Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2015.04.15.
Iktatószám: 5956/2015
CPV Kód: 71220000-6;71240000-2
Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: MARP-DET-TPTERV-SPECIÁLTERV 1. Konzorcium (vezető tag: SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft.; tagok: MARP Kft., Dévényi és Társa Építész Kft., TP-Terv Mérnöki Iroda Kft.)
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Wagner Zoltán
Telefon: +36 14113064
E-mail: wagnerz@metro4.hu
Fax: +36 14113052
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.metro4.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: MARP-DET-TPTERV-SPECIÁLTERV 1. Konzorcium (vezető tag: SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft.; tagok: MARP Kft., Dévényi és Társa Építész Kft., TP-Terv Mérnöki Iroda Kft.)
Postai cím: Nimród utca 7.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Pál Gábor
Telefon: +36 13689107- 103
E-mail: pal.gabor@specialterv.hu
Fax: +36 13689107- 108
Az ajánlattevő általános címe (URL): www.specialterv.hu
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató x
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Megbízási szerződés: A budapesti 4-es számú metróvonal megvalósításának keretében az „Őrmezői felszíni rendezés” tervezési feladatainak elvégzése”: B. terület: MÁV 8 vágányának helyére tervezendő felszíni P+R parkoló engedélyezési, kiviteli és ajánlati tervdokumentációinak elkészítése, a kivitelezéséhez szükséges engedélyek megszerzésével
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Budapest
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/01/20 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
1. rész: B. terület: MÁV 8 vágányának helyére tervezendő felszíni P+R parkoló engedélyezési, kiviteli és ajánlati tervdokumentációinak elkészítése, a kivitelezéséhez szükséges engedélyek megszerzésével
Az elvégzendő feladatok:
i) Az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és az engedélyezési eljárás lebonyolítása
Az engedélyezési tervek készítése során a nyertes ajánlattevő feladata
a) minden általa tervezett épülettel, illetve létesítménnyel kapcsolatos kezelői, üzemeltetői, szakhatósági és egyéb hatósági egyeztetés és hivatali ügyintézés;
b) minden olyan engedély, irat, okmány beszerzése, ami az érvényben lévő előírások és jogszabályok alapján az engedélyezés feltétele, ide értve különösen a közműlétesítési engedélyeket;
c) a hatósági engedélyezési eljárások teljes körű lebonyolítása, az engedélyes nevében történő eljárás minden hivatalnál (beleértve az engedélyezendő tervdokumentációk hatósághoz történő benyújtását is).
Az engedélyezési tervdokumentációkhoz a Létesítménnyel kapcsolatos tervezési költségbecslés is csatolandó. A költségbecslést aktualizálni kell mind az engedélyezési tervdokumentációk Megrendelő általi jóváhagyásakor, mind az építési engedély kiadásakor.
A hatósági engedélyezési eljárások lebonyolítására az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére megbízást igazoló megbízólevelet bocsát rendelkezésre. A hatóságok által az engedélyes számára kirótt engedélyezési eljárási illetékeket, valamint az engedélyezési eljárás során felmerülő minden szakhatósági eljárási díjat és a tárgyhoz tartozó egyéb illetéket az ajánlatkérő fizeti.
ii) Tenderdokumentáció(k), kiviteli tervdokumentációk készítése
A Létesítmény megvalósításához szükséges, a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt teljeskörű kivitelezési dokumentációk elkészítése, ideértve különösen a kiviteli terveket és szükség esetén bármilyen hatóság bármilyen jóváhagyásának megszerzését.
A kiviteli tervdokumentációkhoz a Létesítménnyel kapcsolatos tervezési költségbecslés aktualizált változata is csatolandó. A költségbecslést aktualizálni kell mind a kiviteli, mind az ajánlati tervdokumentációk Megrendelő általi jóváhagyásakor.
A Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentációk alapján a Létesítmény megvalósítására, kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás(ok) Ajánlatkérési dokumentációjával kapcsolatosan a jelen eljárás nyertes ajánlattevőjének feladata a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt valamennyi műszaki dokumentum elkészítése, azaz a jogi, közbeszerzési és gazdasági dokumentumokon kívül a kivitelezői közbeszerzési eljárások minden más dokumentumának elkészítése, különös tekintettel az ajánlati tervekre, műszaki leírásokra, árazott és árazatlan költségvetésekre, méret- és mennyiség-kimutatásokra stb.
iii) A közbeszerzési eljárások előkészítésében való részvétel
A Létesítmény megvalósítására, kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás(ok) előkészítésében való részvétel, különösen a Létesítmény megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás(ok) megindításához mindenkor szükséges egyeztetési folyamatban. (Fővárosi Önkormányzat, KIKSZ Zrt., NFÜ, stb.)
iv) A közbeszerzési eljárások lebonyolításában való részvétel
Részvétel szakértőként a Létesítmény megvalósítására, kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő oldalán. Különösen az ajánlattevői kérdések (kiegészítő tájékoztatáskérések) megválaszolásában, az ajánlatok értékelésében, ide értve az aránytalanul alacsony ajánlati árak, illetve a lehetetlennek, túlzottan magasnak vagy alacsony mértékűnek, továbbá kirívóan aránytalannak ítélt kötelezettségvállalások ajánlattevői indokolásainak értékelésében való részvételt.
v) Szerzői felügyelet a kivitelező által készített bármilyen terv, vagy műszaki dokumentum vonatkozásában.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71240000-2
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 327800000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 410 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 6
A megvalósítás költsége (nettó HUF) 0,5
Egyéves üzemeltetési költség 2013. évi árszinten (nettó HUF) 0,5
Összesített teljesítési időtartam (nap) 3
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2013/08/01 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 027 - 043875
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/02/07 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2208 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/02/10 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Az Alapszerződés 2.1 pontjában lévő táblázat az alábbiak szerint módosul
Alapszerződés
Feladatrész száma / Feladatrész leírása / Teljesítési határidő (nap szerződés hatályba lépését követő; göngyölített) / Kifizetés az egyes részek tekintetében (%)
1.1. / Engedélyezési tervdokumentációk, vágánybontási tervdokumentációk (MÁV által igényelt résztervekkel és tartalommal) bírálati anyagának szállítása. (Továbbiakban tervdokumentációk) / 100 / 20
1.2. / Engedélyezési tervdokumentációk, vágánybontási tervdokumentációk anyagának bírálata a Megrendelő részéről / 130 / -
1.3. / A bírálatok alapján a hatóság részére benyújtandó, javított engedélyezési tervdokumentációk vágánybontási tervdokumentációk leszállítása és az engedélyeztetési eljárás indítása / 160 / -
1.4. Építési engedélyhatározat kiadása / 260 / 40
1.5. Kiviteli tervdokumentációk elkészítése bírálati anyagának szállítása / 290 / 16
1.6. Kiviteli tervdokumentációk anyagának bírálata a Megrendelő részéről / 310 / -
1.7. A bírálat alapján a végleges kiviteli tervdokumentációk és a bírálati ajánlati tervdokumentációk leszállítása / 370 / 12
1.8. Az ajánlati tervdokumentációk bírálata a Megrendelő részéről / 390 / -
1.9. A végleges ajánlati tervdokumentációk leszállítása / 410 / 8
1.10. Közreműködés a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésében és lebonyolításában / - / 4
1. sz. szerződésmódosítás
Feladatrész száma / Feladatrész leírása / Teljesítési határidő (nap szerződés hatályba lépését követő; göngyölített) / Kifizetés az egyes részek tekintetében (%) / Szerződés hatályba lépésése: 2014.01.22.
1.1. / Engedélyezési tervdokumentációk, vágánybontási tervdokumentációk (MÁV által igényelt résztervekkel és tartalommal) bírálati anyagának szállítása. (Továbbiakban tervdokumentációk) / 100 / 20 / Teljesült (2014.05.02.)
