Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/78
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.07.11.
Iktatószám:7354/2016
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:Budapest V. kerület Vadász u. 30. (hrsz. 24816) és az ehhez műszakilag kapcsolódó területek (pl.: közterület, Vadász utca 28. és Vadász utca 32; stb.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.08.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK00900
Postai cím: Erzsébet tér tér 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 18727474
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Fax: +36 18727474
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.belvaros-lipotvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.belvaros-lipotvaros.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.sandorlegal.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 60. I/4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Sándor Sz. Zsolt
Telefon: +36 12090063
E-mail: iroda@sandorlegal.hu
Fax: +36 12090063
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.belvaros-lipotvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.belvaros-lipotvaros.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 60. I/4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Sándor Sz. Zsolt
Telefon: +36 12090063
E-mail: iroda@sandorlegal.hu
Fax: +36 12090063
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.belvaros-lipotvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.belvaros-lipotvaros.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Belvárosi Sportközpont kialakítása - tervezési szolgáltatások
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Belvárosi Sportközpont kialakítása” projekt keretében, a teljes körű megvalósításához szükséges dokumentáció (tervdokumentációk, szakvélemények, látványtervek, stb.), a tervdokumentációk alapján árazott és árazatlan költségvetések elkészítése. Az előzetes hatósági, szakhatósági, közmű, üzemeltetői, szolgáltatói egyeztetések lefolytatása, jogerős építési és a megvalósításhoz szükséges engedélyek és nyilatkozatok beszerzése. Tervezői szintű közreműködés a hatályos közbeszerzési és pályázati előírásoknak megfelelő kivitelezési ajánlattételi dokumentáció összeállításában, együttműködés az ajánlattételi időszakban felmerülő kérdések megválaszolásában.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Belvárosi Sportközpont kialakítása - tervezési szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Budapest V. kerület Vadász u. 30. (hrsz. 24816) és az ehhez műszakilag kapcsolódó területek (pl.: közterület, Vadász utca 28. és Vadász utca 32; stb.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezés főbb munkafolyamatai:
• meglévő szomszédos épületek állagvédelmének a megtervezése az építési munkálatok során,
• sport és rekreációs tevékenységekhez tartozó helyiségek funkcionális megtervezése,
• létesítmény építészeti, belsőépítészeti, funkcionális megtervezése,
• létesítmény tartószerkezeti és szigeteléstechnológiai megtervezése,
• létesítmény gépészeti rendszerének megtervezése,
• létesítmény villamos berendezéseinek megtervezése,
• létesítmény akadálymentességének megtervezése,
• létesítmény felvonójának megtervezése,
• létesítmény tűzbiztonsági és biztonságtechnikai rendszerének megtervezése,
• létesítményhez kapcsolódó útépítési munkák megtervezése,
• létesítmény közműellátásának tervezése,
• ideiglenes (építés alatti) forgalomtechnika megtervezése, jóváhagyatása,
• végleges forgalomtechnika megtervezése, jóváhagyatása,
• szakvélemények elkészítése,
• látványtervek elkészítése,
• költségbecslés, árazott és árazatlan tervezői kiírás, árazott és árazatlan költségvetés elkészítése,
• egyeztetési dokumentáció (jegyzőkönyvek, emlékeztetők, stb.),
• engedélyek (pl. építési), hozzájárulások beszerzése, dokumentációja (nyilatkozatok, hatósági, szakhatósági állásfoglalások, stb.)
• a folyamat során az alábbi tervezési fázisok:
• koncepciótervek (3 változat),
• engedélyezési tervek,
• kiviteli tervek,
• megvalósulási tervek,
• teljes körű tervezői művezetés kivitelezés alatt.
A II.2.5. pontban feltüntetett egyes értékelési szempontok alszempontjai és súlyszámaik:
1. Teljesítési határidő (súlyszám össz.: 65):
1.1. Az építés engedélyezési terv elkészítésének és az illetékes hatóság részére történő benyújtásának az ajánlattevő által vállalt teljesítési határideje (a Megrendelő és a Tervező által véglegesített Jóváhagyási Terv aláírásától számított egész naptári napban megadva). A Kbt. 77. § (1) bek. szerint maximum: 15 naptári nap. (súlyszám: 35);
1.2. Az építészeti-műszaki kivitelezési tervdokumentáció elkészítésének az ajánlattevő által vállalt teljesítési
határideje (a módosított építés engedélyezési terv illetékes hatóság részére történő benyújtásától számított egész naptári napban megadva). A Kbt. 77. § (1) bek. szerint maximum: 15 naptári nap. (súlyszám: 30).

3. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt épületgépész és építészeti tervezők releváns szakmai tapasztalata (súlyszám össz.: 50):
3.1. A szerződés teljesítésében részt vevő és az alkalmassági követelmények teljesítése során épületgépészeti tervezési szakterületre megnevezett szakember releváns szakmai tapasztalatával érintett létesítmény összesített vízfelületének mértéke (egész m2-ben megadva) (súlyszám: 25);
3.2.) A szerződés teljesítésében részt vevő és az alkalmassági követelmények teljesítése során építészeti tervezési területre megnevezett szakember releváns szakmai tapasztalatával érintett sportlétesítmény összesített befogadóképességének mértéke (egész fő-ben megadva).
Befogadóképesség alatt Ajánlatkérő a 253/1997 (XII.20.) Korm. rend. (OTÉK) 1. sz. mell. 14. pontja szerinti fogalmat érti. (súlyszám: 25).
Releváns szakmai tapasztalat alatt Ajánlatkérő az adott szakember olyan tervezési tapasztalatát érti, amely során az adott tervező felelős tervezőként működött közre és amely kapcsán a tervezéssel érintett létesítmény kivitelezéséhez kapcsolódó átadás-átvételi eljárása
legkésőbb a jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje lejártáig lezárult.
4. Ár (súlyszám össz.: 120):
4.1. Az engedélyezési terv és az építészeti-műszaki kivitelezési tervdokumentáció teljes körű elkészítésére, valamint a kivitelezésre irányuló közbeszerzési elj.-ban történő közreműködésre vonatkozó egy összegű ajánlati ár (nettó Ft-ban megadva) -
súlyszám: 90;
4.2. A tervezői művezetés díja (nettó Ft/mérnöknap). A Kbt. 77. § (1) bek. szerint maximum a 4.1. pont szerint megajánlott ár 10%-a - súlyszám: 30.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítési határidő 65
2 Késedelmi kötbér napi mértéke (%-ban megadva, min. 0,05-max. 2%; a késedelemmel érintett szolg. nettó ellenértékére vonatkozóan kerül felszámításra) 5
3 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt épületgépész és építészeti tervezők releváns szakmai tapasztalata 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 120
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/07/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban megjelölt határidő a jogerős építési engedéllyel rendelkező kiviteli tervek leadásának határideje. A nyertes Ajánlattevőnek ezt követően is feladatát képezi a kivitelezés alatti tervezői művezetés, melynek várható befejezése: a műszaki átadás-átvétel lezárása.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-p) pontjaiban,
illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
1.) Az ajánlattevőnek, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek
az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet 2-4. §
és 6. § rendelkezéseinek megfelelően kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének
hatálya alá.
2.) Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőnek és
adott esetben további ajánlattevő(k)nek az Ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése
alapján a Korm. rendelet 8-16. § rendelkezései szerint kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik
az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
3.) A Kbt. 67. § (4) bekezdés előírására tekintettel az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
4.) A kizáró okok előzetes, valamint végleges igazolására ajánlattevőknek a jelen ajánlati
felhívás VI.5) pontja szerinti feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat(ok)at kell
benyújtaniuk.
5.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárás a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 13. § alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
6.) Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A III.1.2.) és a III.1.3.) pontokban előírt alkalmassági követelmények előzetes igazolásául az ajánlatban benyújtandó egységes európai
közbeszerzési dokumentummal kapcsolatos összes előírást Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdés alapján a közbeszerzési dokumentumokban részletezi, tekintettel arra, ezen előírásokat - a terjedelmi korlát miatt - jelen felhívásban nem tudja megadni.
1.) a) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatához be kell nyújtania saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója részét képező mérleget vagy eredmény-kimutatását egyszerű másolatban (attól függően, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét). Amennyiben a beszámoló előírt része a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, ebben az esetben az előírt dokumentumot nem szükséges csatolni, a beszámoló adatait ajánlatkérő a céginformációs szolgálat honlapján keresztül ellenőrzi.
b) Ha az ajánlattevő a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az beszámoló benyújtása nem lehetséges a 321/2011. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia.
c) Ha az ajánlattevő a 321/2011. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
2.) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell az előző 3 üzleti év (adott esetben: működése ideje szerinti üzleti év/évek) vonatkozásában a tervezési szolgáltatás végzéséből származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlattevőknek nyilatkozatukban meg kell jelölniük az üzleti évük fordulónapját. Amennyiben ajánlattevők üzleti éve a naptári évvel megegyezik, úgy a naptári évek tekintetében kell az árbevételi adatokat megadni, eltérő esetben a nyilatkozatban meg kell jelölniük az üzleti évük időtartamát …-tól…-ig bontásban, dátum szerint. Ha az ajánlattevő a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az beszámoló benyújtása nem lehetséges a 321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia.
