Jl-joint implementation) hitelesítői nyilvántartás

Országos Környezetvédelmi és Természervédelmi Főfelügyelőség

http://orszagoszoldhatosag.gov.hu/dokumentumtar/nyilvantartasok

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezők nyilvántartása

Országos Környezetvédelmi és Természervédelmi Főfelügyelőség

http://orszagoszoldhatosag.gov.hu/dokumentumtar/nyilvantartasok

Önálló közvetítő szervezetek nyilvántartása

Országos Környezetvédelmi és Természervédelmi Főfelügyelőség

http://orszagoszoldhatosag.gov.hu/dokumentumtar/nyilvantartasok

Elektromos és elektronikai berendezést forgalomba hozó gyártók nyilvántartása

Országos Környezetvédelmi és Természervédelmi Főfelügyelőség

http://orszagoszoldhatosag.gov.hu/dokumentumtar/nyilvantartasok

Elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek közvetítését végző közvetítő szervezetek nyilvántartása

Országos Környezetvédelmi és Természervédelmi Főfelügyelőség

http://orszagoszoldhatosag.gov.hu/dokumentumtar/nyilvantartasok

Elemet, illetve akkumulátort forgalomba hozó gyártók nyilvántartása

Országos Környezetvédelmi és Természervédelmi Főfelügyelőség

http://orszagoszoldhatosag.gov.hu/dokumentumtar/nyilvantartasok

Elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek közvetítését végző közvetítő szervezetek nyilvántartása

Országos Környezetvédelmi és Természervédelmi Főfelügyelőség

http://orszagoszoldhatosag.gov.hu/dokumentumtar/nyilvantartasok

Újrahasználható csomagolószerek nyilvántartása

Országos Környezetvédelmi és Természervédelmi Főfelügyelőség

http://orszagoszoldhatosag.gov.hu/dokumentumtar/nyilvantartasok

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer

Földművelésügyi Minisztérium

http://web.okir.hu/hu/

Ingatlanrendező földmérői minősítésről vezetett nyilvántartás

Földmérési és Távértékelési Intézet

http://www.fomi.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/ingatlanrendezo-foldmero-minsites/nevjegyzek-publikus-valtozata

MePAR térinformatikai adatbázisa

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

http://www.mepar.hu/


[1] A Közbeszerzési Hatóság szükség szerint aktualizálja a jelen útmutatóban szereplő nyilvántartásokat.