1.2. / Engedélyezési tervdokumentációk, vágánybontási tervdokumentációk anyagának bírálata a Megrendelő részéről / 130 / - / Teljesült (2014.06.01.)
1.3. / A bírálatok alapján a hatóság részére benyújtandó, javított engedélyezési tervdokumentációk vágánybontási tervdokumentációk leszállítása és az engedélyeztetési eljárás indítása / 278 / - / Teljesült (2014.10.27.)
1.4. Építési engedélyhatározatok kiadása
1.4.1. Vasúthatósági engedély / 310 / 24 / Teljesült (2014.11.28.)
1.4.2. Útépítési engedély / 327 / 9 / Teljesült (2014.12.15.)
1.4.3. Magasépítési engedély / 362 / 2 / Teljesült (2015.01.19.)
1.4.4. Mélyépítési engedély / 383 / 5 / Teljesült (2015.02.09.)
1.5. Kiviteli tervdokumentációk elkészítése bírálati anyagának szállítása / 330 / 16 / Teljesült (2014.12.18.)
1.6. Kiviteli tervdokumentációk anyagának bírálata a Megrendelő részéről / 390 / - / 2015.02.16.
1.7. Bírálati ajánlati tervdokumentációk szállítása / 330 / 12 / Teljesült (2014.12.18.)
1.8. Bírálati ajánlati tervdokumentációk bírálata a Megrendelő részéről / 390 / - / 2015.02.16.
1.9. Végleges kiviteli és ajánlati tervdokumentációk leszállítása / 410 / 8 / 2015.03.08.
1.10. Közreműködés a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésében és lebonyolításában / - / 4 / -
A Tervező vállalja, hogy az engedélyezési eljárások lefolytatása alatt folyamatosan készíti a kiviteli és az ajánlati terveket. A Tervező úgyszintén vállalja, hogy az engedélyezési eljárások során esetlegesen szükségessé váló módosításokat - amennyiben a beruházói tervezési programmal nem ellentétes - az elkészült kiviteli és ajánlati terveken - külön térítés nélkül - átvezeti, elvégzi.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Felek rögzítik, hogy az építési engedélyhatározat kiadására meghatározott határidő a feleken kívül álló, alábbi okokból ellehetetlenült.
i. Hatásköri vita
Az engedélyezési tervdokumentációk készítése és hatósági előzetes egyeztetése során nyilvánvalóvá vált, hogy a (teljes) Létesítmény tekintetében nem a Nemzeti Közlekedési Hatóság jár el egységesen, mint a 4-es metróvonal megvalósításának többi, hasonló projekteleménél.
Az alábbiakban részletezett hatásköri viták eredményeképpen a Létesítmény egyes részei tekintetében különálló hatóságok fogják kiadni az adott építési engedélytípusokat.
Az előzetes egyeztetéseken a Nemzeti Közlekedési Hatóság azt a tájékoztatást adat, hogy a P+R parkolók építése nem tartozik a hatáskörébe, mivel az nem vasúti létesítmény és nincs közvetlen műszaki jellegű kapcsolata a 4-es metróval. Így a nemzeti Közlekedési Hatóság csak a 8 db vágány, a biztosító berendezés és a térvilágítási vezeték bontásának, valamint a vasúti villamos felsővezeték átépítése körében állapította meg hatáskörét.
A Budapest Főváros Kormányhivatala, I. kerület Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának (a továbbiakban: Építésügyi Hatóság) 2014. június 24-án kelt levele szerint a Létesítmény felszín feletti részei, különösen a lift-lépcső műtárgy esetében az Építésügyi hatóság, míg a közutak és azok műtárgyainak engedélyezésében, valamint a felszín alatti aluljáró szint és az ahhoz kapcsolódó lift esetében a közlekedési hatóság rendelkezik engedélyező hatáskörrel.
A Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége, mint közlekedési hatóság (a továbbiakban: Fővárosi Közlekedési Hatóság) előtt 2014. június 30-án indult engedélyezési eljárásban a hatóság a 2014. szeptember 23-án kelt állásfoglalásában arról tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének engedélyezésében első fokon Budapest Főváros Kormányhivatalának V. kerületi hivatala jár el.