3.) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlatához csatolnia kell az előírt limittel bíró érvényes felelősségbiztosítási kötvényét. Amennyiben a biztosítási kötvény nem igazolja az aktuális biztosítási évre vonatkozó díj befizetését,
úgy az ajánlathoz csatolni kell a biztosítási szerződés ajánlattételi határidő időpontjában fennálló érvényességét igazoló dokumentumot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1.) a) Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye egy évnél több évben nem volt negatív.
b) A 321/2011. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
c) Az az ajánlattevő, aki működését a megelőző három lezárt üzleti év után kezdte meg, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján alkalmasnak minősül, ha működése ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás (tervezési szolgáltatás) végzéséből származó árbevétele összesen elérte a nettó 90.000.000 forintot.
2.) Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben (a naptári évvel megegyező üzleti év esetén: 2013., 2014., 2015. év) a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás (tervezési szolgáltatás) végzéséből
rendelkezik összesen legalább 90 millió Ft - általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétellel.
3.) Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik legalább 10 millió Ft/káresemény és 30 millió Ft/év limittel bíró tervezési szolgáltatás tevékenységre kiterjedő érvényes felelősségbiztosítással.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1.) Az ajánlathoz a 321/2015. Kr. 21. § (3) bek. a) pontja szerint csatolni kell az ajánlati felh. feladását megelőző 72 hónapban teljesített, az előírt alkalmassági minimumköv. igazolásához szükséges referenciáiról szóló, a321/2015. Kr. 22. § (1) bek. szerint kiállított referenciaigazolást, melynek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
- a végzett tevékenység megnevezése, megjelölve a szerződésben vállalt szakági tervezéseket;
- a referenciamunka (RM) szerinti szolgáltatás teljesítésének kezdő és befejező időpontja;
- a RM szerinti tervezéssel érintett létesítmény megnevezése, amelyből annak jellege megállapítható (pl.uszoda, sportlétesítmény, stb.);
- a RM szerinti szerződést kötő másik fél neve és székhelye;
- a referenciamunkáról információt szolgáltató személy neve és telefonszáma;
- a RM szerinti tervezéssel érintett létesítmény kivitelezési értéke (HUF-ban megadva, amennyiben a szerz. kifizetésének pénzneme nem HUF, úgy a telj. napján érv. MNB középárf.on számított HUF érték) (figyelemmel arra, hogy AK mit ért kivitelezés alatt)
- arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e;
- a létesítmény összesített vízfelületének mértéke (m2-ben megadva);
- a létesítményben a férőhelyek száma (egész fő-ben megadva);
- a létesítmény tetőszerkezetének fesztávolsága (m-ben megadva).
A III.1.3.) pont M.1.)-ben előírt minimumkövetelményeket kiegészítő egyéb előírások:
Teljesített referenciamunka alatt Ajánlatkérő olyan szolgáltatást ért, amelynek keretében az építési engedéllyel rendelkező tervek (engedélyes vagy kiviteli tervek) Megrendelő/szerződést kötő másik fél részére történő átadás-átvétele teljes körben megtörtént és a kivitelezés megvalósult vagy legalább folyamatban van.
Az előírt időtartam vonatkozásában Ajánlatkérő azt fogadja el teljesített referenciamunkának, amely esetében a végteljesítés időpontja beleesik az
előírt 72 hónapos időtartamba.
Kivitelezési érték alatt Ajánlatkérő már megvalósult beruházás esetében az építési beruházás tényleges kivitelezési értékét, még nem megvalósult, folyamatban lévő építési beruházás esetében az építési beruházásra vonatkozó árazott költségvetés/költségbecslés szerinti becsült értéket érti.
Generáltervezés alatt Ajánlatkérő olyan komplex tervezési szolgáltatást ért, amelynek keretében legalább az alábbi szakági tervezési munkák elvégzésére sor került: építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, uszodatechnika, valamint ajánlattevő látta el az egyes szakágak közötti, valamint a szerződést kötő másik féllel és az illetékes hatóságokkal történő koordinációs feladatokat.

