Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2019. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról

(KÉ 2019. évi 9. szám, 2019. január 14.)

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 15. § (5) bekezdése szerint a Közbeszerzési Hatóság az egyes beszerzési tárgyak esetében alkal-mazandó uniós értékhatárokat, valamint nemzeti értékhatárokat, valamint a 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárokat minden év elején közzéteszi hon-lapján. Ennek során az uniós értékhatárok, valamint a 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárok forintban meghatározott összegét az Európai Bizottság-nak az uniós értékhatárok nemzeti valutákban meghatározott összegére vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett közleményének megfelelően kell feltün-tetni.
 
A Közbeszerzési Hatóság a fenti, törvényi kötelezettségének eleget téve a következők-ben tájékoztatja a közbeszerzési eljárások szereplőit a 2019. január 1-jétől irányadó köz-beszerzési értékhatárokról.
 
1. Uniós értékhatárok
A Kbt. 15. § (2) bekezdése szerint az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Érdemes megjegyezni, hogy ugyan a Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint a Bizottság által megálla-pított uniós értékhatárokat évente rögzíteni kell a költségvetési törvényben, ezen ér-tékhatárok külön átültetés nélkül közvetlenül alkalmazandók.
 
Az uniós értékhatárokat az Európai Bizottság a hivatkozott irányelvekben meghatáro-zott eljárás szerint (2014/24/EU irányelv1 6. cikke, 2014/25/EU irányelv2 17. cikke, valamint a 2014/23/EU3 irányelv 9. cikke) főszabályként kétévente vizsgálja felül, és amennyiben szükség van rá hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) kere-tein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban rögzített értékhatárokhoz.
 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/24/EU irányelve a közbeszerzésekről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [megjelent: Hivatalos Lap L 94/65, 2014.].

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/25/EU irányelve a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről [megjelent: Hivatalos Lap L 94/243, 2014.].
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről [megje-lent: Hivatalos Lap L 94/1, 2014.].
 
Az idei évben nem történt változás az uniós értékhatárok tekintetében, mivel a leg-utóbbi felülvizsgálatra 2017. év december 20-án került sor, ekkor 2018. január elsejétől kezdődően kétéves időtartamra – így a 2019. évre is irányadóan – állapították meg a pontos értékhatárokat.
 
A klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárok eredetileg a 2014/24/EU irányelv 4. cikkében kerültek meghatározásra, a legutóbbi módosításokat 2017/2365/EU bi-zottsági rendelet tartalmazza.
 
A közszolgáltatókra vonatkozó uniós értékhatárokat a 2014/25/EU irányelv 15. cikke tartalmazza, melyet legutóbb a 2017/2364/EU bizottsági rendelet módosított.
 
A koncessziókra vonatkozó értékhatárok pedig a 2014/23/EU irányelv 8. cikkében ta-lálhatóak, melyeket legutóbb a 2017/2366/EU rendeletet módosításaival aktualizált a Bizottság.
 
A Bizottság továbbá közzétette a 2017/C 438/01 számú közleményét4, melyben köz-readta a rendeletekben meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárok nemzeti va-lutákban kifejezett értékeit (mellékletként csatolva).
 
1.1. Klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárok
1.1.1. Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén:
- a minisztériumok, illetve a Kormány által kijelölt központi beszerző szervek (Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontja), valamint ezen ajánlatkérők esetében a véd-elem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletkében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) szerepel, 144 000 euró, azaz 44 735 040 forint;
 

4 A Bizottság Közleménye a 2014/23/EU, a 2014/24/EU és a 2014/25/EU 2004/17/EK európai parlamenti és ta-nácsi irányelv értékhatárainak megfelelő értékekről [megjelent: Hivatalos Lap C 438/1, 2017. december 19.].

- a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha védelem terén a be-szerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) nem szerepel, 221 000 euró, azaz 68 655 860 forint;
- a Kbt. 5. §-a szerint valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletkében (2014/24/EU irányelv XIV. mellékletében) szereplő szo-ciális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró, azaz 232 995 000 forint.


1.1.2. Építési beruházás esetén:


- 5 548 000 euró, azaz 1 723 541 680 forint.


1.1.3. Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén – kivéve a közszolgáltatói szerződé-sekre vonatkozó értékhatárt – ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályá-zóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén:


- a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében: 144 000 euró, azaz 44 735 040 forint;
- a Kbt. 5. §-a szerint egyéb ajánlatkérő esetében: 221 000 euró, azaz 68 655 860 forint.


1.2. A Kbt. II. részének alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó uniós értékhatárok:


- az árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében 443 000 euró, azaz 137 622 380 forint;

- az építési beruházásra irányuló szerződések esetében 5 548 000 euró, azaz 1 723 541 680 forint;

- a Kbt. 3. mellékletében (2014/25/EU irányelv XVII. mellékletében) felsorolt szo-ciális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra irányuló szolgáltatási szerződések esetében 1 000 000 euró, azaz 310 660 000 forint;

- tervpályázati eljárás esetén, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgálta-tás megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes összege esetén: 443 000 euró, azaz 137 622 380 forint.

1.3. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor:

- Építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 5 548 000 euró, azaz 1 723 541 680 forint.

2. A nemzeti közbeszerzési értékhatárok

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meg-határozni. Leírtaknak megfelelően a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény a 72. §-ában állapítja meg a 2019 január 1-jétől 2019. decem-ber 31-éig tartó időszakra a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat. A 2018. évben meg-határozott értékhatárokhoz viszonyítva a nemzeti értékhatárok nem változtak.


2.1. Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok:


- árubeszerzés esetében 15 000 000 forint;
- építési beruházás esetében 25 000 000 forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint.


2.2. Közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatárok:


- árubeszerzés esetében 50 000 000 forint;
- építési beruházás esetében 100 000 000 forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében 50 000 000 forint.


2.3. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor


2.3.1. Klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában:


- építési koncesszió esetében: 100 000 000 forint;
- szolgáltatási koncesszió esetében: 30 000 000 forint.


2.3.2. Közszolgáltatói szerződések vonatkozásában:


- építési koncesszió esetében: 200 000 000 forint;
- szolgáltatási koncesszió esetében: 100 000 000 forint.

3. A Kbt. 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárok5


A Kbt. 19. § (4) bekezdésének a) pontja alapján, ha a közbeszerzés (3) bekezdés szerint megállapított becsült értéke eléri vagy meghaladja az e törvény szerinti uniós értékha-tárokat, a (3) bekezdéstől eltérően a Harmadik Rész szerinti eljárás alkalmazható olyan szerződések megkötésére, amelyek önmagában vett becsült értéke kevesebb, mint


3.1. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében 80 000 euró, azaz 24.852.800 forint,

3.2. építési beruházások esetében pedig 1 000 000 euró, azaz 310.660.000 forint.6


5 A Kbt. 19. § (4) bekezdés b) pontja szerint a leválasztott részek összértéke nem haladja meg a (3) bekezdés alkal-mazásával megállapított teljes becsült érték 20%-át.

6 A Bizottság 2017/C 438/01 számú közleménye szerint a 80.000 euró nemzeti pénznemben kifejezett értéke 24.852.800 forint; 1.000.000 euró nemzeti pénznemben kifejezett értéke 310.660.000 forint.