A Fővárosi Közlekedési Hatóság állásfoglalását követően szükségessé vált a már elkészült engedélyezési tervdokumentáció átdolgozása a Budapest Főváros Kormányhivatalának V. kerületi Hivatalának Közlekedéshatósági Osztálya (a továbbiakban: V. kerületi Közlekedési Hatóság) előtti engedélyezési eljárás megindításához.
Az V. kerületi Közlekedési Hatóság előtti engedélyezési eljárás megindításához szükséges tervdokumentáció benyújtására csak 2014. október 27-én kerülhetett sor.
A Felek megállapítják, hogy az Alapszerződés (a továbbiakban: Alapszerződés) 2.1 pontjában lévő táblázat (a továbbiakban: Táblázat) 1.3 sorában az építési engedélyeztetési eljárás megindítására meghatározott részhatáridő a szerződést kötő feleken kívül álló okokból - csak 2014. október 27-én teljesült.
A Táblázat 1.3 pontjában, az Alapszerződés 2014. január 22-ei hatályba lépésétől számított 160 napban megállapított részhatáridő - dátumszerűen meghatározva - 2014. július 1. napját jelentette. Így a hatásköri vitából eredő késedelem a 2014. július 1. és a 2014. október 27. közötti időszak alapján 118 napos késedelmet eredményezett.
A Táblázat 1.3 sorában - az építési engedélyeztetési eljárás megindítására - az Alapszerződés hatályba lépésétől számított részhatáridő tehát 118 napos késéssel - 160 nap helyett - 278 nap alatt teljesült.
A Felek megállapítják, hogy a Létesítmény építésének engedélyezése során a hatóságok között a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 23. § (1) bekezdése szerinti hatásköri vita alakult ki.
A Ket. 33. § (3) bekezdése a) pontja alapján az egyes hatóságok előtt folyó engedélyezési eljárások ügyintézési határidejébe nem számít bele a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama.
ii. A telekalakítási eljárás befejezettségének hiánya miatt az engedélyeztetési eljárás felfüggesztése
A Közbeszerzési Eljárás Ajánlattételi Felhívásának „4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége” című pontban a Megrendelő jelezte, hogy a tervezési terület több mint húsz helyrajzi számon nyilvántartott területet érint.
A Közbeszerzés Eljárásban kiadott 1. sz. Kiegészítő Tájékoztatásban (Ajánlatkérési Dokumentáció 1. számú Kiegészítés) a Megrendelő rögzítette, hogy a tervezési területet érintő telekalakítási vázrajzok elkészültek, de még az ingatlan-nyilvántartási átvezetés nem történt meg.
A Közbeszerzési Eljárásban 2013. szeptember 12-én tartott tárgyaláson feltett Tervezői kérdésekre a BKV által 2014. szeptember 19-én adott válaszokban a Megrendelő megerősítette, hogy az Alapszerződés szerinti tervezési feladat semmilyen földhivatali telekalakítási és telekrendezési feladatot nem tartalmaz.
Az Építésügyi Hatóság a 2014. július 9-én kelt hiánypótlásában a „földhivatali térképmásolattal megegyező rendezett teleknek megfelelő helyszínrajz” pótlására szólított fel. Az Építésügyi Hatóság álláspontja szerint csak a telekalakítási eljárás lezárását követően folytatható le az építési engedélyezési eljárás.
Tekintettel a folyamatban lévő telekalakítási eljárásra az Építésügyi Hatóság az engedélyezési eljárást a 2014. augusztus 4-én kelt 201400044929 Ügyiratszámú végzésében felfüggesztette.
Az Építésügyi Hatóság előtti eljárással érintett, a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanokkal kapcsolatos telekalakítási eljárást a Budapest 1. sz. Földhivatal 2014. december 29-én kelt, 195897/2014. sz. határozatával zárta le.
Így a telekalakítás hiányából eredő késedelem - a 2014. augusztus 4. és a 2014. december 29. közötti időszak alapján - 147 napos késedelmet eredményezett.
A Táblázat 1.4 sorában - az építési engedélyhatározat kiadására - az Alapszerződés hatályba lépésétől számított részhatáridő tehát 147 napos késéssel - 260 nap helyett - 407 napra tolódott ki.
A telekalakítási hiányából eredően az I. ker. Építésügyi Hatóság az építési engedélyt csak 2015. január 19-ével, BP-1D/001/00005-11/2014. számon tudta kiadni.

iii. A MÁV vagyonkezelői és vasútüzemeltetői hozzájárulásának hiánya
A 2014. július 14-én kelt végzésében a Nemzeti Közlekedési Hatóság az előtte 2014. június 30-án indult vasúthatósági engedélyezési eljárásban a vasúti pályahálózat működtetőjének hozzájáruló nyilatkozatának csatolására szólított fel.
A Fővárosi Közlekedési Hatóság az előtte 2014. június 30-án indult útépítési engedélyezési eljárásban kiadott, 2014. július 10-én kelt, BF/UO/NS/A/895/2/2014. számú hiánypótlási felhívásának 4. pontjában a tulajdonosi, vagyonkezelői hozzájárulások benyújtására szólított fel.
A Tervező 2014. június 30-án kelt levelében megkérte a MÁV Zrt. tulajdonosi, illetve vagyonkezelői hozzájárulását az építési engedélyes tervdokumentációhoz.
A MÁV vasútüzemeltetői hozzájárulását a vasúthatósági eljárásban 2014. október 28-án adta meg, így az NKH a vasúthatósági engedélyt csak 2014. november 28-án, UVH/VF/2314/1/2014 számon tudta csak kiadni.
A MÁV vasútüzemeltetői hozzájárulását az útépítési eljárásban 2014. december 4-án adta meg, valamint további nyilatkozatokat tett a 2014. december 10-én tartott helyszíni szemlén.
Így az FKH az útépítési engedélyt csak 2014. december 15-én, BF/UO/NS/A/895/2/2014. számon tudta csak kiadni.
A Ket. 33. § (3) bekezdése c) pontja alapján az egyes hatóságok előtt folyó engedélyezési eljárások ügyintézési határidejébe nem számít bele a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.
Így a MÁV hozzájárulások hiányából eredő késedelem - a 2014. július 1. és a 2014. december 10. közötti időszak alapján - 163 napos késedelmet eredményezett.
A Táblázat 1.4 sorában - az építési engedélyhatározat kiadására - az Alapszerződés hatályba lépésétől számított részhatáridő tehát 163 napos késéssel - 260 nap helyett - 423 napra tolódott ki.
iv. Kezelői, üzemeltetői és szakhatósági hozzájárulások kiadásának késedelme
A Közlekedési Hatóság az előző pontban hivatkozott, 2014. július 10-én kelt, BF/UO/NS/A/895/2/2014. számú hiánypótlási felhívásában egyrészt a közművek, útkezelők, üzemeltetők és érintett ingatlantulajdonosok név- és címjegyzékének, másrészt kezelői, üzemeltetői hozzájárulások, harmadrészt a kezelői, üzemeltetői határok helyszínrajzának benyújtására szólított fel.
Budapest Főváros Önkormányzata Városüzemeltetési Főpolgármester-helyettes csak a 2014. július 17-én kelt, 32/39-35/2014. iktatószámú levélében jelölte ki a kezelőket és az üzemeltetőket. Így az engedélyezési tervek érdemi egyeztetésére és a hozzájárulások beszerzésére csak ezen időpont után kerülhetett sor.
A kezelői, üzemeltetői határok helyszínrajzához a BKK Közút Zrt. 2014. szeptember 12-én, míg a BKK Zrt. 2014. szeptember 26-án adta ki jóváhagyását.
Az V. kerületi Közlekedési Hatóság az előtte folyamatban lévő (mélyépítési) engedélyeztetési eljárásban csak a 2015. január 22-én kelt végzésében kereste meg a Nemzeti Közlekedési Hatóságot a szakhatósági állásfoglalása megadása céljából.
A hatásköri vitánál írottak szerint a vasúthatósági engedélyt kiadó NKH - a mélyépítési engedélyhez szükséges - szakhatósági eljárásban, hatásköre hiányának megállapítása mellett, a szakhatósági eljárást megszűntette a 2015. február 5-én kelt, UVH/VF/527/05/2015. számú végzésével.
Az V. kerületi Közlekedési Hatóság a (mélyépítési) engedélyt csak a 2015. február 9-én a BP-5B/005/123-7/2015 számon tudta kiadni.
A Ket. 33. § (3) bekezdése d) pontja alapján az egyes hatóságok előtt folyó engedélyezési eljárások ügyintézési határidejébe nem számít bele a szakhatóság eljárásának időtartama.
Így a Kezelői, üzemeltetői és szakhatósági hozzájárulások hiányából eredő késedelem - a 2014. július 10. és a 2015. február 5. közötti időszak alapján - legalább 210 napos késedelmet eredményezett.
A Táblázat 1.4 sorában - az építési engedélyhatározat kiadására - az Alapszerződés hatályba lépésétől számított részhatáridő tehát 210 napos késéssel - 260 nap helyett - 470 napra tolódott ki.
Felek a fentiekben részletezett indokok (i. a hatásköri vita, ii. telekalakítási eljárás befejezettségének hiánya, iii. a MÁV tulajdonosi, vagyonkezelői hozzájárulásának hiánya és iv. a Kezelői, üzemeltetői, illetve szakhatósági hozzájárulások kiadásának késedelme) alapján megállapították:
a) Az Alapszerződés 2.1 pontjában lévő táblázatban, az építési engedélyhatározat kiadására az 1.4 pontban meghatározott határidő (eredetileg 2014.10.07.) a feleken kívül álló, a szerződéskötéskor egyik fél által sem előre látható okokból felmerült körülmények miatt nem teljesült. Így a táblázatban meghatározott határidők módosítása szükséges a Véghatáridő módosítása nélkül.
b) A hatásköri viták feloldásának eredményeképpen a tervezési feladat tekintetében négyféle hatóság, négy féle engedélyt fog kiadni az alábbiak szerint:
- Nemzeti Közlekedési Hatóság - vasúthatósági engedély,
- Fővárosi Közlekedési Hatóság - útépítési engedély;
- Budapest Főváros Kormányhivatala, V. kerület Közlekedési Hatósági Osztály - mélyépítési engedély;
- Budapest Főváros Kormányhivatala, I. kerület Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala - magasépítési engedély
c) A további késedelmek megelőzése érdekében felek úgy döntenek, hogy a kiviteli terveket és az ajánlati, bírálati tervdokumentációkat az engedélyezési eljárásokkal párhuzamosan kell elkészíteni.
A négy féle építési engedély kiadására tekintettel módosítani kell a Táblázat 1.4 pontjában lévő azon rendelékezést, mely szerint a Tervező az (egységes) építési engedélyhatározat kiadásakor a tervezési díj 40 %-ára jogosult.
Felek a 40 %-os tervezői díjrészt a négy építési engedély között az adott építési engedéllyel érintett létesítmény résznek a tervezendő létesítmény teljes bekerülési költséghez viszonyított arányában osztják fel.
Engedélytípus / Százalékos arány a teljes bekerülési költséghez viszonyítva / 40%-os tervezői díj felosztása
Vasúthatósági engedély / 61% / 24%
Útépítési engedély / 22% / 9%
Magasépítési engedély / 5% / 2%
Mélyépítési engedély / 12% / 5%
Összesen / 100% / 40%
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/04/01 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
A II.3) ponthoz: A szerződés hatályba lépése nem esik egybe a szerződés megkötésével. A 410 napos időtartam a szerződés hatályba lépésétől (2014. január 22.) számítandó.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Egyetért a hirdetményben foglaltakkal.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/04/14 (év/hó/nap)