M.2.) Az ajánlatban a 321/2015. Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján meg kell nevezni azokat a szakembereket, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell a szakemberek szakmai önéletrajzát, rendelkezésre állási nyilatkozatát, és a legmagasabb iskolai végzettségét igazoló dokumentum másolatát. Azon szakemberek esetén, akikkel kapcsolatban valamely jogosultság megléte előírásra került, a szakmai önéletrajzban meg kell adni a kamarai regisztrációs számot. Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges létszámú szakember bemutatása az ajánlatban.
Az M.2. h.) ponthoz: Tömegtartózkodásra szolg. építmény/helyiség alatt Ajánlatkérő a 253/1997. Kr. (OTÉK) 1. sz. mell. 131. és 132. pontjaiban rögzített fogalmat érti.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felh. feladását megelőző 72 hónapban rendelkezik legalább 1 db olyan, teljesített RM-val, amelynek keretében
-legalább nettó 1,5 mrd kivitelezési értékű,
-legalább 2500 m2 szintterületű,
-legalább 4 szintes,
-sport rendeltetésű,
-legalább 205 m2 összesített vízfelülettel rendelkező,
-legalább 200 fő férőhellyel rendelkező,
-legalább 14 m fesztávolságú,
-városi környezetbe tervezett létesítmény
generáltervezési szolgáltatásainak elvégzésére sor került.
A fent előírt összes követelménynek egy adott létesítmény tekintetében kell megvalósulniuk!
(A minimumkövetelményt kiegészítő egyéb előírások a terjedelmi korlát miatt az III.1.3. igazolási mód M.1.) pontjában szerepelnek, amelyeket AK az alkalmasság megítélésénél figyelembe vesz!)
M.2.) Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ha a szerz. telj-be bevonni kívánt
szakemberei között rendelkezik összesen legalább 9 fő, az alábbiakban meghatározott
szakemberekkel
a.) 1 fő építészeti tervezési szakterületre (szakt.-re) (É) érvényes jogosultsággal (érv.jog.-gal) és
vezető tervezői szakmai címmel bíró olyan szakember (SZE), aki az előírt szakterület (szakt.)
jelöléssel (jel.-sel) és szakmai címmel (sz.c.-mel) szerepel az illetékes országos szakmai kamarai
névjegyzékében (I.O.SZ.K.NJ-ben);
b.) 1 fő tartószerkezeti tervezési szakt.-re (T) érv. jog.-gal és vezető tervezői szakmai címmel bíró
olyan SZE, aki az előírt szakt. jel.-sel és sz. c.-mel szerepel az I.O.SZ.K.NJ-ben;
c.) 1 fő építmények gépészeti tervezési szakt.-re (G) érv. jog.-gal és vezető tervezői szakmai
címmel bíró olyan SZE, aki az előírt szakt. jel.-sel és sz. c-mel szerepel az I.O.SZ.K.NJ-ben;
d.) 1 fő építményvillamossági tervezési szakt.-re (V) érv. jog.-gal és vezető tervezői szakmai címmel
bíró olyan SZE, aki az előírt szakt. jel.-sel és sz. c.-mel szerepel az I.O.SZ.K.NJ-ben;
e.) 1 fő táj- és kertépítészeti tervezési területre (K) érv. jog.-gal bíró olyan SZE, aki az előírt szakt.
jel.-sel szerepel az I.O.SZ.K.NJ-ben, tervezőként rendelkezik legalább 5 év tervezői gyakorlattal,
valamint egymaga rendelkezik legalább 3 különböző építmény felelős táj- és kerttervezői szakmai
tapasztalattal;
f.) 1 fő Vízgazdálkodási építmények tervezési szakt.-re (VZ), vagy Vízgazdálkodási építmények
tervezési szakterület települési víziközmű tervezési részszakt.-re (VZ-TEL) érv. jog.-gal bíró olyan
SZE, aki a jelen pontban előírt bármely szakt. jel.-sel szerepel az I.O.SZ.K.NJ-ben, tervezőként
rendelkezik legalább 3 év fürdő vagy uszoda víztechnológiai tervezői gyakorlattal, valamint
egymaga rendelkezik legalább 3 különböző fürdő vagy uszoda víztechnológiai tervezési szakmai
tapasztalattal;
g.) 1 fő Közlekedési építmények tervezési szakt.-re (KÉ), vagy Közlekedési építmények tervezési
szakterület közúti építmények tervezési részszakt.-re (KÉ-K) érv. jog.-gal bíró olyan SZE, aki a jelen
pontban előírt bármely szakt. jel.-sel szerepel az I.O.SZ.K.NJ-ben, közlekedéstervezőként
rendelkezik legalább 3 év szakmai tapasztalattal;
h.) 1 fő, érvényes tervezői jogosultsággal bíró olyan SZE, aki egymaga rendelkezik legalább 3
különböző tömegtartózkodásra szolgáló építmény/helyiség tűzvédelmi tervezését magában foglaló
szakmai tapasztalattal;
i.) 1 fő, a 266/2013. Kr. 1. sz. mell. II./2. részében nevezett szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület épületszerkezeti szakértői részszakt.-re (SZÉS2/SZÉSZ2) érv. jog.-gal bíró SZE, aki
rendelkezik legalább 3 év építésügyi műszaki szakértőként szerzett szakmai gyakorlattal.
AT legalább 9 különböző személy bevonására köteles, a SZE-ek közötti átfedés nem lehetséges! Az
a-g pontokban meghatározott tervezői (rész)szakterületek alatt AK a 266/2013. Kr. 1. sz. mell. I./2.
részében így nevezett (rész)szakterületeket érti!
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes ajánlattevő 5 db rész- és 1 db végszámlát állíthat ki, a szerződéstervezetben rögzített
mértéknek és menetrendnek megfelelően. Az
aktuális számla ellenértékét Ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a számla
kézhezvételét követő 30 naptári napon belül fizetni meg a nyertes Ajánlattevő részére a Kbt. 135. § (3) bekezdés rendelkezései figyelembevétele mellett.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
- késedelmi kötbér: 0,05 %/nap - max 2 %/nap (a nyertes ajánlatban foglaltak szerint);
- meghiúsulási kötbér: 15 %;
- teljesítési biztosíték: 5.000.000,- Ft.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda 1113 Budapest, Bartók Béla út 60. I/4. sz. alatti székhelye.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Jelenlétre jogosultak: Kb. 68. § (3) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlattevők elektronikusan teljes körűen és térítésmentesen
elérhetik a www.sandorlegal.hu honlapon. A honlapra történő belépéshez szükséges azonosító és
jelszó az ajánlati felhívás I.3) pontjában megadott e-mail címre küldött, részvételi szándékot rögzítő
levéllel igényelhető. A levélben meg kell adni minimálisan az alábbi adatokat: a gazdasági szereplő
nevét, székhelyét, kapcsolattartó nevét, e-mail címét, telefon- és telefax számát. A közbeszerzési
dokumentumok átvétele (elektronikus formában) az ajánlat benyújtásának feltétele a Kbt. 57. § (2)
bekezdése szerint.
2. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő részére a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági
szereplőt vonnak be az eljárásba, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb
hiánypótlás kibocsátása, Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában nem rendel el
hiánypótlást.
3. Ajánlattevőnek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (4)-(5) bekezdései és a Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatokat.
4. A beszerzés tárgyát képező szolgáltatás jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, a tervezés és tervezői művezetés
ugyanis egy egységet képez, a szolgáltatási körök meghatározása továbbá a 322/2015. (X.30.)
Kr-ben, a tervező kiválasztása körében meghatározott feltételek és előírások alapján történt.
5. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az alkalmasság feltételeit és azok igazolását.
6.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben és a Kbt. 69. § (6) bekezdésében
foglaltak alkalmazására.
7. Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közös teljesítésére vonatkozó megállapodást
(konzorciumi megállapodás).
8. Az ajánlatokat zárt borítékban, 1 eredeti papírpéldányban kell benyújtani. Az ajánlatot 1 példányban
jelszó nélkül olvasható pdf. formátumban elektronikus adathordozón (CD, DVD) is be kell nyújtani.
9. A jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség tényleges időtartama a Kbt.
81. § (11) bekezdés előírása szerint annak kezdetétől számított 30 nap.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet létrehozását közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőktől.
11. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 1.000.000 Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára (11784009-15505006-06530000) történő befizetésével (átutalásával), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
12. Az értékelési pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont.
13. A pontozás módszere: a legjobb ajánlat megkapja a max. 10 pontot, a tőle kedvezőtlenebb
ajánlat pontszáma a legjobbhoz viszonyított relatív arányosítással kerül meghatározásra, a
Közbeszerzési Hatóság vonatkozó útmutatója III.A.1. pontja szerint.
Az 1. és 4. részszempont (teljesítési határidő és ár) alszempontjainál Ajánlatkérő a fordított arányosítás, a 2. és a 3. részszempont (késedelmi kötbér és szakmai tapasztalat) alszempontjainál Ajánlatkérő az egyenes arányosítás szabályai szerint jár el. A pontozás
módszerének részletes ismertetését Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban adja meg.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148.
§ (3)-(7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák